DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


JAVNO PODUZEĆE »HRVATSKE ŠUME« I POMOĆ U OBNOVI
REPUBLIKE HRVATSKE


Izlaganje povodom obilježavanja DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.


Javno poduzeće »Hrvatske šume« nastalo
i organizirano u vihoru domovinskog
rata, doživjelo je za vrijeme njegova
trajanja sudbinu ostalog hrvatskog
naroda i hrvatske države.


Cjelokupni njegov potencijal, i ljudski
i materijalni, za vrijeme najžešćih
ratnih operacija, u vremenu ni rata ni
mira, stavljen u funkciju obnove domovine,
pretrpio je ogromne gubitke. Iako
je o tome bilo govora u prethodnim
izlaganjima, potrebito je ponovno istaknuti,
da je agresor okupirao 29,3%
šuma i šumskog zemljišta, da su uništena
materijalna sredstva u vrijednosti
od 113 milijuna DEM, i što je najbolnije,
da su 52 naša djelatnika izgubila
živote braneći domovinu. U tom razdoblju
JP »Hrvatske šume« ostalo je iz
različitih razloga bez 4.361 radnika, gotovo
30% ljudskoga potencijala.


Takvi gubici, ljudski i materijalni,
koji bi svakog kolebljivog čovjeka doveli
u situaciju da se zapita, što i kako
dalje, radnicima Javnog poduzeća, njegovom
poslovodstvu i Upravnom odboru
bili su samo dodatni motiv i poticaj
da još za vrijeme trajanja rata počnu
pripremu za obnovu ratom uništenog.


Nešto zbog prkosa, više zbog ponosa,
a ponajviše zbog ljubavi prema domovini
te realnog sagledavanja potreba
poduzeća i hrvatske države, s obnovom
se počelo vrlo brzo.


Uz potporu i suradnju s Ministarstvom
poljoprivrede i šumarstva, Šumarskim
fakultetom i Šumarskim institutom
utvrđeni su prioritetni zadaci koji
su godišnjim Planovima i Planom razvoja
do 2025. godine postali obvezujući
za sve radnike Javnog poduzeća.


Polazeći od činjenice da je za provođenje
zacrtanih zadataka ljudski čimbenik
najvažniji, rješavanje tog pitanja,
postavilo se prioritetno. To iz razloga
što je Javno poduzeće tijekom rata, kao
što je rečeno, ostalo bez 4.301 djelatnika
te je sav teret pao na 10.131 djelatnika
koji su ostali i koji su i danas
tu. Zbog tako drastično smanjenog
broja uposlenih, uz male mogućnosti


zapošljavanja novih radnika, a zbog


izuzetno velikih obveza koje Poduzeće


ima i koje je ujedno od posebnog zna


čaja za obnovu Republike, posebna po


zornost poklonjena je stvaranju uvjeta


za život i rad postojećem kadru. Rad


nicima poduzeća koji su ostali bez svo


jih domova (u 593 slučaja) dodijeljene


su novčane pomoći za popravak i sana


ciju istih. Kupljeno je također 17 novih


stanova za radnike »Hrvatskih šuma«.


Dijelu radnika prognanika i njihovim


obiteljima smještaj je osiguran u objek


tima poduzeća kao i napuštenim stano


vima u kojima su nekad stanovali naši


radnici, koji su sada s druge strane crte


bojišnice.


Pored smještaja, mnogim prognanicima,
ali i drugim radnicima omogućena
je preizobrazba, a njihovoj djeci pomoć
za školovanje.


Briga o obiteljima poginulih i ranjenih
radnika je stalna a takva će i ostati.


Ove mjere iako obimne ali još uvijek
nedostatne, u funkciji su očuvanja i
stvaranja potrebnog kadra za hrvatsko
šumarstvo. Pored ovih mjera Javno poduzeće
»Hrvatske šume« u cilju stvaranja
stručnih kadrova sklopilo je ugovore
o stipendiranju sa 160 učenika i
studenata. Od toga su 122 studenti raznih
fakulteta, najviše šumarskog, a 48
su učenici srednjih škola.


Na postdiplomski studij upućeno je
80 šumarskih i 1 ekonomski stručnjak.


Međutim, ljudi, bez sredstava za rad,
bez potrebnih uvjeta za rad, koliko god
to htjeli i željeli nisu u stanju izvršavati
postavljene zadatke. A upravo taj segment
imovine javnog poduzeća u domovinskom
ratu pretrpio je ogromne
štete. Kao što je već rečeno, građevinski
objekti pretrpjeli su štetu u iznosu
od preko 18,000.000 DEM, a šteta na
strojevima i mehanizaciji bez kojih rad
u šumarstvu nije moguć 30,000.000
DEM. Zbog tako velikih šteta obnova
istih zahtijevala je znatna financijska
sredstva.


U protekle dvije i pol godine (1992.,
1993. i prvo polugodište 1994. godine)
za nabavku novih i zamjenu dotrajalih
i uništenih strojeva i opreme uloženo
je 35,330.554 DEM. Iako su to velika
sredstva, glede sadašnjeg stanja i potreba,
takav tempo ulaganja trebao bi biti
i ubuduće.


Poslovni prostor nedostatan i prije
rata, a u ratu znatnije oštećen, zahtijevao
je hitne intervencije na sanaciju postojećeg
i izgradnji novog. Kako rješavanje
tog problema nije trpilo odlaganja,
u relativno kratkom razdoblju riješilo
se pitanje poslovnoga prostora
Uprave šuma Osijek, Uprave šuma
Split i Koprivnica, izgrađena je zgrada
Šumarije Pag, a u pripremi je izgradnja
poslovnog prostora za šumarije u Levanjskoj
Varoši, Novoj Kapeli, Kamenskom,
Rijeci, Lošinju, Rovinju i
Uprave šuma Gospić. Potrebno je također
istaći da je obnovljena većina
šumskih kuća - lugarnica, lovačkih
kuća i radničkih nastambi koje su za
vrijeme rata bile na raspolaganju Hrvatskoj
vojsci ili su oštećene i uništene
neprijateljskim djelovanjem.


Djelomično je obnovljen i uspostavljen
sustav veza, neophodan za obavljanje
terenskih radova u šumarstvu, posebice
potreban za zaštitu šuma od požara.
Područje Istre, Hrvatskog primorja
i Dalmacije potpuno je sada pokriveno
sustavom veza, a u skoroj budućnosti
isto će biti učinjeno za cijelo
područje Hrvatske. 4


Treba naglasiti da je izgrađena trušnica
u Jastrebarskom, vrlo bitan
objekt za uzgajanje šuma, a izvršena je
i rekonstrukcija ribnjaka kao i niz drugih
objekata.


Sve ovo učinjeno u ovom segmentu
obnove, učinjeno je u cilju stvaranja
uvjeta za stručno i učinkovito gospodarenje
šumama što je i osnovna
djelatnost Poduzeća, jer šume su potrebne
svima. Potrebne su svim građanima
Republike Hrvatske zbog bolje
kvalitete življenja. Šume gospodarstvu
države izravno i neizravno osiguravaju


365
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

egzistenciju nekoliko stotina tisuća ljudi.
Potrebne su svima nama zbog svoje
ljepote koja također ima cijenu.


Međutim, u obnovi šuma, odnosno
prilikom izvođenja radova na uzgoju,
zaštiti, iskorišćivanju i si. prisutan je
problem koji znatno otežava njihovu
realizaciju. To su zaostale, neeksplodirane
eksplozivne naprave, topničke
granate i druga neaktivirana ubojna
sredstva.


Uvažavajući činjenicu du su šume i
šumska zemljišta kojima gospodare
»Hrvatske šume« tijekom rata često
bile oslonac i težište razmještaja i borbenih
djelovanja agresorskih i naših
snaga, te da se zbog toga na tim područjima
nalazi najveći broj neeksplodiranih
naprava, bez pretjerivanja možemo
reći, da su sigurnost i život radnika
u šumarstvu, uz pripadnike Hrvatske
vojske od ovih sredstava najviše
ugroženi. Ova predviđanja nažalost već
su se potvrdila stradavanjima naših radnika
u Voćinu i Zvečevu.


Iako su ovom problemu JP »Hrvatske
šume« poklonile dužnu pozornost
i izdvojile značajna sredstva za nabavku
inženjerijske opreme, iako nam Hrvatska
vojska i Hrvatska policija pružaju
maksimalnu pomoć na kojoj im se i
ovom prilikom svesrdno zahvaljujemo,
još uvijek poduzete mjere nisu dovoljne
za potpunu sigurnost naših radnika.
Problem je tako velik da će za njegovo
rješavanje najvjerojatnije biti potreban
cjelovit Nacionalni program i dugo razdoblje.


Pored minsko-eksplozivnih sredstava
sigurnost naših ljudi ugrožavaju i diverzantsko-
terorističke neprijateljske skupine
čija se aktivnost već manifestirala
otmicama radnika, ubojstvima i podmetanjima
eksplozivnih naprava. Zaštita
je vrlo složena i teško rješiva. U ovom
trenutku čini se ono što je moguće uz
veliku pomoć vojske i policije.


Usprkos svih ovih problema i opasnosti
koje su nažalost prouzročile i
ljudske žrtve, obnova šuma, odnosno
radovi jednostavne i proširene biološke
reprodukcije redovno se obavljaju i uz
samu crtu bojišnice.


U protekle dvije i pol gofine 1992,
1993. i 1994.) izgrađeno je 547 km šumskih
cesta u što je uloženo 56,039.730
DEM.


Isto tako izgrađeno je u istom razdoblju
preko 700 km protupožarnih
prosjeka s elementima šumskih cesta
koje su nezamjenjive u zaštiti šuma od
požara.


Svi radovi jednostavne reprodukcije
u 1992. i 1993. godini kao i u prvom


polugodištu 1994. godine izvršeni su u
skladu s propisom i preko propisa osnova.
U 1993. godini plan radova jednostavne
reprodukcije prebačen je za čak
36%. Iste godine uz velike organizacijske
napore i znatna financijska sredstva
sakupljeno je 270 vagona žira hrasta
lužnjaka i 105 vagona žira hrasta kitnjaka.
Ovakvom velikom količinom sakupljenog
žira osigurana je obnova prirodnih
sastojina te osiguran užitak etata
glavnog prihoda u narednim godinama.


Radovi proširene reprodukcije izvršavaju
se u skladu s propisima osnova
gospodarenja. Sve to sigurno je jamstvo
da će naše šume ostati to što jesu ili
će biti još bolje.


Pored obnove šuma i objekata s kojima
gospodari, JP »Hrvatske šume«
sudjeluje u obnovi i izgradnji različitih
objekata koji su od posebnog interesa
za građane Hrvatske, posebice infrastrukture.
Kao moćan gospodarski subjekt
nazočan na cijelom teritoriju Republike
Hrvatske, ovo poduzeće sudjeluje
u financiranju izgradnje više prometnica
kao što su žumberačka cesta,
šokačka magistrala, prometnice kod
Osijeka, ceste na području Gospića,
Miljevca i mnogih drugih. U radove na
ovim objektima uloženo je u dosadašnjem
razdoblju 4,000.000 DEM.


Pored toga sa znatnim iznosom
(preko 600.000 DEM) sudjeluje se i u
izgradnji mosta na Strugu, a preko


400.000 DEM utrošeno je na izgradnju
vodovoda na području Uprave šuma
Delnice.
Vatrogasnim društvima, kao i Ministarstvu
unutarnjih poslova, za obnovu
ratom uništene vatrogasne opreme
neophodne za gašenje šumskih požara
pomoglo se sa 150.000 DEM, a od
ostvarene dobiti u proračun Republike
Hrvatske također su izdvojena znatna
financijska sredstva.


Ove 1994. godine iz objedinjenih
sredstava amortizacije sudjeluje se sa
5,000.000 DEM u izgradnji prometnica,
a pomoći će se i pri gradnji zgrade
Šumarskog fakulteta kao i drugih objekata.


Drvnom građom Javno poduzeće
»Hrvatske šume« pomoglo je u obnovi
ratom razorenih zgrada raznih udruga,
ustanova i crkava, a samo za obnovu
naselja na području Dubrovnika (Konavle)
osiguralo se 2.000 m3 građe.


Značajan doprinos u obnovi domovine
JP »Hrvatske šume« dale su u
ukupnoj industriji prerade drva u Republici
Hrvatskoj. Provodeći gospodarsku
politiku Vlade Republike Hrvatske,
ovo je poduzeće industriji prerade


drva za vrijeme rata i poslije osiguralo
dovoljne količine sirovine a posebno
primarnoj. Na taj način, ali i izuzetnom
tolerancijom u poslovnim odnosima,
mnogim poduzećima omogućena je
normalna proizvodnja, a nekima čak i
opstanak.


Pored svega naprijed iznesenog, svjesni
činjenica da su ulaganja u znanstveni
rad i nova istraživanja bitan preduvjet
daljnjeg razvoja, znanstvenim institucijama
— Šumarskom institutu Jastrebarsko
i Šumarskom fakultetu u Zagrebu
osigurana su nužna sredstva za
njihov rad.


Sve ovo što je dosad učinjeno za obnovu
poduzeća i Republike Hrvatske,
učinjeno je na njezinom slobodnom teritoriju.


Bez pretjerivanja možemo reći da nas
daleko veći zadaci očekuju na obnovi
danas okupiranih, a sutra, nadamo se
slobodnih područja. Jer, poznavajući
ćud i civilizacijsku razinu svijesti tamošnjih
vlastodržaca, gotovo je sigurno da
je i taj dio naše države pretrpio
ogromne štete, pri čemu šume zasigurno
nisu pošteđene. Saznanja o tome,
iako skromna ovu pretpostavku nedvojbeno
potvrđuju. A prisjetimo se,
na okupiranom djelu nalazi se preko


613.000 ha šuma, preko 56 milijuna
drvne zalihe i biseri hrvatske prirodne
baštine: Nacionalni park Plitvice, Kopački
rit, Čorkova uvala, Velika Plješivica—
Drenovaća, Javornik—Tisov vrh,
Prašnik i mnogi drugi ne manje vrijedni
objekti.
Svjesni smo da će zadatak obnove
ovog područja biti težak i da ćemo se
suočiti s velikim problemom, ali smo
isto tako svjesni same činjenice da smo
za to spremni, da to možemo i da ćemo
to učiniti s posebnim zadovoljstvom.


Dame i gospodo!
Iz svega naprijed iznesenog, svatko
tko objektivno prosuđuje, može vidjeti
da je JP »Hrvatske šume« uložilo
mnogo htjenja, rada truda i sredstava
u obnovu vlastite imovine, šume kao
opće prirodnog bogatstva, i same Republike.
Da li se moglo i trebalo i više,
ili je ovo maksimum mogućnosti ne
treba sada ocjenjivati. Pravedan sud o
tome steći će se tek kada se sve bude
promatralo s jedne vremenske distance.


Bitno je da je ovo poduzeće uspjelo
sanirati veliki dio šteta koje je pretrpjelo
i da će i dalje to činiti, u cilju
napretka Hrvatske kao demokratske i
slobodne zemlje.


Mr. se. Petar JURJEVIĆ,
dipl. inž. šum.