DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga
šumarskog društva, održane 10.
lipnja 1994. godine u Zagrebu.
Nazočni: Prof. dr. Mladen Figurić,
dr. Joso Graćan, Tomica Lešković,
dipl. inž., Božidar Longin, dipl. inž.,
prof. dr. Slavko Matić, Adam Pavlović,
dipl. inž., mr. Ivan Pentek, Željko Perković,
dipl. inž., prof. dr. Branimir
Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž., Tomislav
Starčević, dipl. inž., Nadan Sirotić,
dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonić.


Slavko Matić, predsjednik, pozdravlja
sve nazočne i predlaže Dnevni red,
koji se prihvaća bez izmjena i dopuna.


DNEVNI RED


1.
Prihvaćanje ZAPISNIKA 2. sjednice
Upravnog odbora HŠD-a.
2.
Razmatranje Izvješća o poslovanju
za razdoblje siječanj - ožujak 1994.
ZAPISNIK


g. i donošenje odgovarajućih odluka.
3.
Polazne osnove (teze) za izradu Programa
aktivnosti Odbora za obilježavanje
150. obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva i 120 obljetnice
Šumarskog lista.
4.
Aktualna pitanja:
- Uređenje poslovnog prostora
HŠD-a za organizirano korišćenje
knjižnice i čitaonice.
- Usklađivanje poslovnih i drugih
zajedničkih interesa HŠD-a i JP »Hrvatske
šume« u cilju racionalnijeg korišćenja
ukupnog prostora u Šumarskom
domu (izrada programa za zajednička
ulaganja i korišćenja prema utvrđenim
uvjetima i dogovorima);
- Pitanja o postupku ugovorenih odnosa
s korisnicima poslovnih prostora
(Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Gradske knjižnice, Exportdrvo,
IRMO i Sorić);


— Izrada projektne dokumentacije za
uređivanje podrumskog prostora (do
Trg Mažuranića);
— Izrada podloga i idejnih rješenja
za uređenja dvorišta i
— Druga pitanja:
— Sufinanciranje glasila DRVNA INDUSTRIJA,
— Puni nazivi područnih šumarskih
društava,
— Imenovanje našeg predstavnika za
sudjelovanje u radu HIS-a,
— i neke obavijesti.
Ad.
1.


Slavko Matić , otvara raspravu i poziva
nazočne da daju primjedbe na sadržaj
Zapisnika. Primjedbi i dopuna nije
bilo, pa je Zapisnik 2. sjednice prihvaćen
u predloženom sadržaju i obliku.


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA U VREMENU OD 1. 1. - 31. 3. 1994.


Red. br. SADRŽAJ


A. PRIHODI
1.
Prihodi od pretplate i prodaje
Šl. separata i oglasa
2.
Prihodi od zakupnina
3.
Ostali prihodi
2.
Dotacije od Ministar, znan.
5.
Preneseni višak prih. iz 1993.
Ukupni prihodi


B.
RASHODI
1. Mater, za održav. čistoće,
kane. materijal i dr.
2.
Sitan inventar
3.
Knjižnica, struč. lit. publ. i dr.
4.
Utrošena energ. (elek. en. plin)
5.
Poštansko-telefon. troškovi
6.
Transportne usluge
7.
Troškovi investic. održav.
8.
Komunalne naknade
9.
Troškovi tiskanja Šum. lista,
separata i prijevoda
10. Ostale neproizvodne usluge
11. Izdaci za reprezentaciju
12. Amortizacija
13. Ostali materijalni troškovi
14. Naknade za usluge ZAP-a
15. Premija osiguranja
16. Dnevnice i putni troškovi
17. Autorski honorari
18. Plaće
19. Porezi i doprinosi
Planirano Ostvareno Indeks
27.500.000. 38.716.921.240.78
147.575.000. 149.428.782.101.25
8.750.000. 4.443.695.50.78
5.000.000. 8.140.000.162.80
2.710.750. 2.710.750.100.00
191.535.750. 203.440.148. 106.22
4.500.000. 6.802.123. 151.15
750.000.
2.500.000. 335.000. 13.40
3.000.000. 3.940.916. 131.16
3.250.000. 1.025.790. 31.56
500.000. 130.000. 26.00
43.381.926.
2.500.000.
75.302.016.
1.707.254.
173,58
68,29
39.873.750. 1.025.112.
2.000.000.
3.000.000.
3.750.000.
1.496.798.
1.567.053.
73,49
52,24
7.500.220.
500.000.
5.000.000.
6.126.220.
581.930.
216.080.
81,68
116,39
3.000.000.
4.600.000.
504.000. 16,80
21.821.374.
19.565.200.
18.207.950.
20.736.763.
83,44
105,99
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Red. br. SADRŽAJ


20. Ostali porezi
21. Pomoći i dotacije
Ukupni rashodi


Rekapitulacija
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi


Za prijenos u iduće razdoblje


DUGOVANJA PER 30. 4. 1994.


1. Pojedinci pretpl. na ŠL. 1993. god.
2. Šumarski fakultet Zagreb
3. Šumarski fakultet Zagreb
4. »Hrvatske šume« Uprava šuma Požega
5. »Hrvatske šume« Uprava šuma Sisak
6. Hrvatske šume« Uprava šuma Vinkovci
7. »Drvo« RO za promet Rijeka
8. »Exportdrvo« Zagreb
9. Grad. bibliot. »Juraj Šišgorić« Rijeka
10. Grad. sekr. za polj. i šumarstvo ZGb.
11. Hrvatska elektroprivreda Zagreb
12. Institut za eksper. šumarstvo Trsteno
13. »Hrvatske šume« Uprava šuma Buzet
14. Opć. komitet za privredu Varaždin
15. Organ općinske uprave Kutina
16. Privredna komora Sisak
17. Ministarstvo polj. i šum. Zagreb
18. Ministarstvo unutraš. poslova Zagreb
19. RO DRvna industrija Karlovac
20. Samostalni sindikat šum. Hrvat. Zgb.
21. »Saponia« Osijek
22. Skupština općine Novska
23. Šumarski institut Jastrebarsko
24. Zavod za far. bot. far. fak. Zagreb
25. ŽTP »Rasadnik Zagreb« Zagreb
26. Gradski zavod za plan. raz, Zagreb
27. BTS Bookd Trade & Service Zagreb
28. »Mladost« d.d. Zagreb
29. »Hrvatske šume« Uprava šuma Ogulin
30. Knjižnice grada Zagreba Zagreb
31. Fakultet kem. inž. i tehn. Zagreb
Vlatka Antonić, iznosi podatke o
ostvarenju financijskog plana u vremenu
od 1. siječnja do 31. ožujka 1994.
godine. Između ostalog govori o ostvarenom
PRIHODU po pojedinim stavkama,
te važnijim stavkama RASHODA
u tom razdoblju.


Ivan Maričević, ukratko je govorio
o uvjetima ostvarivanja rezultata, a
posebno o povoljnijim rješenjima za tiskanje
Šumarskog lista nakon neposrednijeg
sufinanciranja od strane JP
»Hrvatske šume« - za osjetnopovećanje
naklade u 1994. godini. Naglasio je
da i dalje ostaje otvoreno pitanje iseljenja
iz Šumarskog doma i naplata dugova
od Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije. Zatim čita sadržaj
NAGODBE o raskidu ugovora o za


Planirano Ostvareno Index
19.543.500.1.000.000.
10.254.748.
52,47
191.535.750. 149.932.753. 78,28
191.535.750.191.535.750.
203.440.148.
149.932.753.
106,22
78,28
53.507.395.


Rn.


43/sep.
109/ŠL
54/ŠL
1 56/ŠL
58/ŠL
81/ŠL
84/ŠL
85/ŠL
86/ŠL
87/ŠL
89/ŠL
46/ŠL
96/ŠL
97/ŠL
99/ŠL
101/ŠL
102/ŠL
103/ŠL
104/ŠL
105/ŠL
106/ŠL
110/ŠL
111/ŠL
112/ŠL
113/ŠL
114/ŠL
115/ŠL
52/ŠL
4/zaj. troš.
otpis


kupu poslovnih prostorija s KAUČIĆ
Francom. Na kraju toga izlaganja ističe
da se i u slijedećem razdoblju očekuju
povoljni poslovni rezultati.


Nakon rasprave donijete su odluke:


1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju
s obrazloženjem određenih stavaka prihoda
i rashoda i ocjenom o očekivanju
pozitivnih poslovnih rezultata u sllijedećem
razdoblju.
2. O isplati razlika plaća do 50% za
I. tromjesečje 1994. godine, po osnovi
ostvarenih poslovnih rezultata i u
skladu ostvarenja Financijskog plana, a
što iznosi neto 3.033,09 K.
3. O visini satnice za usluge po Ugovoru
s CENTROGRADOM u iznosu
12 DEM po jednom satu.
HRD


2.844.183.


45.378.


5.514.000.


4.022.700.


2.559.900.


7.679.700.


367.600.


367.600.


367.600.


735.200.


367.600.


367.600.


4.388.400.


367.600.


367.600.


367.600.


735.200.


735.200.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


367.600.


498.160.


498.160.


2.559.900.


99.656.


7.292.471.


46.089.808.


Pod ovom točkom dnevnog reda prihvaćen
je prijedlog da Slavko Matić i
Mladen Figurić obave razgovor s najodgovornijim
predstavnikom(cima) Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije
o mogućim rješenjima — iseljenju
i naplati naših potraživanja. Za taj razgovor
Stručna služba dužna je pripremiti
odgovarajuću PROMEMORIJU.


Ad.3.


Joso Gračan, u skladu ranijih dogovora
obrazlaže tezu za izradu PROGRAMA
aktivnosti ODBORA za obilježavanje
150. obljetnice HŠD-a i 120.
obljetnice ŠUMARSKOG LISTA kako
slijedi: ... (vidi u PRILOGU).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Nakon rasprave zaključeno je:


— nacrt PROGRAMA ... poslati
svim ŠUMARSKIM DRUŠTVIMA
radi dobivanja određenih primjedbi,
dopuna s obrazloženjima koja bi se na
Upravnom odboru HŠD-a razmatrala i
nakon toga prihvatili određeni zaključci.
— Pravilnik za nagrade, počasne članove
i si. prilagoditi tim značajnim obljetnicama.
Ad. 4.


Ivan Maričević i Branko Hala-
Pija
IZVJEŠĆE


O ZAPOČETIM AKTIVNOSTIMA


NA UREĐENJU OBJEKTA


»Šumarski dom« u 1994. GODINI


Tijekom veljače ove godine dostavljeno
je izvješće za Upravni odbor Šumarskog
društva o izvedenim radovima
na objektu »ŠUMARSKI DOM« za
razdoblje cijele 1993. g.


Da podsjetimo, u tom izvješću bile
su spomenute slijedeće aktivnosti:


— radovi uređenja II kata, to su stolarski
i ličilački radovi,
— radovi na uređenju krova (Perkovčeva
strana),
Ovi radovi su potpuno završeni u
1993. g„


— početak radova na sanaciji podrumskih
prostorija, u prosincu započeli,
— čišćenje dvorišta, ovih dana započeti
radove.
Također članovi UO Šumarskog društva
bili su obaviješteni o predviđenim
radovima na uređenju razine prizemlja
objekta. Ta aktivnost ide slijedom već
izvedenog idejnog rješenja o REKONSTRUKCIJI
I PRENAMJENI prostora
podruma i prizemlja objekta »Šumarski
dom«.


UREĐENJE PODRUMA


Na temelju idejnog rješenja tijekom
1993. g. započeta je izrada tehničke dokumentacije
za realizaciju restorana u
podrumu objekta. Glavni projekt je završen
sa svim fazama projekta, predan
je naručiocu J. P. »Hrvatske šume«.


Također, slijedom idejnog rješenja
prišlo se realizaciji sanacije dijela podrumskih
prostorija, na dijelu tlocrta
gdje je predviđen ŠUMARSKI KLUB.
Radovi na sanaciji tog prostora su završeni.


Izvedeni su slijedeći radovi:


— skinuta je sva postojeća žbuka, dotrajala
i raspucana, te je stavljena nova
žbuka s dodatkom sredstava protiv
vlage
— uklonjena sva dotrajala i napuštena
instalacija
— spuštena razina podruma za 20 cm
— izvedena nova betonska podloga
— izvedena izolacija zida protiv prodiranja
kapilarne vlage, sistemom STONOSAL.
— izvedeno novo uređenje sanitarnog
čvora.
Tako uređen podrum potpuno je pripremljen
za završnu obradu i konačnu
namjenu - ŠUMARSKI KLUB.


Cijeli zahvat sanacije tog prostora financira
ŠUMARSKO DRUŠTVO. U
međuvremenu, tijekom svibnja mjeseca
zatražena je ponuda za izradu projektne
dokumentacije izvedbenog projekta.
Ponudu su razradili isti projektanti
koji su projektirali i restoran u podrumu
objekta.


Članovi UO Šumarskog društva moraju
odlučiti o toj ponudi.


UREĐENJE DVORIŠTA


Unutarnje dvorište zahtijeva čišćenje
čitavog prostora.


Pod tim se smatra: uklanjanje raslinja,
uklanjanje betonskog spremišta te
čišćenje čitave plohe. Nakon predradnji
potrebno je izvesti drenažu čitave plohe
i odvodnju oborinske vode. Sada predstoji
odrediti konačnu namjenu dvorišta
prema idejnom rješenju, najpovoljnije
putem pozivnog natječaja. Svi ovi radovi
moraju se izvesti do 1996. g. za
proslavu 150. obljetnice ŠUMARSKOG
DRUŠTVA.


U ovom trenutku, t.j. ovaj tjedan započeli
bi radovi na rušenju betonskih
elemenata spremišta u dvorištu.


UREĐENJE PRIZEMLJA
Razina prizemlja za sada ne može ići
u rekonstrukciju prema idejnoj zamisli.
Glavni razlog je Tehnološki fakultet
koji zauzima čitavo lijevo krilo ŠUMARSKOG
DOMA.
U ovoj fazi, tkzv. prelaznoj fazi, prišlo
bi se uređenju desnog krila. Uredili
bi se postojeći prostori, a neki bi imali
prenamjenu. Zadržali bi se dosadašnji
prostori tajništva, administracije te
uredništvo ŠUMARSKOG LISTA.
Prema novom rješenju sadašnja velika
dvorana uredila bi se kao čitaonica. To
je otvoren tip čitaonice gdje se osim


dnevnog tiska može pročitati i tjedna
štampa kao i stručna literaura. Prostorija
čitaonice imala bi funkcionalnu raspodjelu,
jedan dio bio bi riješen za čitanje
stručne literature i uzimanje bilježaka,
a drugi dio riješen za čitanje
dnevnog tiska i igranje društvenih igara.


S obzirom na veći fundus knjiga, uz
čitaonicu nalazit će se i arhiv knjižnice.
Prostorija do knjižnice, sadašnji četvrtak,
preuredila bi se u salon.


Garderoba ostaje u hodniku, čajna
kuhinja, sanitarni čvorovi a također i
sadašnji ulaz ostali bi u ovoj fazi.


Nakon uređenja podrumskih prostorija,
prvenstveno restoranskog pogona,
pristupilo bi se konačnom rješenju prostora.


Nakon rasprave o pojedinim pitanjima
i obrazloženim prijedlozima zaključeno
je:


— prihvaća se izvješće o započetim
aktivnostima na uređenju objekta »Šumarski
dom« u 1994. godini (za ured
enje podruma, uređenje dvorišta i ured
enje prizemlja).
— Prihvaća se NAGODBA o raskidu
Ugovora s ART KLUBOM (F. Kaučić)
— Prihvaća se ponuda poduzeća
ABM za projektiranje i nadzor za izradu
dokumentacije — projekta za ured
enje podrumskog prostora (do Trga
Mažuranića)
— Prihvaća se obrazloženje ugovora
zbog pripremnih radova za uređenje
dvorišta
— Pripremne radove za racionalnije
korišćenje poslovnih prostorija u prizemlju
zgrade — za čitaonicu — knjižnicu
obaviti do kraja 1994. godine.
— Prihvaća se uređenje poslovnih
prostorija u podrumu u skladu projektne
dokumentacije, izrađene po narudžbi
J. P. »Hrvatske šume« i HŠD-a.
Ugovorom između J. P. »Hrvatske šume
« i HŠD-a utvrditi će se uvjeti korišćenja
za slijedećih 20 godina, što znači,
da će se plaćati zakupnina u dosadašnjem
iznosu, odnosno zavisno o tržišnim
odnosima, uvažavajući posebna
ulaganja. Zajedničkim programom za
racionalno korišćenje tih prostora rješavati
će se operativna pitanja u tijeku.
— Institutu za šumarstvo Jastrebarsko
omogućiti adekvatno korišćenje
određenog prostora u prizemlju zbog
raskida ugovora po kojemu koristi poslovnu
prostoriju ukupne površine 23
2


m.
197
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— Korisniku poslovnog prostora Exportdrvu
Zagreb, u skladu zakonskih
odredbi otkazati ugovorni odnos, s tim
da se prije tužbe obavi još jedan razgovor
zainteresiranih.
— Također otkaz pripremiti i za
ostale korisnike — IRMO, i Sorića, a
s Knjižnicama grada Zagreba zapisnikom
utvrditi vrijeme iseljenja.
— Preko suda i dalje koristiti sve
mogućnosti za konačni pozitivni ishod
s Fakultetom kemijskog inženjerstva i
tehnologije.
— Prihvaća se obrazloženje prijedloga
o sufinanciranju jednog trobroja
časopisa DRVNA INDUSTRIJA.
— Naša područna društva trebaju u
svom punom nazivu glasiti: HRVATSKO
ŠUMARSKO DRUŠTVO, ŠUMARSKO
DRUŠTVO ... (mjesto).
— Za predstavnika HŠD-a u HIS-u,
umjesto Milana Glavaša imenuje se Milan
Oršanić.
Prije kraja sjednice predsjednik
Slavko Matić obavještava U.O. da je:


— Održano predavanje u Šumarskom
društvu Zagreb o aktualnim pitanjima.
Između ostalog napominje da je na pitanja
koja su se odnosila na PRIOPĆENJE
u svezi J. P. »Hrvatske šume«
odgovorio, u skladu konzultacija s
određenim brojem članova Upravnog
odbora. Prihvaćen je prijedlog da s našim
članovima koji dolaze četvrtkom,
kao i u drugim prilikama u Šumarski
dom, a u znak pažnje osiguravaju domaćinski
susreti.
Joso Gračam razgovarati će s potencijalnim
članovima za obnavljanje aktivnosti
Šumarskog društva Karlovac.


Za članove Organizacijskog odbora
za Takmičenje šumarskih radnika imenuje
se Slavko Matić i Mladen Figurić.


Nakon kraće rasprave predlaže se da
Joso Vukelić s M. Grubešić, I. Martinić
i B. Hrašovec pripreme nacrt sadržaja
za razradu odgovarajućih teza zbog priprema
za tiskanje Šumarskog priručnika.


Slavko Matić čestitao je uredništvu i
glavnom uredniku na promjenama koje
po obliku i, sadržaju osiguravaju bolju
kvalitetu u novom izdanju našeg Šumarskog
lista.


Znanja radi B. Prpić je ukratko govorio
o održanom Okruglom stolu i
KVIZU na teme iz područja ekologije.
Učenicima koji su sudjelovali u KVIZU
predao je knjige »Hrvatske šume«


Zapisnik sastavio:
Ivan Maričević, dipl. inž. šum.


Predsjednik
Upravnog odbora
Prof. dr. Slavko Matić, v. r.


PROGRAM RADA ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE 150. OBLJETNICE
HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA I 120. OBLJETNICE ŠUMARSKOG LISTA


MOTO:


1.
Pokrovitelj: Predsjednik Republike
Hrvatske (zatražiti prijem kod gospodina
ministra Ivana Tarnaja,
dipl. inž. šumarstva do 15. srpnja
1994. godine, radi obrazloženja programa
i dogovora o obilježavanju
ovih obljetnice. Grupa: prof. dr. se.
Slavko Matić, prof. dr. se. Branimir
Prpić, prof. dr. se. Joso Vukelić, dr.
se. Joso Gračan i dipl. inž. šumarstva
Josip Dundović. Prof. dr. se.
Joso Vukelić, zadužen za prijem kod
gospodina ministra).
2.
Organizator: HRVATSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO
SUORGANIZATORI:


— Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva,
Zagreb
— »Hrvatske šume«, Zagreb
— Šumarski fakultet, Zagreb
— Šumarski institut, Jastrebarsko
SPONZORI:
— »Exportdrvo«, Zagreb
— »Croatiadrvo«, Zagreb
— »Drvorijeka«, Rijeka
— »Belišće«, Belišće
3.
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
— Ministar
Ivan Tarnaj, dipl. inž.
šumarstva, predsjednik
— Prof. dr. se. Slavko Matić
— Prof. dr. se. Branimir Prpić
— Prof. dr. se. Mladen Figurić
— Prof. dr. se. Joso Vukelić
— Akademik Dušan Klepac
— Prof. dr. se. Đuro Rauš
— Dr. se. Joso Gračan
— Josip Dundović.
dipl. inž.
šumarstva
— Ivo Maričević, dipl. inž.
šumarstva
— Tomislav
Starčević, dipl. inž.
šumarstva
— Adam
Pavlović, dipl. inž.
šumarstva
— Tomislav
Lešković, dipl. inž.
šumarstva
— Damir Benk, dipl. inž. šumarstva
— Mr. se. Ivan Pentek, dipl. inž.
šumarstva
— Božidar
Longin, dipl. inž.
šumarstva
— Mr. se. Ivo Wolf, dipl. inž.
šumarstva
— Oskar
Piškurić, dipl. inž.
šumarstva
4.
POČASNI ODBOR
— svi predsjednici HŠD-a
— svi tajnici HŠD-a
— svi glavni urednici ŠL
— ministri i pomoćnici ministra
— akademici

HLS

HED
— HBD i drugi
5.
MJESTO: ZAGREB
(INTERCONTINENTAL,
6.
VRIJEME: JESEN 1966. (Listopad)
orjentaciono trajanje 3 dana
(15-25. 10. 1966.)
7.
TEZE ZA IZRADU PROGRAMA
— pismo svim šumarskim
društvima
i ustanovama (uprave šuma, Institut,
Fakultet, drvoindustrijska
poduzeća
— objaviti prvu informaciju u Šumarskom
listu, »Hrvatskim šumama
«, nakon posjeta gospodinu
ministru Tarnaju.


Zaduženi: Matić, Maričević i Gračan
Rok: rujan 1994. godine


8.
SADRŽAJ PROGRAMA
A. Svečani dio (prvi dan 10 sati Intercontinental,
. . .)
referati: S. Matić, HŠD, B. Prpić,
ŠL
Počasni članovi HŠD, nagrade, pravilnici
Na križ ili oltar domovine: cvijeće
Uzvanici:
Gosti:
Predstavnici: društava, ustanova,
poduzeća, sponzora i dr.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 65     <-- 65 -->        PDF

DOMJENAK: Intercontinental
Šumari tamburaši? ili


KAZALIŠTE ili KONCERTNA
DVORANA


Isti sastav kao u 10 sati


Zaduženi za organizaciju svečanog
dijela (t. poziv):
Matić, Prpić, Figurić, Starčević, Maričević,
Gračan


B. Stručni dio (drugi dan 9-17 sati)
Mjesto: HŠD
Fakultet


Prije podne: HŠD i ŠL pozivni referati


— Razvoj (povijesni), broj referata
i tko
— Znanost, prilog (projekti i zadaci
— rezultati istraživanja)
— Obrazovanje
— Muzeji
— Umjetnost i kultura
— Proza
— Monografije
— Bibliografije
— ŠL
— svečani broj ili
ZBORNIK
— Godišnjica Instituta (50 godina)
C.
TERENSKI DIO (treći dan)
— Teza:
— Svi sudionici na iste objekte
— 2—3
ekskurzije prema interesu
(Šumarska, drvna, zajednička
papir i celuloza)
— voditelji radi izrade programe
Na raspravu šumarskim društvima
preko lista »Hrvatske šume«. Gračan
zadužen da to objavi nakon što »Program
« prihvati Upravni odbor.


Jastrebarsko, 10. 6. 1994.


Dr. se. Joso Gračan
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 66     <-- 66 -->        PDF

PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1994. GODINI iznosi:


— za zaposlene članove 10 DEM,
— za studente, đake i umirovljenike 2 DEM,
— za poduzeća
100 DEM, u protuvrijednosti HRD
na dan plaćanja, srednji tečaj NBH.
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br. 30102-678-6249


DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo