DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga
šumarskog društva, održane 10.
lipnja 1994. godine u Zagrebu.
Nazočni: Prof. dr. Mladen Figurić,
dr. Joso Graćan, Tomica Lešković,
dipl. inž., Božidar Longin, dipl. inž.,
prof. dr. Slavko Matić, Adam Pavlović,
dipl. inž., mr. Ivan Pentek, Željko Perković,
dipl. inž., prof. dr. Branimir
Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž., Tomislav
Starčević, dipl. inž., Nadan Sirotić,
dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonić.


Slavko Matić, predsjednik, pozdravlja
sve nazočne i predlaže Dnevni red,
koji se prihvaća bez izmjena i dopuna.


DNEVNI RED


1.
Prihvaćanje ZAPISNIKA 2. sjednice
Upravnog odbora HŠD-a.
2.
Razmatranje Izvješća o poslovanju
za razdoblje siječanj - ožujak 1994.
ZAPISNIK


g. i donošenje odgovarajućih odluka.
3.
Polazne osnove (teze) za izradu Programa
aktivnosti Odbora za obilježavanje
150. obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva i 120 obljetnice
Šumarskog lista.
4.
Aktualna pitanja:
- Uređenje poslovnog prostora
HŠD-a za organizirano korišćenje
knjižnice i čitaonice.
- Usklađivanje poslovnih i drugih
zajedničkih interesa HŠD-a i JP »Hrvatske
šume« u cilju racionalnijeg korišćenja
ukupnog prostora u Šumarskom
domu (izrada programa za zajednička
ulaganja i korišćenja prema utvrđenim
uvjetima i dogovorima);
- Pitanja o postupku ugovorenih odnosa
s korisnicima poslovnih prostora
(Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Gradske knjižnice, Exportdrvo,
IRMO i Sorić);


— Izrada projektne dokumentacije za
uređivanje podrumskog prostora (do
Trg Mažuranića);
— Izrada podloga i idejnih rješenja
za uređenja dvorišta i
— Druga pitanja:
— Sufinanciranje glasila DRVNA INDUSTRIJA,
— Puni nazivi područnih šumarskih
društava,
— Imenovanje našeg predstavnika za
sudjelovanje u radu HIS-a,
— i neke obavijesti.
Ad.
1.


Slavko Matić , otvara raspravu i poziva
nazočne da daju primjedbe na sadržaj
Zapisnika. Primjedbi i dopuna nije
bilo, pa je Zapisnik 2. sjednice prihvaćen
u predloženom sadržaju i obliku.


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA U VREMENU OD 1. 1. - 31. 3. 1994.


Red. br. SADRŽAJ


A. PRIHODI
1.
Prihodi od pretplate i prodaje
Šl. separata i oglasa
2.
Prihodi od zakupnina
3.
Ostali prihodi
2.
Dotacije od Ministar, znan.
5.
Preneseni višak prih. iz 1993.
Ukupni prihodi


B.
RASHODI
1. Mater, za održav. čistoće,
kane. materijal i dr.
2.
Sitan inventar
3.
Knjižnica, struč. lit. publ. i dr.
4.
Utrošena energ. (elek. en. plin)
5.
Poštansko-telefon. troškovi
6.
Transportne usluge
7.
Troškovi investic. održav.
8.
Komunalne naknade
9.
Troškovi tiskanja Šum. lista,
separata i prijevoda
10. Ostale neproizvodne usluge
11. Izdaci za reprezentaciju
12. Amortizacija
13. Ostali materijalni troškovi
14. Naknade za usluge ZAP-a
15. Premija osiguranja
16. Dnevnice i putni troškovi
17. Autorski honorari
18. Plaće
19. Porezi i doprinosi
Planirano Ostvareno Indeks
27.500.000. 38.716.921.240.78
147.575.000. 149.428.782.101.25
8.750.000. 4.443.695.50.78
5.000.000. 8.140.000.162.80
2.710.750. 2.710.750.100.00
191.535.750. 203.440.148. 106.22
4.500.000. 6.802.123. 151.15
750.000.
2.500.000. 335.000. 13.40
3.000.000. 3.940.916. 131.16
3.250.000. 1.025.790. 31.56
500.000. 130.000. 26.00
43.381.926.
2.500.000.
75.302.016.
1.707.254.
173,58
68,29
39.873.750. 1.025.112.
2.000.000.
3.000.000.
3.750.000.
1.496.798.
1.567.053.
73,49
52,24
7.500.220.
500.000.
5.000.000.
6.126.220.
581.930.
216.080.
81,68
116,39
3.000.000.
4.600.000.
504.000. 16,80
21.821.374.
19.565.200.
18.207.950.
20.736.763.
83,44
105,99