DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 377.2 001 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90


IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYR KSK 16


YARDING PEDUNCULATE OAK LOGS WITH THE STEYR KSK 16 CABLE CRANE


Ante P. B. KRPAN, Željka IVANOVIĆ*


SAŽETAK: Ispitana je pokretna žičara sa stupom Steyr KSK 16 pri iznošenju
trupaca hrasta lužnjaka iz dovršne sječe u nizini. Studijem rada i vremena
uz primjenu povratne metode kronometrije te mjerenjem pomoćnih podataka
omogućena je analiza efektivnog vremena i općih vremena, te sinteza dodatnog
vremena, pogonskoga vremena i vremena ciklusa. Regresijskom analizom
ispitana su varijabilna vremena iz kojih su izvedene brzine kretanja punih i
praznih kolica, kao i vremena i brzine izvlačenja užeta i privlačenja tovara do
trase žičare. Provedena je analiza norme vremena i dnevnog učinka i njihove
promjene s obzirom na udaljenost iznošenja.


Ključne riječ i: pokretna žičara, nizina, studij rada i vremena, norme
vremena, proizvodnost.


1. PROBLEM, MJESTO I TEHNIKA RADA TE METODE ISTRAŽIVANJA
Problem, object and work technique, methods of research
1.1 PROBLEM — Problem
ka u kojima je ograničavajući čimbenik nosivost tla.
Krpan (1988) navodi daje u nizinskim šumama eksploatacija
s manje šteta na tlu izvediva tek pri dubokom
Eksploatacija šuma nužno se odvija i na teškim tere


smrznutom ili suhom tlu i traži primjenu prilagođenih


nima pri čemu se postavljaju ako ne viši onda drukčiji


tehnologija. Klimatska zbivanja kasnijih godina poten


tehničko-tehnološki zahtjevi u odnosu na eksploataciju


ciraju ovaj zahtjev jer su uobičajene tehnologije u oplod


šuma na »lakšim« terenima. U pravilu ekstremni teren


nim i dovršnim sječama hrasta lužnjaka zbog blagih zi


ski uvjeti iziskuju iznošenje drva zrakom. Težinu tere


ma i visokog stupnja mokrine tla u doba sječe i privla


na zapravo određuje mogućnost kretnosti vozila i ljudi.


čenja uzrokovale nedopustive štete na tlu i pomlatku,


Najutjecajniji čimbenici na kretnost po bespuću su pov


čime je neposredno ugrožena obnova sastojina, a time


ršinske prepreke, nosivost tla i nagib terena. Stoga te


uredni slijed biološke proizvodnje.


ške terene za eksploataciju šuma nalazimo i u području
rasprostiranja nizinskih poplavnih šuma hrasta lužnja-Sučeljena s tim problemom Uprava šuma Bjelovar


krajem 1993. godine za iznošenje trupaca hrasta lužnja


ka izrađenih u dovršnoj sječi na prirodno pomlađenim
Autori: Izv. prof. dr. se. Ante P. B. Krpan površinama uvodi pokretnu žičaru s jarbolom STEYR


Željka Ivanović, dipl. inž.


KSK 16 (si. 1.). Neki tehnički podaci za žičaru prikaza


Šumarski fakultet Zagreb
Katedra za iskorišćivanje šuma ni su u prilogu 1.