DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ilustrativni materijal zastupljen je s
blizu 120 fotografija od čega 15 panoramskih
ili većeg formata. Veličina
ostalih fotografija ovisi o objektu kojeg


prikazuju pa dok se npr. tri cvijeta runolista
mogu prikazati na slici 12 cm2,
za Međeda vrata korišteno je 60 cm2,
itd. Jednom fotografijom predstavljen
je i prof. dr. Ivo Horvat, inicijator


da se Risnjački masiv proglasi i tretira
nacionalnim parkom.


Sastavni dio su i četiri karte:


1. Karta Gorskog kotara, točnije između
Ogulina i Rijeke na zapadu a do
blizu Senja na jugu, dakle i masivom
Velike Kapele;
2. geografska karta NP Risnjaka u
zelenoj boji s putevima i stazama u
crvenoj. S vrha Risnjaka ucrtani sudogledi s oznakom km kao npr. na Velebit,
Snježnik, Karavanke, Medvednicu
i dr.;


3. karte geološkog i vegetacijskog
prikaza;
4. karta geološkog i karta vegetacijskog
sastava NP Risnjak. Na kartu vegetacije
opaska da bi u drugom izdanju
Upravno-ugostiteljski centar Uprave JP Nacionalni park Risnjak u Vršni dijelovi Risnjaka; pogled s vrha Velikog Risnjaka na Šloserov
Bijeloj Vodici kraj Crnog Luga (joto: A. Frković) dom i južni Mali Risnjak (foto: A. Frković)


trebalo boje i obrojčiti, kako ne bi bilo
dvojbe o kojoj se zajednici radi. To se
posebno odnosi na one boje koje se
izrazito ne razlikuju kao npr. za šumu
bukve i jele u odnosu na primorsku
bukovu šumu ili za različite zajednice
smrekovih šuma. Taj se nedostatak očituje
i u Atlasu svijeta Leksikografskog
zavoda »Miroslav Krleža« na grafiko-


Trideseta knjiga Glasnika za šumske
pokuse Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu za 1994. godinu na 443 stranice
donosi 11 radova. To su:


Grubišić , M.: Istraživanja sinekoloških
uvjeta obitavanja dabra (Castor
fiber L.) u porječjima Bavarske s
osvrtom na potencijalna staništa dabra
u Hrvatskoj.


Diminić, D.: Prilog poznavanja mikoza
borovih kultura u Istri.


Španjol, Ž.: Problematika nacionalnih
parkova u svijetu i Republici
Hrvatskoj.


Ivkov, M.: Simuliranje razvoja sastojina
uz pomoć modela ovisnosti


nima udjela pojedine narodnosti, str.


127. i dalje.
Snalaženje u Knjizi olakšava Abecedar
s naznakom gdje se neko mjesto
ili lokalitet nalazi. Tako, npr., lokalitet
Leska spominje se na devet mjesta a
na isto toliko i livada Lazac; itd.


Iako je knjizi prvenstvena zadaća da
služi kao vodič po nacionalnom parku,


GLASNIK
ZA ŠUMSKE POKUSE
Vol. 30 - 1994. godina


debljinskog prirasta o razini podzemnih
voda.


Čavlović, J.: Uređivanje šuma niskog
uzgojnog oblika (panjača) na području
Hrvatskog zagorja.


Prpić, B. - Seletković, Z. — Žnidarić,
G.: Ekološki i biološki uzroci
propadanja stabala hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u nizinskoj
šumi Turopoljski lug.


Tomašević, A.: Meliorativni utjecaj
kulture alepskog bora (Pinus halepensis
Mili.) i pinije (Pinus pinea
Endl.) na degradirano stanište hrasta
medunca (Querco pubescentis —
Carpinetum orientalis H-ić, Anić
1959) u zadarskom području.


ona je i više od toga. Školskoj mladeži
Gorskog Kotara omogućuje bolje poznavanje
svog rodnog kraja, a ostaloj
upoznavanje jednog dijela naše domovine.
Stoga bi se trebala naći i na tržištu,
jer bi nesumnjivo našla kupaca kao
i knjiga »Prirodne znamenitosti Hrvatske
«, koja je tijekom 20 godina doživjela
šest izdanja! Qskar Piškorić


Matić, S. - Prpić, B. - Rauš, D.


— Meštrović, Š.: Obnova šuma
hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu
Sisak.
Rauš, D. - Matić, S.: Istraživanja
vegetacijskih i uzgojnih problema
obične breze (Betula pendula
Roth.) na području Požege i Slatine.


Prpić, B. — Vranković, A. —
Rauš, D. - Matić, S. -Pranjić,
A. — Meštrović, Š.: Utjecaj
ekoloških i gospodarskih činilaca
na sušenje hrasta lužnjaka u
gospodarskoj jedinici Kalje šumskog
gospodarstva Sisak.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Rauš, D. - Vukelić, J.: Program
za gospodarenje šumama nastavnopokusnoga
šumskog objekta Rab
1986-2005.


* * *


U hrastovim šumama uz rijeku Odru,
Turopoljski lug i Kalje, prije dvadesetak
godina početak je sušenja, najprije
pojedinačnih stabala, a potom cijelih
sastojina. Prva zabilježba u Glasniku
za šumske pokuse nalazi se u br. 25
(1989)1 a druga slijedi u br. 29
(1993).2ai2b Ova pak, trideseta, knjiga
Glasnika o toj problematici donosi tri
navedena rada, a očekivati je i nove.
Nove, s jedne strane, jer se u njima,
prema navodu na 418. stranici, razmatra
stanje do 1984. godine, a s druge
strane stoga, što je u Turopoljskom
lugu »radi daljeg praćenja propadanja,
obnove i stabilnosti nizinske šume Turopoljski
lug osnovano 8 trajnih pokusnih
površina u kojima ćemo dalje istraživati
« (str. 194). Značaj radova pokazuje
podatak da drvna masa osušenih
stabala tijekom 10 godina iznosi oko


400.000 m3 (str. 194).
D. Diminić obavio je opsežna istraživanja
mikoza na borovima u Istri,
ali crtež rasporeda lokaliteta ne može
zadovoljiti i orijentaciju o nadmorskoj
visini istih. Doduše za one na obali
dilema je samo za one kod mjesta Barbana,
ali i za one kod Pazina, posebno
tko ne pozna Istru, a isto tako lokacija
kod mjesta Vranje te one poviše Buzeta.
Nadmorska visina je jedan od ekoloških
činitelja, što priznaje i sam autor
navodeći, na str. 54, da se »pri podizanju
kultura trebaju poduzeti preventivne
mjere zaštite (te) ponajprije bi
trebalo voditi računa o odabiru staništa
koja zadovoljavaju optimalne uvjete za
razvoj određene vrste bora«. Ako je
crni bor najviše stradao na lokalitetima
Kanegra, Marina i Prklog proizlazi da
mu nadmorska visina i blizina mora ne
odgovara. To dokazuje i primjer iz Rovinja,
na dnu uvale prema bolnici, da
1 Prpić, B., 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercusrobur L.) u Hrvatskoj u svjetlu ekološke konstitucije vrste.
Glasnik za Šumske pokuse, Vol, 25.


21 Mati«, S. i Skenderović, J., 1993: Studija bioekološkog
i gospodarskog rješenja šume Turopoljski lug
ugrožene propadanjem (uzgojna istraživanja). Ibid., Vol.
29 I.


Vukelić, J. i Rauš, D., 1993: Fitocenološki aspekt
sušenja šuma u Turopoljskom lugu. Ibid., Vol. 29.
je crni bor »pokazao vrlo slab uspjeh
... a česta su i jača sušenja«.3


Aktualan je članak Jure Č a v 1 o v i ć a


o »uređivanju šuma niskog uzgojnog
oblika (panjača) na području Hrvatskog
Zagorja« iako bi sadržaj bolje odgovarao
»g. j . Ravna gora I i II« tj. za
državne šume (I) i privatne (II). Kako
pokazuje ova gospodarska osnova postoje
i kompleksi privatnih šma, koji
se bitno ne razlikuju od državnih, jer
godišnji tečajni prirast u privatnim šumama
iznosi 6,15 m3/ha a državne 6,30
m3/ha. I drugi podatak: drvna zaliha
po ha utvrđena je dvostruko višom
nego ona u Programu za gospodarenje
privatnim šumama iz 1986. godine, odnosno
na osnovu procjene.
Za članak Ante Tomaševića »Meliorativni
utjecaj kulture alepskog bora
...« valja naglasiti, da je to prvi koji
dokumentarno utvrđuje taj utjecaj.


Breza bi trebala zauzeti značajnije
mjesto u našem šumskom gospodarstvu
nego ga ima do sada smisao je članka
Dure Rauš a i Slavka Matica »Istraživanja
vegetacijskih i uzgojnih oblika
obične breze (Betula pendula Roth.) na
području Požege i Slatine«. Značajnija,
jer je u porastu potražnja za brezovinom,
te je »danas mnogi istraživači
svrstavaju u drvo budućnosti (imajući)
u vidu kvalitetu drvne mase za preradu,
otpornost na štetne polutane u zraku,
relativno mali broj prirodnih štetnika
te relativno dobar prirast u prirodnim
sastojinama i kulturama«. Autori procjenjuju
da u Hrvatskoj za uzgajanje
breze »ima oko 100.000 hektara neobraslih
šumskih površina i napuštenih
poljoprivrednih tala, koje treba privesti
šumskoj proizvodnji«. Konkretno, rad
je vezan na istraživanjima sastojina s
učešćem breze na nešto preko 1000 ha
u g. j . Zapadni Papuk u kojima su
izdvojena dva uređajna razreda breze.
Na 680 ha udio breze veći je od 20%,
a na 330 ha, vjerojatno, manji od 20%.
Priložene su fitocenološke snimke u
acidofilnoj kitnjakovoj šumi te u šumi
bukva - jela nove asocijacije -Betulo-
Fagetum ass. nova. Autori su analizirali


i tri srednjesastojinska stabla breze
prema kojima debljinski prirast kulminira
i dvostruko prije nego visinski,
time da za debljinski prirast to iznosi
i 7-8 godina. Kulminacija volumnog
prirasta nije nastupila ni u 40-oj godini.
3 Piškorić, O., 1946: Četinjače u okolini Rovinja.
Šumarski list 70 (1946), decembar, str. 215-218.


Za uzgoj brezovih sadnica u članku nailazimo
na rezultate autorovih istraživanja
koja su vršena u različitim uvjetima.
Da breza zahtijeva kisela tla kakva su
i u opisanim gospodarskim jedinicama,
nalazimo potvrdu i u Šumarskoj enciklopediji,
ali za podatke o prirastu u
novom izdanju, ili novoj enciklopediji,
trebat će koristiti podatke iz ovoga rada.


U »Programu za gospodarenje šumama
nastavno-pokusnog šumskog
objekta Rab« nalazimo podatak da je
na otoku Rabu do 1984. godine podignuto
ukupno 791 ha borovih kultura,
od čega poslije 1945. godine 601 ha; u
privatnom posjedu nalazi se 49 ha.
Kako su se svojedobno podaci iskazivali
po upravnim kotarevima, dio površina
nalazi se i na otoku Pagu, koji
je do nedavno s otokom Rabom bio
jedan kotar. U NP objektu nalazi se
samo 3,4 ha, što je i razumljivo, jer je
to objekat nastavno-pokusni zbog crnikinih
sastojina. Iz konteksta izdvajamo
propis da se »na panju postupno treba
smanjivati broj izbojaka« (str. 435) kao
nejasan. Nejasan zbog toga jer nije rečeno
u kojoj godini nakon sječe na panj
treba početi smanjivati broj izbojaka.
Ako se misli na (po prilici) prvih deset
godina, tada je smanjivanje broja izbojaka
nepotrebno, jer taj zahvat ne
utječe bitno na intenzitet visinskog prirasta,
kako su pokazali rezultati smanjivanja
na pokusnom objektu Kaočina
gaj kod Splita.4, a osobito ako se uzmu
u obzir i troškovi samog zahvata.3 Rezultate
iz Kaočina gaja potvrdili su i
rezultati analognog rada i u Francuskoj.
6


* * *


Jedno neispravljeno slovo u riječi redovno
nije prepreka za razumijevanje
što se htjelo reći. Međutim, gdjekada
je nepremostiva prepreka razumijevanju
onog što se htjelo reći. Tako u
ovom broju čitatelj ne može znati da
li je dotična osoba Dundek ili Dunđer
(str. 157/157). Također jedino onaj koji
zna za autora D. Šafara, moći će zaključiti
da se citiraju njegovi članci pod
prezimenom Šafer i Šafar.


Oskar Piškorić


4 Piškorić, O,, 1963: Dinamika visinskog prirasta izbojaka
iz panjeva česmine (Quercus ilex L.). Šumarski list
86 (1963), br. 3-4, str. -12-132.


5 Piškorić, O., Podaci o normiranju radova mjerenja
i trijebljenja tanjih izbojaka u sastojini makijskog tipa.
Ibid. 82 (1962), br. 5, 5-6, str. 206-207.


6 Piškorić, O., 1992: Iz Revue forestiere francaise.
Ibid., 116 (1992), br. 9-10, str. 483-485.