DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Za naše pokuse u Dalmaciji (Zadar, Šibenik) služili
su buldožeri gusjeničari domaće proizvodnje: TG 220,
155 kW i TG 300, 257 kW te buldožer D9H engleske
proizvodnje od 306 kW na području šumarije »Split«.
Buldožer D9H uspješno radi na nagibima od 7° ili
13%, a njegov riper prodire tlo 1,36 m. Dakako, dubina
prodiranja ripera u tlo ovisi o dubini matičnog
supstrata, no, tamo gdje je matični supstrat plitak,
gdje ne prelazi barem 50 cm dubine, nema ni svrhe
podrivati tlo.


Prema O. Piškoriću 1960. težina kraških terena
kategorizirana je u pet stupnjeva (kategorija):


I. kategorija: Tlo duboko, sipko, bez stijena, lako
obradivo.
II. kategorija: Tlo također bez kamena ili s malo
lako pokretljivog. Gornji sloj zbijen i prožet jačim
sistemom korijenja trave.
III. kategorija: Matično stijenje izbija mjestimično
na površinu, dok se u tlu nalazi i krupno kamenje
koje treba vaditi ili tlo sa sitnijim, jače zbitim kršjem.
IV. kategorija: Tereni s jačim udjelom matičnog
stijenja na površini i kamenog kršja u tlu, pa je radi
njegova odstranjivanja pri sadnji biljaka potrebno nositi
zemlju sa strane. Katkada je potrebna i poluga pri
kopanju jama za sadnju.
V. kategorija: Teren je s jakim udjelom matičnog
stijenja na površini, a slojnost nepovoljna, tj. slojanje
se manje ili više približava površini tla. Upotreba poluge
i donos zemlje sa strane uvijek su potrebni u
klasičnom radu na pošumljavanju.
(I. i II. kategorija — najčešće su to napuštena
poljoprivredna tla, vinogradi, voćnjaci i druge poljoprivredne
površine).
Podrivanje možemo uspješno provoditi na I, II. i


III. kategoriji kraških tala te donekle na IV. kategoriji,
dok je V. kategorija kraških tala za podrivanje nepovoljna,
s aspekta efekata rada pa prema tome i s
aspekta cijene koštanja. O tome koje površine možemo
podrivati a koje ne možemo odlučuju šumarski stručnjaci.
Koliko može buldožer obraditi terena za 8 sati
rada? To ovisi o kategoriji terena, nagibu zemljišta,
izvježbanosti traktorista za ovu vrstu posla itd. Pretpostavimo
li da je brzina kretanja buldožera 1,5 km/h,
a da je dužina brazde 100 m te da 25% vremena
otpada na pripremu stroja, uzimanje goriva, okretanje,
sitne popravke te na 30´ odmora u osmosatnom radnom
vremenu, tada je efekat rada stroja 6 h (šest sati).


Vrijeme koje je potrebno da izračunamo dužinu
podrivanja terena od 100 m izračunat ćemo po formuli:


s


V


t = vrijeme
s = pređeni put stroja
v = brzina kretanja stroja


Po tom obrascu, da bismo obavili podrivanje na
dužinu od 100 m, potrebno je vrijeme od 3,996 minuta,
odnosno 4 minute.


Ako su udaljenosti izneđu brazda 3 m, tada za 1
ha trebamo 33 brazde, za što je potrebno vrijeme od
132 minute ili 2 h i 12´, odnosno za 6 h efektivnog
rada možemo napraviti 2,27 ha!


Na našim pokusnim plohama na podrivanim tlima
krša dobili smo ove rezultate sadnje:


1. Područje OOUR Šumarije »Zadar«, šumarski
predjel Kozino, »Volovski gaj«, obavljeno je demonstracijsko
podrivanje za potrebe studentske terenske
nastave, kojom su prilikom studenti zasadili 185 jednogodišnjih
sadnica alepskog bora uzgojenim u polietilenskim
cijevima, kontejnerima. Pošumljavanje je obavljeno
19. travnja 1984. godine. Promatrajući uspjeh
pošumljavanja u travnju 1985. godine, dakle nakon
prve vegetacije, utvrdili smo da su preživjele 152 biljke
ili 82%, odnosno da su uginule 33 sadnice ili 18% (si.
1, graf. 1).
Praćenjem razvoja zasađenih biljaka u narednim
godinama, 1986. godine, 1987. godine i 1988, vidjeli
smo da nije bilo ugibanja sadnica. Dakle, nakon prve
vegetacije ugibanje je najveće!


Dinamika visinskog prirašćivanja izražena u radnim
visinama sadnica je sljedeća:


1984. startna srednja visina iznosila je 10,72 cm za
185 sadnica


1985. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 26,74 cm


1986. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 49,76 cm


1987. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 84,52 cm


1988. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 113,24 cm


2. Na području OOUR Šumarije »Šibenik«, šumski
predjeli Lozovac-Gulini, 17. travnja 1985. godine obavljeno
je demonstracijsko podrivanje za potrebe studentske
nastave, kojom smo prilikom zasadili 739 jednogodišnjih
sadnica alepskog bora iz kontejnera Bosnaplast,
veličine 12 cm. U prosincu 1985. godine, dakle nakon
prve vegetacije, preživjelo je 608 biljaka ili 82%, a
uginula je 131 biljka ili 18%. Tijekom 1986. godine
uginulo je sljedećih 46 biljaka, a 1987. godine još dvije
biljke i do kolovoza 1988. godine još jedna biljka.
Nakon četvrte vegetacije preživjelo je 559 biljaka ili
76%, dok je mortalitet iznosio 180 biljaka ili 24%. I
u ovom pokusu potvrdila se činjenica da je ugibanje
biljaka praktično zanemarivo. Ugibanje sadnica bilo
je manje-više jednoliko po cijeloj površini (si. 1. graf.
3).