DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 373.3 001 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103


ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA


U SVRHU IZRAČUNAVANJA SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA


DETERMINATION OF THE COMPARTMENT CENTRE BY THE APPLICATION OF A
PERSONAL COMPUTER FOR THE PURPOSE OF WORKING OUT THE MEDIUM
DISTANCE FOR DRAGGING


Dragutin PIČMAN, Ivica TOMAZ*


SAŽETAK: Primjenom računala pri planiranju, projektiranju i izgradnji
šumskih prometnica omogućen je jednostavniji i dakako točniji način određivanja
težišta odsjeka, odjela odnosno gravitacijskih područja, a time i točnije
određivanje srednje udaljenosti privlačenja. Izradom digitalnih modela terena
i primjenom odgovarajućih računalnih programa (AutoCad 12, Arclnfo i
si.) omogućeno je najtočnije određivanje težišta navedenih površina ili težišta
sječivih masa unutar pojedinog odjela ili odsjeka.


Kao geodetska podloga u ovom radu poslužile su šumskogospodarske karte
u mjerilu 1:5000 i 1:25000 gospodarske jedinice »Južna Garjevica« šumarije
Kutina.


Ključne riječi: srednja udaljenost privlačenja, digitalni model
terena, težište odjela — odsjeka, šumske prometnice, optimalna mreža šumskih prometnica.


1. UVOD
Određivanje točnog položaja težišta odjela kao larnog momenta površina: L o v r i ć (1964), L o v r i ć
osnovnog elementa pri izradi optimalne mreže šumskih (1976), Arnautovi č (1975), Kneževi ć (1980) i
prometnica predstavljalo je do sada određen problem. drugi izračunavaju klasičnim načinom. Ovdje možemo
Rješavanje problema točnog određivanja težišta odjela govoriti o autorima koji se bave ili su se bavili:
odnosno odsjeka možemo podijeliti prema različitim do


paralelnim privlačenjem,
maćim i stranim autorima. Kod metode rada koju su ko
centralnim (središnjim) privlačenje,
ristili pojedini autori možemo govoriti o dvije vrste od


autori koji su se bavili ili se bave primjenom osobnosno
grupe autora:
nih računala i za tu svrhu izrađenih digitalnih modela


autori koji su se bavili ili se bave proučavanjem
terena (DTM - Digital terrain model): D i e t z et al.


određivanja srednje udaljenosti privlačenja temeljne na


(1984), Shiba&Loffler (1990), Durrstein


izradi i određivanju težišta primjenom statičkog ili po


(1992), Sessions (1992), Knežević (1990),
Knežević&Sever (1992), Pičman (1993) i
drugi.


Različitost u pristupu rješavanja ove problematike


Dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb


uvjetovan je između ostalog i razvojem tehničkih po


Ivica Tomaz, dipl. inž. geodezije, JP »Hrvatske šume«, Uprava šuma


magala u prvom redu mislimo na elektroniku (osobna


Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 22     <-- 22 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ZICAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
računala). Najnovija istraživanja na ovom području pokazuju
da se točnost određivanja težišta izvodi na vrlo
jednostavan način uz primjenu odgovarajućih programa
izrađenih u AutoCadu i Arclnfu.


U rješavanje određivanja težišta odjela — odsjeka
primjenom osobnih računala koristimo kako je naprijed
rečeno digitalne modele terena, koji s obzirom na svoje


mogućnosti prikazivanja mogu u potpunosti simulirati
postojeće stanje i na taj način omogućavaju točnost određivanja
svih potrebnih elemenata vezanih za utvrđivanje
položaja težišta odsjeka ili odjela. Za izradu ovakvih
modela koristimo se bazama podataka koje moraju
zadovoljavati određene kriterije, obzirom na dostupnost,
sigurnost, brzinu pristupa itd.


2. PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA
2.1. Težište odjela — odsjeka
Određivanje težišta odjela kao osnovnog elementa
pri izradi optimalne mreže šumskih prometnica predstavljalo
je uvijek određen problem. U šumarskoj praksi
ovom elementu pridaje se određena pozornost i točnost.
No, klasičan način određivanja težišta primjenom
sjecišta triju dijagonala nepravilnog geometrijskog lika
nikako ne može dati potrebnu točnost. Kod ovog problema
kao pretpostavku uzimamo: drvna masa jednoliko
je raspoređena po šumskoj površini i težište sječine
predstavlja i težište odjela. Ako na ovakav način gledamo
rješavanje težište odjela, onda će rezultati zadovoljiti
postavljenu postavku. Stvarno gledano površina pojedinih
sječina ne mora predstavljati i cijelu površinu
odjela odnosno odsjeka, pa bi se u tom slučaju glede


Slika 1. Prikaz površinskog momenta prvog reda prema Saligeru,
Lov rić (1976)


Fig. 1. Presentation of the surface Moment of the First Order
According to Saliger, Lovrić (1976)


2.2 Određivanje srednje udaljenosti privlačenja
Kod prostornog planiranja i projektiranja šumskih
prometnica odnosno kod određivanja optimalne otvorenosti
šuma potrebno je osobitu pozornost posvetiti točnosti
i načinu određivanja srednje udaljenosti privlače


točnosti određivanja srednje udaljenosti privlačenja kao
mjerodavno trebalo uzimati težište takve sječine. Kakve
rezultate bi dobili to neće biti predmetom ovog rada
ali je sigurno da će se na to trebati obratiti određena
pozornost i u svezi toga provesti određena terenska istraživanja.


L o v r i ć (1976) obrađuje centralno (središnje) izvlačenje
kod planiranja i projektiranja šumskih transportnih
sustava koristeći se pri tome metodom rada Saligera
(slika 1).


Arnautovi ć (1975) prikazuje određivanje statičkog
momenta površine na način sličan ovom prikazanom
na slici 1. Isti autor za utvrđivanje troškova privlačenja
koristi srednju udaljenost privlačenja i koju određuje
na način prikazan slikom 2.


Slika 2. Prikaz statičkog momenta površine prema A r n a u t oviću(
1975)


Fig. 2. presentation of the Static Moment of the Surface According
to Arnautović (1975)


nja. Kako smo vidjeli u prethodnom poglavlju L o v-
r i ć (1976) koristi metodu rada prema Saligeru.


Srednju udaljenost privlačenja između ostalih obrađuju
M i h a č (1970), S i m o n o v i ć (1949), N i k o1
i ć (1972), Samset(1969),Arnautović(1975),
Dietzetal. (1984), Knežević (1990), Juri k
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Pićman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
(1984), P i č m a n (1993) i mnogi drugi strani i domaći
autori. Na temelju objavljenih radova Amautovića
Knežević&Sever (1992) za određivanje srednje
udaljenosti privlačenja primjenjuju osobno računalo i
kod toga primjenjuju sljedeću formulu:


i-n


yimt


/ I l i t


Tumač znakova:


l — srednja udaljenost privlačenja


l. — stvarna udaljenost privlačenja pojedinog tereta
m — masa pojedinog tereta
t — troškovi privlačenja za pojedinu udaljenost


Explanation oj´ Symbols:
l — medium distance of dragging


I. — actual distance fo dragging a single load
m. — mass of a single load
t. — costs of dragging for each distance
Kod određivanja stvarne i teorijske srednje udaljenosti
privlačenja u metodološkom smislu možemo se
služiti analitičkim i empirijskim metodama. K n e ž e-
v i ć (1990) navodi da se može odrediti na tri načina:


* određivanje srednje udaljenosti privlačenja analitičkim
ili grafoanalitičkim putem iz geometrijskog oblika
sječine,


* određivanje srednje udaljenosti privlačenja u ovisnosti
od razmaka puteva,
* određivanje srednje udaljenosti privlačenja kao
funkcije gustoće mreže puteva.


U svom radu S a b a d i (1992) navodi da se kratke
udaljenosti privlačenja i niski troškovi postižu samo uz
velike troškove šumskih cesta i obrnuto minimalna izdvajanja
za šumske ceste utječu na udaljenosti privlačenja
i troškove.


Kod određivanja srednje udaljenosti privlačenja
P i č m a n (1993) koristi digitalne modele terena i primjenjuje
osobna računala. Autor pritom koristi metode
koje su prethodno koristili i usavršili mnogi autori, a
između svih ovdje ćemo spomenuti radove S h i b e
& L of f 1 e r a (1990), S e s s i o n s a (1992), Durrst eina(
1992)idrugih.


Ako pretpostavimo da je srednja udaljenost privlačenja
neke šumske površine ona udaljenost koja povezuje
težište površine s jednom od šumskih prometnica
(šumska cesta, traktorska vlaka), onda je određivanje


težišta jedan od najhitnijih elemenata za postizanje najveće
točnosti. Osnovna pretpostavka ove tvrdnje leži u
tome što smatramo da se optimalno gospodarenje nekom
šumskom površinom s obzirom na otvaranje postiže
kod optimalne otvorenosti šuma. Ako se privlačenje
obavlja na nategnutom terenu onda se kod obračuna srednjih
udaljenosti mora odrediti tzv. korekcijski čimbenik,
odnosno srednji nagib terena za svaku pojedinu površinu
(odjel ili odsjek).


2.3. Digitalni model terena
Brzim razvojem elektronike digitalni model terena
isto kao i informacijski sustav koji sadrži i obrađuje zemljopisne
podatke (GIS) postaju sve dostupniji i prisutniji
u šumarskoj znanosti i praksi. To omogućava automatsko
povezivanje sa mrežom odnosno bazom podataka,
pa se stoga dosadašnji mukotrpni ručni rad u potpunosti
može izbjeći. Digitalni model terena (čija kratica
na engleskom jeziku glasi DTM — Digital terrain
model) prema Diirrsteinu( l 992) predstavlja zapravo
topografski prikaz terena izrađen u obliku mreže
obrojčanih četverokuta, kod kojeg svaka točka mreže
predstavlja koordinate terena (x, y, z). Ovakav model
moguće je prema austrijskoj tvrtki TDV (1993) izraditi
i pomoću mreže trokuta poznatih koordinata (x, y, z).


Prema Fritsch&Pfannensteinu(l 992)
postoje tri osnovna načina transformacije osnovnih podataka
u određen kvalitetan prikaz digitalnog modela
terena:


* nepravilna mreža trokuta,
* pravilna mreža,
* istovremeno korištenje pravilne i nepravilne mreže.
Detaljno objašnjenje pojedinih načina izrade i prikazivanje
daje u svom radu Kuša n (1994).
Osobnim se računalom može izraditi mreža točaka
tako da mu se da skup pravila koja točno određuju npr.
maksimalni uspon koji transportno vozilo može savladati.
S druge strane u takvim digitalnim modelima terena
mogu se označiti čimbenici okoliša, kao npr. nesigurne
padine koje se moraju izbjegavati, vodene površine
i si. Da bi cjelokupan sustav mogao u potpunosti
izvršiti svoj zadatak u ovakve modele terena mogu se
ugraditi troškovne funkcije, kako bi se izračunali fiksni
i varijabilni troškovi. U svakoj točki digitalnog modela
terena uspostavlja se veza sa susjednom točkom mreže
i na taj se način postiže jednakomjerno djelovanje po
cijeloj površini, što daje željenu kakvoću prikaza.


P i č m a n (1993) kod određivanja ekonomske opravdanosti
izgradnje šumskih prometnica koristi digitalne
modele terena cijele gospodarske jedinice »Bistranska
gora«, gdje za odjele 5 i 19 3D model terena.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Pičman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
Blok diagram
terena


r´:-^T^i´.´Jt Pritaz Plana


Procjena topografskih karakteristika:
podaci o nadmorskoj visini (prosječnanadmorski visba, odstupanja od ta
visino), razlikovni čjrđef (nagb. izgbdi dr.), prostorni člnlte|t (momant, spaktaridr.)


na ekranu


Crtanje biock cRagrama na
ekranu ili ptoteru 03^ a


Histogram DTM podataka


f{ H 0
Program operaefa za DTM


\


/ /


Kore iaajska karta za
dva DTM plana Izračunavanje područja drenaža
nadmorska visina - nagb RASTER PODATAKA i skica vodenih tokova


CIzračunavanje perspektive \


i&


V
V
*WSŠ Pretvaranje rastera podataka Pretvaranje podataka o vektoru | 8
^IIP I u podatke o vektoru u raster podataka ^
Stereo pretvarač
nagi 4t


^


Izrada slojnica na
ekranu ili ploteru " -I PODACI O VEKTORU


Mjerenje udafenosti i perimetriranje
na površini osnovne karte
Digitalizirani prikaz slojnica


(OSNOVNA KARTA)


Slika 3. Prikaz, nastajanja digitalnog modela terena i obrade podat "ka TERDAS programa, S h i b a & L off l e r (1990)


Fig. 3. Presentation of an Attempted Digital Model for Terrain and Data Processing, TERDES Programme Shiba and Loffler (1990)


Proučavajući problematiku izgradnje šumskih prometnica
promatramo između ostalog i kretanje otvorenosti
šuma određenog šumskog područja ili gospodarske
jedinice. Pri tome uvijek polazimo od tvrdnje daje
sječiva količina drva jednakomjerno raspoređena na cjelokupnoj
površini odjela ili odsjeka. U ovom je radu
kao najmanja šumska površina (jedinica) poslužio je
odjel s odsjecima određene površine izražene u (ha).


Cijela problematika određivanja srednje udaljenosti
privlačenja u ovom se radu odnsi na područje brdskih
(prigorskih) šuma u kojima su odjeli nepravilnog oblika,
različitih površina odsjeka, različitog nagiba terena
(inklinacija), različite geološke podloge i ostalog. Određivanje
točnog položaja težišta takvih odjela predstavlja
zapravo problematiku koja će se u ovom radu izučavati.


Kako smo naveli jednoličan raspored sječive drvne
mase po površini odjela određuje u ovom slučaju težište
sječive površine i biti će isto kod težišta određenog
odsjeka. U svojim radovima Knežević, Pičman&
Jakovac(1991) određuju optimalnu gustoću traktor


skih vlaka u odjelu u kojem je točno određen položaj
svakog stabla predviđenog za sječu, a kasnije je praćeno
kretanje svakog trupca koji se privlačio po slobodnoj
šumskoj površini ili tzv. zajedničkim linijama privlačenja.


Raspored sječina (sječivog drva) na određenom predjelu
odnosno odjelu predviđena je Osnovnom gospodarenja
gospodarske jedinice. Kod odjela koji se sastoje
od nekoliko odsjeka ovakvo određivanje težišta klasičnim
načinom predstavlja vrlo veliki problem. Točnost
izrade zasniva se na nizu kako smo ranije naveli
subjektivnih odnosa. Sve mogućnosti koje se mogu pojaviti
pri rješavanju ovog problema u ovom se radu neće
obrađivati, dok će se najveća pozornost pokloniti
onom dijelu istraživanja koje se odnosi na stvarno stanje
i određene šumske prilike.


Kod određivanja otvorenosti šuma bilo mrežom šumskih
cesta (primarna otvorenost) ili mrežom traktorskih
vlaka (sekundarna otvorenost) možemo slobodno reći
da se određuju tri veličine:
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Pičman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU .. . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
2D model


3D model


Slika 4. Odjel 64 izrađen u 3D i 2D modelu


Fig. 4. Compartment 64 worked Out in a 3-D and 2-D Model


Slika 5. Odjel 64 s rasporedom odsjeka u mjerilu 1:10 000 prema šumsko-gospodarskoj karti


Fig. 5. Compartment 64 with Lay-out of Sub-Compartments to the Scale 1:10,00 According to the Forest-Management Map
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Pičman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
sadašnja otvorenost (odjela ili cijele gospodarske
jedinice),
otvorenost dobivena na osnovi planirane izgrad


3. PODRUČJE
Za određivanje težišta potrebnih za izračunavanjesrednje udaljenosti privlačenja odabrano je područje Moslavačke
gore koje je karakterizirano mnogim vodotocima
i orografskim elementima. Istraživanje je prove-


Površina odjela prema Osnovi gospodarenja


Compartment Area According to Management Basis


NAGIB


nje šumskih prometnica u vremenskom trajanju neke gospodarske
osnove,
optimalna otvorenost.


ISTRAŽIVANJA


deno u gospodarskoj jedinici »Južna Garjevica« i u njoj
je odabran i obrađen odjel 64. Površina odjela iznosi
48,38 ha i podijeljena je na odsjeke: a, b, c, d, e.


POVRŠINA UDALJENOST TEČAJNI


ODSJEK TERENA MASA


PRIRAST


ha (°) m m3 mVha
a 14,43 45 400 1000 3,23
b 13,89 45 450 3202 9,53
c 15,22 30 200 2999 9,50
d 1,92 45 400 653 8,55
e 2,92 60 300 642 14,07


UKUPNO 48,38 350 8496


GODIŠNJI


DRVNA


Tablica — Table 1.


DESETGODIŠNJI
ETAT


3


m


1226


431


517


96


108


2378


Napomena: Podaci korišteni pri izradi ove tablice uzeti su iz Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu


»Južna Garjevica« u razdoblju 1986 — 1995.


Površina ove gospodarske jedinice prostire se južnim
obroncima planine Garjevica, koja predstavlja središnje
uzvišenje Moslavine. Gospodarska jedinica omeđena
sa četiri rijeke zapad (Zelina), sjever (Česma), istok
(ilova) i jug (Sava). Moslavačka gora — »Garjevica«
u sednjem je vijeku nazvana i »Zaprta gora« bila je
podijeljena među više plemenskih župa koje postepeno
prelaze u posjede plemićkih obitelji.


Na temelju Zakona o segregaciji iz 1875. dio vlastelinskih
šuma prelazi u vlasništvo općina bivših kmetova,
kako bi oni mogli na vrijeme namiriti svoje potrebe
za drvom. Prva uređivanja šuma za dijelove
područja »Južna Garjevice« izrađena su u tzv. »francuski
posjed« 1925., a prva cjelovita Osnova gospodarenja
za ovu jedinicu izrađena je za razdoblje 1951


— 1970. g.
Kako smo naveli gospodarska se jedinica pruža
južnim obroncima Moslavačke planine »Garjevica« nadmorske
visine 125—488 m. središnji dio gorja izgrađen
je iz paleozojskih granita i gnajsa zrnate građe. Utjecajem
različitih čimbenika (podloga, biljni pokrov i dr.)
nalazimo sljedeće tipove tla: distrični silikatni koluvij,
euteričko smeđe tlo, distrično smeđe tlo, srednje paleozolsko
tlo i pseudoglej.


Biljne zajednice (prema Osnovi gospodarenja) na
cijelom području g.j. podijeljene su u sljedeće:


a — šuma kitnjaka i običnog graba (Querco carpinetum
illvricum) i podvrsta šuma hrasta kitnjaka
s grabom i bukvom (Querco carpinetu illvricum
var. Fagus sulvatica),


b — šuma kitnjaka s bekicom (Luzulo - Quercetum
petraeae),


c — šuma crne johe (Carici bryoides - Alnetum).


Nadmorskim visinama iznad 250 m prevladavaju
bukove šume sveze Fagetum illvricum i to na dubljem
svježijim tlima zajednice Asperula - Fagetum, a na
plitkim tlima strmih strana i na kiselim podlogama
Blechnum - Fagetum i Luzula-Fagetum.


Na cijelom području gospodarske jedinice prema
istraživanjima Šumarskog instituta iz Jastrebarskog
(Osnova gospodarenja) postoje sljedeći ekološko-gospodarski
tipovi: II-D-10, II-D-20, II-E-10, II-E-11, II.E


30.
Na osnovi podjele gospodarske jedinice na uređajne
razrede na području istraživanja 64 odjela imamo sljedeće
uređajne razrede:
64 a - panjača bagrema
64 b - hrast kitnjak
64 c - hrast s bukvom
64 d - bukva s hrastom
65 e - bukva s kitnjakom
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Pićman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
4. CILJ ISTRAŽIVANJA
Provedena istraživanja imaju za cilj da omoguće
odbir najtočnije inačice određivanja težišta kao osnovnog
elementa za točno određivanje srednje udaljenosti
privlačenja. Postavljanje mreže elementarnih
površina kvadratnog oblika veličine 1 ha na terenu
predstavlja vrlo veliki problem. Postaviti ovakvu mrežu
i odrediti težište svake površine, a zatim udaljenost
privlačenja od težišta do vlake, dat će upravo onu srednju
udaljenost koja se najviše približava stvarnoj —
terenskoj.


Kao cilj istraživanja postavljeno je određivanje
točnosti podataka na kartama (šumsko-gospodarskoj i
topografskoj). Zbog nemogućnosti korištenja točnijih
podataka korištene su karte u mjerilu 1:5000 s ekvidistancom
5 m s time da su granice odsjeka i odjela
preslikane iz šumskoggospodartske istog mjerila. Kao
osnovna geodetska podloga poslužile su najnovije
državne karte izrađene 1990. godine.


Dakle, iz svega navedenog vidimo, da je cilj istraživanja
odrediti najpovoljniji i najtočniji položaj težišta
odsjeka, kako bi se mogla na osnovu toga dobiti optimalna
srednja udaljenost rada. Prema opisu područja
istraživanja vidljiva je razlika u nagibu terena tzv. inklinaciji
(od 30 — 60°). Upravo taj poprečan nagib
terena ima izravnu vezu s uzdužnim nagibom šumskih
cesta (P i č m a n, 1993).


Prema D i e t z u et al. (1984) određivanja svih
elemenata potrebnih za određivanje otvaranja može se
provesti primjenom računala, što predstavlja jedan
potpuno novi pristupu izučavanju ove problematike.


Određivanje srednje udaljenosti privlačenja u ovom
radu obrađena je primjenom osobnog računala, a kao
usporedba poslužili smo se podacima o srednjoj udaljenosti
privlačenja prema važećoj Osnovi gospodarenja
a ona iznosi:


64a =
== 400 m
64b =
==450m
64c == 200 m
64d ==400m
64e == 300 m


Uzevši u obzir nagib terena, navedene udaljenosti
privlačenja su u svakom slučaju prevelike. Prema
mnogim autorima i provedenim istraživanjima (S a b a
d i 1992) optimalna udaljenost između dvije vlake iznosi
oko 100 — 200 m, što između ostalog ovisi i o duljini
užeta na vitlu.


Srednja udaljnost privlačenja po terenu ovisi o razmaku
puteva i gustoći prometnica određene mreže
šumskih prometnica.


Prema Severu&Kneževiću (1992) pod
srednjom udaljenosti privlačenja drva podrazumijeva
se ona vrednovana udaljenost na kojoj bi se posječeno
drvo s jedne sječine trebalo micati. To treba nastupiti
onda kada su troškovi privlačenja jednaki troškovima
kada bi isto drvo privlačili s raznih mjesta u sječini do
privremenog stovarišta.


5. METODA RADA
Kako je naprijed navedeno ovaj rad ima za cilj
odrediti najtočniji položaj težišta šumskih površina kao
jednog od osnovnih elemenata prijeko potrebnih za
točnost određivanja i izračunavanja optimalne
otvorenosti šuma. Obrada podataka i izrada svih karata
izvršena je na osobnom računalu uz primjenu tzv. periferne
jedinice digitalizatora uz primjenu AutoCad 12
R programa. Sva obrada snimljenih podataka digitalnih
karata izvršena je u Arclnfo programu.


Kao osnovnu metodu rada odabrali smo centralno
(središnje) privlačenje kod kojeg je potrebno odrediti
težište pojedinog dijela odjela ili odsjeka. Planiranje i
projektiranje mreže traktorskih vlaka izvršeno je na
šumsko-gospodarskoj karti u mjerilu 1:5000, zatim je
izvršeno određivanje težišta klasičnim načinom, a na
osnovi toga izračunate su srednje udaljenosti privlačenja.
Kao novina primijenjeni su DTM i pomoću njih su
izračunate srednje udaljenosti privlačenja. Obzirom na


razvedenost vodenih tokova i konfiguracije terena projektirane
su mreže traktorskih vlaka čije su nul linije
trasa različitog nagiba (12,5%, 15%, 17,5% i 20%).
Ovi nagibi su odabrani zbog mogućnosti praćenja ukupnih
duljina vlaka po odsjecima i za cijeli odjel, a
time smo ujedno proveli usporedbu otvorenosti odjela
dobivenu prema ovim nagibima. Manji nagib nul linije
dao je preveliku šumsku površinu pod vlakama (više
od 5%) što smatramo vrlo neekonomičnim. Povećanjem
površine traktorskih vlaka »uništava« se šumsko
tlo i smanjuje se njegova proizvodnost.


Projektiranje traktorskih vlaka izvršeno je koristeći
se tzv. indirektnom metodom polaganja nul linija. Ova
se metoda rada zasniva na planiranju i projektiranju
budućih trasa šumskih prometnica na odgovarajućim
šumskogospodarskim ili nekim drugim kartama s ucrtanim
slojnicama. Planirana mreža traktorskih vlaka
povezuje se s točkama poznatih koordinata što omo
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Pieman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
gučuje lakše rekognosciranje terena i točnije postavlk
= korak šestara


e = ekvidistanca


janje projektirane mreže. Pri ovoj metodi rada određuje


n = nagib nul linije


nul linija se određuje primjenom tzv. koraka šestara,


M = mjerilo karte


prema formuli:
k = divider span


, 100 e


n = zero line inclination,


k = rr~


M = map scale


n M


U cilju što točnijeg određivanja zadanih elemenata državnoj karti, izmjerene klasičnim načinom, kretale su se u
izrađene su četiri inačice mreže traktorskih vlaka odgovaragranicama
od 5129 do 5226 m što je prikazano u tablici 2.
jućeg projektiranog nagiba (12,5 — 15,0 — 17,5 i 20,0%). točnosti očitanja i izmjere veličina kod određivanja klasičnim
Ukupne duljine traktorskih vlaka projektirane na Osnovnoj načinom uzeta je na 1,0 m.


Ukupne duljine projektiranih traktorskih vlaka u odjelu 64 obrađene klasičnim načinom


Total Lengths of designed tractor skidding roads in Compartment 64 Worked Out by a Classical Method


Tablica — Table 2.


PROJEKTIRANI NAGIB TRAKTORSKIH VLAKA


ODSJEK 12,5% 15,0% 17,5% 20.0%


UKUPNE DULJINE TRAKTORSKIH VLAKA (m)


a 1540 1616 1488 1886
b 1545 1566 1511 1609
c 1315 1470 1499 1165
d 170 135 160 103
e 590 439 521 436
UKUPNO 5160 5226 5129 5199


Ukupne duljine projektiranih traktorskih vlaka u odjelu 64 obrađene primjenom osobnog računala


Total Lengths of designed tractor skidding roads in Compartment 64 Worked Out by of Personal Computer


Tablica — Table 3.
PROJEKTIRANI NAGIB TRAKTORSKIH VLAKA
ODSJEK 12,5% 15,0% 17,5% 20,0%
UKUPNE DULJINE TRAKTORSKIH VLAKA (m)


a 1509.76 1623.60 1509.11 1915.00
b 1343.45 1493.28 1501.26 1643.30
c 1237.67 1400.02 1435.64 1216.93
d 169.96 144.57 114.92 102.59
e 534.77 441.47 534.20 408.89
UKUPNO 479.61 5103.03 5095.13 5286.71


U tablici 3 prikazani su podaci o duljinama traktorŠumsko-
gospodarska karta poslužila je kao model
skih vlaka različitog nagiba, uz primjenu DMT te su za izradu digitalizirane karte prikazane na slici 6, koja
sve udaljenosti određene na dvije decimale (teoretska je poslužila kao osnova za sve izvršene izmjere, postatočnost
je 8 decimala). Ukupne udaljenosti traktorskih vljanje elementarnih površina, određivanje težišta i
vlaka izmjerene na ovakav način kretale su se u graniostaloga.
cama od 4795,61 do 5286,71 m.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. Pieman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91 — 103
Slika 6. Digitalizirana šumsko-gospodarska karta za odjel 64


Fig. 6. Digitalized Forest-Management Map for Compartment 64


6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Sam način rada odnosno metoda rada objašnjena je su ucrtane inačice otvaranja traktorskim vlakama rau
petom poglavlju, tako da su svi rezultati istraživanja zličitog uzdužnog nagiba,
dobiveni iz digitalnog modela terena odjela 64 u kojeg
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Pieman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91 — 103
12,5 % 15,0 %


17,5 % 20,0 %


Slika 7. Mreža traktorskih vlaka u odjelu 64 izrađena za četiri različitog uzdužnog nagiba


Fig. 7. Network of Tractor Skidding Roads in Compartment 64, Worked Out for Fout Different Longitudinal Inclinations


Iz podataka prikazanim u tablici 4 u kojoj su raspored traktorskih vlaka u inačici s uzdužnim nagiobrađene
udaljenosti privlačenja dobivene na osnovi bom od 17,5% i tablični rezultati daju optimalno
projektiranih traktorskih vlaka vidimo da prostorni rješenje.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 31     <-- 31 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Prikaz ukupne duljine traktorskih vlaka, gustoće vlaka, srednje duljine privlačenja za projektirane inačice


Presentation of the Total Length of the tractor Dragging Road, Density of the Dragging Road, Medium Length
of Dragging for Projected Variants Tablica — Table 4.


SREDNJA SREDNJA


GUSTOĆA


DULJINA DULJINA


DULJINA


TRAKTORSKIH


ODJEL POVRŠINA VLAKA PRIVLAČENJA PRIVLAČENJA


VLAKA


(ODSJEK) DO VLAKE PO VLAKAMA
ha m m/ha m


(1) NAGIB TRAKTORSKIH VLAKA 12,5%
64 a 15,69 1509,76 96,22 48,25 535,60
64 b 15,94 1343,45 84,82 55,93 375,84
64 c 12,98 1237,67 95,352 38,01 212,86
64 d 2,46 169,96 69,08 28,01 118,82
64 e 3,42 534,77 159,00 58,71 690,95
UKUPNO 50,49 4795,61 94,98 45,78 385,67


(2) NAGIB TRAKTORSKIH VLAKA 15,0%
64 a 15,69 1623,69 103,49 48,15 514,01
64 b 15,94 1493,28 93,68 44,70 329,13
64 c 12,98 1400,02 107,86 23,83 212,11
64 d 2,46 144,57 58,77 31,21 112,18
64 e 3,42 441,47 129,08 26,42 718,61
UKUPNO 50,49 5103,03 101,07 34,86 377,21


(3) NAGIB TRAKTORSKIH VLAKA 17,5%
64 a 15,69 15,09,11 96,18 45,40 397,95
64 b 15,94 1501,26 94,18 42,24 288,53
64 c 12,98 1435,64 110,60 24,59 168,32
64 d 2,46 114,92 46,71 27,74 47,47
64 e 3,42 534,20 156,20 60,75 595,52
UKUPNO 50,49 4795,61 94,98 45,78 385,67


(4) NAGIB TRAKTORSKIH VLAKA 20,0%
64 a 15,69 1915,00 122,05 31,32 424,12
64 b 15,94 1643,30 103,09 42,13 287,78
64 c 12,98 1216,93 93,75 29.67 156,87
64 d 2,46 102,59 41,70 29,04 50,36
64 e 3,42 408,89 119,56 68,63 573.75
UKUPNO 50,49 5286,71 104,71 40,16 298,58


To znači da projektiranje traktorske vlake svojim
položajem odnosno rasporedom najpovoljnije pokrivaju
šumsku površinu. S druge strne vidljivo je da su
udaljenosti privlačenja kod 17,5% u odnosu na 20,0%
neznatno manje, što nam daje za pravo zaključiti daje
ova (III) inačica najpovoljnija. Kada promatramo optimalne
udaljnosti privlačenja iz Osnove gospodarenja
gdje srednja udaljenost privlačenja iznosi 350 m, vidi


mo da srednja duljina privlačenja po vlakama iznosi
299,56 m (300 m).


Određivanje težišta odjela i odsjeka u ovom samo
radu radili metodom najmanjih elementarnih površina
kvadratnog oblika i površine 1 ha. Koristeći osobno
računalo u mogućnosti smo odrediti težište svake pa i
najmanje površine s koje će se drvo privlačiti do vlake
i isto tako po vlaci. Simuliranjem terenskih prilika
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Pieman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
koristeći se DTM približava nas stvarnom stanju na šumskog proizvodnog tla koje se nalazi pod vlakama.
terenu, te je prenošenje projektiranih veličina s karte na Kako traktorske vlake predstavljaju sekundarnu mrežu
teren jednostavnije i lakše u odnosu na dosadašnji rad. šumskih prometnica te one nisu trajni objekti, ova će se
Jedan od pokazatelja dobre položenosti i veličine površina šumskog tla pod traktorskim vlakama tijekom
odnosno duljine traktorskih vlaka predstavlja i površina idućeg razdoblja polagano smanjivati.


Površina šumskog proizvodnog zemljišta pod vlakama


Area of forest Productive Land Under Skidding Roads Tablica 5.


POVRŠINA ŠUMSKOG


UZDUŽNI NAGIBTRAKTORSKIH UKUPNA DULJINA


ZEMLJIŠTA POD


VLAKA TRAKTORSKIH VLAKA


TRAKTORSKIM VLAKAMA
% m %
12,5 4795,61 3,32
15,0 5103,03 3,54
17,5 5095,13 3,53
20,0 5288,71 3,67


Mreža projektiranih traktorskih vlaka sa 17,5% nagii
za gustoću traktorskih vlaka koja se kreće u granicaba
daja je u ovsim istraživanjima srednju duljinu privma
od 94,98 do 104,71 m/ha, dok za odabranu inačicu
lačenje do vlake u iznosu od 40,14 m što je za ove iznosi 100,91 m/ha.
terenske prilike izvrstan rezultat. To isto možemo reći


7. ZAKLJUČAK
Izrada ovoga rada imala je za cilj da se ukaže na svih traktorskih vlaka u ovoj inačici iznosila je 5095,13
vrlo velike mogućnosti primjene osobnih računala u m. Ako promatramo rezultate dobivene za 20,0% nagisvrhu
određivanja srednjih udaljenosti privlačenja, a ba vidimo da je ukupna duljina traktorskih vlaka
time i na iznalaženju optimalnih rješenja kod otvaranja 5286,71 m a srednja udaljenost privlačenja 298,58 m.
šumskih površina. Korištenjem digitalnih modela tereOvi
rezultati upućuju na zaključak da se optimalna
na omogućeno je da se težište svake i najmanje šumske otvorenost traktorskim vlakama za istraživani objekt
površine približi stvarnom stanju. Pravilno položena dobiva kod nagiba od 17,5%.
mreža traktorskih vlaka za inačicu od 17,5% omogućiSmatramo
da ovakva obrada podataka dobivena na


la je optimalnu pokrivenost šumske površine 3,53% osnovi digitalnih modela terena može dati točniji i
zauzetog proizvodnog šumskog tla. pravilniji prostorni raspored, a time i točnije i jedSrednja
udaljenost privlačenja od 299,56 m (300 m) nostavnije određivanje optimalne otvorenosti šuma.


je u odnosu na plansku kraća za 50 m, a ukupna duljina


i. LITERATURA
A r n a u t o v i ć, R., (1975): Određivanje srednje daljine privlačenJ
e 1 i č i ć, V., (1971): Planiranje i određivanje gustoće mreže
ja, Narodni šumar 4-6, Sarajevo, s. 137-151. šumskih puteva, Simpozij »Šumarstvo i prerada i njihov
značaj za razvoj nerazvijenih područja, Sarajevo


D i e t z, P., W. K n i g g e, & H. L 6 f f 1 e r, (1984): Walder


schlieBung, eine Lehrbuch fiir Studium und Praxis unter J u r i k, L., a kolektiv (1984): Lesne cesty, Priroda, Bratislava,
besonderer Beriicksichtigung des Waldwegebaus, Verlag ČSSR.
Paul Pare y, Hamburg und Berlin, s. 1-196.
Knežević,!. , (1980): Utjecaj strukture sastojine na optimalnu


D u r r s t e i n, H., (1992): Detailed road planning using microcom


gustoću mreže šumskih prometnica u prebornim šumama


puters, Proceedings IUFRO Workshop on Computer Sup


Gorskog kotara, Mehanizacija šumarstva 5, 3-4, Zagreb, s.


ported Planning of Roads and harvesting, Feldafing, Ger


107-122.


many, p. 57-66.
K n e ž e v i ć, I., (1990): Utjecaj gospodarenja i vrste sječe na


Fritsch, D., &A. Pfannenstein, (992): conceptual Models


ekonomičan raspored šumskih prometnica u prebornim


for Efficient DTM Integration into GIS; Conference Pro


šumama, disertacija, Šumarski fakultet, Zagreb, s. 1-199.


ceedings, EGIS´92, Munich, Vol. 1:702-710.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

D. Pieman: ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA U SVRHU . . . Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103
Knežević , I., D. Pičman&H . Jakov a c, (1991): Utjecaj N i k o 1 i ć, S., (1972): Teorijska osnova ustanovljavanja optimalne
načina gospodarenja na optimalnu gustoću šumskih promet- gustine mreže šumskih komunikacija, Šumarstvo, 5-6, Beonica
u prebornim šumama Gorskog kotara, Mehanizacija grad.
šumarstva 16, 1.4, Zagreb, s. 16-19.


. . r _ _. „ „ T, T , ,,™,N Pi č mam, D., (1993): Utjecaj konfiguracije terenai hidrografskih


Knežević, I., D. Picman&H. Jakova c, (1991): .,., , , . j ,


XT . . . . .. . . - .. . - , , prilika na ekonomsku opravdanost izgradnje optimalne


Neravnomjernost intenziteta siece odiela - čimbenik pn . . ... . ,. x , . -, , .


. _>. . j , : , . . mreže šumskih prometnica, disertacna, Šumarski fakultet


utvrđivanju srednje udaljenosti privlačenja u prebornim 7 h i 117


a&re s


šumama Gorskog kotara, Mehanizacija šumarstva 16, 1-4, ´´
Zagreb, s. 20-24. S a b a d i, R., (1992): Ekonomika šumarstva, skripta, Školska
K n e ž e v i ć, I., & S. S e v e r, (1992): Računalom podržano knjiga, Zagreb, s. 197-225.


određivanje optimalne gustoće traktorskih vlaka pri stalnoj „ T ,,„„,, T, . , , < .


.-,,. ~ .„ , ... . n -5 / S e s s 1 o n s, J., (1992): Using network analysis for roads and


gustoći kamionskih cesta, Mehamzaciia šumarstva 17,3-4, , , i, ,- ,.„^,^,„ , , , ^
Zaereb 41-51 harvest planning, Proceedings IUFRO Workshop on Computer
Supported Planning og Roads and Harvesting, Feldaf-


K u š a n, V., (1994): digitalni model terena i njegova primjena, m g Q erman v D 36-41
Zbornik referata sa seminara za geodetske i šumarske stručnjake
zaposlene u J. P. Hrvatske šume, Zagreb, s. 63-80. S e v e r, S., & I: K n e ž e v i ć, (1992): Computer-aided


L o v r i ć, N., (1964): Određivanje srednje daljine prijenosa kod determination of optimal forest road density in mountanous
centralnog privlačenja pomoću težišta, Šumarski list 11-12, areas> Proceedings IUFRO Workshop on Computer Sup-
Zgreb, s. 496-506. ported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing, Ger-


L o v r i ć, N., (1976): Mogućnost primjene centralnog izvlačenja "´ "´
kod planiranja i projektiranja šumskih transportnih sustava, S h i b a, M., & H. D. L o f f 1 e r, (1990): computer Application
Disertacija, Šumarski fakultet, Zagreb, s. 1-200. for Environmental Impact Evalution in teh Opening-up


M i h a č, B., (1970): Mehanizovani utovar i istovar drveta, Sara- Planning process, Proceedings XIX IUFRO World Conjevo.
gress, montreal, Canada, p. 214-225.


SUMMARY: The main problem studied in this paper was the accuracy of
determination of forest area centres by the application of known methods and
by means of a personal computer. Determination of medium dragging distances
represents one of the facotrs neeed to determine, as accurately as
possible, the working cost for building a network of drag roads. In other
words the accessibility of forests should be based on a correct regional
design and planned network of forest drag roads with optimal density. In fact,
by reducing to a minimum level the costs of dragging and transport, drag
road construction and their maintenance, it is possible to reach an optimal
solution for the problem of road accessibility. This paper describes one of the
possible ways of determining the medium distances from the central dragging
point by the application of a personal computer. The aim of the study was, for
the realized orographic, hidrographic, stand characteristics and other properties
of a particular forest land, to process one existing compartment (Compartment
64 of the Managemental Unit »Južna Garjevica«). Digital models
of terrain were worked out on the terrain were worked out. On the basis of
existing forest-managment and topogaphic maps. By meansof this digital
modelof maps. By meansof this digital model of terrain the forest area was
shown in 3-D, namely 2-D, projection and included the projected network of
the tractor skidding roads of different longitudinal inclination. Projected
variants of the skidding road: 12.5 -15.0 - 17.5 and 20.0% take up 3.32 3.67%
of the productive forest land area. The medium dragging distance,
according to the Basis of Management, should be 350 m, while with this
investigation we arrived at a value of 299.56 m as the most suitable, that is
optimal variant of 17.5%. The density of skidding roads ranged between


94.98 up to 104.81 m/ha, and the optimal one was selected maesuring 100.91
m/ha. With the application of a personal computer it is possible to fullz
simultate existing conditions in the field, reaching a high degree of accuracz,
and in this way, during the data processing, existing situation in reality. The
accuracy of work is unquestionable and consequently it can be concluded that
further elaboration and usage of personal computers in the aformentioned
field should be continued. Furthermore, it is expected that in the process of
further practical application new simple, and even more accurate methods
than these presented in this paper, will be realized.