DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 323:674 Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305


O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE
I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA


THE INFLUENCE OF FORESTRY ON BUSINESS OPERATIONS
AND DEVELOPMENT OF PRIMARY CONVERSION OF WOOD


Bogomil COP*


SAŽETAK: Kapaciteti za proizvodnju piljene grade i furnira u Hrvatskoj
građeni su u razdoblju od 1945. godine do danas, prema rješenjima dugoročnih
i srednjoročnih planova na relaciji (Federacija, Republika — općina) i planske
proizvodnje šumskih sortimenata (trupaca).


Poslovni odnosi između organizacija šumarstva i primarne prerade drva
koji su se uspostavili, u pravilu, nisu se na zadovoljavajući način razvijali


— slabili su elementi povezivanja zajedničkih interesa.
Izgradnjom, osobito pilanskih kapaciteta u privatnom vlasništvu i u režiji
općinskih organa sve je više dolazilo do narušavanja ranijih međusobnih
poslovnih odnosa u i između organizacija šumarstva i primarne prerade drva.
Otklanjanje posljedica negativnog razvoja i uspostavljanje racionalnih poslovnih
i ukupnih odnosa u ovima djelatnostima moguće je ostvarivati, ako
primijenimo poznata suvremena poslovna i tehnološka rješenja i odnose potvrđene
u praksi razvijenih zemalja.
Ključne riječ i: Šumski sortimenti, primarna prerada drva, poslovni odnosi


Jedan od najvažnijih gospodarskih ciljeva u šumarnjenom
razvoju, ali je pred njom i očigledna odgovorstvu
je uzgojiti što vrednija stabla i onda proizvesti iz nost da sirovinu koju nudi šumarstvo upotrijebi u proinjih
što kvalitetniji sastav šumskih proizvoda namijezvode
što višeg stupnja obrade, racionalno i rentabilno.
njenih tržištu i daljnjoj preradi. Drvnoj industriji i Tek tada i šumarstvo može ostvariti zadovoljavajuće
drugim korisnicima drva ostaje da na toj osnovi procijene
svojih proizvoda, a industrija prerade drva pogramiraju
svoj budući razvoj i dalje unapređuje i razvija slovne rezultate koji će garantirati i trajnu zaposlenost
proizvodne kapacitete koji će biti u stanju da raspoloi
povećano učešće u dohotku Republike Hrvatske.
živu sirovinu prerade na racionalan način i proizvode


Trupci za furnir i ljuštenje i pilanski trupci čine


što veće vrijednosti.


približno 70% vrijednosti ukupne proizvodnje u šumar


Da bi se ostvarivali ti ciljevi, potrebna je stalna i stvu. Zato i uspješnost šumsko-industrijske cjeline vesve
bolja međusobna poslovna suradnja između šumarlikim
dijelom ovisi o stanju organiziranosti i uspješnosti
stva i drvne industrije, sagledavajući pri tome pojedifurnirske
i pilanske proizvodnje na kojoj se temelji
načne rezultate u povezanosti s interesima privrednih razvoj finalne proizvodnje. Upravo smišljenim ispomagrana
u cjelini, a i privrede čitave zemlje, usklađujući ganjem tih djelatnosti potrebnom sirovinom, šumarstvo
i rješavajući na toj osnovi neizbježna suprotstavljanja bi na najbolji način promicalo i vlastite interese.
koja se javljaju u tržišnoj privredi i u dnevnoj praksi.


Da bi se sve to moglo i ostvariti, neophodno je,


Sretna je okolnost što je industrija prerade drva između ostalog, i poduzimanje konkretnih mjera radi
pokrivena gotovo u cijelosti količinama sirovina proiprevladavanja
postojećih prepreka i nesporazuma oko
zvedenih u zemlji. Time su donekle postavljene granice kvalitetnih kriterija i cijena trupaca.


* Bogomil Čop, dipl. inž., Zagreb, Slovenska 15


ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

B. Čop: O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305-309
Ozbiljna prepreka normalizacije poslovanja u eksploataciji
šuma i u primarnoj preradi drva je ponajprije
u tome, što se u praksi ne uvažava i ne primjenjuje
dosljedno postojeći Standard šumskih proizvoda.


O tome svjedoče i javna nadmetanja za prodaju
pilanskih trupaca i različitosti u iskazivanju učešća
oblovine po klasama. Tako je na primjer, u 1994.
godini oglašeno od strane uprava šuma učešće pilanskih
trupaca u kvaliteti I klase:


Bukva: 27, 37, 45 i 54%


Hrast: 21 i 38%


Jela: 20, 31, 36 i 50%.


Te velike razlike u ocjenjivanju i iskazivanju kva


litete trupaca upućuju na:


- nezadovoljavajuću stručnu i poslovnu razinu,
— potrebu da se u proizvodnji i trgovini osigura
red koji odgovara tržišnoj privredi.
Ponekad su poučna i prisjećanja na prošla vremena.
Tada se, naime, drvo većim dijelom prodavalo na panju,
a bilo je i licitacija, pa su ipak kriteriji Standarda
bili uglavnom svima jasni i prihvatljivi, a trupci se
cjenili i prerađivali u skladu s njihovom stvarnom vrijednošću,
potrebama prerade, zahtjevima tržišta.


To je ujedno i dokaz da bi i danas, kad je šumarstvo
jedinstveno organizirano i kad smo se odlučno opredijelili
za tržišnu privredu, naša eksploatacija šuma mogla
i trebala u svojoj proizvodnji prihvatiti i dosljedno
sprovesti jedinstvenu primjenu kriterija Standarda na
čitavom teritoriju Republike Hrvatske.


Šumarstvo je sasvim prirodno zainteresirano da za
proizvedene trupce ostvari prodajom što više cijene i
što veću vrijednost. Međutim, cijene ovise, ili bi trebale
ovisiti, u prvom redu od toga kolika se vrijednost
u furniru i građi može proizvesti iz trupca određene
vrste drva, promjera i kvalitete.


Zato se trupci po kriterijima Standarda i razvrstavaju
po klasama. Tek onda kad je predmet prodaje
sasvim određen i za prodavatelja i za kupca, može
kupac ocjenjivati i nuditi najvišu moguću cijenu koja
će po njegovoj ocjeni još uvijek omogućiti rentabilnu
preradu bilo u furnir, bilo u gradu.


Samo na toj osnovi mogu se razvijati i unapređivati
ravnopravni tržišni odnosi između prodavatelja s jedne
i kupca i njegovih konkurenata s druge strane. Tada
bi i za šumarstvo i za prerađivače trupaca stvarna
vrijednost njihove proizvodnje bila u pravilu viša što
je veće učešće kvalitetnih pilanskih i furnirskih trupaca
(F i L).


Današnje razvrstavanje oblovine po kvaliteti općenito
se obavlja bez uvažavanja stvarnih vrijednosnih
kriterija, a štetne posljedice padaju prvenstveno na
drvnu industriju — preradu drva. Ponajprije, šumarstvo
iskazuje u svojoj proizvodnji preveliko učešće FL trupaca,
a ono raste iz godine u godinu. Takvo je postotno
učešće FL trupaca bilo u sveukupnoj proizvodnji
šumarstva:


godine: 1962.-1966. 1989. 1990. 1993.
učešće: 3.9% 5.45% 5.54% 8.12%


A paralelno je za to vrijeme padao prosječni promjer
trupca i njegova stvarna vrijednost!


To praktično znači da se bez pravih stručnih argumenata,
jednostavno prekvalifikacijom, najbolji pilanski
trupci prebacuju u FL trupce, čime se objektivno
sve više pogoršava debljinski i kvalitetni sastav i FL
i pilanskih trupaca.


Koliko takvo stanje pogađa drvnu industriju može
se najbolje prosuditi po stalnom padanju prosječnog
promjera trupaca i sve većem učešću tanjih debljinskih
razreda.


Uspoređivanjem prikupljenih podataka od glavnih
prerađivača pilanskih trupaca lišćara u Hrvatskoj, došli
smo do slijedećih pokazatelja za 1961. i 1990. godinu


o postotnom učešću debljinskih razreda, o prosječnom
promjeru i odnosima vrijednosti grade sadržane u prosječnom
trupcu:
Vrsta drva: hrast bukva jasen
Godina: 1961. 1990. 1961. 1990. 1961 1990.
25-29 cm 17 30 9 18 27 35
30-39 cm 39 45 30 45 46 50
40 cm na više 44 25 61 37 27 15
Ukupno 100 100 100 100 100 100


Prosj. promjer
trupca cm: 39,07 35,10 42,52 38,10 34,42 31,85
Prosj. vrijednost
grade u trupcu: 100 89 100 92 100 94
Ova situacija sa sirovinom najavljuje da za drvnu
industriju dolaze teški dani. Debljinski i vrijednosni


sastav oblovine, način i uvjeti pod kojima se tvornice
furnira i pilane opskrbljuju sirovinama i sadašnja nedovoljna
učinkovitost prerade ne osiguravaju njihovo uspješno
poslovanje.


U tom pogledu treba mijenjati mnogo toga u cjelokupnom
radu i poslovanju. A dobro je razmišljati i


o tome: da je nužno racionalizirati preradu trupaca i
tako izbjeći i negativne posljedice u šumarstvu.
Upitno je u svemu tome i to što drvna zaliha šuma
raste u Hrvatskoj za 1% godišnje, dok prosječni promjer
i vrijednost glavnog proizvoda - trupca neprestano
pada. Nauka i praksa bi morali zajednički utvrditi
i dogovoriti koje su to ophodnje za glavne vrste
drva koje će omogućiti ostvarenje budućih optimalnih
vrijednosti i poslovnih rezultata u preradi drva.


Daljnje teškoće za drvnu industriju dolaze od velikog
izvoza najkvalitetnijih trupaca, čime se otežava
pa i onemogućuje da ti trupci budu prerađeni u zemlji.


Tako je na primjer od godišnje proizvodnje F i L
trupaca prerađeno u našim pogonima samo:


1989. 1990. 1993.
47,6% 50,2% 37,6%
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 41     <-- 41 -->        PDF

B. Čop: O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305-309
Naravno, rješenje ne ovisi samo o šumarstvu. Možda
još više ovisi o organiziranosti i sposobnosti prerade
drva u cjelini, o poslovnosti i konkurenciji na
europskoj razini i da uredno plaća sirovinu po tržnim
cijenama. Ipak se mora iznaći pravilan odgovor na
pitanje: što konkretno treba poduzeti šumarstvo, a što
drvna industrija da bi se stvorili uvjeti da od strane
šumarstva proizvedeni trupci budu u prvom redu prerađeni
u našim tvornicama furnira i pilanama?


Pritom ne treba zaboraviti da izvoz svakih tisuću
kubika trupaca ima za posljedicu smanjenje mogućnosti
zaposlenja ili otpuštanje s posla pet radnika. Ako se
izveze dvjesto tisuća m3 trupaca, znači prestanak rada
za tisuću ljudi. U tom pogledu je situacija u Hrvatskoj
veoma teška — okupacija 1/4 državnog teritorija, na
stotine tisuća nezaposlenih, izbjeglica i prognanika.
Sve to nameće obvezu i šumarstvu i drvnoj industriji
da trebaju ne samo ostvarivati što bolje poslovne rezultate,
već i da svoje poslovanje usklade međusobno
i u interesu cjelokupnog gospodarstva zemlje.


Sporovi oko visina i načina formiranja cijena šumskih
proizvoda su najčešće izvor neslaganja između
šumarstva i drvne industrije.


Sve se svodi na to da li je cijena sirovine srazmjerna
stvarnoj vrijednosti gotovih proizvoda koji se mogu
proizvesti njenom preradom, i da li su troškovi njene
prerade konkurentni i prihvatljivi.


Najvažnije je da cijena trupaca bude realna, usklađena
sa svjetskim cijenama, ali i poticajna za uspješnije
poslovanje i što višu razinu prerade. To samo znači
da su cjenici šumskih proizvoda trebaju donositi u
suradnji i u sporazumu s drvnom industrijom, odnosno
uvažavati stručno-ekonomske argumente prerade.


Kad se jednom obostrano prihvate kriteriji Standarda,
najbolja osnova za buduće uspješno dogovaranje
i ugovaranje cijena, mogli bi poslužiti materijali i saznanja
prikupljeni probnim preradama trupaca radi
utvrđivanja sastava i vrijednosti sortimenata koji se
mogu proizvesti iz trupaca određene vrste drveta, promjera
i kvalitete.


S obzirom da od toga zavisi i normalizacija rada i
poslovanja, šumarstvo i drvna industrija bi trebali ne
samo podržati, već i zajednički organizirati izvođenje
probnih prerada, uključujući u to što više zainteresiranih
poduzeća.


Međurim, dok ne pristigne odgovarajuća dokumentacija
s tih proba po sadašnjem standardu, boljem i
realnijem formiranju cijena, mogle bi, ako bude dobre
volje, korisno poslužiti i dosadašnje probe izvršene po
JUS-u 1955. Tada su primjerice, na osnovi izvoznih
cijena za 1981. godinu utvrđeni sljedeći odnosi po metru
kubičnom prosječnog pilanskog trupca:


Vrsta drva: hrast bukva jasen jela
Cijena trupca fco pilana: 100 36 78 53
Vrijed. grade sadržane u trupcu: 100 100 100 100
Trošak prerade po m3 trupaca: 30 51 33 36
Cijena trupca fco pilana: 70 49 67 64


Ne bi se moglo opravdati, da se gore navedeni
odnosi cijena i troškova, a i druga argumentacija proizašla
iz brojnih probnih prerada trupaca po JUS-u
1955., ne iskoriste već sada za donošenje kompromisnih
cijena prihvatljivih za obje strane. To je zacijelo
bolje nego da radimo i ocjenjujemo napamet i bez
argumenata.


U krajnjoj liniji, makar se pojedine faze prerade
odvijale u više pogona ili poduzeća, pilanski se trupci
u cjelini ipak prerađuju u građu neobrubljenu i obrubljenu,
u namjensku građu za proizvodnju namještaja,
u popruge, u piljenice za lamel parket, u elemente i
željezničke pragove, a probne prerade po JUS-u 1955.
i počivaju na takvoj, u osnovi klasičnoj preradi. Promijenio
se samo debljinski sastav oblovine i učešće po
kvaliteti. Zato su i na toj osnovi, naravno uz odgovarajuće
korekcije, moguće realne ocjene tržnih cijena.


Prodaja trupaca obavlja se većim dijelom po cijenama
utvrđenim cjenikom, dok se manji dio izlaže
javnom nadmetanju.


Ako obje strane, dakle prodavatelj i kupac, usvoje
jedinstvene kriterije Standarda, pa predmet prodaje
bude sasvim određen, tek onda postoji mogućnost da
se dogovore i ugovore cijene srazmjerne stvarnoj vrijednosti
i kvaliteti proizvoda. Pri tom ostaje drvnoj
industriji da prihvati kao neizbježno, da će u praksi
šumarske organizacije davati prednost onim prerađivačima
oblovine koji su se dokazali kao poslovno uspješni
i perspektivni, i da će ih u vlastitom interesu ispomagati
da dođu do potrebne sirovine. S pravom se može
očekivati da će u normalnim okolnostima najstručniji
i najuspješniji prerađivači nuditi i najbolje cijene za
sirovine.


Osim toga, poslovno uspješniji prerađivači trupaca
su obično i spremniji za suradnju i dogovaranje zajedničkih
akcija, informiraniji su i vladaju stručno-poslovnom
problematikom, pa sagledavaju i uvažavaju ne
samo svoje već i interese poslovnih partnera i konkurenata,
uredni su platiše i stječu lakše poslovno povjerenje.
Vjerojatno je da će takvim organizacijama za
preradu drva biti omogućeno da oblovinu pretežno
ugovaraju i kupuju po cjeniku ili na toj osnovi. Time
bi se njima općenito poboljšale mogućnosti za urednu
opskrbu sirovinom ne samo za postojeću preradu već
i za proširenu preradu. Usmjeravanjem sirovine na
uspješnije prerađivače, šumarstvo bi sa svoje strane
praktično poticalo one koji su danas manje uspješni,
da i oni poboljšaju svoj rad i poslovne rezultate, promičući
na taj način napredak drvne industrije kao cjeline.


U tim okolnostima, cjenik šumskih proizvoda, donesen
sporazumno s preradom drva, služio bi praktično,
bar što se trupaca tiče:


— ili kao čvrsta osnova za izravnu prodaju po utvrđenim
cijenama,
— ili kao okvir da se na osnovama cjenika nude
korigirane cijene i dopunski uvjeti, uvažavajući pritom
i različitosti u stvarnoj vrijednosti oblovine po regija


ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 42     <-- 42 -->        PDF

B. Cop: O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305-309
ma, troškove transporta, važnost odgovarajuće prerade
za kraj, ljude i gospodarstvo u širem smislu.


Tada bi prodaja trupaca putem javnog nadmetanja
služila šumarstvu u prvom redu za provjeravanje i
kontrolu visine i realnosti tržnih cijena, za korekciju
svojih cjenika, za prodaju partija probranih trupaca
visoke vrijednosti, za opskrbu malih pilana i slično.


Međutim, i pilane i tvornice furnira moraju se organizirati
i osposobiti da posluju u skladu sa zakonitostima
i pravilima tržišne privrede, tj. da kupuju i
uredno plaćaju sirovinu po tržnim cijenama, ali i da
svoje proizvode prodaju na jednak način. Pa i unutar
kombinatske proizvodnje njima se mora priznati odgovarajuća
poslovna samostalnost i omogućiti izravni partnerski
odnos prema šumarskim organizacijama koje
im prodaju trupce, kao i prema pogonima koji dalje
dorađuju i Analiziraju proizvode primarne prerade, bez
obzira na to da li su u sastavu kombinata ili van njega.
Neće biti moguće da se u ime šireg, kombinatskog
interesa i dalje podržavaju i održavaju djelatnosti koje
nemaju tržište, rade s gubitkom i nemaju perspektive,
a koče oni pogoni koji imaju sve potrebne uvjete za
normalan rad.


Iz svega rečenog proizlazi saznanje o međuzavisnosti
između šumarstva i drvne industrije i potrebe za što
uspješnijom suradnjom u rješavanju poslovnih pitanja
od zajedničkog interesa. U situaciji kad je drvna industrija
praktično u kriznom stanju, bez dovoljno financijskih
sredstava i međusobno nedovoljno povezana,
a primorana da bez odgovarajućeg iskustva traži i nalazi
prava, nova do sada nepoznata rješenja u ostvarivanju
tržišne privrede, odgovarajuća organizirana pomoć
od strane šumarstva, pojedinačno i u cjelini, je
upravo neophodna.


Od toga velikim dijelom ovisi relativno brz oporavak
primarne prerade drva.


Ako šumarstvo čvrsto odluči da neposrednije utječe
na razvoj svojih najvažnijih poslovnih partnera — pilana
i tvornica furnira, onda bi bilo poželjno:


a) da sječu i izradu organizira tako da prodani
trupci mogu biti otpremljeni i prerađeni u zdravom
stanju;


b) da stvara uvjete da na preradu stigne najprije
najvrednija oblovina, kako bi njenom preradom dobiveni
sortimenti visoke vrijednosti što prije dospjeli na
tržište;


c) da ustraje na tome da pravi F i L trupci završe
u pravilu u tvornicama furnira, gdje se po svim stručnim
i poslovnim kriterijima mogu ostvariti veće vrijednosti
nego preradom u piljenu građu.


Ma koliko bila za drvnu industriju značajna i potrebna
pomoć šumarstva, njena uspješna sadašnjost i
budućnost ovise u prvom redu od nje same. Prilagoditi
proizvodnju zahtjevima tržišta i održati se u rastućoj
konkurenciji, moguće je samo stalnim poboljšavanjem
razine stručnosti, organizacije rada, tehnologije i tehnike,
sastava i vrijednosti proizvoda, te snižavanjem


troškova i povećavanjem poslovnih učinaka. Tada će
i u pilanama i u tvornicama furnira biti moguća rentabilna
proizvodnja usprkos visokim cijenama sirovine.


U svezi s tim istaći ćemo samo neka pitanja čije
bi rješavanje moglo poboljšati stanje u drvnoj industriji.


Ostvarena razina produktivnosti rada nije zadovoljavajuća.
Tako su učinci po jednom zaposlenom u
drvnoj industriji bili u pondermasi:


1989. 1990. 1993.
proizvodnja: 176 152 167
odnosi: 100 86 95
ukupno zaposleni: 100 98 71


Usprkos toga što je broj zaposlenih pao od 1989.
na 1993. za 29%, učinak po zaposlenom, umjesto da
poraste, pao je za 5%.


Rješenje je ne samo u smanjivanju zaposlenih, već
i u paralelnom nastojanju da se poveća i bolje organizira
postojeća proizvodnja, ispita tržište i nađu novi
proizvodi, proširi asortiman i poveća proizvodnja.


Sudeći po ostvarenim postocima iskorišćenja i vrijednosnom
sastavu proizvedene građe glavnih vrsta lišćara,
pilanska prerada je nazadovala umjesto da bude
sve naprednija. Tako su piljenjem trupaca ostvareni
po godinama sljedeći prosječni postoci iskorištenja:


godine: 1961. 1989. 1990. 1993.
hrast % 43,2 55,5 57,0 63,6
bukva % 49,1 63,2 64,8 66,9


Iz toga se može zaključiti da se zadnjih deset godina
sve više forsirala neobrubljena a manje vrijedna građa,
u tome i nesrazmjerna količina ispod Standardne građe
(IVa).


Ako je pravilna orijentacija na što viši stupanj
obrade i povećanu zaposlenost, a u tom pravcu se
kreće čitav svijet, onda je potrebno kritički preispitati
sadašnji način pilanske prerade i obaviti odgovarajuća
poboljšanja.


Neophodno je nadalje da se u tvornicama furnira
i u pilanama evidentiraju i godišnje iskazuju prerađeni
trupci po vrsti drva, kvaliteti i dimenzijama. Sastavljati
treba i godišnje iskaze o proizvedenim količinama građe
i furnira po vrsti drva, sortimentima i kvaliteti. Bez
toga nisu moguća saznanja o tome da li su kvalitetni
kriteriji prilikom prodaje trupaca bili uvažavani ili ne,
da li je dobivena očekivana ili normirana količina i
vrijednost u građi i furniru, niti su moguća uspješna
uspoređivanja po godinama kako unutar poduzeća tako
i s drugima te ocjenjivanje uspješnosti rada i programiranje
potrebnih poboljšanja.


Za drvnu industriju i druge korisnike drvo je od
posebnog značaja da se na razini države osnuje odgovarajuća
institucija za unapređenje proizvodnje, koja
bi pratila, analizirala i ocjenjivala rad i ostvarene rezultate,
poticala, projektirala i predlagala poboljšanja
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 43     <-- 43 -->        PDF

B. Ćop: O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305-309
u proizvodnji, povezivala i usklađivala rad poduzeća, Glavni oslonac mogu biti stručni ljudi iz neposredne
usmjeravala budući razvoj. proizvodnje. Svaki od njih je u stanju da svojim relativno
malim ostvarenjem u svojoj sredini, pridoda


Kad bi se na tom poslu angažirali i stručnjaci po


nužni dio da bi se ostvarila zamisao u cjelini.


duzeća, značajno bi porastao stručno-poslovna razina
i mogućnosti osuvremenjivanja proizvodnje. Privoljeti ih na suradnju, povezati i usmjeriti njihovu
aktivnost za dobro struke i gospodarstva u cjelini,


Glede situacije u kojoj se danas nalaze, poduzeća
to je danas najvažnije.


za preradu drva su zainteresirana a i najpozvanija da
za te svrhe osiguraju i potrebna financijska sredstva. Uz korištenje općepoznate literature iz drvne tehTaj
bi trošak ubrzo naplatila poboljšanjima u vlastitoj nologije za pisanje ovoga članka najneposrednije su
proizvodnji. korišteni godišnji izvještaji i druge informacije naših


Ostvarivanje iznijetih zamisli i ciljeva ovisi o ljudiorganizacija
- institucija, a posebno POSLOVNOG


ma, od njihove dobre volje i spremnosti za suradnju. UDRUŽENJA DRVNE INDUSTRIJE.


SUMMARY: Plants for the production of sawnwood and veneer in Croatia
have been established since 1945 in agreement with longterm and medium-term
plans (Federation-Republic-Commune), and on the basis of sawmill production
of forest assortments (logs).


Business relations between forestry organizations and primary wood conversion
in most cases did not develop in a satisfactory way, because the
elements of joining mutual interests began to wane.


Construction, especially the sawmills in private ownership and arranged
by the commune, increasingly negativaly interrupted the previous business
relationships beetwenn the forestry organizations and primary wood conversion.
It is possible to eliminate the consequences of this negative trend and
to establish rational business and overall relations in these activities if we
apply knovsn current business and technological solutions and relationships
verified in the practice of advanced countries.


Key words: forest assortments, Primary wood conversion, business relationships.