DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 58     <-- 58 -->        PDF

(a) — Država sa svojom zakonskom
regulativom i financijskom potporom
(b) — JP Hrvatske šume« glede
stručnog i materijalnog zalaganja.
(c) — Privatni šumovlasnik odustajanjem
od daljnje devastacije vlastitih
šuma kao i ulaganjima kako sredstava
tako i vlastitog rada.
Mjere revitalizacije se sastoje u provođenju
uzgojnih zahvata njege i obnove
šuma. Posebno je nužno u sastojinama
razbijene strukture i smanjenog
obrasta unositi odgovarajuće pionirske


Kao što je već spomenuto referati se
nalaze tiskani u publikaciji Savjetovanja,
koju je izdala HAZU (15. VI.
1994.) pod uredništvom M. Vidakovića
i J. Gračana. Recenzenti referata su
bili: Prof. dr. se. Ante Krstinić, prof.


U Lillehammeru u Norveškoj od 29.
svibnja do 1. lipnja 1994. godine održan
je 10. redovni godišnji sastanak suradnika
»Međunarodnog kooperativnog
programa o procjeni i monitoringu efekata
onečišćenja zraka na šume« (ICP-
Forest).


Na ovom skupu bilo je nazočno 65
delegata iz 30 europskih zemalja, SAD
i Kanade. Razmatrana je slijedeća problematika:


— Izvješća o radu Programskih koordinacijskih
centara Zapad (PCC-West)
i Istok (PCC-East) između 9. i 10.
sastanka:
— Izvješće IUFRO i UNEP,
— Suradnja EU sa ICP-Forest,
— Izvješće o stanju šuma u Europi
u 1993. g.,
— Rezultati istraživanja i plan rada
za razinu I i II (kemijske analize uzoraka
tla, analize biljnog materijala, prirast,
depozicije),
— Aktivnosti radne grupe za Mediteran,
— Istraživanje propadanja šuma u istočnoevropskim
i srednjeeuropskim
zemljama,
— Aktivnosti vezane za Helšinsku
konferenciju o zaštiti šuma,
— Organizacijska pitanja (plan rada
i budžet).
vrste drveća listača i četinjača kao
mjeru poboljšanja strukturnih, a to
znači i gospodarskih uvjeta kao i općekorisnih
funkcija.


Radovima na čišćenju i prorjeđivanju
u sastojinama normalne strukture i
obrasta povećavamo njihovu kvalitetu
i osiguravamo potrebno drvo za potrošnju.


Čiste sječe kao mjere obnove privatnih
šuma treba trajno izostaviti.
Dugotrajnim, skupim, ali izuzetno za
vlasnika i društvo korisnim radovima


dr. se. Branimir Prpić i prof. dr. se.


Đuro Ra uš.


Lektorske radove obavila je dr. se.
Branka Tarfa. Knjigu je izdalo J.P.
»Hrvatske šume« zastupljeno po Josipu


STANJE ŠUMA U EUROPI - 1993.


Iz vrlo opsežne problematike koja je
razmatrana na sastanku i ekskurziji, posebno
se osvrćemo na izvješće o stanju
šuma u Europi za 1993., te na program
monitoringa propadanja šuma u Norveškoj.


Izvješće o stanju šuma u Europi zasniva
se na transnacionalnim i nacionalnim
procjenama UN/ECE i EU. U
njemu se iznose podaci za 30 europskih
zemalja koji su snimljeni na 26.000 primjernih
ploha s oko 353.000 stabala.
Od oko 222 milijuna hektara europskih
šuma ovom procjenom obuhvaćeno je
177 milijuna hektara (7 milijuna manje
nego 1992. g.).


Utvrđivanje stanja šuma provedeno
je po jedinstvenoj metodi na plohama
postavljenim prema europskoj mreži 16
x 16 km.


U ovoj aktivnosti sudjelovalo je 27
zemalja (12 članica EU, te 15 drugih
europskih zemalja koje nisu članice
EU). Među tim zemljama bila je i Hrvatska,
čiji su rezultati već drugu godinu
ušli u službeno izvješće UN/ECE
i EU. Od izuzetno velikog broja podataka
koji se nalaze u ovom izvješću
prikazujemo samo one o defolijaciji za
sve vrste drveća (četinjače i listače).


Iz ovoga proizlazi da propadanje
šuma u Europi predstavlja i dalje najveći
šumarski problem. Tako je procjenom
za 1993. g. utvrđeno da u europ


na organizaciji gospodarenja i revitalizaciji
privatnih šuma Republika Hrvatska
će ispuniti obaveze u svezi potpisanim
međunarodnim deklaracijama o
očuvanju i zaštiti svjetskih i europskih
šuma.


U Zagrebu, 16. 06. 1994. g.
Komisija za zaključke:
Akademik Dušan Klepac
Prof. dr. se. Slavko Matić
dr. se. Joso Vukelić
dipl. ing. Tomislav Starčević
dr. se. Joso Gračan


Dundoviću, dipl. ing. šumarstva.
Knjiga je tiskana u 600 primjeraka u
tiskari »Stuba« Zagreb. Može se nabaviti
u J.P. »Hrvatske šume«.


Dušan Klepac


skim šumama 22,6% stabala ima veću
defolijaciju od 25%. U 1992. godini ta
je oštećenost iznosila 23,5%, dakle
0,9% više. Oštećenost listača manja je
(20,4%) od oštećenosti četinjača
(23,9%).


Najviše zabrinjava podatak što se
oštećenost naših šuma povećala sa
15,6% u 1992. godini na 19,2% u prošloj
godini. Ona je još uvijek manja od
europskog prosjeka. Činjenica je, međutim,
da su naše ekonomski posebno
važne vrste drveća hrast lužnjak i
obična jela daleko jače oštećene od
prosjeka. S druge strane ukupnu oštećenost
značajno snižava obična bukva
i druge listače. Naime, dok oštećenost
naših četinjača iznosi 33,9%, kod listača
je taj postotak bio 15,6%.


Prema podnesenim izvješćima delegata
iz pojedinih zemalja, kemijske
analize tla su u tijeku. U gotovo svim
zemljama provode se intenzivne pripreme
za istraživanja na trajnim pokusnim
plohama (razina II).


Izvjestili smo skup da su kemijske
analize uzoraka tla u Hrvatskoj završene
za 60 od ukupno 84 plohe na
kojima je obavljena procjena oštećenosti.


Preuzeli smo obvezu da će Hrvatska
kao i prošle tako i ove godine provesti
procjenu stanja šuma po metodologiji
UN-ECE i EU.