DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UDK 630* 902.1 Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337


PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
ANTUN TOMIĆ
1803-1894.


FIRST PRESIDENT OF THE CROATIAN FORESTRY SOCIETY


ANTUN TOMIĆ
1803-1894.
Oskar PIŠKORIĆ*


^.J-ff-—~i


BJKv :


C^="


U prvoj polovici XIX. stoljeća u Hrvatskoj radi
već priličan broj školovanih šumara od kojih su posebice
aktivni Dragutin Kos, Franjo Šporer, i Ante
Tomić. Sva trojica su stručni pisci i suosnovatelji


Antun Tomić was born in Vinkovci, Croatia, in
1803, where he attended grammar school. He studied
forestry at the Forestry Institute in Mariabrun, near
"Vienna, and graduated in 1827. He became employed
immediately and until 1851, with a latter period from
1859 and 1867, he worked in the area of the Croatian
Military Frontier. Until his retirement in 1872 he worked
in the Border Forestry Administration of the Military
Frontier Headquarters in Zagreb. During the period
from 1852 to 1858 he held the post of forestry assessor
at the Land Registry in Zagreb.


Apart from his full-time work, Antun Tomić, worked
on analyses of particular problems and his proposals
on the reform of forestry administration in the
Military Frontier in 1843 were included in the document
for reorganization in 1860.


Antun Tomić was a founder of a »rational method


of management in forestry«, which in essence means


that the areas for particular rotation periods are constant


and the allowable cut depends on the condition of


stands. In this field he argued with German foresters


(Prof. Judeich, Prof. Preseler et al.) emphasizing that,


in forest production, biology is more important than


mathematics.


In 1846, Antun Tomić was a co-founder of the
Forestry Department of the Croatia-Slavonian Management
Society and the first President of the restored
departments of Croatian-Slavonian Forestry Society in
1876.


Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva 1846. godine.
Za vrijeme apsolutizma (1850.-1860.) Društvo je prestalo
s radom, a obnovljeno je 1876. Jedino je Ante
Tomić doživio ponovni početak rada Društva.


SLUŽBOVANJE


1. Ante Tomić rodio se 3. siječnja 1803. godine u normalnu njemačku školu1 , a 1818. godine nastavlja
Vinkovcima. Kako mu je otac bio premješten u Srijem....
. . J X \
i uitm .
Mitrovica
,.,„
je bila u
., .. .
Vojnoj krajini, a
.. .
službeni
.. .. ,
jezik bio ie
sku Mitro vicu, Ante u tom gradu polazi i završava njemački (i u školama).
Dipl. inž. Oskar Piškorić, UI. grada Vukovara 224/IV, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 6     <-- 6 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ. Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337
školovanje u vinkovačkoj gimnaziji. Nakon šest razreda
gimnazije kao krajiški pitomac nastavlja školovanje na
Šumarskom zavodu (školi) u Mariabrunnu kod Beča.
U isto vrijeme školuje se i Hrvat Stanislav Dragančić
i Njemac Josip Kargl, koji kasnije službuje u Hrvatskoj.


U Mariabrunnskom Zavodu školovanje je trajalo
dvije i tri godine. S dvije godine stjecalo se zvanje
današnjeg tehničara, a sa završene tri godine školovanja
zvanje inženjera, odnosno šumara s pravom samostalnog
vođenja šumskog gospodarstva. Tomić je završio
trogodišnje školovanje, što dokazuje da je bio
visoko cjenjen, jer inače ne bi mogao dobiti stipendiju
i za treću godinu.


2. Po završetku školovanja 1. rujna 1827. godine
nastupa u službu u svojstvu šumarskog vježbenika kod
Gradiške pukovnije, kasnije nastavlja službovati kako
slijedi:
— u studenome 1829. godine premješten je u Vlašku
ilirsku pukovniju u Banat, na dužnost privremenog
obilazitelja šuma Šumarskog ureda u Bosoviću;
- od 1831. godine do kraja mjeseca travnja 1835.
na dužnosti je obilazitelja šuma u Brodskoj pukovniji;


— od mjeseca svibnja 1835. godine do kraja lipnja
1844. godine u istom svojstvu je kod Slunjske pukovnije;


- od rujna 1844. do 1851. godine na dužnosti je


c. kr. šumarskog poglavice kod Đurđevačke regimente
u Bjelovaru;
- godine 1851. na osnovi raspisanog natječaja nastupa
na mjesto katastralnog povjerenika za šumske
procjene u novoustrojenom zemljarinskom katastru u
Zagrebu;
- početkom 1859. godine prelazi opet u krajišku
službu te je upućen u Belu Crkvu u Banatu;
— od svibnja 1860. godine nalazi se u svojstvu
šumarnika u Karansebešu (Banat);


— 1. lipnja 1867. godine dolazi Krajiškom šumskom
ravnateljstvu Krajiškog vojnog zapovjedništva u
Zagrebu, gdje na dužnosti ostaje do umirovljenja 1.
ožujka 1872. godine.
Ovoj kronologiji službovanja A. Tomića, koju je
objavio F. X. Kesterčanek2, dodajemo da se 1843.
godine nalazio na dužnosti »nadzornika lugovah u c.
kr. narodnoj ogulinskoj regimenti br. 31«, kako se
potpisuje u »listu mesečnom horvatsko-slavonskog Gospodarskog
Družtva.«3


Od 1878. godine do smrti 9. siječnja 1894. Tomić
živi u Samoboru. Pokopan je u obiteljskoj grobnici na
zagrebačkom Mirogoju.


2 Fran Kesterčanek: Ante Tomić. Šumarski list VII (1883) br.
3, str. 3-7.


3 U članku PREDLOG, kako da se očuvaju šume u potrebitom
stališu, i kojih se pri tom pravilah deržati valja. L. m. II (1843)
br. 9, str. 182-185, br. 11, str. 227-230. i br. 12, str. 239-240.
s dodatkom »Ogulin na 10. serpnja (Jul.) 1843.


Kako pokazuje kronologija službovanja, Tomić je
promijenio dosta mjesta službovanja. Tada je u vojnoj
službi to bilo uobičajeno, ili iz razloga da nije zadovoljavao
na određenom položaju ili naprotiv da je bio
cijenjen te kao takav stekao još viši položaj i odgovornije
mjesto. Kod Tomića je to upravo i bio slučaj što
svjedoči činjenica da je postigao najviši stupanj u službi


- zvanja šumarnika, te što je bio premješten u vrhovnu
instancu Krajiškom šumskom ravnateljstvu. Samo za
napuštanje mjesta katastralnog povjerenija postoji zapisan
razlog, a taj je prema Kesterčaneku (nav. članak
str. 6):
»Poslovi mu katastralni, poimence i po Slavoniji,
dosta zadavahu neprilika a nije manjkalo ni podlih
denuncijacija. Osobito je pako Tomić i u samom povjerenstvu
nastojao oko pravednog sniženja čistih prihoda
šuma, to je u istu svrhu bio sastavio, prigodno
i raspravicu, u kojoj je dokazivao, da je čisti prihod
po rali, kod šuma u razmjerju sa čistim prihodom
pašnikah manji. - Tim je pako došao u koliziju sa
pretpostavljenimi mu organi, što mu i opet na toliko
dozlogrdi položaj, da je napokon početkom g. 1859.
ostavio vele nezahvalnu tu službu kod katastera, ter
prešao i opet u krajišku službu, kao nadšumar u Belucrkvu,
nasledivši tako primjer jur već prije katastralnu
službu ostavših si drugova Šporera i Kosa. . .«


Razloge odlaska s dužnosti katastralnog povjerenika
Keterčanek je nesumnjivo dobio od samog Tomića.


3. Tomić se nije ograničio na savjesno obavljanje
redovnih poslova odnosno službeničkih dužnosti, nego
je nastojao i poboljšati rad šumarskih ustanova u Vojnoj
krajini. Za sada4 o tome svjedoče dvije akcije,
jedna prema Kesterčaneku a druga po samom Tomiću.
Prema Kesterčaneku5 Tomić je 1843. godine izradio
elaborat o »Manjkavostima šumarske uprave u Krajini,
kao i o uzrocih njenih, ter učinih kojimi bi se ti odnošaji
popraviti mogli«. Vojno zapovjedništvo elaborat
je i prihvatilo, što svjedoči i nagrada od 80 forinti
(današnja vrijednost oko 5000 kuna) te ga dostavilo
»šumarskim ravnateljstvima, kao i pojedinim pukovnijskim
upraviteljstvima na očitovanje, za daše konačno


o njemu zaključak uzmogne stvoriti«. Kako je elaborat
u stvari bio kritika dotadašnjeg rada šumarskih ravnateljstava,
odgovori su bili negativni a prijedlog stavljen
»in suspenso«. Međutim Tomićev trud i kritika nisu
bili uzaludni, jer su njegovi prijedlozi za poboljšanje
u bitnosti oživotvoreni u novom Naputku o uređenju
šumarstva u Krajini od 7. veljače I860.6
4 Za sada stoga, jer je za ovaj portret Tomića korištena samo
tiskom objavljena dokumentacija.


1 Nav. djelo str. 1.


Fr. X. Kesterčanek: Prilozi za poviest šuma i šumskog gospodarstva
kod Hrvata. S. 1. VII (1882) 1, str. 16.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 7     <-- 7 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12. CXVIII (1994), 331-337
Drugi je samoinicijativni Tomićev elaborat o kojem
saznajemo iz njegovog članka »K poglavlju potrajnog
uživanja šuma« objavljenog u Šumarskom listu 1886.
godine. Na str. 291. čitamo: »Znamo .. . da je opstanak
šuma samo onda osiguran, ako se dobi obhodnje
odgovarajuća godišnja sječivna površina, također i odmah
opet omladi odnosno zagaji«. Stoga bi se »Kupci,
odnosno drvotršci, imali obvezati, da normalne sječine
moraju do proljeća, odnosno ako li se radi o umjetnoj
sadnji žira pod motiku, do sljedeće jeseni iza sječe
osnažiti od ležećeg drva i odpadaka, ter šumskoj upravi
čiste predati . . .« Naime do tada takva obveza nije
postojala, a šumske uprave same nisu odmah pošumljavale
te je »šumište obraslo dračem i korovljem«
koje se moralo kasnije pripremiti za sadnju, pa se
»uslijed tih troškova pokazuje vrlo dvojbena ona dobit,
koja se tobože . . . unovčenjem šuma prikazuje« (str.
292).7


Stoga je »na mjerodavno mjesto« uputio elaborat


o svojim zapažanjima i »još g. 1875. ponukan razmišljanjima
«, no elaborat nije bio prihvaćen »valjda prije
svega zato što sadržajem svojim neodgovaraše intencijom
tada mjerodavnih krugovah«.
Kao dokaz korisnosti sadnje žira na sječinama neposredno
nakon sječe, Tomić se poziva na šume »križevačke
pukovnije, gdje se nalaze najljepši današnji
hrastici, koji su doista vriedni, da jih i naše šumarsko
družtvo prigodno posjeti (str. 292).8


U ovom članku Tomić naglašava i ekološku važnost
šuma pa »čim se u kojoj zemlji godimice veća površina
izsječe, nego li to normalna mjera dopušta, to onoj
zemlji već nije osjegurano buduće blagostanje«. S ovih
razloga već odavna misaoni šumari kao i prirodoslovci
upozoruju, da bi valjalo zaštitu šuma internacionalnim
pravo urediti« (str. 293). To se posebno odnosi na
»izvirište rieka i potoka« bez obzira na državne granice.


7 Obveza kupca za sadnju žira na sječinama bila je unijeta u
dugoročni kupoprodajni ugovor; npr. za šumu Garjevicu iz 1930.
godine i ta je obveza izvršavana.


8 U Gospodarskoj osnovi za šume Križevačke imovne općine iz
1889. godine zapisano je:


»Šume drugog dobnog razreda potičući iz doba krajiške uprave,
kad je šumu čuvala i sadila sablja i batina, nalaze se sa malom
iznimkom u normalnom stanju tako, da sada imovna obćina iz tih
šuma proređivanjem velike međutimne užitke crpi.« (Šum. list 1882.
str. 411).


4. Šumarsko društvo organiziralo je 1851. godine
prvi šumarski stručni ispit kojemu je predsjedao Franjo
Šporer, a Tomić, s Dragutinom Kosom, bio je njegov
član. Ispitu su pristupila četiri kandidata, ali ga dva
nisu položila.
Godine 1871. Zemaljska vlada ustanovila je »stalno
ispitno povjerenstvo viših šumarskih ispita« i Tomić je
bio imenovan predsjednikom povjereništva.


U HRVATSKOM ŠUMARSKOM DRUŠTVU


Skupina uglednika i privrednika Hrvatske i Slavonije
osnovala je početkom 1841. godine »Horvatskoslavonsko
gospodarsko družtvo«, kao organizaciju za
unapređivanje gospodarstva, a posebice poljodjelstva,
Hrvatske i Slavonije. Među prvim članovima Gospodarskog
društva nalaze se i šumari. Šumari se na inicijativu
Dragutina Kosa, Franje Šporera i Ante To mića
grupiraju u sekciju — u »odsek šumarski«.
Tomić je bio i član prvoizabranog upravnog odbora,
ali koliko je dugo ostao na tom mjestu nije poznato.
Na skupštini održanoj 1851. godine Tomić je izabran
za tajnika, na kojoj dužnosti ostaje godinu dana. Drugih
podrobnijih podataka o njegovom radu nema.
Kako je mladi car Franjo Josip I. 1850. godine uveo
apsolutističku vladavinu, nazvanu po njezinom pro voditelju
(Bachov apsolutizam), nastupa doba zastoja
društvenog rada i osipanja članstva tako da se može
govoriti samo o tinjanju i zaprentanom žaru. Apsolutizam
traje do 1860. godine ali razgrtanje žara počinje
tek sedamdesetih godina da bi se rasplamsavao 1876.
godine. Naime te godine uspio je nadšumar Zagrebačke
županije Vladoj Koroškenj i zajedno s Vatroslavom
Račkijem , tada u službi Đakovačkog vlastlinstva,
»skupiti liepi broj domaćih šumara«9 koji 27.
veljače 1876. izabra odbor za pripremu osnivanja šumarskog
društva. Za predsjednika pripremnog odbora
izabran je Ante Tomić. Pripreme su uz, ostalo, obuhvatile
izradu privremenih društvenih pravila koje je
odobrila Zemaljska vlada, a dovršene su do jeseni dok
je osnivačka skupština održana 18. listopada 1876. godine
u Zagrebu. Za predsjednika, punim nazivom Hrvatsko-
slavonsko-dalmatinsko šumarskoga društva, izabran
je Ante Tomić. Tako je i prvo i drugo razdoblje
Hrvatskoga šumarskog društva vezano uz Tomića, aktivnog
člana.


9 Šum. list 1877., str. 50. hrvatsko izdanje.


BIBLIOGRAFIJA


1. Šumarski životni moto A. Tomića je borba za
usmjeravanje gospodarenja šumom u pravcu postizanja
normalne šume, a na taj način i osiguranje potrajnosti
prihodi. To je navijestio i u svom prvom objavljenom
članku
»PREDLOG kako da se občuvaju šume u potrebitom
stališu, i kojih se pri tom pravilah deržati valja«


objavljenom u »listu mesečnom horvatskog slavonskog
Gospodarskog družtva« 1843. godine u br. 9, 11. i 12.
Članak je datumiran s »Ogulin na 10. serpnja (Jul
. . .) 1843.« i potpisom Antun Tomić, nadzornik
lugovah u c. kr. narodnoj ogulinskoj regimenti br. 3.


Na pisanje ovog članka potaklo ga je »smanjenje
površina šumah (te) gdje su još prije dvadesetak godina
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 8     <-- 8 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337
mislili ljudi, da šume ima u izobilju, i gdje su poradi
toga šume, koje obarajuće drvlje bez razloga, koje
obratjajući ih na svrhe gospodarske, znamenito izkrčile
«. Stoga treba »obdržavati pravi razmjer medu potroška
dervah i odgovarajućeg stanja šuman« (str. 182).
To će se postići uređenjem šuma metodom rašestarenja
i pošumljivanjem raspoloživih nepošumljenih površina.
Kako, odgovorio je jednim primjerom. Dodajmo, da
je u ono vrijeme u Europi vladala bojazan, a Tomić
ne naglašava da li je situacija i kod nas slična onoj u
Europi.


U trećem dijelu članka, objavljenom u 12. broju,
Tomić piše o pošumljivanju. Iz tog dijela navodimo
odlomak o prikazu obavljenih pošumljivanja, jer je to
i prilog povijesti pošumljivanju kod nas. Tekst glasi:


»U si. narodnoj sluinskoj regimenti ima borovik, što se
zove Bosiljevo. Tu su po lepom suhom vremenu rano u
proletje vas berek i paprat, koj je već verlo gusto bio uzrasto,
upalili i do zemlje ga popalili. Požarište ovo uzoraše zatim
na brazde, metnuvši svaku brazdu na 3 od prilike stope
širine. Budući ovako zemlja uzorana, povlačiše brazde jedan
put i posijaše na njih borovo seme i povlačiše po drugi put
brazde š derljačom (branom) neoterjenom po čemu je seme
u zemlju došlo te tako setva okončana bila. Drugoga leta
na neuzoranih 2 stope širokih, brazdah podigo se opet berek
i paprat, i na istih uzoranih brazdah nikoše po koji paprati,
nu time mladjani usev i obranu dobi proti vetrz i nepogodam,
te je veselo uspevao.


Na ovi se način od 1828. do 1840. godine 214 ralih
pustare pretvorilo u krasan borovik. Nu 1840. godine pojavio
se požar, koj je mladoj toj šumi mnogo štete nanio.


Isto tako u Babinoj gori, si. nar. sluinske regimente,
gde je također zasijana šuma, i gde su ponajviše na brazde
posijali borovo seme, ima jedna dolina, na kojoj su posijali
želud (hrastov žir) s najboljem uspehom ovako:


Buduć želud u listopadu (Okt.) pobran, da njegovo čuvanje
nema neprilike, posijaše ga odmah u jesen, čega radi,
kao što obično biva berek i paprat, do zemlje popališe.
Potom su zemlju plitko uzorali, i čim su rezali prvu brazdu,
težak jedan, idući za plugom, metao bi želud na stopu duljine
u zemlju. Režući drugu brazdu, pokriše pervu, u kojoj već
želud bjaše, i na ovi su način setvu od brazde do brazde
nastavljali bez velika truda. Želud biaše pri tom potpunu
zemljom pokriven, i u proletje uznice tako lepo, da se ta
setva brojiti može medju one, kojeno najvretnije tegoše za
rukom.« I dodaje, da je ovdje bila pjeskovita ilovača, ali
ako je zemlja teža treba i dvostruko oranje. (Str. 239—240).


U istom godištu objavljen je i prijevod članka iz
časopisa Gospodarskog društva »vel. hercežije Hessu«
O uplivah šumah na plodovitost zemljan. Ime prevoditelja
nije objavljeno, ali se pretpostavlja da ga je
preveo A. Tomić.


2.
U banskoj ili civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji od
1. siječnja 1858. godine stupio je na snagu Zakon o
šumama koji je 1852. godine donijet za zemlje austrijske
carevine, odnosno zapadne pole Austro-ugarske
monarhije. Uz taj Zakon donijet je i šumsko-odštetni
cjenik kojeg je već u rujnu 1857. godine u br. 39.
objavio Gospodarski list. Tomić je taj cjenik izdao iste
1857. godine na njemačkom jeziku pod naslovom
(prema priloženoj reprodukciji naslovne stranice), koji
u hrvatskom glasi: Šumsko-odštetni cjenik na temelju
nad} Den


®ninDfftfcen bcr 23eWage D .


M


mit
nUstlj´djfieii jJattnte »om 24. ,3uiii 1857 ttlajfentn, mio »om


1. .SBnntr 1858 in Wukftmitit trttenoen ntaen
Slfltrtm 18&V.


3?o!ionc I . SBuajbrtiđf rei t> c,8 Dr. Siubnjtg ©oj


Šumsko-odštetni cjenik po zasadama Priloga D dopuštenim
najvišim Patentom od 24. V. 1857. i od 1. siječnja 1858. na
snagu stupajućeg Zakona o šumama


Priloga D najvišeg Patenta od 24. lipnja 1857. godine
k Zakonu o šumama koji stupa na snagu 1. siječnja
1858.


Svoj uvod u Cjenik Tomić je obilježio sa »Zagreb,


3. studenoga 1857.« Uz novčane iznose odštete, tarifne
stavove, date su i upute za njegovu primjenu u kompliciranim
slučajevima. Tako, npr., »ako se ukradu
jače motke za obruče« primijenit će se cijena za tehničko
drvo IV. i V. stavke Cjenika.
3. U Listu mesečnom 1843. godine Tomić je prikazao
obrise »racionalne metode uređivanja šumskog gospodarstva
«, kako ju je sam nazvao, a razradio tridesetak
godina kasnije u Šumarskom listu u raspravama.
a) Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uređene
šume i njihov razmjer međusobno i prema površini
ciele šume obzirom na ophodnju — god. 1877.
br. 2. str. 133-134,


b) Razjašnjenje k racionalnoj metodi uređivanja
šumskog gospodarstva - 1883. br. 3. str. 106-123,
c) K pitanju koja je odgovarajuća mjera naravi šume,
kod šumsko uređenja uporabiti ima - 1884. br.


1.
str. 5-8,
d) Dodatak razjašnjenju rationalne methode uređivanja
šumskog gospodarstva — 1884. br. 2, str.
84-92,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 9     <-- 9 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12. CXVIII (1994), 331 -337
e) Konačni osvrt na rationalnu methodu uređivanja
šumskog gospodarstva - 1884. br. 3, str. 143—150.


Tomićeva metoda uređivanja šuma može se sažeti
u rečenici: površina pojedinih razdoblja ophodnje mora
bit stalna, a etat može biti promjenljiv odnosno ovisan
je o stanju sastojina.


1843. godine u navedenom PREDLOGU »racionalnu
metodu uređivanja šumskog gospodarstva« ilustrirao
na zamišljenoj gospodarskoj jedinici u člancima
objavljenim 1884. godine to je potkrijepio izvodom iz
izrađene gospodarske osnove. To je osnova za gorsku
šumu Neman - Orleansku, nahodeću se u bivšoj Romansko
— banatskoj krajiškoj pukovniji« (Š. 1. 1884,
str. 108) tj. s područja njegovog službovanja, u bivšoj
pukovniji, jer je u doba pisanja članka Vojna krajina
bila već razvojačena. Iako iz teksta ne proizlazi tko
je sastavljač, nesumnjivo je to djelo Ante Tomića, jer
prvo razdoblje počinje s 1865. godinom, dakle u vrijeme
kada je Tomić bio šumarnik u Karansebešu.


Iz osnove objavljeni su brojčani podaci, a tekstovni
dio sažet je u dvije rečenice: »Šuma se ta sastoji iz
suvislih gora i dolina, obraslih bukvom i nješto hrasto


vi. Ukupna joj površina obsiže 3920 rali; prihod od
drva iznaša po rali, i uz predmjevu 100-godišnje obhodne
dobi 75 normal, austr. hvati. Ukupna drvna
zaliha pako procienjena bi sa 201.536 hvati goriva
drva« (Š. 1. 1883. str. 108). Po tabelarnom opisu hrastove
sastojine zauzimale su 210 rali.
Brojčani podaci predočeni su s pregledima tablicama
i to:


— u članku »Razjašnjenja k racionalnoj metodi
uređivanja šumskog gospodarstva nalazi se »Sastojni
opis — Skrižaljka dobnih razreda — Sječni red, odnosno
glavni užitni nacrt i Posebni užitni nacrt.« Uz
Posebni užitni nacrt nalazi se i tekst »za dobavu normalnog
prihoda na pomladit se imajućih ploščina za
prvu polovinu razdoblja od god. 1865. do 1874«. t. j .
za prvih deset godina;
- u članku »Konačni osvrt na rationalnu methodu
uređivanja šumskog gospodarstva« (Š. 1. 1884) priložen
je »Iskaz prihoda na drvu i kontroli po methodi normalne
zalihe, uređene i uzgojene Neman — Orleanske
šume . . .« s Razjašnjenjem izkaza.
Na pisanje »Dodataka razjašnjenju rationalne methode
uređivanja šumskog gospodarstva« potaklo ga je
»hvalisavo priznanje« knjizi dra F. Judeich-a Forsteinrichtung
objavljeno »u pokusnom broju« »austrijskih
šumarskih novina« »od god. 1883.« U toj »ocjeni«
(autor nije naveden) piše »da je isto (djelo) biser u
šumarskoj literaturi .. . da označuje početak nove ere


(i) da se uz postupak gospodarenja sastojinama, prvi
put konzekventno također i sa financialno-gospodarskim
načelom bavi, te isto u šumarsko uređenje učvršćuje
«. Tomić je nabavio knjigu i podvrgao je analizi.
Analizirajući navode §-a 3. i §-a 124. Tomić kaže:
»obojica, dakle, težimo ka istom, nu dočim ja postignuće
obojeg, naime kvantitativno i kvalitativno izjednačenje
unutar jedne obhodnje sigurnošću očekujem,
ostavlja dr. Judeich ovaj temelj, te traži svoj cilj u
t.zv. financijalnom izjednačenju« (str. 87).


Tomić nadalje priznaje, »da su ovakve knjige za
proračunavanje šumske vriednosti i rente kod šumskog
uređenja veoma uporabljive i poučne, ali pouka, na
koji se način može neuredno obraštena šuma u normalnu
pretvoriti, nemože se sigurno iz nje crpiti.


Pojam i ciela teorija normalne zalihe odnosi se na
kolikoću a ne kakvoću (vriednosti) te je ovo uzrokom,
što čisto matematička podloga na kojoj su takove
knjige osnovane nevodi do cilja.


Pošto je g. dr. Judeic h također začasni član našega
družtva, bilo bi mi vrlo milo, ako bi moju methodu
ispitao, te se o njoj izrazio; jer mislim da se
samo izmjenom misli može u ovoj, za šumarstvo veoma
važnoj stvari sporazumljenje postići« (str. 90).


4. U članku »Kritička smotra dr. Maxa Pressler a
o racionalnom šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom
gajenju šuma« (1890, br. 11. str. 907-909) Tomić
se suprotstavlja Presslerovom načelu da je »forma a
ne duh temelj malthese, kao za školu tako i za život,
bez koje čovjek zapne u bludnju i polovičnost«. Tomić
naprotiv tvrdi »da nije forma koju postavlja Pressler
načelom za potenciranje samih vrednota, nego valjano
poznavanje stvari, jest mjerili, po kom treba da se
uredi i goji šuma«. Pritom se poziva na svoje članke
objavljene u Šumarskom listu 1883. i 1884. godine i
na temelju tamošnjih brojaka poziva na Tharandsku
akademiju da ga o protivnom uvjere.
Tomić se suprotstavlja »Tharandskoj šumarskoj
školi« tj. primjeni kamatno-kamatnog računa »za preračunavanja
drvnog prirasta šuma«, jer se »kamate«
tj. prirast svake godine siječe i glavnica — drvna masa
normalne šume ne mijenja ili kako Tomić kaže »drvni
prirast ne raste u toj mjeri, kako se na kamato-kamate
uložena glavnica umnaža« (1884, str. 8).


U dva članka Tomić polemizira s A. Danhelovskym.
U članku »Nekoliko rieči o silhouti šumarnika
Danhelovskog« (Š. 1. 1881. br. 5, str. 248-254) s
navodima u članku »Silhoutte gosp. šumarnika Danhelovsky-
a (Š. 1. 1881. br. 1.), a u članku »Na obrnau«
(Š. 1. 1882. br. 6, str. 344-348) s navodima Adolfa
Danhelovskog u članku »K riešenju pitanja o čistom
prihodu šuma«.


M. Radošević u članku »Javor sa hrvatsko-švicarskog
kraja« (Š. 1. 1884) piše, kako i »šikare leske,
bukve, drenova, jasenove i grabove« nisu »bezvriedno
stromlje« nego mogu pružiti i znatne zarade. Tako je
»prosti jedan kramar iz Broda na Kupi (unovčio) na
milijune vrijednosti, raspačavajući palice za sunco-i
kišobrane na sve strane svieta«. Tomić se u članku
»K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana« (1885.
br. 9. str. 289-294) suprostavlja takvom načinu iskorišćivanja
tanjih sortimenata — mladih stabalaca, jer


ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 10     <-- 10 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337
to može imati za posljedicu ogoljenje kraških terena.
Ne slaže se s takvim poslom ni zbog toga što je navedena
milijunska zarada ostala uglavnom u džepu kupca
palica, dok su izrađivači, uglavnom pastiri, od toga
dobili vrlo malo. Tu se, dakle, Tomić očituje i kao
zaštitnik slabih kao čovjek koji teži ka gospodarskoj
i socijalnoj jednakosti.


U članku »Prirastak drva na temelju skrižaljke o
dohodku; odnošaj toga prirasta prema popriečnom prirastu
sječne dobi i prema normalnoj zalihi uređene
šume« (1877. br. 3, str. 201-216) upućuje, kako se
dohodovne skrižaljke Rudolf a Feistmantela iz 1857.
godine mogu koristiti za konkretne sastojine.


O TOMIĆU JE PISANO


Tomić je hrvatski šumar s najviše biografskih jedinica
o njegovom djelovanju, a posebice je zabilježena
njegova racionalna metoda uređivanja šuma.


U Šumarskom listu Tomiću su posvećene tri bibliografske
jedinice:
1883. godine, br. 1, str. 3-8 F. Kesterčanek:
Ante Tomić — povodom 80-godišnjice života.


1893, br. 1. str. 4-5. - V. R. č. (V. Rački):
Veteran hrvatskih šumara — povodom 90-godišnjice
života.


1894. Tomić Ante. Br. 1, str. 116.


1925. A. Ugrenović: Iz istorije našeg šumarstva,
br. 1. str. 5-16, br. 2. str. 63-73, br. str. 164-175,


Isti: Tri šumara starine. Pola stoljeća šumarstva.
Zagreb 1926, str. 107-114.


Tri šumara starine su Kos, Šporer i Tomić i
svaki je posebno prikazan, iz naslova »Iz istorije našega
šumarstva« ne može se ni nazrijeti da je tu zapravo
prikazana povijest Hrvatskog šumarskog društva kada
je ono djelovalo kao »Odsek šumarski Hrvatsko-slavonskog
gospodarskog društva«, pa se u kontekstu
nalazi i djelovanje Tomića kao društvenog člana.


Kesterčanek je u biografiju unio i podatak iz
kojeg se može zaključiti kakav je odnos bio Tomića
kao suradnika i rukovoditelja: »U Beloj crkvi ostao
je Tomić sve do konca travnja g. 1860, odkuda ga
premjestiše kao šumarnika u Karansebeš. Tu je Tomić
na dne 1. veljače g. 1867. slavio znamenitu i riedku
svečanost, naime četrdeset godišnjicu, zaslužnog
i revnim mu djelovanja u šumarskoj struci. Koli je
pako već onda bio u svojih sudrugovah obljubljen dokazuje
i liepo slavje koje mu spomenutom sgodom
prirediše. Šumarsko mu osoblje bo tom sgodom posveti
prekrasan pokal iz srebra sa šumarskimi emblemi.«


Kesterčanek10 nadalje piše: »Uzčuvati narodu krajiškome
silno bogatstvo, nanizano u šumama najpreča


Nav. djelo str. 6.


mu bijaše skrb. Osobito se mnogo uz to trudio bio i
oko konačnog uređenja šumarskih odnošaja u Krajini
(pa je) tako poznati naputak za izlučenje imovno obćinskih
šuma u krajini izradio bio«.


Tomićeva metoda racionalnog uređivanja šumskog
gospodarstva s ostalim načinima (Karlov, Heyerov
i dr.) našla je mjesta i u Nenadićevom Uređivanju
šuma (str. 225-228).n


Nenadi ć kaže da je vezivanje etata uz površinu
»za naše prilike najsigurnija podloga za uređivanje
šuma. Najbolja strana je zbog ovih razloga: 1. prethvatom
na starim sastojinama pokriva se manjak na etatu,
koji se ne nalazi dosta na normalnoj sječnoj površini,
a da se granica sječe ne prekorači; 2. u toj prethodnoj
sječi leži sredstvo, da se u šumi uvede red, koji nastupa
ostvarenjem normalne množine i poredaj a dobnih razreda;
3. upotreba prethvata pogoduje financijskom stanovištu,
jer omogućuje, da se vade pojedina stabla,
koja imaju slab ili nikakav prirast.« - Kao slabu stranu
Nenadić navodi, da ta metoda vrijedi samo za one
šume, u kojima je zbiljna masa veća od normalne«.


D. Klepac12, s pravom, u Tomićevoj metodi ne
nalazi po Nenadiću navedenu slabu stranu tj. da se
može koristiti samo za uređenja šuma »u kojima je
zbiljna zaliha veća od normalne, a budući da su takove
šume već isječene, ima metod samo svoju historijsku
vrijednost«. Za Tomićevu metodu je značajno, piše
D. Klepac, da periodama ophodnje daje jednake površine,
ali ne traži da tako određeni etat po drvnoj
masi budu jednak etatu koji smo izračunali po Hundeshagenovoj
formuli . . . Tomićeva metoda slična je
Heyerovoj, jer je također kombinacija razšestarenja
po površini i normalno-zališnih metoda, (ali je) daleko
nadmašuje (jer se po njoj) mogu bolje uvažiti šumskogospodarski
momenti i momenti prostornog uređivanja
šuma«. I zaključak: »Naš najstariji taksator Antun Tomić
bio je šumar - realist. On nije usvojio Heyerovu
metodu fiktivnog obračuna prirasta, nego je uređivanje
šuma zasnivao na realnim veličinama, i to u prvom
redu na površini, a onda na drvnoj masi«.
Dr. Žarko Miletić, profesor na Šumarskom fakultetu
u Zemunu, u II. izdanju Šumarske enciklopedije
(str. 554) preuzima teksta D. Klepca iz I. izdanja
Š. E., koji odgovara tekstu u Povijesti šumarstva. Ni
Miletić nije naveo ograničenost primjene Tomiceve
metode samo na gospodarske jedinice u kojima postoje
drvne zalihe iznad normalne.


11 Prof. de. Nenadić : Uređivanje šuma. Zagreb 1929.


12 Prof. dr. D. Klepac: Uređivanje šuma u »Povijesti šumarstva
Hrvatske 1846-1976. kroz stranice Šumarskog lista«. Zagreb, 1976,
str. 246-248.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 11     <-- 11 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ.. Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994). 331-337
ZAKLJUČAK


U prvoj polovici XIX. stoljeća u hrvatskom šumarstvu
najistaknutija imena su Dragutin Kos, Franjo Šporer
i Antun Tomić. Šporer i Tomić doživjeli su ostvarenja
nekih svojih prijedloga: Šporer početak rada
1860. godine Gospodarsko-šumarskog učilišta, a Tomić
dio svojih prijedloga za reorganizaciju šumarske uprave
u Vojnoj krajini koja je provedena 1860. godine, Tomićeva
se osobnost očituje i u »Naputku za izučenje
imovno obćinskih šuma u Krajini« koji je izdan 1871.
godine.


Uz ova dva djela, kao i niz drugih aktivnosti za
vrijeme službovanja, jedna Tomićeva aktivnost ima
trajnu vrijednost. To je njegova »racionalna metoda
uređivanja šumskog gospodarstva«, jer je u skladu s
postizanjem ili s postignutom normalnom šumom u
pojedinoj gospodarskoj jedinici osigurana ne samo potrajnost
prihoda nego i opstojnost šume kao biocenoze.


Konačno, Tomić je, u citiranom članku iz 1890.
godine, izrazio želju za izdavanjem njegovih članaka
u jednoj jnizi i za taj posao preporučio kotarskog
šumara u Dugom selu Ivana Koniga jer »zbog starosti
nije u mogućnosti da sam to ostvari«. Želja mu nije
ostvarena, ali Tomić zavređuje više od toga. Zavređuje
prikaz njegovog cjelokupnog djelovanja, čak i u vidu
opsežne disertacije, u kojoj bi bila obuhvaćena i dokumentacija
koja se nalazi u arhivima (Hrvatsko državnom
arhivu za njegov rad u Zemljarinskom katastru
a u Ratnom arhivu za rad u Vojnoj krajini13). To bi
bio zapravo prikaz dijela povijesti hrvatskog šumarstva.


13 Adresa: Oesterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Nottendorfergasse
2, A — 1030 Wien.