DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


JAVNO PODUZEĆE »HRVATSKE ŠUME« I POMOĆ U OBNOVI
REPUBLIKE HRVATSKE


Izlaganje povodom obilježavanja DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.


Javno poduzeće »Hrvatske šume« nastalo
i organizirano u vihoru domovinskog
rata, doživjelo je za vrijeme njegova
trajanja sudbinu ostalog hrvatskog
naroda i hrvatske države.


Cjelokupni njegov potencijal, i ljudski
i materijalni, za vrijeme najžešćih
ratnih operacija, u vremenu ni rata ni
mira, stavljen u funkciju obnove domovine,
pretrpio je ogromne gubitke. Iako
je o tome bilo govora u prethodnim
izlaganjima, potrebito je ponovno istaknuti,
da je agresor okupirao 29,3%
šuma i šumskog zemljišta, da su uništena
materijalna sredstva u vrijednosti
od 113 milijuna DEM, i što je najbolnije,
da su 52 naša djelatnika izgubila
živote braneći domovinu. U tom razdoblju
JP »Hrvatske šume« ostalo je iz
različitih razloga bez 4.361 radnika, gotovo
30% ljudskoga potencijala.


Takvi gubici, ljudski i materijalni,
koji bi svakog kolebljivog čovjeka doveli
u situaciju da se zapita, što i kako
dalje, radnicima Javnog poduzeća, njegovom
poslovodstvu i Upravnom odboru
bili su samo dodatni motiv i poticaj
da još za vrijeme trajanja rata počnu
pripremu za obnovu ratom uništenog.


Nešto zbog prkosa, više zbog ponosa,
a ponajviše zbog ljubavi prema domovini
te realnog sagledavanja potreba
poduzeća i hrvatske države, s obnovom
se počelo vrlo brzo.


Uz potporu i suradnju s Ministarstvom
poljoprivrede i šumarstva, Šumarskim
fakultetom i Šumarskim institutom
utvrđeni su prioritetni zadaci koji
su godišnjim Planovima i Planom razvoja
do 2025. godine postali obvezujući
za sve radnike Javnog poduzeća.


Polazeći od činjenice da je za provođenje
zacrtanih zadataka ljudski čimbenik
najvažniji, rješavanje tog pitanja,
postavilo se prioritetno. To iz razloga
što je Javno poduzeće tijekom rata, kao
što je rečeno, ostalo bez 4.301 djelatnika
te je sav teret pao na 10.131 djelatnika
koji su ostali i koji su i danas
tu. Zbog tako drastično smanjenog
broja uposlenih, uz male mogućnosti


zapošljavanja novih radnika, a zbog


izuzetno velikih obveza koje Poduzeće


ima i koje je ujedno od posebnog zna


čaja za obnovu Republike, posebna po


zornost poklonjena je stvaranju uvjeta


za život i rad postojećem kadru. Rad


nicima poduzeća koji su ostali bez svo


jih domova (u 593 slučaja) dodijeljene


su novčane pomoći za popravak i sana


ciju istih. Kupljeno je također 17 novih


stanova za radnike »Hrvatskih šuma«.


Dijelu radnika prognanika i njihovim


obiteljima smještaj je osiguran u objek


tima poduzeća kao i napuštenim stano


vima u kojima su nekad stanovali naši


radnici, koji su sada s druge strane crte


bojišnice.


Pored smještaja, mnogim prognanicima,
ali i drugim radnicima omogućena
je preizobrazba, a njihovoj djeci pomoć
za školovanje.


Briga o obiteljima poginulih i ranjenih
radnika je stalna a takva će i ostati.


Ove mjere iako obimne ali još uvijek
nedostatne, u funkciji su očuvanja i
stvaranja potrebnog kadra za hrvatsko
šumarstvo. Pored ovih mjera Javno poduzeće
»Hrvatske šume« u cilju stvaranja
stručnih kadrova sklopilo je ugovore
o stipendiranju sa 160 učenika i
studenata. Od toga su 122 studenti raznih
fakulteta, najviše šumarskog, a 48
su učenici srednjih škola.


Na postdiplomski studij upućeno je
80 šumarskih i 1 ekonomski stručnjak.


Međutim, ljudi, bez sredstava za rad,
bez potrebnih uvjeta za rad, koliko god
to htjeli i željeli nisu u stanju izvršavati
postavljene zadatke. A upravo taj segment
imovine javnog poduzeća u domovinskom
ratu pretrpio je ogromne
štete. Kao što je već rečeno, građevinski
objekti pretrpjeli su štetu u iznosu
od preko 18,000.000 DEM, a šteta na
strojevima i mehanizaciji bez kojih rad
u šumarstvu nije moguć 30,000.000
DEM. Zbog tako velikih šteta obnova
istih zahtijevala je znatna financijska
sredstva.


U protekle dvije i pol godine (1992.,
1993. i prvo polugodište 1994. godine)
za nabavku novih i zamjenu dotrajalih
i uništenih strojeva i opreme uloženo
je 35,330.554 DEM. Iako su to velika
sredstva, glede sadašnjeg stanja i potreba,
takav tempo ulaganja trebao bi biti
i ubuduće.


Poslovni prostor nedostatan i prije
rata, a u ratu znatnije oštećen, zahtijevao
je hitne intervencije na sanaciju postojećeg
i izgradnji novog. Kako rješavanje
tog problema nije trpilo odlaganja,
u relativno kratkom razdoblju riješilo
se pitanje poslovnoga prostora
Uprave šuma Osijek, Uprave šuma
Split i Koprivnica, izgrađena je zgrada
Šumarije Pag, a u pripremi je izgradnja
poslovnog prostora za šumarije u Levanjskoj
Varoši, Novoj Kapeli, Kamenskom,
Rijeci, Lošinju, Rovinju i
Uprave šuma Gospić. Potrebno je također
istaći da je obnovljena većina
šumskih kuća - lugarnica, lovačkih
kuća i radničkih nastambi koje su za
vrijeme rata bile na raspolaganju Hrvatskoj
vojsci ili su oštećene i uništene
neprijateljskim djelovanjem.


Djelomično je obnovljen i uspostavljen
sustav veza, neophodan za obavljanje
terenskih radova u šumarstvu, posebice
potreban za zaštitu šuma od požara.
Područje Istre, Hrvatskog primorja
i Dalmacije potpuno je sada pokriveno
sustavom veza, a u skoroj budućnosti
isto će biti učinjeno za cijelo
područje Hrvatske. 4


Treba naglasiti da je izgrađena trušnica
u Jastrebarskom, vrlo bitan
objekt za uzgajanje šuma, a izvršena je
i rekonstrukcija ribnjaka kao i niz drugih
objekata.


Sve ovo učinjeno u ovom segmentu
obnove, učinjeno je u cilju stvaranja
uvjeta za stručno i učinkovito gospodarenje
šumama što je i osnovna
djelatnost Poduzeća, jer šume su potrebne
svima. Potrebne su svim građanima
Republike Hrvatske zbog bolje
kvalitete življenja. Šume gospodarstvu
države izravno i neizravno osiguravaju


365