DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 65     <-- 65 -->        PDF

germanica L. und. /. croatica I. et


M. Horvat.
Franjić, J.: Ueber die Verbreitung
der Moorbirke (Betula pubescens
Ehrh.) in Kroatien.
Sugar, I.: Le parallelisme du developpement
de la vegetation sur le calcaire
dans les regions mediterraneennes
et continentales de Croatie


Marinček, L.: Die submontanenBuchenwaelder Illyriens.


Medvedović, J.: Das Waldklima und
Phytomasse auf den Dolomiten des
Samoborgebirges.


Mayer, B.: Die Bodendeckstruktur
auf den Dolomiten des Samobor
und Žumberak-Gebirges.


Nikolić, T., V. Hršak, Ž. Lovašen,
G. Lukač: Check list of the
Croatian flora.


Niklfeld, H.: Die floristisch-chorologische
Dokumentation und Kartierung
im ostalpin-dinarischen Raum:
Bericht und Aufruf.


Josip FRANJIĆ


BRIGA ZA ŠUME: ISTRAŽIVANJA U PROMJENLJIVOM SVIJETU
USUSRET XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO


Ima dosta dobara na ovome svijetu
za čovjekove potrebe, ali nema za


Svakih se pet godina u pravilu na
svjetskim kongresima IUFRO (International
Union of Forestry Research Organizations)
okuplja najveći broj znanstvenika
koji se bave šumarstvom. U
proteklih stotinu godina postojanja organizacije
IUFRO pripremljeno je i održano
devetnaest takvih kongresa. Prigodom
svečanih i radnih skupova posvećenih
stotoj obljetnici udruge IUFRO,
analizirali su se putovi IUFRO
od njegova osnutka do tada. Ovdje će
se dati sažeti prikaz tog razvoja.


OSNIVANJE ORGANIZACIJE
IUFRO


Za vrijeme održavanja Kongresa poljoprivrede
i šumarstva u Beču 1890.
godine predloženo je da se osnuje sre


1892.


17. kolovoza
Osnivačka skupština
1893.


11 - 17. rujna


II. 1896.
19 - 24. rujna


III. 1900.
4 - 11. rujna
dišnje tijelo za primjenu znansn h istraživanja
u šumarstvu europski´; zemalja.
U to doba postojala je realna potreba
za mjerodavnim tijelorr u kome
će znanstvenici raspravljati o ilovima,
metodama, rezultatima i uima
provedbe šumarskih istraživa1 zavedeni
prijedlog dao je K. Bt le iz
Austrije te pozvao znanstveno-, iraživačke
institucije iz svih europskih zemalja
na suradnju. Napisan je prijedlog
statuta međunarodne unije. Taj prijedlog
je raspravila i podržala grupa šumarskih
istraživača srednje "trope prigodom
znanstvene ekskurzije na pokusnim
plohama u Švicarskoj rrjna 1891.
godine. Predstavnici znan1- -istraživačkih
institucija zatražili bi uglasnost
nadležnih organa vlasti u njihovim zem-


KONGRESI I PRESJEDNICI IUFRO


Njemačka 12 sudionika
Eberswalde 3 države


Austrija
17 sudionika


Beč
5 država
5 referata
4 ekskurzije


Njemačka
16 sudionika


Braunschweig
5 država
6 referata
5 ekskurzija


Švicarska
23 sudionika


Zurich, Bern
7 država
5 referata
7 ekskurzija


Čovjekovu pohlepu.


Mohandas Gandhi


ljama za učlanjenje svojih institucija u
međunarodnu uniju. Na početku samo
su tri države dale suglasnost za učlanjenje
svojih znanstveno-istraživačkih institucija
u međunarodnu uniju.


Osnivačka skupština Međunarodne
unije šumarskih istraživačkih institucija
održana je 17. kolovoza 1892. godine
u Eberswaldu (Njemačka). Na skupštini
je sudjelovalo dvanaest delegata
znanstvenih institucija iz Njemačke,
Austrije i Švicarske. Sve su to bili
ugledni znanstvenici koji su i danas poznati
šumarskoj stručnoj i znanstvenoj
javnosti (F. Krutina, C. Kast, L. W.
Horn, K. Ney, K. Wimmenauer, B.
Danckelmann, A. Schwappach, K.
Fricke, T. Lorey, J. Friederich, J. Lorenz-
Liburnau, A. Biihler).


Josef Friedrich
Austrija
1892 - 1893


Bernhard Danckelmann
Njemačka
1894 - 1896


Conrad Bourgeois
Švicarska
1897 - 1900
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 66     <-- 66 -->        PDF

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
1903.


31. kolovoza —
— 5. rujna
1906.


8 - 18. rujna


1910.


10-22. rujna


1914.


rujan


1929.


14-27. rujna


1932.


4 - 11. rujna


1936.


25. kolovoz —
8. rujan
1948.


5 — 11. rujna


1953.


22 - 26. rujna


1956.


7 - 14. srpnja


1961.


10 — 16. rujna


1967.


3-9. rujna


1971.


14 - 20. ožujka


Austrija
Beč


Njemačka
Stuttgart


Belgija
Spaa,
Brisel


Mađarska
Budimpešta


Švedska
Štokholm


Francuska
Nancy


Mađarska
Budimpešta


Švicarska
Zurich


Italija
Rim


Velika Britanija
Oxford


Austrija
Beč


Njemačka
Munchen


SAD
Gainesville


35 sudionika


10 država
8 referata
4 ekskurzije


40 sudionika


14 država
8 referata
8 ekskurzija


60 sudionika
17 država
10 referata


5 ekskurzija


Potpuno organiziran,
odgođen zbog


I. svjetskog rata
205 sudionika
31 država
105 referata
3 ekskurzije


89 sudionika
33 države
64 referata
19 ekskurzija


135 sudionika
23 države
84 referata
10 ekskurzija


99 sudionika


17 država
4 referata
2 ekskurzije


154 sudionika
20 država
123 referata
1 ekskurzija


242 sudionika
36 država
160 referata
7 ekskurzija


410 sudionika
39 država
191 referat
3 ekskurzije


968 sudionika
53 države
456 referata
10 ekskurzija


771 sudionik
57 država


Josef Friedrich
Austrija


1901 - 1903


Anton Buhler
Njemačka
1904 - 1906


N. I. Crahay
Belgija
1907 - 1910
Jeno Vadas
Mađarska
1911 - 1914.


Henrik Hesselmann
Švedska
1929


Philibert Guinier
Francuska
1929 - 1932


Gyula Roth
Mađarska
1933 - 1936


Erich Lonnroth
Finska
1937 - 1948


Hans Burger
Švicarska


1949 - 1953


Aldo Pavari
Italija


1954 - 1956


james McDonald
Velika Britanija
1957 - 1961


Julius Speer
Njemačka
1962 - 1967


George M. Jemison
SAD


Moto: Uloga istraživanj; i u intenziviranju 424 referata 1968 - 1971
šumarske prakse i djelatnosti 4 ekskurzije
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 67     <-- 67 -->        PDF

XVI. 1976. Norveška 1065 sudionika
20-26 . lipnja Oslo
Moto: Šumarstvo u svijetu
67 država
712 referata
ograničenih resursa i postera
15 ekskurzija
XVII. 1981. Japan 1300 sudionika
7 12.
rujna Kyoto 73 države
Moto: Istraživanje danas 800 referata
za sutrašnje šume i postera
14 ekskurzija
XVIII. 1986. Jugoslavija 1925 sudionika
7 - 21. rujna Ljubljana
Moto: Šumarska znanost
72 države
702 referata
u službi društva i postera
16 ekskurzija
XIX. 1990. Kanada 2006 sudionika
5 — 11. kolovoz Montreal 91 država
Moto: Znanost u šumarstvu, 1350 referata
drugo stoljeće IUFR O 14 ekskurzija
100 1992. Njemačka 1300 sudionika
godina 31. kolovoza Berlin —
— 4. rujna - Eberswalde


Moto: 100 godina organizacije IUFRO


SADAŠNJA ORGANIZACIJA
I AKTIVNOSTI IUFRO


Međunarodna unija šumarskih Najviše izvršno tijelo je Izvršni odbor
znanstveno-istraživačkih organizacij a IUFRO. Njega bira Međunarodni saIUFRO
danas je jedna od najstarijih vjet IUFRO. Najvažniji zadaci Izvršnog
međunarodnih organizacija u svijetu. odbora su da izvršava odluke MeđunaTo
je nedržavna i nepolitička organizarodnog
savjeta i da operativno rukocija.
U 1992. godini u organizaciju vodi organizacijom IUFRO između dva
IUFRO bilo je učlanjeno preko 700 kongresa.
znanstvno-istraživačkih institucija s više


Međunarodnom savjetu i Izvrš


od 15 000 znanstvenika iz 114 država.


nom odboru predsjedava Predsjednik
IUFRO se sastoji od 6 divizija, 58 IUFRO.
sekcija i 180 radnih grupa, koje su for


Sva rukovodeća tijela biraju se za


mirane po specijalnostima. Svaka divi


razdoblje između dva svjetska kongresa


zija, sekcija i radna grupa ima svoje


IUFRO.


rukovodstvo.
Pored navedenih tijela, postoji stalno


Najviše rukovodeće tijelo je Međuna


Tajništvo IUFRO sa sjedištem u Beču.


rodni savjet IUFRO koji čine po jedan


Ono je registrirano kao pravna osoba


delegat iz svake države. Najvažniji za


kod nadležnih državnih organa Austri


daci Međunarodnog savjeta su sljedeći:


je. Zadaća Tajništva je da vodi admini


odlučuje o vremenu održavanja i doma


strativno i financijsko poslovanje orga


ćinu svjetskog kongresa IUFRO; do


nizacije IUFRO, uređuje, izdaje i dis


nosi deklaracije i preporuke svjetskog


tribuira bilten IUFRO NEWS, uređuje


kongresa IUFRO; odlučuje o izboru


bazu podataka o organizaciji IUFRO i


predsjednika i svih rukovodećih tijela


njenom radu, pomaže svim rukovode


IUFRO; donosi program rada organi


ćim tijelima IUFRO u njihovu radu i


zacije IUFRO između dva kongresa;


dr.


donosi Statut i izmjene Statuta IUFRO;
odlučuje o unutrašnjem ustroju IUIUFRO
tijesno surađuje s ostalim


FRO; odlučuje o međunarodnim priznanstvenim
međunarodnim organizaciznanjima
IUFRO zaslužnim znanstvenijama
kao što su UNEP (Program Ujecima.


dinjenih naroda za okoliš), CGIAR


Ivan Samset
Norveška
1972 - 1976


Walter Liese
Njemačka
1977 - 1981


Dušan Mlinšek
Jugoslavij a/Slovenij a


1982 - 1986


Rober Buckman
SAD


1987 - 1990


M. N. Salleh
Malezija
1991 - 1995
(Konzultativna grupa za međunarodna
poljoprivredna istraživanja), ICRAF
(Međunarodni centar za istraživanja u
agrošumarstvu), CIFOR (Centar za
međunarodna šumska istraživanja),
UNESCO (Organizacija za obrazovanje,
znanost i kulturu pri Ujedinjenim
narodima), ICSU (Međunarodni savjet
znanstvenih unija), IUBS (Međunarodna
unija bioloških znanosti), i dr.


Organizacija IUFRO danas omogućuje
svim istraživačima iz područja šumarskih
znanosti u svijetu da uspostave
veze sa svojim kolegama koji rade na
istim ili srodnim problemima. Te veze
i razmjena znanja ostvaruju se neposredno
na međunarodnim IUFRO simpozijima
(oko 50 simpozija godišnje), putem
svjetskih kongresa IUFRO, zbornika
objavljenih znanstvenih radova
na međunarodnim skupovima, biltena
IUFRO NEWS i godišnjih IUFRO izvještaja,
kompjutorske pošte, razmjene
monografija, zajedničke suradnje na istraživačkim
projektima i dr. Značajnu
pomoć pri toj suradnji može dati i nudi
stalno Tajništvo IUFRO u Beču, koje
ima dokumentaciju i biblioteku IUFRO,
bazu podataka s imenima, adresama
i pozivnim brojevima istraživača
članova IUFRO.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 68     <-- 68 -->        PDF

AKTIVNOSTI HRVATSKE
U ORGANIZACIJI IUFRO


Naše znanstvenoistraživačke ustanove
i pojedini znanstvenici uključili su
se u organizaciju IUFRO 1930. godine.


U posljednjih 30 godina naši su znanstvenici
aktivno angažirani u rukovodećim
tijelima IUFRO (Međunarodnom
savjetu, sekcijama i radnim grupama
IUFRO), pri organizaciji međunarodnih
simpozija IUFRO u zemlji i inozemstvu,
pisanju i objavljivanju znanstvenih
referata i postera te pisanju i
izdavanju publikacija IUFRO.


Najveći doprinos organize >ji IUFRO
dali su znanstvene instituciji, šumska i
drvnoindustrijska poduzeća te mnogobrojni
znanstvenici i stručnjaci iz Hrvatske
pri organizaciji XVIII. svjetskog
kongresa IUFRO 1986. godine. Bio je
to međunarodni projekt na kome su
šumarstvo i prerada drva Hrvatske intenzivno
radili više od pet godina.


Svi ti doprinosi evidentirani su i objavljeni
u zbornicima, časopisima i godišnjim
izvještajima organizacije
IUFRO, te u našim časopisima Šumarski
list, Drvna industrija i Mehanizacija
šumarstva.


1992. godine Hrvatska je uključena
u organizaciju IUFRO kao međunarodno
priznata država iz koje su znanstvene
institucije i znanstvenici članovi
IUFRO. Od te godine Hrvatska ima i
svoga delegata u Međunarodnom savjetu
IUFRO.


XX.
SVJETSKI KONGRES IUFRO
Predstojeći XX. svjetski kongres
IUFRO održat će se od 6. do 12. kolovoza
1995. godine u sveučilišnom
gradu Tampere u Finskoj. Moto kongresa
je »Briga za šume: Istraživanja u
promjenljivom svijetu«. Na kongresu
se očekuje oko 2000 do 3000 znanstvenika
iz cijeloga svijeta.
Bit će to velika smotra najnovijih
znanstvenih dostignuća u šumarstvu i
preradi drva u svijetu. To je ujedno


prvi put u povijesti organizacije IUFRO
da je Finska domaćin svjetskog kongresa
IUFRO. Budući da Finska spada
među vodeće zemlje u svijetu u pogledu
razvijenosti šumarstva i prerade drva,
s bogatim iskustvom u šumarskoj znanosti
i praksi, nastojat će da svoja dostignuća
pokaže sudionicima svjetskog
kongresa IUFRO. To će biti podsticaj
znanstvenicima iz cijelog svijeta, od
najzaostalijih do najrazvijenijih, da vide
što se je postiglo i kako se radi u šumurastvu
Finske. Osim toga, većina sudionika
kongresa nastojat će prikazati
svoja najnovija i najznačajnija dostignuća.


Tijekom kongresa održat će se oko
300 znanstvenih sjednica (plenarnih, divizijskih,
interdivizijskih, pojedinih sekcija
i grupa) na kojim će se omogućiti
da svi sudionici prezentiraju svoje znanstvene
radove i da se kritički raspravlja


o tim radovima. Službeni jezici IUFRO
na kojim će se raspravljati bit će engleski,
njemački, francuski i španjolski.
Samo na plenarnim sjednicama bit će
simultano prevođenje na svim jezicima
IUFRO.
U kongresnom tjednu bit će dva termina
za izlaganje postera, jedna poludnevna
ekskurzija i nekoliko tzv. satelitskih
sastanaka.


Pored svjetskog kongresa predviđa se
organiziranje dviju znanstvenih radionica
u trajanju tjedan dana i šesnaest
potkongresnih znanstvenih ekskurzija.


Predmeti rasprava na znanstvenim
radionicama bit će:


— Planiranje i organizacija znanstvenih
istraživanja
— Šumarska istraživanja u aridnim
područjima.
Poslije kongresa organizirat će se 18
znanstvenih ekskurzija u trajanju od tri
do osam dana. Deset ekskurzija bit će
na području Finske, a osam na području
susjednih zemalja (Švedska, Nor


veška, Danska, Rusija, Estonija, Latvija,
Litvanija).


Postoji nekoliko značajnih razloga
zbog kojih bi na XX. svjetskom kongresu
IUFRO trebao sudjelovati veći
broj znanstvenika iz područja šumarstva
i prerade drva Hrvatske. Ovdje
ćemo navesti neke od tih razloga.


Kongres će se održati u Europi. To
je prilika da veći broj naših istraživača
sudjeluje na kongresu. Prednost blizine
uvijek se koristi u ovakvim prilikama.
To smo najbolje vidjeli kad smo bili
domaćini i organizatori XVIII. svjetskog
kongresa 1986. godine. Stoga ovu
priliku valja iskoristiti.


Plenarne sjednice o globalnim problemima
i strategiji šumarske znanosti
u svijetu, a naročito u Europi, omogućit
će bolje upoznavanje postojećeg stanja
i donošenje preporuka o brizi za
šume u promjenljivom svijetu. To će
poslužiti kao pouzdana podloga državnim
organima nadležnim za šumarstvo
pri vođenju šumarske politike, vlasnicima
šuma i šumskim poduzećima za
ovaj razvoj šumskoga gospodarstva,
znanstvenim organizacijama za utvrđivanje
prioriteta i putova znanstvenih
istraživanja, šumarskim učilištima za izradu
suvremenih nastavnih programa
obrazovanja šumskih stručnjaka.


XX. svjetski kongres IUFRO prilika
je da se prvi put u povijesti IUFRO
pojavljuje Hrvatska kao međunarodni
pravni subjekt sa svojim istraživačima.
Tu priliku treba iskoristiti da se šumarska
znanost i šumarska struka Hrvatske
predstave svjetskoj znanstvenoj javnosti
putom dobro izabranih i pripremljenih
znanstvenih referata, znanstvenih publikacija,
postera i uključivanja naših
znanstvenika u program budućih aktivnosti
IUFRO. Sve to pridonijet će međunarodnoj
afirmaciji Hrvatske i
ugledu naše struke u svijetu.
Prof. dr. se. Simeun Tomanić