DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPER


UDK 630* 232.216 Šumarski list CXVIII (1994) 173


PODRIVANJE KAO PRVA FAZA PRIPREME TLA ZA POŠUMLJAVANJE*


UNDERMINING AS FIRST STAGE OF SOIL PREPARATION FOR AFFORESTATION


Ante TOMAŠEVIĆ**


SAŽETAK: U članku se uspoređuju tri metode pripreme tla za pošum-
Ijavanje krških terena:


— sadnja pod kramp (zasjek),
— sadnja u izvrtane jame bušilicom »Stihl« 08 i
— sadnja na podrivanom tlu riperom.
U ovim istraživanjima autor je došao do spoznaje da je metoda sadnje
u izbušene jame bušilicom »Stihl« 08 dala najslabije rezultate. Nešto bolje
rezultate dobili smo sadnjom pod kramp (zasjek), a najbolje rezultate dala
je metoda sadnje na podrivanim tlima riperom.


Ključne riječi: krš, pošumljavanje, ljetna suša, preživljavanje, konzervacija
vlage, podrivanje tla


Našoj je stručnoj javnosti poznata primjena mehamoramo
redovito popunjavati, što u konačnosti povenizacije
pri pošunljavanju krša. O primjeni mehaničke ćava troškove rada.
obrade tla za potrebe sadnje biljaka pisao je već 1964.


Podrivanje tla izvodimo strojevima druge generaci


godine inž. Šime Meštrović i opisao mehanizaciju koju


je, a to su teški strojevi, traktori, gusjeničari s više


su primijenile zemlje sjeverne Afrike i južne Evrope.


od 100 kW. Podrivanje se sastoji u tome da strojevi


Inž. Bogdan Dereta 1968. govori o primjeni mehani


velike snage s hidrauličkim riperom podrivaju kraško


zacije u svom djelu »Primjena mehanizacije na kršu u


tlo na dubini od 50 do 100 cm i na taj način vrše


pošumljavanju, čišćenju od grana i proredi«.


prvu fazu pripreme tla za sadnju sadnica. Podrivanje


Prvi strojevi na našem kršu (1968. g.), strojevi prve


se može provoditi tijekom cijele godine, a sadnju je


generacije, u pripremi sadnih mjesta za pošumljavanje


najbolje obaviti u optimalnim uvjetima nakon prvih
bile su bušilice »Stihl« 08, one su na području Dalma


kiša, kada se tlo slegne u razrahljenim podrivima,
cije (Zadar, Knin, plit, Imotski) dale zadovoljavajuće


uvjetno kazano »brazdama«. Podrivanje zamjenjuje


rezultate. Pri radu s motornim bušilicama bušile su se najtežu fazu rada pri pošumljavanju krša. Po našoj
rupe svrdlom određenog promjera u koje su se sadile procjeni od vrijednosti jedinice pošumljavanja do vribiljke
uzgojene u kontejnerima (balirane sadnice). Rad jednosti podrivanja kreće se od 60 do 80% cijene
s bušilicama pokazao se dobrim, jer je u odnosu na koštanja. U tom smislu nemamo egzaktnih pokazatelja
klasično kopanje jama bio mnogo brži, a prema našim jer nemamo vlastitu mehanizaciju za obavljanje tih
istraživanjima na području Šumarije »Imotski« za 9,876 poslova. Strojevi za naše pokuse u Zadru, Šibeniku i
puta jeftiniji. No, mortalitet u prvoj vegetaciji iznosio Splitu iznajmljeni su od građevinskih radnih organizaje
24%, što je mnogo više u odnosu na klasičnu sadnju cija, pa naplaćena cijena rada sigurno nije adekvatna
u jame. Nedostatak ovog načina rada, kao i sadnje u obavljenom poslu. Kad bi organizacije u šumarstvu na
jame, naročito kada se kopaju jame manjih dimenzija, kršu imale vlastitu mehanizaciju, rad bi sigurno bio
npr. 25x25x25 cm, jest u vrlo maloj obrađenoj pomnogo
jeftiniji. Ne treba zaboraviti da buldožeri kovršini
tla, pa za vrijeme ljetnih suša ugiba znatan broj jima se podriva krš prvenstveno služe u građevinarstvu
sadnica ne samo u prvoj vegetaciji već i kasnije, jer pri iskopu zemlje, pri gradnji cestovnih i željezničkih
se korijenski sistem ne uspijeva probiti u dublje slojeve trasa, a u šumarstvu bismo ih mogli uspješno upotritla
i doći do potrebne vlage. Zbog toga iste površine jebiti i za gradnju šumskih putova, prosjeka i dr., što
znači da jedan takav stroj može biti višestruko iskori


* Tiskano u Zagrebu, Glasnik za šumske pokuse, Zagreb 1990.
šten.


** Dr. Ante Tomašević, Šumarski fakultet
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Za naše pokuse u Dalmaciji (Zadar, Šibenik) služili
su buldožeri gusjeničari domaće proizvodnje: TG 220,
155 kW i TG 300, 257 kW te buldožer D9H engleske
proizvodnje od 306 kW na području šumarije »Split«.
Buldožer D9H uspješno radi na nagibima od 7° ili
13%, a njegov riper prodire tlo 1,36 m. Dakako, dubina
prodiranja ripera u tlo ovisi o dubini matičnog
supstrata, no, tamo gdje je matični supstrat plitak,
gdje ne prelazi barem 50 cm dubine, nema ni svrhe
podrivati tlo.


Prema O. Piškoriću 1960. težina kraških terena
kategorizirana je u pet stupnjeva (kategorija):


I. kategorija: Tlo duboko, sipko, bez stijena, lako
obradivo.
II. kategorija: Tlo također bez kamena ili s malo
lako pokretljivog. Gornji sloj zbijen i prožet jačim
sistemom korijenja trave.
III. kategorija: Matično stijenje izbija mjestimično
na površinu, dok se u tlu nalazi i krupno kamenje
koje treba vaditi ili tlo sa sitnijim, jače zbitim kršjem.
IV. kategorija: Tereni s jačim udjelom matičnog
stijenja na površini i kamenog kršja u tlu, pa je radi
njegova odstranjivanja pri sadnji biljaka potrebno nositi
zemlju sa strane. Katkada je potrebna i poluga pri
kopanju jama za sadnju.
V. kategorija: Teren je s jakim udjelom matičnog
stijenja na površini, a slojnost nepovoljna, tj. slojanje
se manje ili više približava površini tla. Upotreba poluge
i donos zemlje sa strane uvijek su potrebni u
klasičnom radu na pošumljavanju.
(I. i II. kategorija — najčešće su to napuštena
poljoprivredna tla, vinogradi, voćnjaci i druge poljoprivredne
površine).
Podrivanje možemo uspješno provoditi na I, II. i


III. kategoriji kraških tala te donekle na IV. kategoriji,
dok je V. kategorija kraških tala za podrivanje nepovoljna,
s aspekta efekata rada pa prema tome i s
aspekta cijene koštanja. O tome koje površine možemo
podrivati a koje ne možemo odlučuju šumarski stručnjaci.
Koliko može buldožer obraditi terena za 8 sati
rada? To ovisi o kategoriji terena, nagibu zemljišta,
izvježbanosti traktorista za ovu vrstu posla itd. Pretpostavimo
li da je brzina kretanja buldožera 1,5 km/h,
a da je dužina brazde 100 m te da 25% vremena
otpada na pripremu stroja, uzimanje goriva, okretanje,
sitne popravke te na 30´ odmora u osmosatnom radnom
vremenu, tada je efekat rada stroja 6 h (šest sati).


Vrijeme koje je potrebno da izračunamo dužinu
podrivanja terena od 100 m izračunat ćemo po formuli:


s


V


t = vrijeme
s = pređeni put stroja
v = brzina kretanja stroja


Po tom obrascu, da bismo obavili podrivanje na
dužinu od 100 m, potrebno je vrijeme od 3,996 minuta,
odnosno 4 minute.


Ako su udaljenosti izneđu brazda 3 m, tada za 1
ha trebamo 33 brazde, za što je potrebno vrijeme od
132 minute ili 2 h i 12´, odnosno za 6 h efektivnog
rada možemo napraviti 2,27 ha!


Na našim pokusnim plohama na podrivanim tlima
krša dobili smo ove rezultate sadnje:


1. Područje OOUR Šumarije »Zadar«, šumarski
predjel Kozino, »Volovski gaj«, obavljeno je demonstracijsko
podrivanje za potrebe studentske terenske
nastave, kojom su prilikom studenti zasadili 185 jednogodišnjih
sadnica alepskog bora uzgojenim u polietilenskim
cijevima, kontejnerima. Pošumljavanje je obavljeno
19. travnja 1984. godine. Promatrajući uspjeh
pošumljavanja u travnju 1985. godine, dakle nakon
prve vegetacije, utvrdili smo da su preživjele 152 biljke
ili 82%, odnosno da su uginule 33 sadnice ili 18% (si.
1, graf. 1).
Praćenjem razvoja zasađenih biljaka u narednim
godinama, 1986. godine, 1987. godine i 1988, vidjeli
smo da nije bilo ugibanja sadnica. Dakle, nakon prve
vegetacije ugibanje je najveće!


Dinamika visinskog prirašćivanja izražena u radnim
visinama sadnica je sljedeća:


1984. startna srednja visina iznosila je 10,72 cm za
185 sadnica


1985. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 26,74 cm


1986. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 49,76 cm


1987. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 84,52 cm


1988. za 152 preživjele biljke prosječna visina bila
je 113,24 cm


2. Na području OOUR Šumarije »Šibenik«, šumski
predjeli Lozovac-Gulini, 17. travnja 1985. godine obavljeno
je demonstracijsko podrivanje za potrebe studentske
nastave, kojom smo prilikom zasadili 739 jednogodišnjih
sadnica alepskog bora iz kontejnera Bosnaplast,
veličine 12 cm. U prosincu 1985. godine, dakle nakon
prve vegetacije, preživjelo je 608 biljaka ili 82%, a
uginula je 131 biljka ili 18%. Tijekom 1986. godine
uginulo je sljedećih 46 biljaka, a 1987. godine još dvije
biljke i do kolovoza 1988. godine još jedna biljka.
Nakon četvrte vegetacije preživjelo je 559 biljaka ili
76%, dok je mortalitet iznosio 180 biljaka ili 24%. I
u ovom pokusu potvrdila se činjenica da je ugibanje
biljaka praktično zanemarivo. Ugibanje sadnica bilo
je manje-više jednoliko po cijeloj površini (si. 1. graf.
3).


ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ŠUMARIJA »ZADAR« ZADAR
ŠUMSKI PREDJEL »VOLOVSKI GAJ« KOZINO
Forest region »Volovski Gaj« Kozino


POŠUMLJAVANJE SADNJOM NA PODRIVANOM TLU RIPEROM
Afforestation by planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Survival of planting plants Growth curve of mean height


ALEPSKI BOR
(Pinus halepensis Mill.)


Graph 1 120 Graph 2


100


200


1031


80


82% 82% 82% 82%


150


100


II 60


40
50 i 20
0 m m t 0 _i_ -J_ _l_ j _
84 ´85 ´86 ´87 ´88 year ´84 ´85 ´86 ´87 ´88 year
ŠUMARIJA »ŠIBENIK« ŠIBENIK
ŠUMSKI PREDJEL »LOZOVAC-GULINI«
Forest region »Lozovac-Gulini«


ALEPSKI BOR
(Pinus halepensis Mili.)


Graph 3


800 1001
600
400
200 i
I i 82%
11
76% 76% 76%
III
0
´85 ´85 ´86 ´87 year
SI. Fig. 1


Dinamika visinskog prirašćivanja iskazana je sred


njim vrijednostima visina. Srednjanica iznosila je:


— u travnju 1985. godine
— u prosincu 1985. godine
— u prosincu 1986. godine
— u prosincu 1987. godine
— u rujnu 1988. godine
startna visina sad


16,03 cm
23,05 cm
38,85 cm
56,40 cm
85,81 cm


Krivulja rasta srednje visine prikazana je na si. 1.
graf. 4


3. Na području OOUR Šumarije »Split«, šumski
predjel Vrba, postavili smo tri pokusne plohe s dvije
vrste bora, Pinus nigra Arn. (crni bor) i Pinus pinaster
Graph 4
100


80


60


40


20


J_ _J . t


0


85 ´85 ´86 ´87 ´88 year
Ait. (primorski bor). Pokusi su postavljeni na istom
staništu, ali s tri načina pripreme tla za pošumljavanje.
U sva tri pokusa promatrali smo do svake vrste preko
500 invalida, što predstavlja dovoljan broj da se utvrdi
ponašanje pojedine vrste, odnosno njeno preživljavanje
i dinamika visinskog prirašćivanja u prvih 5 godina,
koliko će pokus trajati.


Za pripremu tla primjenili smo ove metode rada:


sadnja pod kramp, sadnja u izbušene jame »bušilicom«
»Stihl« 08 i sadnja na podrivanom tlu riperom.


Ova su istraživanja tek započela u travnju 1987.
godine i predstavljaju komparativna istraživanja pripreme
tla za pošumljavanje u uvjetima submediterana
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 42     <-- 42 -->        PDF

ŠUMARIJA »SPLIT« SPLIT
ŠUMSKI PREDJEL »VRBA«
Forest region »Vrba«


POŠUMLJAVANJE SADNJOM POD KRAMP (ZASJEK)
Afforestation by planting under pickaxe (cut-in planting)


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
Survival of planting plants
CRN I BO R
(Pinus nigra Am.)
Graph 5
600 1001
87%
400 62%
200 i 1
0
IV ´87 I ´88 IX *83 year
PRIMORSK I BO R
(Pinus pinaster Ait.)


Graph 7


600


1001


83%
75%


400


200 U


IV *87 I ´88 IX ´83 year


SI. - Fig. 2


uz primjenu triju metoda. Istraživanja bi trebala odgovoriti
na pitanje prednosti jedne od primijenjenih metoda
rada u vezi s preživljavanjem posađenih borova
i dinamike visinskog prirašćivanja. Naša mjerenja na
pokusnim plohama, obavljena nakon prve vegetacije
u siječnju 1988. godine i drugog mjerenja u rujnu 1988.
godine, dala su nam ove rezultate:


3.1. Metoda sadnje pod kramp (zasjek): — Afforestation
by planting und pickaxe (cut in planting)
Ovom metodom posadili smo 527 sadnica crnog
bora i 526 sadnica primorskog bora od 1 godine. Sve
su sadnice uzgojene u kontejnerima »Bosnaplast«, dubine
12 cm. Nakon prve vegetacije preživjelo je 457
sadnica crnog bora ili 87%, a nakon druge vegetacije
preživjelo je 328 sadnica ili 62% (si. 2. - graf. 5).
Krivulja rasta srednjih visina prikazana je na si. 2. graf.
6. Kod primorskog bora nakon prve vegetacije


25
20
15
10
5
0


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Growth curve of mean height


Graph 6


t
IV ´87 I ´88 IX ´88 year


Graph 8


IV ´87 I ´88 IX ´88 year


na životu je ostalo 465 biljaka ili 88%, a nakon druge
vegetacije preživjelo je 397 sadnica ili 75% (si. 2. graf.
7). Krivulja rasta srednjih visina prikazana je na
si. 2. graf. 8.


3.2. Metoda sadnje u izbušene jame bušilicom
»Stihl« 08. — Afforestation by planting into hales drilled
by »Stihl« 08
Ovom metodom posađeno je 515 sadnica crnog
bora i 527 sadnica primorskog bora. Sve su sadnice,
kao i kod prethodne metode, imale jednu godinu i
bile uzgojene u kontejneru »Bosnaplast« dubine 12 cm.


Nakon prve vegetacije preživjelo je 82% crnog bora
tj. 423 sadnice, a poslije drugog mjerenja 40% tj.
preživjelo je 208 biljaka (si. 3. - graf. 9). Krivulja
rasta srednjih visina prikazana je na si. 3. graf. 10.
Kod primorskog bora na životu su nakon prve vegetacije
ostale 423 biljke ili 80%, a kod druge izmjere
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ŠUMARIJA »SPLIT« SPLIT
ŠUMSKI PREDJEL »VRBA«
Forest region »Vrba«


POŠUMLJAVANJE SADNJOM U IZBUŠENE JAME BUŠILICOM STIHL 08


Afforestation by planting into holes drilled by STIHL 08
PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Survival of planting plants Growth curve of mean height


CRNI BOR
(Pinus nigra Arn.)


N Graph 9 20 Graph 10


600
400
200


0


600
400
200


0


100%


i i
15


^ 88%


10


% 5


t t


0
IV ´87 I ´83 IX "88 year IV "87 I -88 IX year


PRIMORSKI BOR
(Pinus pinaster Ait.)


Graph 11
100%
W 80% "I IV ´87 I ´88 IX
t
year


SI. - Fig. 3


preživjelo je 265 biljaka ili 50% (si. 3. - graf. 11).
Krivulja rasta srednjih visina prikazana je na si. 3.
graf. 12.


3.3. Metoda pošumljavanja u podrivanom tlu riperom
— Afforestation by planting on soil undermined
by ripper
Ovim načinom posađeno je 528 sadnica crnog bora
i 527 sadnica primorskog bora. Kao i kod prethodnih
dviju metoda sve su sadnice bile jednogodišnje, uzgojene
u kontejneru »Bosnaplast«, dubine 12 cm.


Uspjeh ove metode bio je sljedeći:
Nakon prve vegetacije ostalo je 92% crnog bora
ili 485 sadnica, dok je nakon drugog mjerenja uspjeh
iznosio 89% ili 469 sadnica koje su preživjele (si. 4.


25
Graph 12
20
15
10
5
0 t
IV ´87 I ´83 IX year


- graf. 13). Krivulja rasta srednjih visina prikazana
je na si. 3. graf. 14. Kod primorskog bora nakon prve
vegetacije uspjeh preživljavanja iznosio je 91%. tj. preživjele
su 482 sadnice, a kod drugog mjerenja na životu
je ostalo 427 sadnica ili 90% (si. 4. - graf. 15). Krivulja
rasta srednjih visina prikazana je na si. 3. graph
16.
Iz priloženih grafikona i tabela vidimo kako se
kretao uspjeh preživljavanja biljaka crnog i primorskog
bora u prva dva vegetacijska perioda te kako se kreće
visinski prirast srednje visine preživjelih sadnica.


Što se tiče preživljavanja biljaka, metoda sadnje u
izbušene jame bušilicom »Stihl« 08 dala je najslabije
rezultate. Svega 40% crnog bora preživjelo je na kraju
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ŠUMARIJA »SPLIT« SPLIT
ŠUMSKI PREDJEL »VRBA«
Forest region »Vrba«


POŠUMLJAVANJE SADNJOM NA PODRIVANOM TLU RIPEROM
Afforestation by planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA


Survival of planting plants


600
500
400 H
300
200


100


600


500


400
300
200
100


0


Graph 13


1001


VZa 92


P 9Z%
%% 89%


111


illII


IV ´87 I ´88 IX ´88


Graph 15


100%


91%


I. 1 I90%
t
I ´87 IV ´83 IX ´88 year


SI. -Fig. 4


druge vegetacije, dok je primorski bor preživio nešto
bolje na kraju druge vegetacije — 50%.


Bolje rezultate dala je metoda sadnje pod kramp
(zasjek) gdje je na kraju druge vegetacije preživjelo
62% crnog bora, dok je udpjeh preživljavanja kod
primorskog bora na kraju druge vegetacije iznosio
75%.


Metoda podrivanja tla riperom na dubini od 80 cm
dala je najbolje rezultate u preživljavanju biljaka na
kraju drugog vegetacijskog perioda, pa je crnog bora
preživjelo 89% a primorskoga 90%.


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Growth vurve of mean height


CRNI BOR
(Pinus nigra Am.)


t
year


20 Graph 14
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0 _l _
IV ´87_i _
I ´88_ L
IX ´88
t
year


PRIMORSKI BOR
(Pinus pinaster Ait.)


Graph 16


30


27.5
25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
_i_ _L_ J_ t
0
I ´87 IV ´88 IX ´83 year


Pri sadnji alepskog bora na podrivanom kraškom
tlu na području Zadra, gdje smo 1984. godine posadili
185 sadnica, vidimo da je uspjeh preživljavanja nakon
prvoga vegetacijskog perioda iznosio 82%, a da narednih
godina (1985, 1986. i 1988) ugibanja nije bilo!


Na području Šibenika, gdje smo na podrivanom
kraškom tku na dubinu od 80 cm posadili 739 sadnica
alepskog bora, na kraju prvoga vegetacijskog perioda
preživjelo je 82% biljaka, a na kraju druge vegetacije
76% te isto toliko na kraju trećeg i četvrtog vegetacijskog
perioda.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Uspjeh pošumljavanja po metodama rada za crni (Pinus nigra Arn.) i primorski bor (P. pinaster Ait.)
Succes of afforestation after the methods for Black pine (Pinus nigra Arm J and Maritime pine (P. pinaster Ait J
Tablica 1.


Metoda rada
Work method


Pošumljavanje pod
kramp (zasjek)
Afforestation by
planting under pickaxe
(cut-in planting)


Pošumljavanje u izbušene
jame bušilicom STIHL 08
Afforestation by
planting into holes
drilled by STIHL 08


Pošumljavanje na
podrivanom tlu riperom
Afforestation by
planting on soil undermined
mined by ripper


Vrsta
Species


Pinus
nigra Am.
Pinus
pinaster


Ait.


Pinus
nigra Arn.
Pinus
pinaster


Ait.


Pinus
nigra Arn.
Pinus
pinaster


Ait.


Sadeno
Planted


527
526


515
527


528
527


Broj preživjelih biljaka nakon prvog i drugog


i regetacijskog perioda
Survival of plants after first and second
vegetation period


opstalo uginulo uspjeh opstalo ijginulo uspjeh
survived died success survived died success
% %
457 70 87 308 219 62
465 61 88 397 129 75
423 92 82 208 307 40
423 104 80 265 262 50
485 43 92 469 59 89
482 45 91 427 100 90


SI. — Fig. 5. Podrivanje kraškog tla riperom na području OOUR Šumarije Šibenik,
Šumski predjel Lozovac-Gulini (Studentska terenska nastava, travanj 1985. god.) Undermining
of karst soil by rippers in the Šibenik forest management, the
Lozovac-Gulini forest area (Students´ practical studies, April 1985)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Čemu imamo zahvaliti ovakav uspjeh ili neuspjeh
preživljavanja posađenih biljaka? Po našem mišljenju
najveću ulogu u preživljavanju sadnica ima način pripreme
tla za sadnju biljaka. Pri metodi sadnje u izvrtane
jame bušilicom tlo uopće nije obrađeno, a stijenke
jamica su zaglađene zbog rotacije svrdla i sigurno
je da mladi i nježni žilni sistem biljke u takvim uvjetima
nema ni izdaleka zadovoljavajuće uvjete za razvoj.


Pri sadnji pod kramp (zasjek) tlo je također neobrađeno
te je i ugibanje sadnica još uvijek veliko,
mada je uspjeh nešto bolji od prethodne metode. Kod
obje navedene metode pripreme tla za pošumljavanje
treba očekivati da će i narednih godina sadnice ugibati,
što će naposljetku donijeti još slabiji uspjeh.


Metoda pošumljavanja na podrivanom tlu riperom
dala je na svim lokalitetima mnogo bolje rezultate od


ZAKLJUČAK


1. Podrivanje tla kao metoda može se uspješno
primijeniti za pripremu staništa za pošumljavanje na
vrlo teškim terenima krša i u nepovoljnim klimatskim
uvjetima.
2. Na kraškim terenima I, II. i III. i djelomično
IV. kategorije terena uspješno se može primijeniti metoda
podrivanja kraških terena.
3. Podrivi u tlu, »brazde«, izvode se od 50 cm do
100 cm dubine, što ovisi o terenu i snazi stroja kojim
obavljamo podrivanje.
4. Primjena mehanizacije za pošumljavanje krša danas
je neizbježna zbog većeg učinka u radu i humanizacije
teškoga fizičkog rada.
5. Pretpostavljamo da su troškovi podrivanja ripe-
rima u odnosu na klasičan način rada pri pošumljavanju
krša manji po jedinici površine. Ljudski rad je
najskuplji rad. Podrivanje riperima kao prva faza pripreme
staništa za pošumljavanje u cijeni koštanja sadprethodnih
dviju metoda. Pri ovakvu načinu pripremanja
kraškog tla za pošumljavanje mortalitet biljaka najveći
je u prvom vegetacijskom periodu, dok je dalje
ugibanje biljaka neznatno, što potvrđuje i naša istraživanja
na području Šumarije »Zadar«, Šumarija »Šibenik
« i Šumarije »Split«. Tajna uspjeha na podrivanim
staništima, po našem mišljenju, leži u tome što je tlo
razrahljeno na veću dubinu, u našem slučaju na 80
cm, te se na taj način povećava kapacitet tla za vodu,
što u ljetnom, sušnom periodu ima presudnu ulogu za
preživljavanje biljaka. Nadalje, podrivano tlo olakšava
korijenskom sistemu biljke lakši i brži prodor u dublje
horizonte, gdje uvijek ima više vlage nego u plićim
horizontima, pa biljka tako može izdržati najjače suše.
Šumarima je dobro poznato da je priprema staništa
za pošumljavanje krša, uz sve druge dobro obavljene
radove, ključ uspjeha preživljavanja mladih šumskih
kultura.


CONCLUSION


rži između 60 do 80% ukupnih troškova i po našem
mišljenju tu leže velike uštede i u novčanim pokazateljima
i u vremenu izvođenja radova (skraćuje se vrijeme
po jedinici površine).


6. Podrivane površine služe za akumulaciju vlage
koja se kumulira za vrijeme kiša i u podrivanim dijelovima
se zadržava za sušni ljetni period, što biljkama
omogućava život i razvoj.
7. Na podrivanom terenu korijenski sistem biljke
brzo prodire u dublje horizonte tla, što izaziva i brži
visinski prirast, a što je jako važno za prilike krša.
Biljka prodorom u dubinu dolazi do više vlage i lakše
prevladava ljetne suše.
Na podrivanim površinama preživljavanje u prvoj
vegetaciji uspješnije ne nego pri sadnji metodom pod
kramp i u izbušene jame bušilicom »Stihl« 08, a sve
naredne godine mortaliteta nema ili je neznatan u
odnosu na druge metode pošumljavanja.


LITERATURA


Dereta, B., 1968: Primjena mehanizacije na kršu u pošumljavanju.
Institut za šumarska istraživanja u Zagrebu,
Radovi 11: str. 1-17 Zagreb 1953.


Meštović, Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla pri
podizanju šuma u području Mediterana, Šumarski list
(3-4): str. 124-133 Zagreb.


Piškorić, O., 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina
na degradiranom dijelu krša. Šumarski list
(11-12) str. 383-392 Zagreb.


Tomašević, A., 1986: Rekultivacija kraških goleti pošumljavanjem
u SR Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse,
posebno izdanje, 2, Zagreb.


Adresa autora:
Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za uzgajanje šuma
41001 Zagreb, pp. 178.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 47     <-- 47 -->        PDF

SUMMARY: The article compares three methods of soil preparation for
karst terrain afforestation:


— planting under pickaxe (cut-in planting),
— planting into holes drilled by »Stihl« 08, and
— planting on soil undermined by a ripper.
The research resulted in the conslusion that the method of planting into
holes drilled bu »Stihl« 08 gave poorest results, and slightly better ones were
achieved by planting under pickaxe. The best results were obtained by planting
under pickaxe. The best results were obtained by planting on the soil undermined
by a ripper.
Conclusions:


1. Undermining of soil as a method can be successfully applied at habitat
preparations for afforestation of hard karst terrain under unfavourable climate
conditions.
2. On karst terrains of categories I, II, III and partly TV tje method of
undermining karst terrain can be successfully applied.
3. Underminings of soil, the »furrows«, are made between 50 cm and
100 cm deep, depending on the terrain and engine power.
4. The application of the mechanization for karst afforestation is today
indispensable due to requirements for higher performance and humanization
of hard labour.
5. It is assumed that costs of undermining by ripper compared to classical
karst afforestation methods are lower per suface unit. Live human labour is
the most expensive. Ripping as the first phase at habitat preparation in afforestation
amounts to 60%—80% of total costs, so that in our opinion considerable
savings are to be achived here, both in money and time.
6. Undermined surfaces serve as moisture accumulations during rain
periods enabling life to plants during dry periods.
7. Plant root systems on ripped terrain penetrate into deeper horizons
resulting in faster height increment, which is of great importance for karst
conditions. A plant gets more moisture by better penetration, so that it survives
summer droughts more successfuly.
8. On undermined soil, survival within first vegetation is more successful
than by planting under pickaxe (cut-in planting), and into holes drilled by
STIHL 08; the years to follow will either record no mortality at all, or it
will be negligable in proportion to the mentioned and other afforestation
methods.