DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga
šumarskog društva održane 22.
ožujka 1995. godine u Zagrebu.
Nazočni: Tomislav Lešković, dipl.
inž., Božidar Longin, dipl. inž., prof. dr.
se. Slavko Matić, Adam Pavlović, dipl.
inž., mr. se. Ivan Pentek, Željko Perković,
dipl. inž., prof. dr. se. Branimir
Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž., Tomislav
starčević, dipl. inž.,Nadan Sirotić,
dipl. inž., mr. se. Ivan Volf, prof. dr. se.
Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl.
inž., Vladimir Špoljarić, dipl. inž., prof,
dr. se. Nikola Lukić, Hranislav Jakovac,
dipl. inž. i Vlatka Antonić.


Ispričani: mr. se. Darko Beuk, prof,
dr. se. Mladen Figurić, dr. se. Joso Gračan
i Valerija Vukelić, dipl. inž.


Predsjednik Upravnog odbora prof,
dr. se. Slavko Matić pozdravlja sve nazočne
predlaže Dnevni red koji se prihvaća.


DNEVNI RED


1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice
Upravnog odbora HŠD-a.
2. Obavijesti:
3. Prihvaćanje financijskog izvješća
za 1994-tu godinu:
a) izvješće Inventurne komisije,
b) obračun prihoda i rashoda po mjestima
troškova,
c) izvršenje financijskog plana u vremenu
od 1.01. do 31. 12. 1994. god.,
d) izvješće Nadzornog odbora.


4. Prijedlog financijskog plana za
1995-tu godinu.
5. Šumarski list.
6. Proslava 150. i 120. obljetnice —
izvršenje zaduženja.
7. Informacije o donosu s korisnicima
poslovnog prostora u Hrvatskom šumarskom
domu.
8. Razno
Ad. 1.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora
Hrvatskoga šumarskog društva prihvaćen
je bez primjedbi.


Ad.2.


a) Znak Hrvatskoga šumarskog društva.
Između nekoliko prijedloga, zaključeno
je da se zamoli prof. Miroslava
Barića, da svoj, prema ocjeni svih najbolji
predložak, pokuša uz hrast upotpuniti
i znamenjem jele (češer, grančica).


b) Prikupljene su ponude za natpis
na Hrvatskom šumarskom domu:


1. »Pismoslikarski atelier« EMIR
MEHREMIĆ, na iznos od 34.430,00 kn
2. Atelier VINKO ZADRO, na iznos
28.750,00 kn
3. METAL, OBRTNIČKA ZADRUGA
s p.o. na iznos 37.130,00 kn
4. LIKUM — ZADRUGA LIKOVNIH
UMJETNIKA HRVATSKE, na
iznos 30.600,00 kn
Odbacuju se ponude pod 1. i 3., a
između ponuda pod 2. i 4., Tajništvo će
nakon dodatnih obavijesti putem razgovora,
odabrati najbolje i najpovoljnije
rješenje.


Prihvaćene su na znanje i ponude ZIDARSKO-
INSTALATERSKO-MONTAŽERSKE
ZADRUGE »ZIM 70« za
postavljanje skele (10.620.56 kn) i osvjetljenej
natpisa i poprsja Kesterčaneka
i Kozarca (15.880,50 kn).


c) Pripremajući se za adaptaciju podrumskog
prostora, potrebno je privremeno
iseliti dio arhiva HSD-a, kako bi
se radovi mogli nesmetano odvijati. Preseljenje
je u tijeku, a dogovorena cijena
radnog sata u iznosu do 25,00 kn se prihvaća.


d) Izvršena je kontrola elektro-instalacija
na III. katu Hrvatskog šumarskog


doma. Radi sigurnosti, nadležna komisija
predlaže detaljniji popravak, ili
kompletno preuređenje instalacija. Kako
taj prostor koriste J. P. »Hrvatske šume
«, u zajedničkom dogovoru iznaći će
se najbolje i najsigurnije rješenje.


e) 10. ožujka 1995. god., održana je
Godišnja skupština Šumarskog društva
Sisak, kojoj je bio nazočan i poslovni
tajnik HŠP-a. On će uz pomoć predsjednika
društva Zvonka Rožnica, pripremiti
kratko izvješće za jedan od sljedećih
brojeva Šumarskoog lista.


f) Sljedeće sjednice Upravnog odbora
trebale bi se održati u Pleternici u Sisku
prema prijedlozima domaćina.


Ad.3.
Nakon stoje predsjednik utvrdio da
su svi članovi Upravnog i Nadzorog odbora,
uz poziv za sjednicu i prije početka
rada ove sjednice, primili sve materijale
uz izvješće i obrazloženja, a poslije
kratkog komentara poslovnog tajnika
Hranislava Jakovca i suradnice gđe.
Vlatke Antonić, te Izvješća predsjednika
Nadzornog odbora Slavka Sarčevića
i rasprave, prihvaćeno je financijsko izvješće
za 1994-tu godinu.


IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA ZA 1994. GODINU


U prilogu poziva za 6. sjednicu
Upravnog odbora nalazi se: Izvješće komisije
za popis imovine, novaca i potraživanje
sa stanjem na dan 31. prosinca
1994. godine; Obračun prihoda i izdataka
po mjestima troškova; Izvršenje financijskog
plana s pokazateljima u vremenu
od 1. siječnja do 31. prosinca
1994. godine. Predsjednik Nadzornog
odbora, podnijeti će Izvješće tijekom
sjednice.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

U 1994. godini ukupan prihod u odnosu
na plan ostvaren je s indeksom
124,79, dok su izdaci ostvareni s indeksom
108,34. Indeksi koji pokazuju ostvarenje
prihoda po pojedinim stavkama
u 1994. godini kretali su se od 95,62


— 265,47. Prihodi od pretplate i prodaje
časopisa »Šumarski list« ostvareni su
s indeksom 265,47. Ovaj indeks obrazlažemo
većom nakladom od predviđene
(1.100 na 1.400 primjeraka) jer su J.
P. »Hrvatdke šume« tijekom 1994. godine
povećale broj pretplata.
Visina ostvarenih sredstava nije bila
dovoljna za pokriće redovitih i drugih
troškova »Šumarskog lista«, što je
vidljivo iz priloženog pregleda obračuna.
Prihodi od zakupnina ostvareni su s
indeksom 95,62, a do neostvarenja prihoda
od zakupnina došlo je zbog neplaćanja
računa Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije (a što je vidljivo
iz popisa dugovanja).


Rashodi su ostvareni s indeksom od
40,92 do 178,82. Indeksi niži od 100 odnose
se uglavnom na stavke koje nisu


imale veći utjecaj na rezultate poslovanja.
U ovom izvješću samo ćemo navesti
stavke koje su bitnije utjecale na
ukupne rezultate poslovanja.


Stavka 6. troškovi investicijskog
održavanja — ostvarena je s indeksom
135,22; stavka 7. — komunalne naknade
ostvarena je s indeksom 178,82; stavka
8. troškovi tiskanja Šumarskog lista
ostvarena je s indeksom 95,10.


Tročkovi investicijskog održavanja
odnose se na uređenje objekta »Hrvatski
šumarski dom« i dvorište; a povećani
su zbog intenzivnijeg investicijskog
održavanja:


— pripremni radovi, demontaža, rušenje,
betonski i armirano betonski radovi,
zidarski radovi, hidroizolacija,
elektro i vodoinstalaterski radovi
144.241,53 kn
— uređenje dvorišta — čišćenje, razbijanje
temelja, uklanjanje stabala, rušenje
drvarnica 44.789,00 kn
— Centrograd — consulting usluge
Branko Halapija, dipl. arh. tijekom godine
21.163,73 kn


— poduzeće »ABM« — projektiranje
i nadzor za izradu dokumentacije —
projekta za uređenje podrumskog prostora
24.442,000 kn
Ukupno 234,636,26 kn
Upravni odbor Hrvatskoga šumarskog
društva je već tijekom godine na
svojim sjednicama raspravljao o troškovima
održavanja Šumarskog doma, što
je i vidljivo iz zapisnika sjednica.


Stavka 7. — vodoprivredne i komunalne
naknade plaćaju se Fondu grada
Zagreba po cijenama na koje ne možemo
utjecati.


Stavka 8. — Časopis »Šumarski list
« broj 11—12/94. tiskanje u 1995. godini,
te će se taj trošak tiskanja pojaviti
u idućoj godini (indeks 95,10).


Stavka 15. — autorski honorari —
u tijeku 1994. god. izvršena je korekcija
autorskih honorara, a ukupni iznos
ovisi o broju stranica časopisa i o broju
znanstvenih odnosno stručnih članaka.


KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE, NOVCA I POTRAŽIVANJA


Predmet: Izvješće o obavljenom popisu
sa stanjem na dan 31. prosinca
1994. godine


UPRAVNOM ODBORU


Izvješćujemo daje komisija u sastavu:


1. Oskar Piškorić, dipl. inž.
predsjednik
2. Pavle Vojt, dipl. inž. član
3. Đurđa Belić član
obavila popis u vremenu od 15. prosinca
do 31. prisinca 1994. god. u nazočnosti
svih članova komisije.


1. Popisano je sljedeće:
— dugotrajna imovina
1. Pojedinci za Šumarski list 1993.
2. Pojedinci za Šumarski list 1994.
3. »Mladost« Zagreb
4. »Exportdrvo« Zagreb
5. »Exportdrvo« Zagreb
5. »Hrvatske šume« Zagreb
6. IRMO Zagreb
7. IRMO Zagreb
8. Fakultet kem. inž. i tehn. Zagreb
Ukupno dugovanja
— novac na računima i u blagajni
— potraživanja i obveze
a) Popisom dugotrajne imovine
utvrđeno je da stvarno stanje osnovnih
sredstava odgovara knjižnom stanju
b) Stanje na žiro računu iznosi
82.763,05 kn, stanje u blagajni iznosi
336,13 kn.
c) Nenaplaćena potraživanja od kupaca
iznose 117.754,58 kn.
Utužena potraživanja do prosinca
1993. iznose 51.353,05 kn.
Komisija predlaže da se dugovanja
od kupaca pojedinaca pretplatnika za
Šumarski list za 1993. god. u iznosu od
1.310,77 kn, i za 1994. god. od 8.803,83
kn, pokušaju i u 1995. godini naplatiti.


DUGOVANJA 31. 12. 1994.


Rn. 237
Rn. 238
Rn. 245
Rn. 235
Rn. 236
I-XII/94.


Da se dugovanje od »Mladosti« za pretplatu
na Šumarski list u iznosu od
498,16 kn otpise na teret rashoda za
1994. godinu. Tijekom 1994. god. za sva
dugovanja su se slale opomene. Za dugovanje
u iznosu od 85.277,96 kn, koje
se odnosi na Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije (zakupnina za
1994. god.) potrebno je da se pokrene
naplata preko suda.


Prilog ovom Izvješću su popisne liste
dugotrajne imovine i liste potraživanja
od kupaca dugovanja.


Komisija:


1. Oskar Piškorić, dipl. inž.
2. Pavle Vojt, dipl. inž.
3. Đurđa Belić
1.310,77 kn


8.803.83 kn
498,16 kn
4.143,64 kn
4.791,03 kn
372,19 kn
11.386,05 kn
1.170,95 kn
85.277,96 kn
117.754,58 kn
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

OBRAČUN PRIHODA I RASHODA PO MJESTIMA TROŠKOVA HSD-a ZA 1994. GOD.


Tek. br. OPIS Ukupno Str. služ. Šum. list Knji. i tisk.


PRIHODI


1. Prih. od pret. i prod. Šum. lista, sep. i ogl. 292.021,90 292.021,90
2. Prihodi od zakupnina 564.454,50 564.454,50
3. Ostali prihodi 38.646,65 29.044,14 9.602,51
4. Dot. od Min. znanosti 47.426,00 47.426,00
Ukupno prihodi 942.549,05 593.498,64 339.447,90 9.602,51


RASHODI UKUPNO Stručne si. Šum. list Knj. i tis.
45% 50% 5%


1. Mat. za održ. čist. kane. materijal 14.226,00 6.401,70 7.113,00 711,30
2. Knjiž. struč. liter., publikacije i dr. 3.479,90 1.739,95 1.739,95 —
3. Utr. ener. (elekt. ener. i plin) 10.058,59 4.526,29 5.029,30 503,00
4. Pošt.-tel. troškovi 10.509,61 4.729.32 5.254,81 525,48
5. Transportne usluge 953,00 — 953,00 —
6. Troš. invest, održav. 234.636,26 234.636,26 — —
7. Komunalne naknade 25.314,95 25.314,95 — —
8. Troš. tisk. Šum. lista separata, prijevodi 151.679,52 — 151.679,52 —
9. Ostale nepro. usluge 29.462,69 13.258,21 14.731,35 1.473,13
10. Izdaci za reprezent. 14.272,58 6,422,66 7.136,29 713,63
11. Ostali mat. troškovi 23.141,67 11.570,84 11.570,83 —
12. Nak. za usluge ZAP-a 1.752,37 876,19 876,18 —
13. Premija osiguranja 8.183,57 8.183,57 — —
14. Dnev. i put. troškovi 8.071,51 4.035,76 4.035,76 —
15. Autorski honorari 32.886,66 — 32.886,66 —
16. Place 90.932,40 40.919,58 45.466.20 4.546,62
17. Porezi i doprinosi 51.898,10 23.354,15 25.949,05 2.594,90
18. Ostali porezi 89.149,15 44.574,58 44.574,57 —
19. Pomoći i dotacije 17.710,80 17.710,80 -«— —
Ukupni rashodi 818.319,33 448.254,81 358.996,46 11.068,06


REKAPITULACIJA


PRIHODI 942.549,05 593.498,64 339.447,90 9.602,51
RASHODI 818.319,33 448.254,81 358.996,46 11.068,06
VIŠAK PRIHODA 124.229,72 145.243,83 -19.548,56 -1.465,55


j PLANA U VREMENU ODI. 1.--31. 12. 1994.


Tekući SADRŽAJ A Fond redovne djelatnosti
broj Planirano Ostvareno Indeks


A PRIHODI


1. Prih. od pret. i prod. Šum. lista, separata i oglasa 110.000,00 292.021,90 265,47
2. Prihodi od zakupnina 590.300,00 564.454,50 95,62
3. Ostali prihodi 35.000,00 38.646,65 110,42
4. Dot. od Ministar, znanosti 20.000,00 47.426,00 237,13
Ukupno prihodi 755.300,00 942.549,05 124,79


B RASHODI Planirano Ostvareno Indeks


1. Mat. za održ. čist. kane. materijal i dr. 18.000,00 17.226,00 95,70


ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 42     <-- 42 -->        PDF

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
RP1<


l\Dr


Uku
Uku


Knjiž. str. liter., publikacija i dr.
Utrošena energija
Poštansko-telefonski troškovi
Transportne usluge
Troš. invest, održav.


Komunalne naknade
Troš. tisk. Šum. lista separata i prijevoda
Ostale neproizv. usluge
Izdaci za reprezentaciju
Ostali materijalni troškovi
Naknade za usluge ZAP-u
Premija osiguranja
Dnevnice i putni troškovi
Autorski honorari
Plaće
Porezi i doprinosi
Ostali porezi
Pomoći i dotacije


Ukupni rashodi


´APTTTTT APTTA


pno prihodi
pno rashodi


Viša ik prihoda


10.000,00
12.000,00
13.000,00
2.000,00
173.527,70
14.157,00
159.459,00
8.000,00
12.000,00
33.000,00
2.000,00
20.000,00
12.000,00
18.400,00
87.285,50
78.260,80
78.174,00
4.000,00


755.300,00


10.479,90
10.058,59
10.509,61
953,00
234.636,26
25.314,95
151.679,52
9.462,69
14.272,58
33.141,67
1.752,37
8.183,57
8.071,51
32.886,66
90.932,40
76.178,25
77.869,00
4.710,80


818.319,33


104,80
83,82
80,84
47,65
135,22
178,82
95,10
118,28
118,94
100,45
87,62
40,92
67,26
178,73
104,18
97,34
99,61
117,77


108,34


755.300,00 942.549,05 124,79
755.300,00 818.319,33 108,34
124.229,72


IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Dana 22. ožujka 1995. godine
Nadzorni odbor u sastavu: Slavko
Sarčević, dipl. inž., predsjednik,
Valerija Vukelić, dipl. inž., član,
Vladimir Špoljarić, dipl. inž., član,
pregledalo je materijalno-financijsku
dokumentaciju 1994. godine i ustanovio
je da se:


1. Od 1. siječnja 1994. godine
primjenjuje računski plan za neprofitne
organizacije i vodi računovodstvo na
načelima fondovskog računovodstva;
2. Primjenjuje elektroničko
računalo za knjiženje;
3. Blagajnički dnevnik vodi uredno
na temelju postojeće dokumentacije, te
da se blagajnički maksimum ne
prekoračuje;


4. Vode knjige ulaznih i izlaznih
faktura;
5. Inventurna komisija obavila je
na kraju godine popis dugotrajne
imovine, novac na računima i u blagajni
i potraživanja i obveze;
6. Inventurne liste, kao i popis
dugovanja u 1994. godini nalaze se u
prilogu Izvješća komisije, kojega je
prihvatio Nadzorni odbor;
7. Problem utuženih potraživanja
u iznosu od 136.631,01 kn (do 31. 12.
93.61.353,05 kn i 1994. god. 85.277,96
kn) je i dalje prisutan. Potraživanja se
PRIHODI I RASHODI ZA 1994. GODINU


PRIHODI
Prihodi od Ministarstva znanosti
Prihodi od redovite djelatnosti
Ostali prihodi


Ukupni prihodi


RASHODI
Materijalni troškovi


odnose na nenaplaćenu zakupninu od
Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije;


8. Za to dugovanje i dalje
poduzimaju mjere naplate preko suda
(preko odvjetnice Jasne Drezge);
9. U 1994. godini ulaganja u zaštitu
i prenamjenu "Šumarskog doma",
iznosila su 234.636,26 kn, a za troškove
postoji tehnička dokumentacija, Ugovor
o izvođenju radova i ostala financijska
dokumentacija, kao i odluke Upravnog
odbora.
Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o
financijskom poslovanju za 1994.
godinu, koji je izrađen u skladu sadržaja
pregledane dokumentacije.


47.426,00 kn
856.476,40 kn
38.646,65 kn


942.549,05 kn


675.488,83 kn
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Osobni rashodi


Ukupno rashodi


Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Višak prihoda


Prijedlog za raspodjelu viška prihoda za prijenos u iduću godinu


Nadzorni odbor dostavlja Izvješće Valerija Vukelić, dipl. inž., član, v.r.
Upravnom odboru Hrvatskoga šumarVladimir
Spoljarić, dipl. inž., član,
skog društva s prijedlogom da ga u


v.r.
cijelosti prihvati. Nakon obrazloženja i rasprave, a na
Slavko Sarčević, dipl. inž., predprijedlog
predsjednika, U.O. zaključeno
sjednik, v.r. je da se, po završnom računu na temelju


Ad. 4.
FINANCIJSKI PLAN ZA 1995. GOD.


A. PRIHODI
1. Prihodi od pretplate i prodaje Šumarskog lista i separata
2. Prihodi od zakupnina
3. Prihodi od dotacija
4. Ostali prihodi
Ukupno prihodi


B. RASHODI
I. MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Utrošeni materijal za redov. djelatnost
2. Potrošena energija
3. Prijevozne usluge
4. Usluge održavanja
5. Intelektualne i osobne usluge
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge
8. Ostali materijalni troškovi
II. TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
9. Plaće i naknade
10. Porez i prirez na dohodak
11. Doprinosi
12. Ostali izdaci
III. MATERIJALNI TROŠKOVI
13. Dnevnice i naknade za službena putovanja
14. Nadoknade izdataka zaposlenima
15. Izdaci za reprezentaciju
16. Premija osiguranja
17. Bankovne usluge i izdaci plat-nog prometa
18. Doprinosi i članarine
19. Izvanredni izdaci
20. Izdaci za stručno obrazovanje i savjetov.
21. Izdaci za stručnu lit. i službena glasila
22. Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno rashodi


142.830,50 kn


818.319,33 kn


942.549,05 kn
818.319,33 kn
124.229,72 kn


124.229,72 kn


pozitivnog poslovanja, zaposlenim
djelatnicima stručne službe HŠD-a
isplati jednomjesečna plaća (bruto iznos
od 19.386,46). Ostatak viška prihoda
utrošit će se u 1995-oj godini prema
odnosnom financijskom planu.


Planirano
537.384,00 kn
878.450,00 kn


48.000,00 kn
20.000,00 kn


1.483.834,00 kn


22.000,00 kn
15.500,00 kn
2.500,00 kn


354.000,00 kn
62.000,00 kn
25.334,00 kn
575.280,00 kn
12.000,00 kn


115.000,00 kn
95.220,00 kn
90.000,00 kn
28.000,00 kn


22.000,00 kn
5.000,00 kn
20.800,00 kn
12.000,00 kn


2.200,00
4.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
3.000,00 kn


1.483.834,00 kn


Nakon rasprave financijski plan je poslenih u stručnoj službi HŠD-a osgod.
(vrijednost boda 11,328 kn
jednoglasno prihvaćen. Plaće zataju
za sada kao i u prosincu 1994. bruto).
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Ad. 5.


— Glavni urednik Branimir Prpić,
izvješćuje da je Šumarski list br. 11—
12/94. izašao iz tiska i da će za nekoliko
dana biti tiskan i broj 1—2/95, a br. 3/
95. već je pripremljen.
On ukazuje na problem recenzija
znanstvenih članaka (potrebna su po
najmanje dva recenzenta za znanstvene
članke), te na zamisao da se iz J.P.
"Hrvatske šume" češće pripremaju
aktualni članci (npr. cijene drvnih
sortimenata, izvješća o poslovanju,
značajne poslovne akcije i si.).


— Nakon rasprave o visini autorskih
honorara za Šumarski list u 1995-oj
godini, prihvaćen je prijedlog kojeg su
Ad. 6.
a) Na sastanku grupe za izradu
podloga za izdavanje publikacije
"POVIJEST HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA U RAZDOBLJU
1846—1996." održanoga 16. 03.
1995. u sastavu B. Prpić, O. Piškorić,


M. Stojković, H. Jakovac i I. Maričević,
dogovoreno je ovo:
1. Izrada se obavlja po razdobljima
i autorima
1841 — 1922. — O. Piškorić
1923—1939. — M. Stojković
1939—1945. — O. Piškorić
1946—1960. — M. Stojković
1961—1980. — B. Prpić
1981—1996. — I. Maričević


2. Zamoljen je tajnik HŠD H.
Jakovac, dipl. inž. da prikupi grafičke
podloge za publikaciju i da obavi
poslove tehničkog urednika.
3. Predaja rukopisa je do 31. 12.
1995.
4. Priređivači rukojoisa smatraju da
bi povijesni pregled HŠD trebalo tiskati
kao zasebnu publikaciju.
prof. dr. se. Branimir Prpić, v.r.


Nakon ove promemorije, priložene
materijalima za sjednicu, a poslije


Ad. 7.


Tajnik HŠD-a izvješćuje, da će
zakupac poslovnog prostora Knjižnice
grada Zagreba iseliti najkasnije do kraja
srpnja 1995. god., a Institut za razvoj i
međunarodne odnose (IRMO) možda i


pripremili glavni urednik Šumarskog
lista i poslovni tajnik HŠD-a. Tako će
počevši od 1—2/95. visina autorskih
honorara za Šumarski list iznositi:


— za redakcijsko djelo glavnog
urednika str. la 35,00 kn
— za redakcijsko djelo tehničkog
urednika str. la 25,00 kn
— za pisana djela
a) znanstvene i stručne članke str.
la 200,00 kn
b) ostale članke str. la 50% do
100% od a)


— za lekturu str. la 15,00 kn
— za grafičko uređenje (špigl)str.
rasprave, dana je podrška ovoj radnoj
grupi, te prihvaćen prijedlog da ovo
bude zasebna publikacija.


b) Lukić je kao predsjednik
Redakcijske grupe za tiskanje
Šumarskog priručnika, podsjetio
nazočne na tri do sada tiskana priručnika
(Šafarov 1946., Mali šumarsko-tehnički
priručnik 1949. i tzv. Novi priručnik
1966.). Prema svemu čini se da bi
format i struktura ovog srednjeg
najbolje odgovarala današnjim
htijenjima. Naravno da ga treba
aktualizirati i preurediti odnos obujma
pojedinih poglavlja, vodeći računa o
njihovom današnjem značenju i novim
saznanjima. Rasprava u kojoj su
sudjelovali Matić, Prpić, Starčević,
Pavlović i Vukelić, poslužiti će
Redakcijskoj grupi da kod pripremanja
detaljnije koncepcije, koju će pripremiti
već za sljedeću sjednicu U. O., vodi
računa o angažiranju čim većeg broja
stručnjaka na pisanju priručnika,
aktualiziranju pregleda kroz cijelu
šumarsku struku, većem udjelu
ekologije i lovstva, praktičnosti i
formatu priručnika, profilu korisnika
priručnika i njegovoj konkretnosti bez
suviše teoretiziranja.


Uz Monografiju hrasta lužnjaka u


već krajem ove ili početkom sljedeće
godine. Sa J. P. "Hrvatske šume",
pripremit će se Ugovor o zakupu za
prostor na III katu, koji je prije koristilo
"Exportdrvo". U odnosima s Fakultetom


la 25,00 kn


— za recenziju znanstvenog članka
a) tuzemstvo 365,00 kn
b) inozemstvo 548,00 kn
— za recenziju stručnog članka
185,00 kn
— za naslovnu fotografiju
100,00 kn
— Raspravljalo se je i o visini
pretplate za Šumarski list, te je
zaključeno da se ona poveća za
zaposlene sa 40,00 na 100,00 kn, a za
studente, đake i umirovljenike s 8,00
na 20,00 kn, dok za ostale, pretplate
ostaju iste.
izdanju HAZU Centra za znanstveni rad
Vinkovci (koja će biti promovirana
također prigodom proslave 150-te
obljetnice HŠD-a), ove publikacije bile
bi zaista značajan prilog proslavi 150te
obljetnice HŠD-a.


Mogućnost pripreme i Drvnotehnološkog
priručnika ispitat će
Figurić.


Sa zadovoljstvom je prihvaćena
informacija glavnog urednika "Glasnika
za šumske pokuse", prof. dr. se. Dure
Rauša, o nadolazećoj 70-oj obljetnici
(također 1996. godine) kontinuiranog
tiskanja ove publikacije i prijedlog da i
ta obljetnica bude sastavni dio naše
proslave.


Isto tako prof. dr. se. Dominik
Raguž, podsjeća nas da će 1996-te
godine biti 140 godina od rođenja
profesora Šumarske akademije Frana
Kesterčeneka (1856.) i 100 godina
(1896.) od izdanja prvog lovačkog
priručnika "Lovstvo" na hrvatskom
jeziku, kojeg je autor upravo Fran
Kesterčanek. Uz predviđeni znanstveni
simpozij iz Lovstva i Republičku
izložbu lovačkih trofeja, obrada i ovih
obljetnica biti će značajan prilog
proslavi.


kemijskog inženjerstva i tehnologije,
nema promjene, a predmet je i dalje na
Općinskom sudu.


Ad. 8. Nije bilo prijedloga i materijala za raspravu.
Zapisnik sastavio:


Poslovni tajnik HŠD-a Predsjednik Upravnog odbora
Hranislav Jakovac, dipl. inž. Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.