DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPER


UDK 630* 232.216 Šumarski list CXVIII (1994) 173


PODRIVANJE KAO PRVA FAZA PRIPREME TLA ZA POŠUMLJAVANJE*


UNDERMINING AS FIRST STAGE OF SOIL PREPARATION FOR AFFORESTATION


Ante TOMAŠEVIĆ**


SAŽETAK: U članku se uspoređuju tri metode pripreme tla za pošum-
Ijavanje krških terena:


— sadnja pod kramp (zasjek),
— sadnja u izvrtane jame bušilicom »Stihl« 08 i
— sadnja na podrivanom tlu riperom.
U ovim istraživanjima autor je došao do spoznaje da je metoda sadnje
u izbušene jame bušilicom »Stihl« 08 dala najslabije rezultate. Nešto bolje
rezultate dobili smo sadnjom pod kramp (zasjek), a najbolje rezultate dala
je metoda sadnje na podrivanim tlima riperom.


Ključne riječi: krš, pošumljavanje, ljetna suša, preživljavanje, konzervacija
vlage, podrivanje tla


Našoj je stručnoj javnosti poznata primjena mehamoramo
redovito popunjavati, što u konačnosti povenizacije
pri pošunljavanju krša. O primjeni mehaničke ćava troškove rada.
obrade tla za potrebe sadnje biljaka pisao je već 1964.


Podrivanje tla izvodimo strojevima druge generaci


godine inž. Šime Meštrović i opisao mehanizaciju koju


je, a to su teški strojevi, traktori, gusjeničari s više


su primijenile zemlje sjeverne Afrike i južne Evrope.


od 100 kW. Podrivanje se sastoji u tome da strojevi


Inž. Bogdan Dereta 1968. govori o primjeni mehani


velike snage s hidrauličkim riperom podrivaju kraško


zacije u svom djelu »Primjena mehanizacije na kršu u


tlo na dubini od 50 do 100 cm i na taj način vrše


pošumljavanju, čišćenju od grana i proredi«.


prvu fazu pripreme tla za sadnju sadnica. Podrivanje


Prvi strojevi na našem kršu (1968. g.), strojevi prve


se može provoditi tijekom cijele godine, a sadnju je


generacije, u pripremi sadnih mjesta za pošumljavanje


najbolje obaviti u optimalnim uvjetima nakon prvih
bile su bušilice »Stihl« 08, one su na području Dalma


kiša, kada se tlo slegne u razrahljenim podrivima,
cije (Zadar, Knin, plit, Imotski) dale zadovoljavajuće


uvjetno kazano »brazdama«. Podrivanje zamjenjuje


rezultate. Pri radu s motornim bušilicama bušile su se najtežu fazu rada pri pošumljavanju krša. Po našoj
rupe svrdlom određenog promjera u koje su se sadile procjeni od vrijednosti jedinice pošumljavanja do vribiljke
uzgojene u kontejnerima (balirane sadnice). Rad jednosti podrivanja kreće se od 60 do 80% cijene
s bušilicama pokazao se dobrim, jer je u odnosu na koštanja. U tom smislu nemamo egzaktnih pokazatelja
klasično kopanje jama bio mnogo brži, a prema našim jer nemamo vlastitu mehanizaciju za obavljanje tih
istraživanjima na području Šumarije »Imotski« za 9,876 poslova. Strojevi za naše pokuse u Zadru, Šibeniku i
puta jeftiniji. No, mortalitet u prvoj vegetaciji iznosio Splitu iznajmljeni su od građevinskih radnih organizaje
24%, što je mnogo više u odnosu na klasičnu sadnju cija, pa naplaćena cijena rada sigurno nije adekvatna
u jame. Nedostatak ovog načina rada, kao i sadnje u obavljenom poslu. Kad bi organizacije u šumarstvu na
jame, naročito kada se kopaju jame manjih dimenzija, kršu imale vlastitu mehanizaciju, rad bi sigurno bio
npr. 25x25x25 cm, jest u vrlo maloj obrađenoj pomnogo
jeftiniji. Ne treba zaboraviti da buldožeri kovršini
tla, pa za vrijeme ljetnih suša ugiba znatan broj jima se podriva krš prvenstveno služe u građevinarstvu
sadnica ne samo u prvoj vegetaciji već i kasnije, jer pri iskopu zemlje, pri gradnji cestovnih i željezničkih
se korijenski sistem ne uspijeva probiti u dublje slojeve trasa, a u šumarstvu bismo ih mogli uspješno upotritla
i doći do potrebne vlage. Zbog toga iste površine jebiti i za gradnju šumskih putova, prosjeka i dr., što
znači da jedan takav stroj može biti višestruko iskori


* Tiskano u Zagrebu, Glasnik za šumske pokuse, Zagreb 1990.
šten.


** Dr. Ante Tomašević, Šumarski fakultet