DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 373.3 001 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 91—103


ODREĐIVANJE TEŽIŠTA ODJELA PRIMJENOM OSOBNIH RAČUNALA


U SVRHU IZRAČUNAVANJA SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA


DETERMINATION OF THE COMPARTMENT CENTRE BY THE APPLICATION OF A
PERSONAL COMPUTER FOR THE PURPOSE OF WORKING OUT THE MEDIUM
DISTANCE FOR DRAGGING


Dragutin PIČMAN, Ivica TOMAZ*


SAŽETAK: Primjenom računala pri planiranju, projektiranju i izgradnji
šumskih prometnica omogućen je jednostavniji i dakako točniji način određivanja
težišta odsjeka, odjela odnosno gravitacijskih područja, a time i točnije
određivanje srednje udaljenosti privlačenja. Izradom digitalnih modela terena
i primjenom odgovarajućih računalnih programa (AutoCad 12, Arclnfo i
si.) omogućeno je najtočnije određivanje težišta navedenih površina ili težišta
sječivih masa unutar pojedinog odjela ili odsjeka.


Kao geodetska podloga u ovom radu poslužile su šumskogospodarske karte
u mjerilu 1:5000 i 1:25000 gospodarske jedinice »Južna Garjevica« šumarije
Kutina.


Ključne riječi: srednja udaljenost privlačenja, digitalni model
terena, težište odjela — odsjeka, šumske prometnice, optimalna mreža šumskih prometnica.


1. UVOD
Određivanje točnog položaja težišta odjela kao larnog momenta površina: L o v r i ć (1964), L o v r i ć
osnovnog elementa pri izradi optimalne mreže šumskih (1976), Arnautovi č (1975), Kneževi ć (1980) i
prometnica predstavljalo je do sada određen problem. drugi izračunavaju klasičnim načinom. Ovdje možemo
Rješavanje problema točnog određivanja težišta odjela govoriti o autorima koji se bave ili su se bavili:
odnosno odsjeka možemo podijeliti prema različitim do


paralelnim privlačenjem,
maćim i stranim autorima. Kod metode rada koju su ko
centralnim (središnjim) privlačenje,
ristili pojedini autori možemo govoriti o dvije vrste od


autori koji su se bavili ili se bave primjenom osobnosno
grupe autora:
nih računala i za tu svrhu izrađenih digitalnih modela


autori koji su se bavili ili se bave proučavanjem
terena (DTM - Digital terrain model): D i e t z et al.


određivanja srednje udaljenosti privlačenja temeljne na


(1984), Shiba&Loffler (1990), Durrstein


izradi i određivanju težišta primjenom statičkog ili po


(1992), Sessions (1992), Knežević (1990),
Knežević&Sever (1992), Pičman (1993) i
drugi.


Različitost u pristupu rješavanja ove problematike


Dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb


uvjetovan je između ostalog i razvojem tehničkih po


Ivica Tomaz, dipl. inž. geodezije, JP »Hrvatske šume«, Uprava šuma


magala u prvom redu mislimo na elektroniku (osobna


Zagreb