DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


CRNADAK O OSNIVANJU KULTURA TOPOLA U POSAVSKIM ŠUMAMA
HRASTA LUŽNJAKA


Dragan TONKOVIĆ*


Povodom mjera oko intenziviranja šumske proizvodnje,
obratio sam se 1953. godine inž. Milanu
Crnadku,** dugogodišnjem taksatoru na području nizinskih
hrastovih šuma, za mišljenje po pitanju obnove
prirodnih šuma i pošumljivanju bara s kanadskom topolom.


On se tom prilikom osvrnuo na:


— Cerambix sp., kao štetnika na starim hrastovima,
- odnos sa Vodnom zajednicom i


- na iskustvu sa kanadskom topolom.
Pismo glasi:


Dragi gosp. kolega Zagreb 26. 7. 1953.


Pokojni profesor Langhofe r poznati u svijetu entomolog, koji
je svake godine bio moj gost, došao je do zaključka da cerambiks
može biti primaran insekt u datim prilikama, koji ugrožava opstanak
hrasta. To pitanje proučavali smo mi u Migalovcima kad sam ja
još bio oriovački upravitelj šumarije, a poslije kao taksator Gradiške
imovne općine. Sjećam se još onih 260 starih hrastova u Migalovcima
koji su bili svi bez razlike u prva 4 met., dakle na najvrijednijem
dijelu stabla potpuno izrešetani i sa sunčane i sa sjeverne strane od
cerambiksa, tako da se u tom dijelu stabla nije našlo ni duge.
Hrastovi su vegetirali, pomalo se sušili dok se konačno ostatak od
260 nije prodao na licitaciji. Dimenzija tih hrastova iznosila je oko
75—80 cm u drugom metru visine, a totalna visina bila je 26—28
met. Migalovci su u proljeće poplavljeno brdskom vodom koja se
slijevala Jelasom tj. Mrsunjom prema Kaniži te u Migalovcima stagnirala
čekajući dok Sava padne. Kada se šlajs kod Broda na Mrsunji
otvarao voda se ispustila. Sve se to odigravalo oko Duhova, kad
obično i dolaze opasne poplave rijeke Save pa kukuruzi našim
Posavcima obično stradaju.


Visina vode u Migalovcima bila je 1 do 1,5 m. Mlaka voda
izlužila je tanin iz hrastova. Stablo je uslijed toga izgubilo otpornost
obrane protiv cerambiksa i moralo je stradati. To je izluživanje
tanina tako jako da se lokve zaostale poslije poplave crne kao tinta.


I u srednjodobnim sastojina Migalovaca mogli ste naći stabla
koja su bila napadnuta cerambiksom ne samo u donjem dijelu deblovine,
već i u rašlji, u visini do 10 m. Te su sastojine u moje
vrijeme bile stare 60 godina, a prosječna dimenzija kretala se od
30-35 cm. U južnom dijelu Migalovaca, a sjeverni dio bio je nešto
jači 40-45 cm, rubom šume do Jelasa za koju godinu i stariji.


Inž. Crnadak radio je na području Novogradiške
imovne općine od 1923. do 1931. godine, zatim na
području Državne direkcije šuma Vinkovci od 1932.
do 1946. godine, kada je i umirovljen.


Njegova zapažanja odnose se na navedeno razdoblje,
a iznosim ih kao prijepis njegovog lista upućenom
meni, s namjerom da se dobije uvid kako su već pred
4 do 5 decenija postojali na ovom području pokušaji
sa unošenjem brzorastućih vrsta, zatim da se vidi na
koje su poteškoće tada nailazili. Interesantan je i prikaz
uloge šumskih areala u ublažavanju šteta od poplava.


U žalbama koje sam podnosio gotovo svake godine Ministarstvu
radi previsokog vodoplavnog doprinosa Biđ-bosutske Vodne zadruge,
kao dokaz navodio sam gubitke na visinskom i debljinskom
prirastu, gubitke postotka I klase, osobito fine strukture te boje
hrastova. Troškovi uprave povećat će se jer hrastovi se neće debljati
i tako postići tražene dimenzije kao za vrijeme dotadašnje proljetne
i jesenske poplave rijeke Save. Hrastovi će stradati od cerambiksa
kao u Migalovcima jer se u tim šumama sada topi stagnirajuca
barska voda, koja se ispušta šlajsom na Bosutu kada Sava padne
u ljetnim mjesecima.


U moje vrijeme imali smo dosta mokrih godina, tako da su
svake godine do 15. VI. šume Spačvanskog bazena bile pod vodom.
Ta voda dolazila je do dvorišta od dvorca na Spačvi, a nekadašnja
manipulativna jednokatna zgrada, koja je sada srušena, bila je opkoljena
vodom, tako da se samo na podignutim daskama moglo
prići manipulaciji. U tom sam mjesecu (VI) svake godine slao šumarijama
čiste nacrte da redom urišu stanje poplavne vode, što su
one i činile, a ja to prilagao našoj žalbi. Jedan primjerak slao sam
prof. Željku Kovačeviću koji je tada službovao u Osijeku (koliko
se sjećam). Sve to rađeno je zbog toga jer u pravilima Vodne
zadruge i osnovi njezinog djelovanja stoji izričito naglašeno »Pošto
pumpna stanica na Lipcu i Bosutu neće moći pravovremeno odolijevati
nadolasku brdske vode za vrijeme visokog vodostaja Save,
služit će područje Drž. direkcije šuma, Brodske imovne općine,
Petrovaradinske imovne općine, kao sabirni rezervoari iz kojeg će
se voda ispuštati, kad Sava padne«.


Naše bare uvrštene su u I. kategoriju oko 2000 jutara, a sve
ostalo šumsko tlo u II kategoriju. Dakako da su prvo bile poplav


* Dipl. inž. Dragan Tonković, direktor Šumskog gospodarstva
»SPAČVA«, Vinkovci u m.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Ijene bare i da se na njima nije moglo ništa saditi jer je do 16. VI. a sve bare posadili jasenovim sadnicama. Stavili smo u zabranu dva
voda još uvijek plavila. Konačno nam je molba odbijena, što je i odjela u Tikaru najstarije sastojine (mjesto kamo je Strineka vodio
Ministarski savjet objavio a nama nije ništa drugo preostalo nego ekskurziju kojoj sam i ja bio nazočan). Sada je ono zakorovljeno
da plaćamo vodoplavni doprinos 2.500.000 din. godišnje. jasenom. Ne znamo kako se razvijala ta jasenova sastojina, no


moguće da je to tlo opet prepušteno kukuruzu?


Danas ja cijelu stvar gledam drukčije. Pomislite velika je vrijednost
izvezena iz Spačvanskog bazena za vrijeme Investicione zaklade U Šumarskoj upravi Lipovljani podsađivan je američki jasen i
kad su sječene stare šume, a da se tamošnjim selima nije popravio kanadska topola na površinama sušenja, topole su bile rijetke, a ja
niti put ni bilo što izgradilo, a šume su faktički bile njihove. Pa sam ih još po uzoru na Nijemce proredio u razmake od 8 m. Kao
neka sada direkcija barem nešto plati na račun izvezenih šuma i podstojna sastojina sađena je joha, hrast, jasen i to sve gusto pošumtime
odtereti seljaka koji ima od Vodne zadruge veliku korist, ali ljeno. U moje vrijeme isticale su se topole i bile su već onda visoke
je to platio svojim starim hrasticima. 6—8 m. Na njima nisam primijetio saperdu. Te površine ležale su


uz prugu u Cardačinskoj gredi uz iskopani kanal Srnava. Ključice


Sad još nešto o uzgoju kanadske topole i stečenom iskustvu.


su jednostavno ubadane u zemlju.
Nijemci sade kanadsku topolu odmah u početku na razmak od


Trstika, Šumarija Jasenovac, danas možda Šumarija Novska, po


8 metara. Naravno radi većeg visinskog prirasta potkresuju se kod


sađena je isto tako ključicama iz Lipovljana, površina sušenja oko


mladih stabala grane u donjoj trećini. Između topola sade se kao


50 jutara. Sađeno je na razmak od 2 m. Ključice su zabadane u


podstojna sastojina sve moguće vrste drveća.


zemlju onako kako je po sječi sušaca čistina ostala. Već u trećoj


Tlo na kome se sade topole slično je našim barama, samo što


godini izbojci su 3 do 3,5 m visoki, a debeli 3 do 5 cm. Vrativši


se na mjestu gdje će se saditi topola najprije dinamitom šprenguje


se iz Njemačke sasjekli smo svaki drugi red. Kako to danas izgleda


podzol tj. nepropusni sloj za žilje, pa se onda na tom mjestu posadi


ne znam, ali saperde u to doba na izbojcima nije bilo. Topole su


topola.


bile zdrave i bujnog rasta.
Sve to vidio sam u Karlsruhe. Postoji jedno stablo kanadske


Ja, da vam pravo kažem, nisam za uvađanje stranih vrsta drva


topole dimenzije 80 cm 15-18 m, čisto od grana koje daje sliku


kad imamo našu trepetljiku koja brzo raste i daje dobro drvo. Istina


naših starih hrastika. Kao podstojana sastojina raste jasen koji se


ona nema ravan habitus kao kanadska topola, ali ona je naša i ne


u Njemačkoj pojavljuje kao kržljavo drvo. Ja sam fotografije o


stradava od saperde i ostalih insekata. Zato predlažem da se osnuje


uzgoju kanadske topole u Njemačkoj uramio, ali kako mi Strineka


šumski vrt za uzgoj ključica naše obične topole i vrbe, jer i ova


reče prigodom selidbe u Brodsku imovnu općinu te su slike nestale.


druga na dobrom tlu daje dobro drvo i visinu. Ima u Velikom Dolu


Prvo je bilo pitanje tamošnjeg revirfeštera. Kako mi stojimo sa


Lipovljanske uprave po Mađarima posađena vrbova sastojina danas


saperdom jer kod njega tog kalamiteta nema.


visoka 20—25 m.
U početku smo imali šumski vrt za uzgoj ključica kanadske


U Sitinac bari u početku je sve bilo u redu, a danas je propala


topole samo u Lipovljanima, odakle su ključice slane po cijeloj


sastojina zbog saperde. Kraj tih napadnutih stabala na rubu stoji


Direkciji. Mislili smo posaditi cijele Zibove i druge osušene bare.


naša trepetljika, zdrava bez mane, samo što joj nije deblo ravno.


Tako je osnovan vrt u Vrbanji.


Ja mislim da je preblaga klima i prebujan uzrast razlogom da


Po uzoru Sitinac bare podsađeno je u Zibovima nekih 10 jutara.


se saperda širi.
Već druge godine izrasle su ključice na 1,5 do 2 m visine, ali ih


Pišite u Lipovljane u Novsku neka vam jave kako te kulture


je iste te godine napala u tolikoj mjeri saperda da ih je jedno jače
nevrijeme na čvorovima isprekidalo. Izbojci su bili toliko napadnuti


tamo napreduju. Mene bi to također interesiralo.


saperdom, da smo sve preorali i tlo prepustili kukuruzu, a jedan Jedino što zasigurno znamo da se kanadska topola kao i naša
dio podsadili johom. U Zibovima su sađene ključice kao u Sitinac mora odmah od početka saditi na razmak od 8 m a između njih
bari kukuruzom. Razmak redova 2 m. Poslije sam ja svaki drugi jasen, hrast i sve ostale vrste drva, jer topole koje sam vidio u
red posjekao. Njemačkoj daju prekrasnu sliku. Prirast iznaša i do 2 godišnje. Taj


isti razmak od 8 m mora imati naš hrast, kako bi napredovao, pa


Drugi pokus.


u tom cilju i vršimo naše prorede.
Obavljena je temeljita kanalizacija bara u Goricama na rubu do


Kad malo zahladi otići ću u lipovljanske šume, posebno u Jama-


Virova, a potom su sve te bare podsađene kanadskom topolom.


ričko brdo, da vidim tamošnje branjevine u kojima je sađen žir u


Od nebrojeno mnogo posađenih ključica tek su se na nekima razvili


bukovim oplodnim sječama. U moje vrijeme hrast je spašavan dok


izbojci visoki maks. 60 cm. Sve ostale ključice izbile su oko 20-30


nije počeo sa svojim prirastom od 50—60 cm godišnje sam sebe


cm, a mnoge od njih ni toliko, (10 cm). Čim se izbojak počeo


spašavati od graba i bukve.


razvijati, već je cijelom dužinom napadnut saperdom.
Tako sam se evo malo pozabavio sa šumarstvom pa Vas pozdrav


Moglo se vidjeti da na jednom izbojku ima 10 čvorova na dužini


ljam.


od 10 cm. Druge godine izbili su iz žile novi izbojci koji su također
napadnuti tako jako da smo sadnju kanadske topole morali napustiti, Crnadak


ZAPISNIK


2. sjednice UPRAVNO G ODBOR A inž., Josip Dundović, dipl. inž., Ivan Godišnjem obračunu za 1993. godiHrvatskoga
šumarskog društva, održaMaričević,
dipl. inž. i Vlatka Antonić. nu:
ne 10. ožujka 1994. godine u Zagrebu.
Nazočni: Mr. Darko Beuk, dr. Joso
Gračan, Tomica Lešković, dipl. inž.,
Božidar Longin, dipl. inž., prof. dr.
Slavko Matić, predsjednik, pozdravlja
nazočne i predlaže Dnevni red, koji
se prihvaća.
a) Izvješću Inventurne komisije
b) Obračunu prihoda i rashodamjestima troškova
c) Izvješću Nadzornog odbora
po
Slavko Matić, Adam Pavlović, dipl. DNEVN I RE D Razmatranje i donošenje odluke o
inž., mr. Ivan Pentek, prof. dr. Branimir
Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž.,
Tomislav Starčević, dipl. inž., Nadan
Sirotić, dipl. inž., mr. Ivan Wolf, prof,
dr. Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl.
1. Prihvaćanje ZAPISNIKA 1. sjednice
Upravnog odbora Hrvatskoga
Šumarskog društva.
2. Razmatranje i donošenje odluka o
Financijskom planu za 1994. godinu.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga
o prioritetnim poslovima i zadacima:
a) Održavanje zgrade Šumarskog
doma,
126
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 61     <-- 61 -->        PDF

b) Tiskanju Šumarskog lista
c) Priprema za obilježavanje 150.
obljetnice od osnivanja HŠD-a i


120. godina izlaženja Šmarskog
lista i
5.
Ostala pitanja.
Ad. 1.


Slavko Matić, otvara raspravu o prvoj
točki dnevnog reda. Na Zapisnik
nije bilo primjedbi, pa je u predloženom
sadržaju i obliku prihvaćen.


Ad. 2.


Nakon što je predsjednik Slavko Matić
utvrdio da su svi članovi U.O. primili
odgovarajuće materijale i izvješće
s obrazloženjem prije početka rada ove
sjednice, te kratkog osvrta poslovnog
tajnika Ivana Maričevića i suradnice
Vlatke Antonić , podnesenog Izvješća
Nadzornog odbora, koje je pročitao
Slavko Šarčević, kao i datih odgovora
na nekoliko pitanja, prihvaćen je Godišnji
obračun za 1993. godinu s predloženom
raspodjelom i dokumentacijom
kako slijedi:


IZVJEŠĆE
O POSLOVANJU HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA
ZA 1993. GODINU


U priloženom Izvješću u obavljanju
popisu sredstava izvora sredstava
sa stanjem na dan 31. prosinca 1993.
godine, kao i priloženom Obračunu
prihoda i rashoda po mjestima troškova
sadržani su osnovni pokazatelji o izvršenju
financijskog plana za 1993. godinu.
S Izvješćem Nadzornog odbora biti
ćete upoznati tijekom sjednice.


U 1993. godini ostvaren je ukupni
prihod s indeksom 309,20, a ukupni
rashod s indeksom 302,74.


Prihodi po pojedinim stavkama
ostvareni su s velikim razlikama zbog
objektivnih teškoća u fazi planiranja.
Prihodi od Ostale djelatnosti — tiskanica
ostvareni su s indeksom 53,27 što
je posljedica sve manjih potreba naših
šumarskih organizacija za unificiranim
tiskanicama, koje smo mi u proteklom
razdoblju nabavljali i otpremali na temelju
narudžbenica za veći broj šumarskih
organizacija — institucija i drugih
korisnika. Prema dogovoru s predstavnicima
direkcije Javnog poduzeća »Hrvatske
šume« poslove iz te djelatnosti
ne planiramo za slijedeće razdoblje.
Prihodi od pretplate i prodaje »Šumar


skog lista« ostvareni su s indeksom
213,05. Visina ostvarenih sredstava nije
bila dovoljna za pokriće redovnih i drugih
troškova Šumarskog lista, što je vidljivo
iz priloženog pregleda obračuna.
Prihodi od zakupnina ostvareni su s indeksom
250,29. Oni nisu ni približno
ostvareni u iznosima koji bi osigurali
intenzivno održavanje Šumarskog doma,
a da ne govorimo o potrebi ulaganja
za prenamjenu prostora. Napominjemo
da su pod stavkom Ostali prihodi
ostvareni s osjetno povećanim indeksom
zahvaljujući racionalnim gospodarenjem
financijskim sredstvima.


Ostvareni rashodi kretali su se s indeksima
30,52 do 444,45. Indeksi niži
od 100 odnose se uglavnom na stavke
koje nemaju veći utjecaj na rezultate
poslovanja pa ih zbog toga posebno ne
objašnjavamo. Stavka 7. koja se odnosi
na troškove investicijskog održavanja —
ostvarena je s indeksom 444,45 i što je
bitno utjecalo na ukupni rezultat i prosječno
ostvareni indeks 302,74. Stavka


9. troškovi tiskanja Šumarskog lista
ostvareni su s indeksom 185,97 što je
uz ostale troškove utjecalo na negativni
rezultat (vidi obračun prihoda i rashoda
po mjestima troškova). Osobni rashodi
pod stavkom 18 (plaće i ostale naknade)
ostvareni su s indeksom 225,12, a
pod stavkom 19 (porezi i doprinosi na
plaće i dobit) s indeksom 492,23, a pod
stavkom 20 (pomoći i dotacije) s indeksom
297,76.
U 1993. godini na sjednicama Upravnog
odbora razmatrana su i ostvarenja
na održavanju »Šumarskog doma« i
planovi za izradu dokumentacije u cilju
prenamjena poslovnog prostora prizemlja
i podruma. Obavljeni su poslovi: 1.
Na zaštiti i uređenju vanjskih prozora
i vratiju na II. katu; 2. Radovi na krovu
objekta s dvorišne zgrade Perkovčeve
ulice i Trga Mažuranića — ukupne površine
430 m2; 3. Sanacija podrumskih
prostorija — do Trga Mažuranića
ukupne površine 202 m2. Na svim temeljnim
zidovima izvršeno je injektiranje
s određenim zaštitnim sredstvima,
kao i zaštita podne površine. Time je
obavljena vertikalna i horizontalna izolacija
— što znači dugoročna zaštita
objekta. Korisniku preostalog dijela podrumskog
prostora, Javnom poduzeću
»Hrvatske šume« Upravni odbor je dao
suglasnost za izradu odgovarajuće dokumentacije
na temelju koje bi se pristupilo
uređenju cjelokupnog podrumskog
prostora. Prema Pregledu izvršenih
radova u 1993. godini na objektu
»Šumarskog doma« i planiranju za
1994. godinu — pristupilo bi se uređenju
pročelja objekta dvorišnih strana,


čišćenju dvorišta i drugih prostora predviđenih
ranije usvojenom koncepcijom
na Upravnom odboru. Za rekonstrukciju
i prenamjenu prostora u objektu
»Šumarskog doma«, potrebno bi bilo
osigurati vlastita sredstva kao i sredstva
iz drugih izvora za izvršenje što većeg
opsega planiranih radova, već i zbog
toga što su u tijeku pripreme za obilježavanje
150. obljetnice Hrvatskoga Šumarskog
društva (1846-1996.) i 120.
obljetnice »Šumarskog lista«.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Trg Mažuranića U
41000 ZAGREB


Zagreb, 13. siječnja 1994.


Komisija za popis sredstava
i izvora sredstava


Predmet: Izvješće o obavljenom popisu
sa stanjem na dan 31. prosinca
1993. godine.


Upravnom odboru


Izvješćujemo da je komisija u sastavu:


1.
Nadan Sirotić, dipl. inž.
predsjednik
2.
Pavle vojt, dipl. inž. — član
3.
Đurđa Belić — član
obavila popis sa stanjem na dan 31.
prosinca 1993. godine.
O obavljenim poslovima i utvrđenom
stanju podnosimo slijedeće izvješće:


1.
Popis je obavljen od 20. prosinca do
31. prosinca 1993. godine.
2.
Popisano je slijedeće:
— osnovna sredstva
— sitan inventar u upotrebi
— novac u blagajni
— potraživanja iz obveza
— izvori sredstava i izvanbilančna
evidencija
3.
Stvarno stanje osnovnih sredstava
odgovora knjižnom stanju.
4.
Stanje na Žiro računu iznosi
97.470.759.- HRD.
5.
Stanje u blagajni iznosi 454.794.—
HRD.
6. Nenaplaćena potraživanja
od kupaca
iznose 91.008.526.- HRD.
7.
Sumnjiva i sporna potraživanja iznose
3.894.170.- HRD.
Komisija predlaže da se nenaplaćena
potraživanja od kupaca u iznosu od
781.446.- HRD otpišu na teret prihoda
za 1993. godinu, a koja se odnose
na potraživanja za Šumarski list. Iznos


127
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 62     <-- 62 -->        PDF

od 61.626.594.— HRD prenosi na sumdovni
postupak za naplatu preko Suda. prema koeficijentima za revalorizaciju.
njiva i sporna potraživanja (Fakultet


Amortizacija osnovnih sredstava Komisija u sastavu:
kemijskog inzenjerstva i tehnologije


obračunava se po propisima iz Nomen


1. Predsjednik Nadan Sirotić, dipl. inž.
47.458.875.- HRD, »ART CLUB«


klature sredstava za amortizaciju.


14.167.719 HRD). Za sumnjiva i 2. Član Pavle Vojt, dipl. inž.
sporna potraživanja pokrenut je reRevalorizacija
sredstava vrši se 3. Član Đurđa Belić
OBRAČUN PRIHODA I RASHODA PO MJESTIMA TROŠKOVA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZA 1993. GODINU


Red.


OPIS


broj


PRIHODI


1.
Preneseni višak prihoda iz prošle god.
2.
Prihodi od prodaje Šumarskog lista,
oglasa, separata
3.
Prihodi od vlastite djelatnosti
4.
Prihodi od zakupnina
5.
Dotacije od Ministarstva znanosti,
tehnologije i informatike
6.
Ostali prihodi
Ukupno prihodi


RASHODI


1.
Kancelarijski materijal, obrasci
i stručna literatura
2.
Materijal za održavanje čistoće
3.
Sitan inventar
4.
Ostale usluge
5.
Utrošena energija (plin, struja)
6.
Poštansko-telefonski i teleg. troškovi
7.
Transportne usluge
8.
Troškovi tekućeg održavanja opreme
i zgrade
9.
Komunalne usluge (čistoća, voda, dimnj.)
10. Tiskanje Šumarskog lista, sep. i prijev.
11. Izdaci za reprezentaciju
12. Amortizacija
13. Ostali materijalni troškovi
14. Naknade za usluge platnog prometa
15. Premija osiguranja
16. Dnevnice i putni troškovi
17. Autorski honorari
18. Porezi i doprinosi
19. Ostale naknade iz prihoda
20. Plaće i ostale naknade
21. Ostale pomoći
Ukupno rashodi


REKAPITULACIJA
PRIHODI
RASHODI
VIŠAK PRIHODA


Ukupno


4.307.427


24.612.767
4.794.534,
325.376.047.
12.400.000


147.533.067


519.023.842.
Ukupno


6.371.508.3.936.395.
1.403.522.
4.423.518.
5.548.497.
6.196.071.
151.100.257.382.380.6.968.180.
40.570.360.
4.147.393.
11.699.019.
10.941.749.
518.882.
5.558.146.
6.697.016.
5.759.830.32.267.907.3.965.524.
92.473.841.1.200.000.


508.180.838.
519.023.842.
508.180.838.
10.843.004.
Stručne
službe


4.307.427.
325.376.047.
147.533.067.


477.216.541.


Stručne službe45%


2.867.179.1.771.378.
1.403.522.
4.423.518.
2.496.824.
2.801.499.-


257.382.380.6.968.180.
-
1.866.326.11.699.019.
10.941.749.
518.882.
5.558.146.
6.101.036.-


14.520.558.1.784.486.
49.138.424.
1.200.000.383.443.106.
477.216.541.
383.443.106.
93.773.435.
Šumarski
list


24.612.767.
12.400.000.


37.012.767.


Šumarski list
50%


3.185.754.


1.968.197.-
-


2.774.248.3.127.077.
133.500._
-
40.570.360.2.073.697.
-
---
595.980.5.759.830.
16.133.954.
1.982.762.
39.395.834.
-


117.701.193.
37.012.767.
117.701.193.
80.688.426.
Vlastita
djelatnost


4.794.534.


4.794.534.
Vlastita djelatnost
5%


318.575
.196.820
-
-


277.425.


267.495


17.600--


207.370.
-
-
----
1.613.395.
198.276.


3.939.583.
-
7.036.539.
4.794.534.
7. 036.539.
2. 242.005.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 63     <-- 63 -->        PDF

DUŽNICI PER. 31. 12. 1993.


1.
Dužnici pretplatnici na Š. L. za 1992. god. 56.902. HRD
2.
Dužnici pojedinci na Š. L. za 1993. god. 7.853.478. HRD
3.
Pretplata na Š. L. inozemstvo 715.044. HRD
— Erdeszeti es f aipari Hungary
80 USA $
— Institut badawczy lesnictwa Poland
80 USA $
— Koroško gozdarstvo podjetje Slovenija
80 USA $
— PNS ustredni expedice Češka
80 USA $
— St Paul serials univ. of Minesota USA
80 USA $
— University of Washington USA
80 USA $
4.
TIP »A. G. Matoš« Samobor 1.173.467. HRD
5.
»AER CLUB« Zagreb 14.167.719. HRD
6.
Državni hidrometeorološki zavod Zagreb 9.500. HRD
7.
»Exportdrvo« Zagreb 4.221.878. HRD
8.
Fakultet kem. inž. i tehnologije Zagreb 47.458.875. HRD
9.
Fotolab. Zdenko Sorić Zagreb 1.318.761. HRD
10. »Hrvatske šume« direkcija Zagreb
1.235.102. HRD
11. Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb
12.797.800. HRD
91.008.526. HRD
Od toga za otpis 781.446. HRD
Prijenos na sporno i sumnjiv. potr. 61.626.594. HRD
28.600.486.- HRD


IZVJEŠĆE
stava, novca, izvora sredstava i 9. U 1993. godini ulaganja u zaštitu


NADZORNOG ODBORA ostala potraživanja i ostale obveze; »Šumarskog doma« osjetno su po


HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
većana u odnosu na prethodne go


5. Inventurne liste se nalaze u prilogu
DRUŠTVA
dine. Za sve te troškove postoji


Izvješća komisije, a kojega je pri


tehnička dokumentacija, Ugovori o


hvatio Nadzorni odbor;


izvođenju i ostala financijska doku


5. Inventurne liste se nalaze u prilogu
Dana 10. ožujka 1994. godine Nadmentacija,
kao i Odluke Upravnog
zorni odbor u sastavu: odbora;


Izvješća komisije, a kojega je prihvatio
Nadzorni odbor;


predsjednik: Slavko Šarčević, dipl. inž. 10. Ukupni troškovi za »Šumarski
član: Valerija Vukelić, dipl. inž. 6. Nenaplaćena potraživanja od kulist
« u 1993. godini veći su od
član: Vladimir Špoljarić, dipl. inž. paca u iznosu od 781.446.— HRD prihoda pa je zbog toga nastao
pregledali su materijalno-financijsku treba otpisati na teret rashoda za negativni rezultat u iznosu od
dokumentaciju za razdoblje od 1. siječ1993.
godinu, te da se i dalje vodi 80.688.426.- HRD. Ta razlika ponja
do 31. prosinca 1993. godine i usračuna
o naplati tih dugovanja; krivena je iz drugih prihoda;
tanovili da se:


7.
Problem spornih i sumnjivih po11.
Ukupni prihodi i rashodi od vlastite
1.
Blagajnički dnevnik vodi uredno na traživanja je i dalje prisutan. Na djelatnosti (tiskanice) nisu bitno
temelju postojećih dokumenata, te sumnjivim i spornim potraživanjiutjecali
na poslovanje, jer je ta akda
se blagajnički maksimum ne ma vodi se nenaplaćena zakupnitivnost
praktično unazad više goprekoračuje;
na od Fakulteta kemijskog inže-dina smanjena, a posebno u 1993.
njerstva i tehnologije u iznosu od godini, u kojoj je nastao negativni


2.
Za sve ulazne i izlazne račune po51.353.045.-
HRD i »Art Cluba« rezultat u iznosu od


stoji propisana dokumentacija;


u iznosu od 14.167.719.- HRD; 2.242.005.- HRD.


3.
U tijeku godine slale su se Opo8.
Za ta dugovanja se i dalje poduziNadzorni
odbor zaključuje da je primene
za nenaplaćene račune;


maju mjere naplate preko suda jedlog Godišnjeg obračuna izrađen u


4.
Inventurna komisija je obavila na (preko našeg odvjetnika Jasne Dre-skladu sadržaja pregledane dokumentakraju
godine popis osnovnih sredzge);
cije.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PRIHODI I RASHODI ZA 1993. GODINU


PRIHODI
Preneseni višak prihoda iz protekle godine
Prihodi od Ministarstva znanosti
Prihodi od vlastite djelatnosti
Ostali prihodi


Ukupni prihodi


RASHODI


Materijalni troškovi i amortizacija
Osobni rashodi


Ukupni rashodi


UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI


VIŠAK PRIHODA


PRIJEDLOG ZA RASPODJELU VIŠKAZa prijenos u iduću godinu


4.307.427.- HRD


12.400.000.- HRD
354.783.348.- HRD
147.533.067.- HRD


519.023.842.- HRD


378.273.566.- HRD
129.907.272.- HRD


508.180.838.- HRD


519.023.842.- HRD
508.180.838.- HRD


10.843.004.- HRD


PRIHODA
10.843.004.- HRD


Nadzorni odbor dostavlja Izvješće Upravnom odboru Hrvatskog Šumarskog društva s prijedlogom da ga u cijelosti


prihvati.


Ad. 3.


Vlatka Antonić, podsjeća nazočne
da su na 2. sjednici Upravnog
odbora dobili nacrt Financijskog plana
za 1994. g., koji je sada djelomično,
(kod nekoliko stavaka prihoda i rashoda)
izmijenjen. U nastavku čita važnije
pokazatelje iz predloženog plana. U
raspravi su sudjelovali:


1. Joso Gračan, smatra da bi bilo
dobro raspraviti o mogućem rješenju
da svaki šumarski stručnjak prima šumarski
list — besplatno.
2. Josip Dundović, smatra da je
i u ovim uvjetima moguće povećati naknadu
Šumarskog lista. »Hrvatske šume
« predviđaju povećanje pretplate za
određene organizacijske jedinice koje
do sada nisu bile planski obuhvaćene.
Prijedlog Financijskog plana za
1994. g. prihvaćen je u cijelosti. (Vidi
prilog)


Ad. 4.


a) Slavko Matić, ukratko se osvrnuo
na ukupnu problematiku koja se
odnosi na održavanje i prenamjenu poslovnog
prostora u Šumarskom domu,


Predsjednik:
Član:
Član:


zatim je pročitao Izvješće, u kojem
su sadržani pregledi poslova koji su
obavljeni, zadaci u tijeku izvršavanja
(izvođenja radova) i prijedlozi za 1994.
godinu. Nakon kraće rasprave i objašnjenja
(Prpić, Vukelić, Maričević...)
prihvaćeno je izvješće, a posebno zadaci
koji se odnose na dovršenje projektne
dokumentacije za uređenje podrumskih
prostora za potrebe J. P.
»Hrvatske šume«, a prema odlukama
Upravnog odbora HŠD-a, ugovoru i
međusobnim dogovorima.


Posebno je prihvaćeno obrazloženje
da se prema raspoloživim financijskim
sredstvima nastave radovi na uređenju


— zaštiti podrumskog prostora do Trga
Mažuranića (200 m2) prema troškovniku
i ugovoru s izvođačem, te nužnim
radovima, koji se nisu mogli predvidjeti.
Također se daje suglasnost za uređenje
dvorišta, na temelju već ranije izrađene
i prihvaćene dokumentacije.
Prihvaćen je prijedlog da se poslovne
prostorije HŠD-a (Dvorane, kancelarije
i dr.) funkcionalno bolje namjeste suvremenim
namještajem i opremom (zaduženi
su Vukelić, Matić, Dundović).
Potreban je dogovor s J. P. »Hrvatske
Slavko Šarčević, dipl. inž.
Valerija Vukelić, dipl. inž.
Vladimir Špoljarić, dipl. inž.


šume« o zajedničkom projektu za prenamjenu
i rekonstrukciju poslovnog
prostora u Šumarskom domu, uvažavajući
zajedničke i posebne interese HŠDa
utvrđene odgovarajućim odlukama i
programima rada.


b) Branimir Prpić, upoznao je nazočne
o određenim promjenama koje
se odnose na uređivanje Šumarskog lista.


U raspravi su sudjelovali (Adam
Pavlović, Slavko Šarčević, Joso Gračan,
Matić, Vukelić, Maričević,
Prpić...) u kojoj je postavljeno više pitanja
i utvrđeno zajedničkih stavova i
rješenja.


Prihvaćeni su prijedlozi:


1. Uređivački savjet sačinjavaju:
Mr. Darko Beuk, prof. dr. Mladen Figurić,
dr. Joso Gračan, Tomica Lešković,
dipl. inž., Božidar Longin, dipl.
inž., prof. dr. Slavko Matić, Adam
Pavlović, dipl. inž., mr. Ivan Pentek,
Željko Perković, dipl. inž., prof. dr.
Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl.
inž. Tomislav Starčević, dipl. inž. Nadan
Sirotić, dipl. inž., mr. Ivan Wolf,
dr. Joso Vukelić.