DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PORTRETI


UDK 630* 902.1


Ing. VINKO HLAVINKA,
profesor Šumarske akademije
u Zagrebu


Oskar PIŠKORIĆ*


Pripremajući tekst o prof. ing. Vinku
Hlavinki za Hrvatski biografski leksikon
nisam raspolagao s informacijom


o mjestu njegova rođenja. U spomenknjizi
»Šumarska nastava u Hrvatskoj
1860-1960« (str. 111) navedeno je
samo »rođen .. . u Češkoj«. Stoga se
uredništvo HBL-a obratilo Visokoj tehničkoj
školi u Brnu s molbom za taj
podatak. Kao odgovor poslan je članak
objavljen prigodom njegove 70-godišnjice
života.1 Iz toga članka, koji je
nesumnjivo napisan s podacima samoga
Hlavinke, proizlazi, da se u navedenoj
knjizi nalaze i dva netočna podatka.
Netočan je podatak o studiranju Hlavinke
na Visokoj tehničkoj školi u
Pragu te da je službovao u Gospiću. K
tome u članku prof. Zavadila prikazan
je i rad Hlavinke kao profesora Visoke
tehničke škole u Brnu. Ispravci navedenih
podataka, ali i za opširniji prikaz
1 Prof. ing. dr. Jan Zavadil: Prof. Ing.
Vincenc Hlavinka sedamdesatnikem. Vestnik
pro vodni hospodafstvf. XI (1932), br.
3, str. 41-43 sa slikom.


* Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. u m.,
Zagreb, Vukovarska 224/1V
Vinka Hlavinke u Hrvatskoj negoli je
prikazan u članku prof. Nenadića,2 koji
je također prigodnog značaja, zadaća
je ovog portreta.


ŽIVOTNI PUT
Vinko Hlavinka rođen je 5. studenoga
1862. godine u mjestu Vincencove,
Češka. Realku polazi u gradu Prostejove
a studij hidrotehnike i kulturnog
inžinjerstva na Visokoj školi za kulturu
tla u Beču, dakle ne u Pragu kako
stoji u navedenoj spomen-knjizi, prethodno
odsluživši vojnu jednogodišnju
vojnu obvezu. Studij završava 1887. godine
i nastupa mjesto u Zemedelske
rady u Pragu. Nezadovoljan uredskim
radom 1888. godine odlazi u Hrvatsku.
U Hrvatskoj ostaje do 1911. godine
kada odlazi u Brno gdje i umire 25.
veljače 1934. godine.


DJELATNOST VINKA HLAVINKE
U HRVATSKOJ


Djelatnost Vinka Hlavinke u Hrvatskoj
višestruka je. Od 1888. do 1889.
u upravno-operativnoj je službi, najprije
kod Zemaljske vlade u Zagrebu,
a zatim u Bjelovarsko-križevačkoj županiji.
Od 1899. do 1911. godine profesor
je na Šumarskoj akademiji u Zagrebu.
Značajan je i njegov rad kao
člana Društva inžinira i arhitekta, a poslije
Prvog svjetskog rata izradio je i
idejni projekt željezničke pruge Bihać


- Senj.
Djelatnost od 1888. do 1899. godine


Za vrijeme službovanja kod Zemaljske
vlade u Zagrebu projektira meliorativne
radove na poplavama izvrgnutim
područjima u kotarevima Vinkovci,
Županja i Mitrovica, površine 180 km2,
a zatim u dolini Gacke. Drugi dio radova
obavlja u Lici, na gradnji vodovoda
za grad Gospić te na uređenju
bujica u Senjskoj Dragi. Prema Zavadilu
tada je bio samo u ugovornom odnosu,
a mjesto državnog službenika dobiva
1896. godine s mjestom u Križevačkoj
podžupaniji Bjelovarsko-križevačke
županije. Glavni posao bio mu
je regulacija rijeka Glogovnice i Struga.


2 Prof. dr. Nenadić, Đuro: Prof. ing.
Vinko Hlavinka. Šumarski list LVI (1932)
8-9, str. 489-491 sa slikom.


1899. godine, od 1. IV. do 3. XL, docent
je na Kr. gospodarskom višem učilištu
u Križevcima,3 gdje predaje geodeziju,
graditeljstvo, graditeljsko crtanje
i kulturnu tehniku (hidrotehničke melioracije
poljoprivrednih površina).


Hlavinka kao profesorŠumarske akademije


Na Šumarskoj akademiji Hlavinka
počinje s radom šk. god. 1899/1900. i
ostaje do kraja šk. god. 1910/11. Tijekom
svih 12 godina predaje geodeziju,
gradnju cesta i željeznice te tlocrtno
crtanje. Nadalje od god. 1900. do 1911.
predaje vodo i mostogradnje, 1900. do
1909 konstrukciju gatova i brana, 1899.
do 1900. opće šumarsko graditeljstvo,
od 1900. do 1903. uređenje bujica te
od 1908. do 1911. šumska transportna
sredstva.


»Svoj nastavnički poziv«, piše prof.
Nenadić4, »prigrlio je prof. Hlavinka
svim srcem i dušum (a) zbog oskudice
na stručnim knjigama na našem jeziku,
izdao je ubrzo litografirane skripte
. . .« Danas su poznata Gradnja cesta
i željeznica (1900, str. 47), Uređenje
bujica (1901., 86 str. teksta i posebnih
27 listova crteža), Vodno graditeljstvo
(1907.) te Geodezija (prvi dio 359 stranica,
drugi 428 stranica i treći, visinomjerstvo,
138 stranica) i to II. izdanje
(1911. godine). Tri izdanja, osim Vodnog
graditeljstva, nalaze se u knjižnici
Hrvatskog šumarskog društva, a Geodezije
i u Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu.


Iako skripte vodnog graditeljstva za
sada neposredno nisu poznate, o njihovom
sadržaju i vrijednosti saznajemo iz
prikaza Ing. Valentina Lapaine-a, kr.
tehničkog savjetnika, objavljenog u Prilogu
dnevnika HRVATSKA br. 97. od


27. IV. 1907. pod naslovom Vodno graditeljstvo.
Predavanja Prof. ing. Vinka Hlavinke
na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu
«.


Prikaz je opširan, što dokazuje da je
zauzeo četiri novinska stupca veličine
53 x 7,5 cm. Iz tog prikaza saznajemo:


3 Spomenica o pedesetgodišnjici postojanja
kr. višeg gospodarskog učilišta i ratarnice
u Križevcu. Križevci 1910.


4 Kao pod 2
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 56     <-- 56 -->        PDF

opseg skripta je 330 stranica rukom pisanog
teksta koji je dopunjen s »pomno
i lijepo risane razgovjetne 155 slike«.


Iz UVODA Lapainea citira Hlavinkinu
definiciju zadaće vodnog graditeljstva
da »u najširem smislu otkloni štete
a s druge strane da se voda izrabi što
korisnije potrebama čovječanstva.«


U skriptama je obrađeno:


— cirkulacija vode u prirodi,
— vode tekućice,
— geodetičko-hidrometrička izmjera,
— umjetni vodotoci i vodovodi,
— gradnja spremnika ili rezervoara,
— regulacija potoka i rijeka,
— kulturna tehnika,
— uređivanje ili ogradba bujica.
Regulacija vodotoka, kaže Hlavinka,
treba biti cjelovita t.j. na cijelom perimetru
određenog vodotoka, a to znači,
u koliko je potrebno, i uređenje bujica.
Kao značajan činitelj regulacija rijeka
Hlavinka naglašava i šumu, jer ako nje
nema u brdskim predjelima nema ni
postupnog otjecanja vode, a postoji i
opasnost od erozije i donošenja materijala
u vodotoke. Nije isključeno, da je
Hlavinka imao u vidu i rječicu Gradnu,
koja je početkom XX. stoljeća nakon
jačih sječa šume u njezinom izvorištu
postala bujični vodotok ugrožavajući i
grad Samobor.


Spremnici za vodu su zapravo akumulacije
iz kojih će se voda koristiti za
navodnjavanje, za ribnjake, za splavarenje,
brodarstvo i dr., a ne samo za
osiguranje pitke vode.


Na kraju prikaza Lapainea između
ostalog piše: »Ovu knjigu smatram
naime krasnim stupom, klesan za gradnju
nam vrlo potrebne visoke škole,
klesane od lijepa, vrsna i trajna kamena
(te) knjigu koju je pisao za sada za
potrebe svojih slušatelja dao litografirati
treba tiskati.«


Uz Vodno graditeljstvo u tisku je registrirana
i skripta Uređenje bujica po
CH/lavi) u Viestima Društva inžinira i
arhitekta (br. 7/1902.).


Hlavinka je teoretsku nastavu dopunjavao
i vježbama sve do projektiranja
na terenu. Od većih praktičnih radova
treba navesti projektiranje cesta u šumama
Ogulinske imovne općine, dakle
na kraškom terenu, te željezničke
pruge u Novogradiškoj imovnoj općini.
To je 12 km duga šumska pruga koja
je šumski kompleks u Babjoj gori povezala
sa željezničkom prugom Zagreb —
Brod u Starom Petrovom selu.


Da je Hlavinka kao nastavnik piše i
prof. Nenadić (i sam Hlavinkin student)
bio visoko cijenjen, »odličan na


stavnik i pedagog« te da se »spram svojih
slušača stalno pokazivao veoma susretljivim
ili bolje rečeno kao dobar i
brižan otac, da se kod nadležnih vlasti
neprestance zauzimao za materijalnu
pomoć svojih slušača, a nije bila rijetkost,
da ih je i sam materijalno podupirao.
« Da to nije samo prigodna pohvala
nego i stvarnost dokazuje činjenica,
da se i u Brnu brinuo za materijalno
stanje studenata, osobito za vrijeme prvog
svjetskog rata.


Aktivnost Hlavinke u Društvu inženjera
i arhitekata


Hrvatski inženjeri i arhitekti 1878.
godine udružuju se u Klub inžinira i
arhitekta koji se 1894. godine pretvara
u Družtvo inžinira i arhitekata a 1904.
godine imenuje Hrvatsko društvo inžinira
i arhitekta (u daljnjem tekstu
Dl A). Hlavinka se učlanjuje u DIA
1891. godine i ostaje članom i nakon
odlaska iz Zagreba te je tridesetih godina
jedini član iz XIX. stoljeća.


Dolaskom na Šumarsku akademiju
omogućen je Hlavinki i aktivniji rad u
DIA. Tako je na skupštini održanoj 22.


II. 1901. izabran za knjižničara, a 1905.
za urednika društvenog lista — Vijesti
Hrvatskoga društva inžinira i arhitekta.
Neumorno je njegovo nastojanje za
osnivanje Visoke tehničke škole u Zagrebu.
Kao knjižničar već u izvješću o radu
DIA u 1902. godini, njegov rad je ocjenjen
s »naš vriedni član gosp. Hlavinka,
profesor na kr. šumarskoj akademiji,
uredio je konačno našu društvenu
knjižnicu, koja broji 438 knjiga s 490
svezaka i 330 svezaka godišnjaka od
trideset vrsti časopisa, dakle ukupno
803 sveska«.


Za urednika Vijesti DIA Hlavinka je
izabran zaključkom Upravnog odbora
od 25. II. 1905. U prva tri broja u
1905. godine u uredništvu sudjeluje još
dotadašnji urednik inž. Josip Chvalava.
Na uredništvu zbog zauzetosti drugim
poslovima se zahvalio početkom 1910.
godine, dakle Vijesti je uređivao pet
godina.


Na sjednici Upravnog odbora od 14.
II 1905. ostavka je prihvaćena »s općenitim
žaljenjem i uz sveopće priznanje
velikih zasluga, što ih je prof. Hlavinka
kao petogodišnji urednik po društvo
stekao.«


O djelovanju i nastojanju Hlavinke
da se osnuje Visoka tehnička škola u
Zagrebu pod tekstom o dvogodišnjem
geodetskom tečaju.


Geodetski tečaj pri Šumarskoj akademiji


O potrebi osnivanja visoke tehničke
škole u Zagrebu, samostalne ili uz
Sveučilište, raspravljalo se već dvadesetih
godina prošlog stoljeća. Na godišnjoj
skupštini DIA održanoj 21. veljače
1898. godine zaključeno je da se
obrazloženi prijedlog podnese tadašnjem
banu Khuen Hedervaryu. Na
proračunskoj sjednici Hrvatskog sabora
održanoj 14. prosinca 1898. godine u
raspravi, da li prije osnovati medicinski
ili tehnički fakultet Khuen-Hedervary
bio je za tehnički, jer »većina liječnika
u Hrvatskoj sinovi su ove zemlje, dok
je gotovo polovina inženjera zaposlenih
na području Hrvatske i Slavonije priseljeni
stranci«.5


Kako su sva nastojanja DIA ostajala
bez uspjeha, to je iskorišćena proslava
25-godišnjice rada DIA, koja je održana
7. i 8. studenoga 1903. da se
progovorilo i o višoj tehničkoj školi ili


o tehničkom fakultetu. Sastav referata
za skupštinu i izradu prijedloga Zemaljskoj
vladi povjerena je Hlavinki kao
»po odlasku Ursinya (tajnika DIA) jednom
od najagilnijih pobornika ideje
osnutka hrvatske visoke tehničke škole
«.6 Međutim VTŠ trebala je čekati
kraj prvog svjetskog rata i nove države
da se to ostvari. Uspjelo se samo osnovati
dvogodišnji geodetski tečaj. Početak
rada Tečaja najavljen je u br. 3/
1908. Vjesnika DIA a o početku rada
u br. 5/1908. izvjestio je sam Hlavinka.
Osnivački dokument tečaja glasi:
»Naredba kr. zemaljske vlade, odio za
bogoštovje i nastavu u sporazumu s vladinim
odjelom za unutarnje poslove od


25. rujna 1908. broj 25391 osniva geodetski
tečaj početkom naukovne godine
1908/9.«
Geodetski tečaj osnovan je kao samostalna
visoka škola sa svojim profesorskim
zborom i vlastitom upravom
time da se predmeti koji se podudaraju
u opsegu i materiji sa naukovnom osnovom
kr. šumarske akademije slušaju
kao redoviti slušači šumarske akademije-


Prema čl. 5. Naredbe »u šumarskoj
akademiji predaju se matematika I.
dio, deskriptivna geometrija, geodezija
niža I. i II. dio, tlocrtno risanje u I.
semestru, enciklopedija gospodarstva,
enciklopedija šumarstva, privatnoupravno pravo, narodno gospodarstvo
i financijska znanost.


5 Marijan Brezinščak: Hrvatska inžinjerska
udruga. Svezak prvi. Zagreb, 1993.
Str. 47.


6 Ibid. str. 48.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Upisnina u tečaj iznosila je 10 kruna
i nitko je ne može biti oprošten a »naukovina
25 kruna po semestru za semestar
«. Naukovinu »siromašni a valjani
i napredni slušači« može kr. zemaljska
vlada, Odio bogoštovja i nastave na prijedlog
profesorskog zbora i osloboditi.


Redovni slušači tečaja mogu nastaviti
školovanje kao redovni slušači na šumarskoj
akademiji uz uvjet polaganja
predmeta koje nisu slušali.


Uska povezanost geodetskog tečaja
sa šumarskom akademijom očituje se i
u odredbi čl. 28. Naredbe da »ostali
propisi, koji vrijede za šumarsku akademiju
imaju se primjenjivati i na geodetskom
tečaju«.


Mogućnost, da tako kažemo, naslanjanja
geodetskog tečaja na Šumarsku
akademiju bio je jaki argument za njegovo
osnivanje budući, da su time izdaci
bili znatno manji nego da je bio
posve samostalna ustanova, jer su se
koristile prostorije i inventar Šumarske
akademije.


Prve godine upisalo se 14 kandidata,
a tečaj je djelovao do osnivanja Visoke
tehničke škole u Zagrebu 1918. godine
kada je priključen toj školi.


Iz društvenog rada ostalo je zabilježeno,
u Vijestima DIA br. 5/1907., njegovo
sudjelovanje u komisiji za ocjenu
prijedloga urbanističkog plana za grad
Zagreb.


Po tom prijedlogu komunikacijska
veza između sjevernog i južnog dijela
grada trebala je biti na razini željezničke
pruge. Komisija, u kojoj su bili
ing. V. Lapaine-a, kr. tehn. savjetnik,
i Ing. j . Mally, ovi. civ. inžinjer, s takvim
rješenjem nije se suglasila nego
predložila u dvije razine, što je kasnije
i ostvareno.


PUBLICITSIKA
Uz skripta, Hlavinka je objavljivao i
stručne članke ili informativne prikaze.
Objavljivao je u Agramer Zeitung-u,
Viestima (Vijestima) Društva inžinira i
arhitektah, Šumarskom listu, u Jutarnjem
listu i dr.


1. U dnevniku AGRAMER ZEITUNG
(Zagrebačke novine) 1891. godine,
br. 131. i 132., uz naznaku »kulturni
inžinir« objavio je članak Das
neue Wassergesetz und die Landwirtschaft
— Novi Zakon o vodama i poljoprivreda.
Uvodno Hlavinka naglašava, kako se
u svim europskim agrarnim zemljama
prelazi na intenzivno gospodarenje i intenzivnu
poljoprivrednu proizvodnju, te
se teži na kultiviranim površinama po


većati proizvodnju a neproduktivne
proizvodnje učiniti produktivnim, koristeći
rijeke ali i gradnje kanala. U Hrvatskoj
i Slavoniji za odvodnju i za navodnjavanje
postoji široko polje rada,
jer mnoga polja i livade stradaju od
poplava. To omogućuje novi Zakon o
vodama. Razlog zadovoljstva s novim
Zakonom o vodama je i to, što on
organski ureduje vodne odnose, omogućuje
provođenje sprečavanja štetnih
utjecaja nekontroliranih voda, regulaciju
rijeka, gradnju vodovoda u različite
svrhe te i osnivanje zajednica za regulaciju
rijeka i melioracije polja.


Za ostvarivanje mjera predviđenih
Zakonom Hlavinka posebno predlaže:


— osnivanje kreditnih organizacija za
te poslove kao npr. hrvatske hipotekarne
banke za kulturu tla na područjima,
na kojima za nju postoji potreba.
U tu svrhu treba koristiti i sredstva iz
Krajiške investicijske zaklade, koja je
već financirala mnoge radove; — ustrojiti
kulturno-tehničku službu koja bi »osigurala
željeni uspjeh i koja bi integrirala
dio agendi Zemaljskog kulturnog
vijeća.«7


2. Od dvadesetak tekstova objavljenih
u Vijestima Društva inžinirah i arhitektah
dio je prigodnog karaktera kao
prikaz novog mosta preko Vltave u
Pragu (1902), izletu članova DIA u Sloveniju
na prokopavanju željezničkog tunela
kroz Karavanke (1904., 1906.), o
proslavi 100-godišnjice Visoke tehničke
škole u Pragu (1906.) i dr. Pojedinačno
se osvrćemo na sljedeće članke:
2.1. Godine 1894. godine objavljuje
članak Kanalizacija istočnog Srijema,
koja je postojala već u Rimsko doba,
za cara Proba (oko 282. godine). U
XIX. stoljeću prvi kanal, Jaružara, prokopan
je 1866. godine, a intenzivnije
se nastavilo nakon poplava 1872. godine
pa je do 1890. iskopano 125,7 km
kanala s iskopom 569 195 m3. Prosječna
cijena iskopa 1 m3 iznosila je 40 novčića;
u ukupnom trošku od 286 057 forinti
Krajiška inveslici ona zaklada, dakle
novac od prodanih šuma, sudjelovala
je sa 192 940 forinti.
2.2 Kod produbljivanja rijeke Kupe
u Sisku početkom ovog stoljeća naišlo
se na vodovod iz rimskog doba. Olovne
cijevi bile su položene u »Betonu« od
dva dijela hidrauličkog vapna i pet dijelova
pijeska, položene na brijestove
pilote promjera 30—40 cm dugih 2,5
7 Zemaljsko vijeće imalo je zadaću razmatrati
i zemaljskoj vladi predlagati mjere za
unapređenje gospodarstva. U tom Vijeću
bili su članovi i šumari, kao npr. A. Danhelovski
i dr.


do 3 m. »Drvo pilota vanredno dobro
je uzdržano« bilježi Hlavinka 1902. godine
pod naslovom »Stari rimski vodovod
preko Kupe u Sisku« (zapravo ispod
Kupe).


2.3 Godine 1903. (br. 1.) objavio je
prikaz o meliorativnim radovima u dolini
Nila i o tek dovršenoj Asuanskoj
brani »na osnovi neposrendog uvida u
ove radove.«
2.4 O povijesti isušenja Vranske doline
u Dalmaciji, od početka 1751. godine
po posjedniku Borelli-ju do početka
XX. stoljeća, kada je dovršena
»prikopa Presika« kod Modrave objavio
članak 1907. godine (u br. 1.).
2.5 U br. 6. 1903. godine pod naslovom
Napredak regulacije Save kod Zagreba
piše prema Izvještaju Građevinske
uprave za regulaciju Save kod Zagreba
(od Prečkog do Mičevca) za
1903. godinu a 1907., u br. 1., analizira
»može li se Sava kraj Zagreba izrabiti
za motorne svrhe« tj. za gradnju hidroelektrana.
Odgovor je negativan, jer troškovi
gradnje nisu u skladu s polučenim
koristima.


2.6 Godine 1908. dovršena je i stavljena
u promet uskotračna željeznička
pruga Sarajevo-Međeđa-Višegrad i
Međeđa-Uvac, kao dio ostvarenja ideje
Austrougarske monarhije Drang nach
Osten tj. prodor na istok. Hlavinka je
obišao tu prugu i, što više, dalje do
Albanije, te je o tome održao 2. ožujka
1908. predavanje u Društvu inžinjera i
arhitekata pod naslovom »Nova željeznica
iz Sarajeva na tursku granicu i
njezin nastavak kroz Sandžak — Novi
Pazar«. Predavanje je objavljeno u Vjesniku
DIA te u novinama Agrammer
agbatt, Pokret, Tršćanski lloyd i Ustavnost
a bilo je i reagiranja u beogradskim
novinama. Danas ta pruga pripada
prošlosti, jer je sedamdesetih godina
ukinuta kao »nerentabilna« i tako
je osuđeno na propast djelo, koje se
plaćalo dukatima, kako mi je 1937. godine
u Višegradu rekao jedan seljak,
koji je radio na njezinoj gradnji. Danas
je dio pruge potopljen (Višegradsko jezero),
dio pretvoren u cestu (prema
Uvcu) ali dio zavređuje da ostane konzerviran
kao spomenik tehničke kulture.
To je dio između nekadašnjih željezničkih
stanica Prača i Rogatica - Mesići
gdje je pruga ukopana u »kanjon«
Prače te iz tunela prelazi na most s
mosta u tunel gotovo desetak km.
U svom predavanju Hlavinka je, uz
ostalo rekao, da je pruga izgrađena do
granice Bosne time, da se iz Višegrada
produži u središnju Srbiju a iz Uvea do
Kosova i, tada već izgrađenu, prugu za


255
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Skoplje tj. vezu s Grčkom; s Kosova
predviđen je i pravac za Niš i na prugu
u pravcu Istanbula. Tako bi sadašnja
pruga bila sabirna i povezivala Istok sa
zapadom Europe. To povezivanje bilo
bi ostvareno gradnjom željezničke
pruge iz Zenice preko Travnika do Banja
Luke odakle je već postojala pruga
do Sunje. Dakako da bi te pruge bile
normalnog kolosjeka pa su stoga i svi
objekti (donji stroj, mostovi, tuneli) na
pruzi Sarajevo—Višegrad i Uvac građeni
za normalni kolosjek.


Hlavinka (str. 46) naglašava »ogromnu
važnost, koja bi takav spoj
imao za Hrvatsku i za njen glavni grad
Zagreb, koji bi postao ne samo kulturnim
nego i ekonomskim središtem
slavenskog juga, a za zemlje zapadne
Europe bila vrata u orijent i njegova
središta Solun i Carigrad« (spacionirano
Hlavinka).


U ovom predavanju Hlavinka je razmatrao
i mogućnosti povezivanja Balkana
i istočnog prekodunavlja s Jadranskim
morem s alternativnim izlascima
u Baru i Allassiju u Albaniji. Kako je
u predavanju naveo, da je proputovao
sjeverne krajeve Albanije i o tome održao
predavanje u Tehničkom klubu u
Sarajevu, koje i objavljeno u Izvješću
tog kluba za 1904. i 1905. godinu, može
se zaključiti, da je na putovanje i istraživanje
bio upućen od nadležnih vlasti
i kao priznat stručnjak i osoba kojemu
se mogla povjeriti tako delikatna zadaća.


3. U Šumarskom listu, 1906, godine,
objavljen je članak Reambulacija međa
na osnovu katastralnih mapa. Ujedno
bilježimo da je Hlavinka bio član Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva
od 1902. do 1916. godine.
4. Posljednji članak u Hrvatskoj Hlavinke
je 1925. godine objavljen u zagrebačkom
dnevniku Jutarnji list br. 4885.
pod naslovom »Iz Nehaj-grada« tj.
iz Senja. U njemu upozorava na ljepote
Senjske drage, a za »odsječak ceste od
Vratnika do Senja« kaže »da spada
među najumnija inžinjerska djela prošlog
stoljeća«, koju je konačno oblikovao
major Knežić.8 Nedvojbeno ga je
na pisanje ovog članka potakao i rezultat
njegovog rada na uređenju bujica u
Senjskoj dragi o čemu svjedoči i tekst:
»Prije 35 godina, kada sam radio na
uređenju Senjske drage u svrhu pošumljavanja
krša i osiguranja grada od poplava,
bijaše u dragi većinom goli krš.


8 O J. K. Knežiću vidi Vice Ivančević:
Josip Kaetan Knežić. Šumarski list CV
(1981), str. 163.


Danas je predjel Senjske drage pokriven
lijepom šumom sa bujnom vegetacijom
i puno izvora, jer je tlo ovdašnje
vulkanskog porijekla, za skupljanje
podzemnih voda vrlo prikladno . . . Pošumljeni
predjel Senjske drage je danas
prirodnim biserom i zahvalna atrakcija
svakog turista i svakog prijatelja prirodnih
ljepota.«


Projekt željezničke pruge Senj — Otočac


— Plitvička jezera
— Bihać
Taj projekt opisan je u publikaciji,
»Željezničke veze pristaništa Kvarnera
s osobitim obzirom na željeznicu Senj


— Otočac — Plitvička jezera — Bihać«,
koju je »uz suradnju željezničkog odbora
napisao Prof. Ing. V. HLAVINKA
«, a izašla je 1927. godine u »nakladi
grada Senja«. Odgovor na pitanje,
kako to Hlavinka dvadesetih godina
izrađuje idejni projekt za navedenu
prugu nalazimo u činjenici da je
bio oženjen Senjankom iz obitelji Mladineo.
U Predgovoru prof. V. Rivoschi,
tajnik željezničkog odbora, piše, da se
»po prvi put javlja ideja o spoju zaleđa
s Jadranskim morem, Siska sa Senjom,
već god. 1829., kada je major Kajetan
vitez Kneži ć potaknuo, da se uspostavi
konjska željeznica kroz Krajinu
od Siska do Senja.« Knežić je
izradio »potpunu građevnu osnovu«, ali
gradnja se ne ostvaruje nadolaskom
burne 1848. godine. Jednako tako propala
je i ideja povezivanja Senja od Sv.
Jakov na pruzi Zagreb — Rijeka. Povezivanje
sjeverozapadne Bosne sa senjskom
lukom pokrenuto je nakon okupacije
Austrije Bosne 1878. godine, a
bila je i u dokumentu o potrebama željezničkih
pruga objavljenom 1920- godine
u Beogradu. Po toj anketi dio
pruge Bihać — Senj kao peta od
ukupno 28 bila je dionica Senj — Vrhovine,
dakle povezivanjem s ličkom prugom.
Senjani nisu mirovali i VI. Ollivieri,
gradski načelnik i predsjednik Željezničkog
odbora dobio je pretkoncesiju
za trasiranje pruge, a elaborat je izradio
»prijatelj ovoga grada« ing. V. Hlavinka
« piše prof. Rivosecchi.


Iz Hlavinkina opisa trase izdvajamo
da je: »kod trase uzet obzir na to, da
se željeznicom stvori što više izlaznih
točaka za šumske ceste, (spac.
Hlavinka)., željeznice i žičare u svrhu
eksploatacije državnih i imovinskih
šuma u Senjskom Bilu, kod Melnice,
Vrzić sela i Švice, šuma u Maloj Kapeli
kod Doljana i Škara, šuma u Plješivici
kod Babinpotoka, Korenice, Petrovog
sela, Zavalja te šuma kod Priboja i Lje


skovca na Plitvičkim jezerima.« (str.


24).


Prosperitet ove željezničke pruge povisio
bi se njezinom elektrifikacijom sa
strujom iz hidroelektrana na Gacko j
kod Švice, na Crnoj Rijeci kod Ljeskovca
i na Uni kod Bihaća. Istodobno
bi se osigurala i opskrba vodom
iz željezničke vodovodne mreže okolnih
sela, a »električnom energijom iz spomenutih
hidrocentrala moglo bi se riješiti
važno poljoprivredno pitanje nata panje
livada i oranica na Gackom
polju vodom iz Gacke koja bi
se u tu svrhu umjetno dizala« (str. 13).


A što bi bilo s Plitvičkim jezerima?
Prema uzdužnom profilu pruga ne bi
išla uz jezera, jer se nalazi od 30 m,
na donjem dijelu, a preko 100 m na
gornjem iznad kota jezerskih površina.


Uzevši i ostala obrazloženja o projektiranoj
trasi može se zaključiti, da je
Hlavinka ostao vjeran svom osnovnom
obrazovanju, obrazovanju za kulturnog
inžinjera.13


PROF. ING. VINKO HLAVINKA
U BRNU


Hlavinka odlazi iz Zagreba u Brno
da na tamošnjoj Visokoj tehničkoj školi
preuzme kolegije melioracija, vodnog
gospodarstva i kanalizacije pa s tog
područja izdaje tri knjige, koje su »prva
cjelovita i sustavna tiskom izdana djela
u češkoj književnosti«, kako piše Zavadil.
9 Djeluje i kao predsjednik Odbora
za kulturno i graditeljsko inžinjerstvo
a šk. god. 1919/20. rektor je visoke
tehničke škole. Osam godina je član
gradskog zastupstva Brna posvećujući
posebnu brigu gradskom vodovodu.
Aktivan je član Narodnogospodarskog
vodogospodarskog saveza za jugozapadnu
Moravu i projektira uređaje za
sanaciju otpadnih voda tvornica Bata
u Zlinju, koža Budišovski i dr. Biran
je za člana Moravsko-šleskog saveza za
zaštitu prirode i domovine. Surađuje u
stručnim časopisima i novinama. Za
vrijeme boravka u Zagrebu bio je predsjednik
Češke besede, a u Brnu je
osnovao i bio predsjednikom Čehoslovačko-
jugoslavenske lige i brinuo se za
hrvatska sela u Južnoj Moravskoj. Za
taj rad dobio je Orden sv. Save, dakle
visoko odlikovanje.


»Bihać — Senj« naslov je članka Josipa
Balena, upravitelja Nadzorništva za pošumljivanje
Krasa u Senju, objavljenog u listu
Jugoslavenska šuma 1921. godine, br. 21.
Balen se posebno osvrće na važnost te pruge
za iskorišćivanje šuma kroz koje bi prolazila
(Kapela, Plješivica) kako je to, kasnije, naglasio
i V. Hlavinka.


9 Kao pod ´
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ZAKLJUČNA RIJEČ marstvo tako i za cjelokupno gospodarJutarnjem
listu11 dok su ga tehničari


Došavši u Hrvatsku ing. V. Hlavinki
ispunila se želja za terenskim i kreativnim
radom na kojem ostaje sve do imenovanja
za profesora na Šumarskoj
akademiji u Zagrebu. Ali i kao profesor
ne ograničava se na najuže izvršavanje
nastavničke dužnosti, nego ih dopunjuje
pisanjem skripata i intenzivnim
terenskim vježbama, osposobljavajući
tako slušače, kako su se tada nazivali
studenti Šumarske akademije, za neposredan
rad po završetku studija. Profesorska
dužnost omogućuje mu i intenzivni
rad u Društvu inžinira i arhitekta
sve do uredništva društvenog Vjesnika.
Oba djelovanja značajna su kako za šu


stvo i tehnički napredak Hrvatske. Cjelokupno
njegovo djelovanje dokazuje
da je Hrvatsku smatrao drugom domovinom
što je osobito došlo do izražaja
u njegovoj viziji da Zagreb bude ne
samo kulturno, kako sam kaže, nego i
gospodarsko središte povezivanjem Istoka
i Zapada Europe željezničkom
prugom preko Bosne. A prijateljem
Hrvata ostao je i u Brnu, kako pokazuje
njegova briga za moravsku hrvatsku
oazu. Stoga nije zaslužio da je njegova
smrt zabilježena samo u Šumarskom
listu10 i, po publicisti I. Esihu, u


10 Prof. Ing. Vinko Hlavinka. Šum. list
VIII (1934) br. 3, str. 125.


posve zaboravili! D. Nenadić, dakle šumar,
osvrnuo se na njegovo djelovanje
u Hrvatskoj u Čehoslovensko-Jugoslavenskoj
reviji odnosno časopisu koji je
bio namijenjen i čitateljima u Čehoslovačkoj.
12


PS. Za bibliografske podatke korišćena
kartoteka Leksikografskog zavoda
»Miroslav Krleža« i hvala mu!


11 I. Esih: ING. V. HLAVINKA. In
memoriam bivšem profesoru Šumarske akademije.
Jutarnji list XXIII (1934) br. 7938.


12 D. Nenadič: Delovanje Prof. Ing. V.
Hlavinke u Hrvatskoj. Čehoslovensko-Jugoslavenska
revija IV (1934) br. 2, str. 32-34.


INTERNACIONALIZACIJA ŠUMARSTVA


Od 1986. do 1994. godine održano je 11 međunarodnih skupova — simpozija o šumi i šumskog gospodarenja. To su:


Veljača 1986.
Jesen 1987.


Prosinac 1990.
Rujan 1990.


Lipanj 1992.
Lipanj 1992.
Kolovoz/rujan 1992.


Veljača 1993.
Lipanj 1993.
Rujan/listopad 1993.
Travanj 1994.


Pariz
New York


Strassburg
Paris


Rio de Janeiro
Lisabon
Berlin—Eberswalde


Bandung (Indonezija)
Helsinki
Montreal
Kuala Lumpur (Malezija)


Međunarodna konferencija o drvetu i šumi.


42. zasjedanje generalne skupštine UN-a na kojoj je donesen koncept
»trajnog razvoja«.
Prva ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi.
Svjetski šumarski kongres na kojem se raspravljalo i o donošenju
konvencije o šumi.
UN konferencija o okolišu i razvoju
Europski savjet, uz ostalo, razmatra i temeljna načela o šumi
Stota godišnjica IUFRO-a s glavnom temom »Princip potrajnosti
u šumskom gospodarstvu.«
Svjetska šumarska konferencija o okolišu i razvoju.
Druga ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi.
Seminar o potrajnom razvoju šuma u sjevernoj i umjerenoj zoni.
Prvi sastanak međunarodne radne grupe ovlada šumama Zemlje.
Tijekom ovih osam godina od potraj-kako da se održi njezina biološka
nosti gospodarenja za proizvodnju raznolikost, proizvodnost, sposobdrva,
dakle proizvodne potrajnosti, donost
obnove i vitalnost tako i da
šlo se do nužnosti gospodarenja za poispuni,
danas i u budućnosti, ekolostizanje
ekološke potrajnosti. Takvo šku, ekonomsku i socijalnu funkciju
gospodarenje sažeto je na Helsinškoj na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj


konferenciji u definiciji: razini a bez štete drugim ekosiste


mima.«
»upravljanje i korišćenje šumama Osiguranje potrajnosti ekološke ravima
se provoditi na način i u opsegu noteže u šumama nameće i standardiza


čiju gospodarenja šumama. Ta se standardizacija
oblikuje posebno na ministarskim
sastancima i po zaključcima
skupa u Kuala Lumpuru.


O. P.