DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 49     <-- 49 -->        PDF

AKTUALNO


ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ŠUMARSKI INSTITUT, JASTREBARSKO
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, ZAGREB


PRIOPĆENJE U SVEZI S RASPRAVOM O HRVATSKOM ŠUMARSTVU I JP »HRVATSKE ŠUME«


Kao ustanove i udruga koje okupljaju ponajveći
dio stručnjaka, znanstvenika, djelatnika i radnika povezanih
sa šumama i šumarstvom u Hrvatskoj, već
gotovo dvije godine sa zabrinutošću pratimo rasprave
i nepotkrijepljene ocjene stanja u našoj struci, posebno
u Javnome poduzeću »Hrvatske šume« Rasprave su
svoj vrhunac dostigle na nastavku 16. sjednice Zastupničkoga
doma Sabora Republike Hrvatske 23. ožujka
1994. godine, za vrijeme rasprave o Izvješću Upravnog
odbora JP »Hrvatske šume« za 1991. i 1992. godinu
te Izvješća Vlade Republike Hrvatske o stanju i ustrojstvu
šumarstva Hrvatske i Javnog poduzeća »Hrvatske
šume« s mjerama za njihovo poboljšanje, koje je nastalo
u siječnju 1994. godine.


Jednako kao što smo se svjetskoj javnosti u razdoblju
od 1990. do 1993. godine više puta obraćali zbog
zabrinutosti za Domovinu, činimo to i sada zbog svoje
struke i za svoju struku, nacionalnu gospodarsku granu,
ali i za mnogo više od toga — za hrvatske šume.


Naime, mnogi su naš napor da upozorimo na neki
drukčiji put, u traženju djelotvornijega šumarstva i
učinkovitijega šumarskoga rada nerijetko se zlorabili
za političko intrigiranje, koje je najčešće korišteno za
bujanje godinama potiskivane podvojenosti ljudskih
nagnuća. Tako je i šumarstvu s najvećim dijelom svojih
zaposlenih, unatoč tomu što se našlo u oslobođenome
društvu, na neki havelovski način, položaj postao gori
negoli dok su bili u lancima.


Nakon istupa desetak zastupnika Zastupničkoga
doma Sabora Republike Hrvatske na navedenoj sjednici
u javnosti i medijima postavljena su mnoga temeljna
pitanja. Jedna skupina odnosi se na probleme


ustroja šumarstva, njegove kadrovske politike, strukture
radnoga procesa, tehnološke cjelovitosti i drugih istinski
bitnih pitanja. Druga skupina pitanja spada u istražni
i sudski posao, kao što su prodaja deviznih prava,
nedopušteni izvoz trupaca, neodobrena kupnja stanova
i dr.


Ne prihvaćamo uopćavanja i povezivanja pitanja
prve i druge skupine. Želimo iznijeti barem dio svojih
stavova samo o prvoj skupini pitanja. O onoj drugoj
kazat će sve što treba pozvaniji od nas (financijska
policija, inspekcija, istražitelji, suci . . .), čak i u slučaju
kad hrvatski oporbeni zastupnici svojim neglasanjem
za zaključke Vlade o biti problema u slučaju
»Hrvatskih šuma« iskazuju »povećanu osjetljivost na
kriminal«. Sreća je da jednako ne misle svi zastupnici
Sabora.


Za naglašavano zastupničko pozivanje na poduku


o strukovnim problemima izražavamo tek žaljenje što
nisu došli i u našu sredinu i tu potražili barem dio
odgovora, iako bi možda i tu pronašli ponekoga raznomišljenika
i nezadovoljnika zbog osobna raskoraka
svojih dosega i mogućnosti ili zbog nekoga drugog
razloga. O (ne)kompetentnosti potpisnika ovoga priopćenja
vidi ponešto u prilogu priopćenja.
Neke činjenice o hrvatskom šumarstvu do 1990. godine


Iako se o prošlosti hrvatskoga šumarstva kao djelatnosti
razložno može raspravljati i za razdoblje dulje
od 200 godina, pojedini odsječci življenja naših šuma
bitno su se razlikovali. Sve do 1918. godine šumom
se gospodarilo u skladu s europskim znanjima i načelima.
Utjecaj Europe bio je naglašen bez obzira na to
je li dolazio iz njezina srednjega (Austro-Ugarska) ili
južnoga dijela (Italija). No, pogubna je za šume u
Hrvatskoj bila 1918. Samo jedna činjenica može to
potvrditi: Beograd je tada propisao čiste sječe na površini
od 200 ha!


1945. godina i poraće loše su postupanje prema
šumama još više pogoršali. Samo zahvaljujući znanstvenim
zasadama i načinu razmišljanja o šumi, nikada se
nismo odvojili od Europe, iako je u društvu poslije
drugoga svjetskog rata vladalo:


centralno planiranje i dogovorno gospodarstvo,
nekonvertibilno novčarstvo,
zatvoreni sustav informiranja,
kontrolirani tokovi informiranja,
velika inflacija i strani dugovi itd.
U takvu gospodarskom okruženju i šume i šumarstvo
živjeli su uz neke značajke vlasništva:


šume su bile u društvenom vlasništvu,
preživljavale su uza sva obilježja tzv. samoupravnoga
društva,
za sve vrijeme bio je nepoznat titular (naslov)
vlasništva šuma.
To su stanje posljednjih 45 godina pratile i organizacijske
tegobe zbog:


čestih reorganizacija (obično je nova započinjala
prije nego li je prethodna provedena u život),
odvajanja organizacijske i druge odgovornosti za
uzgajanje i iskorišćivanje šuma, dviju sastavnica istoga
proizvodnog ciklusa,


stvaranja složenih poduzeća s drvnom industrijom,
koju su neprirodno spajala dva sustava kojima
tek tvorivo za preradbu drva čini (ne)zajedništvo.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Sve navedeno i još mnogo drugih čimbenika, uzrokovalo
je svođenje šumarstva na jedanaest samosvojnih
gospodarstava s preko 150 OOUR-a, koji su bili ovisni
o ovdašnjim društveno-političkim zajednicama. Za šumarstvo
čiji se proizvodni ciklus kreće od nekoliko
desetaka pa do stotinjak godina to je često značilo
svođenje odlučivanja na razinu općine, pa i mjesne
zajednice. Takva »svačija« i »ničija« šuma, za koju su
se borili tek zanesenjaci, ipak je, zahvaljujući baš njima,
u društvenome sektoru dočekala devedesete godine
u boljem stanju od privatnih šuma, pa je i šumarstvo
u boljem položaju od mnogih gospodarskih grana.


Preporod, u koji su mnogi šumarski entuzijasti vjerovali,
stigao je s okolnostima nastalima u 1990. godini,
koje su omogućile osnivanje jedinstvenoga Javnog poduzeća
»Hrvatske šume«. Njemu je povjereno gospodarenje
svim državnim šumama (dakle uz poznati vlasnički
titular). Dok je prva godina po osnivanju utrošena
na gradnju temelja ustroja, već je u 1991. godini
započelo stvaranje poduzeća na šumarstvu znanim
osnovama, ustroja sličnoga onome u srednjoeuropskim
državnim šumamam. Sve se je to odvijalo u realnome,
ratnome okruženju, koje je šumarstvo, s obzirom na
rad na dvjema trećinama površine Hrvatske, različito
zahvaćalo.


Bez težnje da sustavno i potpuno prikažemo što su
šumarstvo i JP »Hrvatske šume« uradili na uklanjanju
desetljećima taloženoga poimanja o šumi i šumarstvu
kao struci u kojoj gospodari iskustvo kao jedino sredstvo
vjerodostojne pojave, navodimo nekoliko činjenica
i pokazatelja u čijem smo ustanovljenju od osnutka
»Hrvatskih šuma« i sami sudjelovali, sa željom da se
što brže približimo razini organiziranosti, stručnosti,
djelotvornosti i učinkovitosti zemalja koje imaju polustoljetno
i dulje iskustvo u gospodarenju državnim šumamam
(Austrija, Njemačka, Švicarska...).


Brojčani pokazatelji o JP »Hrvatskim šumama«


Nažalost, često se zaboravlja da je hrvatsko šumarstvo
na osnovi svoje prakse i znanosti stvorilo svoju
znanu školu prirodnih šuma, priznatu i danas sve češće
praktično prihvaćenu i provođenu u svijetu.


Da bismo potkrijepili buduće vlastite zadatke, moraju
se znati osnovni podaci o Javnom poduzeću »Hrvatske
šume«. Među ostalim to su:


(1) direkcija poduzeća u Zagrebu,
(2) 15 uprava šuma,
(3) 168 šumarija s oko 500 revira,
(4) 35 radnih jedinica,
od čega 23 pomoćne šumarske
djelatnosti i 12 nešumarskih djelatnosti,
(5) zaposlenih oko 10.000 radnika,
(6) površina
šuma oko 1.950.000 ha (oko 34,4%
površine RH7,
(7) drvna zaliha oko 251 milijun m3,
(8) godišnji prirast oko 7,5 milijuna m3 (3% drvne
zalihe),
(9) godišnji
etat oko 4,8 milijuna m3 (2% drvne
zalihe),
(10) porast drvne zalihe oko 2,6 milijuna m3 godišnje,
(11) biološka reprodukcija:
-
jednostavna na približno 43 tisuće hektara
godišnje,
— proširena
na oko 7,5 tisuća hektara godišnje,
(12) ukupno
šumsko zemljište Hrvatske oko 2,5
milijuna hektara (43,5% njezine površine),
(13)
od šumskoga zemljišta koje zauzima 43,5%
površine Hrvatske »Hrvatske šume« gospodare
sa 79,2%, ostale državne ustanove s
2,2%, a privatni vlasnici s 18,6%,
(14)
od približno 2,5 milijuna hektara ukupnoga
šumskog zemljišta 84% je obraslo drvećem
dok 16% otpada na neobraslo zemljište,
(15)
od obrasloga zemljišta tek je 53% pokriveno
vrijednim šumama sjemenjačama,
(16) težak je
problem hrvatskoga šumarstva, ali i
cijele Hrvatske, krško područje koje zauzima
42% šumskoga zemljišta,
(17)
na svakom hektaru državnih šuma (bez površina
i drva I. dobnog razreda) nalazi se od
198 do 202 m3 drva, a u privatnim šumama
82 m3 (gotovo dva i po puta manje); osim u
Gorskom kotaru privatne se šume mogu smatrati
devastiranima, uz značajnu usitnjenost i
narušenost strukture,
(18) udio
»Hrvatskih šuma« u površini obrasloga
šumskog zemljišta Republike je 75%, u drvnoj
zalihi 84%, prirastu 85%, a u etatu 87%,
(19) procjenjuje
se otvorenost šuma kojima upravljaju
»Hrvatske šume« na 6,8 m/ha,
(20) zbog
okupacije dijela Republike Hrvatske i
njezinih šuma u 1993. godini planiran je etat
oko 3,2 milijuna m3,
(21)
od gotovo 10.000 zaposlenih u »Hrvatskim šumama
« oko 85% radi u izravnoj proizvodnji;
trećina (34%) ima neki stupanj šumarske naobrazbe,
a od toga 9,2% visokostručnu,
(22)
u obrani Republike Hrvatske sudjelovalo je
oko 2.500 uposlenih radnika »Hrvatskih šuma
«; njih 45 je poginulo, 15 je nestalo ili
zarobljeno, 75 je teško ranjeno,
(23) osim zakonom propisanoga izdvajanja
za jednostavnu
biološku reprodukciju šuma iz ukupnoga
prihoda, gdje osnovu za izdvajanja čini
prihod od prodaje drva, i to najmanje:
(1)
za jednodobne šume 20%,
(2)
za preborne šume na kršu 15% te
(3) za proširenu biološku reprodukciju 3% ,
u 1992. i 1993. godini dodatno se još izdvaja
za stavku (1) 10%, stavku (2) 10% i stavku
(3) dodatnih 3%, pa i više,
(24) plaće su, među
ostalim zbog razloga navedenih
pod (23), pale u strukturi rashoda s 32%
u 1991. godini na 15,6% u 1993. godini,
(25) dio
dobiti i amortizacije osnovnih sredstava
»Hrvatskih šuma« u iznosu od 12% od ukup


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 51     <-- 51 -->        PDF

noga prihoda ulažu se u šumske prometnice,
obnovu porušenih objekata te nabavu proizvodne
opreme,


(26)
u pomoćnim šumarskim djelatnostima radi
14% od ukupnoga broja zaposlenih u »Hrvatskim
šumama«,
(27) poduzetnici
su na sječi i izradi obavili 28,3%
poslova,
(28)
na privlačenju drva poduzetnici su sudjelovali
s 41,4%,
(29)
na prijevozu drva poduzetnici su sudjelovali s
30,5%,
(30)
na uzgoju i zaštiti šuma poduzetnici su obavili
45% poslova,
(31) udio
poduzetnika u gradnji šumskih prometnica
iznosi 52%,
(32) odlukom
Vlade Republike Hrvatske od 1. listopada
1991. i njezinom potvrdom 28. siječnja
1993. godine, Javno poduzeće »Hrvatske šume
« proglašeno je poduzećem od posebnoga
značenja za obranu Hrvatske, što su »Hrvatske
šume« umnogome i opravdale,
(33)
u ratu je uništeno ili otuđeno oko 3.000 motornih
lančanih pila, oko 300 osobnih vozila
i kombibusa, 250 traktora, 200 kamiona, 200
dizalica, 500 priključnih strojeva i uređaja, 200
UKV radijskih stanica i dr. opreme; dio
opreme stavljen je na raspolaganje Hrvatskoj
vojsci,
(34) privremeno je 29,3% šumske površine okupirano,
drvna zaliha na okupiranom području
iznosi 24%, okupirana je površina rasadnika
12,1%, okupirano je oko 39% površine lovišta
itd.
Poslovanje Javnog poduzeća »Hrvatske šume«


Već´ 1988. godine šumari Hrvatske predlagali su
jedinstvenu organiziranost šumarstva. Zakonom o šumama
1990. godine to je i prihvaćeno. Mnogi objektivni
problemi, ponajprije prostorni, kadrovski, stambeni
i dr., usporili su početni zamah. Pa i mnoga
starija javna poduzeća s višegodišnjom tradicijom muče
slični problemi!


I uza sve navedeno dosada je uz redovne poslovne
zadatke urađeno štošta što nadilazi svakodnevnu rutinu,
npr.:


-
sjedinjeno je uređivanje šuma u Direkciji za 14
uprava šuma,
-
nastavlja se provođenje revirnoga sustava,
-
stručnjaci »Hrvatskih šuma« rade na uređivanju,
uzgajanju i zaštiti te na pošumljavanju i doznaci
stabala u privatnim šumama,
-
udio poduzetničkoga rada u 1993. godini iznosio
je na pojedinim poslovima od 28,3 do 52%,
-
godišnje se proizvodi oko 29 milijuna sadnica
(38% četinjača, 62% listača),
-
godišnje se šumski štetnici suzbijaju na približno
13.500 ha,
— uspostavljen
je kvalitetan sustav veza za cijelo
područje »Hrvatskih šuma«,
— godišnje
se izgrađuju protupožarne prosjeke u
duljini od 300 do 400 km, a protupožarni putovi
i staze u duljini oko 1.000 km,
— pravo
se na lov ostvaruje na gotovo pola milijuna
hektara lovnih površina (oko 82% su neograđena
lovišta, oko 12% ograđena i oko 1%
uzgajališta),
— oko 85% drvnih sortimenata privlači se do stovarišta,
dok se ostali prodaju kod panja,


— poslovi privlačenja obavljaju se s oko 40% manje
velikoserijskih traktora s vitlima te s oko 30%
manje skidera negoli 1990. godine,
— prijevoz drva obavljen je s oko 40% manje vučnih
i priključnih vozila,
— povremeni veći obujam
radova koje treba završiti
u kratkome roku obavlja se s lokalnim
pučanstvom, učenicima, vojnicima,
— krajem
1993. godine invalidi rada činili su 6,1%
zaposlenih u »Hrvatskim šumama«, o čemu se
vodi posebna briga,
— tokovi informacija
potpomažu se i izdavačkom
djelatnošću (mjesečnik »Hrvatske šume«, suizdavanje
časopisa Mehanizacija šumarstva, pripomoć
časopisima Šumarski list, Glasnik za šumske
pokuse i Radovi),
— trenutno
u »Hrvatskim šumama« radi 66 informatičara,
oko 800 zaposlenih za svakodnevne
poslove rabi računala, ustrojen je sustav obuhvata
i obradbe podataka itd.
Strategija razvoja Javnog poduzeća »Hrvatske šume«


Sa stajališta potpisnika ovoga priopćenja način postizanja
programskih ciljeva odvijat će se u uskoj svezi
s europskim šumarstvom i vlastitim znanstvenim spoznajama
i praksom. Zbog toga svaka strategija razvoja
mora sadržavati i sljedeća načela:


— osiguranje jedinstvenoga i trajnoga gospodarenja
šumama u Republici Hrvatskoj kao cjelovitim
šumskogospodarskim područjem,


— dugoročno
gospodarenje šumama po prostoru i
vremenu uređuje se osnovom koja određuje ciljeve
gospodarenja, vrste i opseg radova, kao i
mjere i metode za postizanje ciljeva gospodarenja,
— svim raspoloživim mjerama
radi se na smanjenju
sušenja i propadanja hrastovih i jelovih šuma,
— treba povećati ulaganje
u ozelenjavanje mediteranskoga
područja,
— poslije
drugoga svjetskog rata znatnim je prethvatima
narušena struktura debljinskih razreda
u prebornim šumama; treba uz postupan rast
drvne zalihe stvoriti povoljne preborne strukture
te ozdravljenje drveća,
— budući da je
gotovo polovica regularnih šuma
niskoga uzgojnog oblika ili panjače, trebat će
ih pretvoriti u visoke šume,


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 52     <-- 52 -->        PDF


prirodna obnova šuma temeljni je način kojim
se zadržava sva kakvoća šume,
— sprečavanje
prekomjerne sječe u svim oblicima
šuma,
— zaštita od požara i nekontrolirane ispaše stoke.
Svekoliki razvoj »Hrvatskih šuma« određuje za sljedećih
35 godina prihvaćeni Program razvoja, koji su
recenzirali eksperti. Njime se planira:


(1) na području šuma i proizvodnje drva:


povećanje drvne zalihe, prirasta i etata,


povećanje pošumljenih površina za približno 7%
površine Hrvatske,


djelovanje na sanaciji privatnih šuma,


zaustavljanje daljeg propadanja šuma vlastitim
radom te utjecajem na smanjenje onečišćenja
šuma,


unapređenje uloge zaštitnih šuma, osobito na
kršu i primorskom području,


povećanje uloge hrvatskih šuma kao mjesta odmora,


usklađivanje zaposlenih s planiranim opsegom
radova,


razvijanje svijesti mladih naraštaja o drveću i
šumi kao nacionalnoj vrijednosti;
(2) na području otvaranja šuma:


sadašnju otvorenost šumskim prometnicama od
približno 6,5 m/ha treba godišnje povećati za
0,3 m/ha (godišnje treba izgraditi oko 600 km
šumskih prometnica); istovremeno treba graditi
i mrežu sekundarnih prometnica (traktorske vlake),


izgrađivati protupožarne putove i prosjeke, posebno
u mediteranskome području,


uz obnovu mnogih svojih prometnica i prometnih
objekata »Hrvatske šume« će pomagati obnovu
domovine sudjelovanjem u gradnji novih
cesta;
(3) na području dobivanja drva:


izbor tehnologija, metoda i postupaka uz optimalnu
organizaciju rada,


razvijanje novih vlastitih metoda i organizacije
rada uz njihovu provjeru na stalnim ispitivalištima,


povećanje kakvoće rada uz stalnu provjeru rezultata
u ovisnosti o uloženim sredstvima i radu,


poticanje i pomaganje razvoja i proizvodnje domaće
strojogradnje za potrebe šumarstva,
obnavljanje vlastitih sredstava rada uz dalji razvoj
poduzetništva,


određivanje realnih normativa rada, materijala,
energijske potrošnje te jedinstveno praćenje izvršenja
plana i rada.


Za razvoj su bitne i ove zadaće:


— iz procjene da je u Hrvatskoj
oštećeno oko 40%
šuma, od toga nepovratno oko 20%, izlaze i
zadaci njihove obnove,
— temelj djelovanja je osiguranje potrajnoga gospodarenja
kao upravljanja i iskorištavanja šuma i
šumskih zemljišta na način i u takvoj mjeri da
se održava njihova biološka raznolikost, proizvodnost,
sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal
da ispune, sada i u budućnosti, bitne
ekološke, gospodarske i socijalne funkcije na
lokalnoj i globalnoj razini i da to ne šteti drugim
ekosustavima,
— brinuti o urbanome šumarstvu koje sjedinjuje
pozitivno djelovanje na okoliš i njegovu rekreativnu
i ukupnu estetsku vrijednost,
— sudjelovati u prostornom uređenju Hrvatske her
su šume važan čimbenik u oblikovanju krajolika
i zaštiti gospodarskoga i životnog prostora,
— rasadničkom proizvodnjom u pedesetak rasadnika
s površinom oko 470 ha osigurati biljke za
pošumljavanje u šumama svih oblika vlasništva,
za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
šuma, djelomice i ukrasnog bilja,
— razvoj vlastite sjemenarske službe i proizvodnje
šumskog sjemena (slijed: izvor, nadzor, skupljanje,
priprema, uzdržavanje),
— osiguranje sjemenskih ploha četinjača i listača,


— stvaranje djelatne
ophodne osmatračke i dojavne
službe kao mjere zaštite od požara,
— zbog velikoga broja ozljeda na radu treba
trajno
unapređivati sve oblike zaštite (dodatna izobrazba,
zaštitna sredstva, tehnička propisnost...),
— ponovno
pokretanje natjecanja šumarskih radnika
Republike Hrvatske u 1994. godini,
— trajno
usmjeravanje sufinanciranog znanstvenog
rada na one zadatke koji ponajprije osiguravaju
šumske ekosustave, potrajno gospodarenje, rad
na siguran način te djelotvornost šumarstva i
učinkovitost rada,

pretvorba nešumarskih djelatnosti (oko 2% zaposlenih),
— dalji
razvoj informatičkoga sustava »Hrvatskih
šuma«,
— suradnja s državnim poduzećima šumarstva u
Europi, svjetskim šumarskim i nešumarskim
udrugama te organizacijama (IUFRO, FAO,
ILO, EU, ISO, ECE, ISTVS...).
Osiguranje tzv. netržišnih dobara šuma
kojima upravljaju »Hrvatske šume«


Gospodarski proizvodna šuma i ekološki je djelotvorna.
Zato se hrvatsko šumarstvo opredijelilo za nedjeljivost
gospodarskih, ekoloških, socioloških i drugih
tzv. netržišnih dobara. Iz toga postulata izlazi:


— ekološko djelovanje šume s izrazito naglašenom
hidrološkom i vodozaštitnom, protuerozijskom,
klimatskom, protuimisijskom, vjetrobranom i dr.
ulogom,
— u
ekološki zahvat spada i očuvanje genofonda
svih vrsta živih bića u prirodnim šumskim ekosustavima,


ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 53     <-- 53 -->        PDF

socijalna funkcija šuma očituje se omogućavanjem
turističkoga i rekreacijskoga čovjekova djelovanja
te povećanja estetske vrijednosti krajolika,
netržišna dobra hrvatskih šuma o kojima brinu
»Hrvatske šume« očituju se:


u trošnji preko 15,5 milijuna tona ugljičnoga
dioksida iz zraka te time u ublažavanju nepovoljnih
posljedica tzv. efekta staklenika,


u novostvorenome kisiku oko 31 milijuna tona
godišnje,


u zadržavanju preko 100 milijuna tona prašine
svake godine,


u vezivanju u drvu oko 20 PWh (petavatsat,
P=1015) energije godišnje, što uz godišnji prirast
od 7,5 milijuna kubnih metara drvne tvari,
prosječnu gustoću drva od 600 kg/m3 i uz
toplinsku vrijednost od 3,5 kWh/kg omogućuje
godišnje akumuliranu energiju u novopriraslom
drvu u Hrvatskoj u iznosu oko 16
GWh (gigavatsat, G=109).
POGOVOR


Sagledavajući prošlost i sadašnjost hrvatskih šuma
u surječju s europskim šumarstvom s kojim su stasale,
a u nadi da će nam budućnost biti sklonija, te imajući
na umu realna trenutna događanja s hrvatskim šumama
glede javnoga mišljenja, željeli bismo da u svjetlu činjenica
javnost dobije bar približno realnu sliku o hrvatskome
šumarstvu. Pritom treba ponoviti: u posljednjih
100 godina šumske površine nisu u Hrvatskoj smanjene,
čak su i nešto povećane. Zasluga za njihovu
zaštitu pripada generacijama zanesenjaka. Baš zato i
treba u pogovoru naglasiti:


(1) Svi radnici i djelatnici ustanova i udruge, potpisnica
ovoga priopćenja, imaju uz 10.000 uposlenih
u »Hrvatskim šumama« dovoljno znanja, snage i volje
da šume kojima gospodare dovedu, kao i ostale hrvatske
šume, u stanje prirodne ravnoteže uz postojanost
šumskih ekosustava.
(2) Unatoč opravdanoj osjetljivosti javnosti na zbivanja
u šumarstvu kao nacionalnoj privrednoj grani,
sav taj rad na velikome prostoru, u svako godišnje
doba, sa znatnim ograničenjima u nabavci sredstava
rada, često se nepotrebno remeti voluntarističkim upletanjem
u svakodnevne poslove, mnogim ograničenjima,
aferaškim pristupom strukovnim problemima.
(3) Uzimanje (ne)dokazanih pojedinačnih ekscesnih
stanja za ocjenu JP »Hrvatske šume« koja, ukoliko i
postoje, mogu biti tek djelić svekolikoga radnog obujma,
upućuje barem na objektivnost iznositelja, ako ne
i na njihovu prikrivenu tražnju vraćanja na nekadašnje
stanje organiziranosti, poslovanja i odnosa u šumskome
kompleksu Hrvatske.
(4) Prijedlozi Vlade Hrvatske koje je usvojio Zastupnički
dom Sabora ne idu za stvaranjem »slučaja
koji pada u zaborav«. Naprotiv, ono što će se utemeljeno
izdvojiti kao nepravilnosti i nezakonitosti iz cjelokupnoga
poslovanja »Hrvatskih šuma«, samo će pomoći
da ostali dio, rasterećen vlastitih i okolišnih »dobronamjernika
«, korača dalje znanim i već zacrtanim
europskim stazama u gospodarenju šumama.
(5) Zastupničko pozivanje na uspostavu »novoga
ustrojstva Javnog poduzeća koje će se više brinuti o
šumi kao nacionalnom bogatstvu« ocjenjujemo kao dio
pokušaja prikrivenoga vraćanja na uvodno ispisana načela
po kojima su šume i šumarstvo preživjeli 45 godina.


(6) Današnje ustrojstvo »Hrvatskih šuma« osnova
je na koju treba u okviru jedinstvenoga poduzeća graditi
sustav provjeren u sličnim ili podjednakim europskim
uvjetima.
(7) Stručni rad svih struka u okviru svekolikoga
rada »Hrvatskih šuma« nije poznat samo u Hrvatskoj
(rad u HAZU; dobivanje državnih nagrada Republike
Hrvatske pojedinaca iz »Hrvatskih šuma« i si.) nego
i u svijetu: ili je to katkada doprinos svjetskomu znanju,
ili vođenju znanih istraživačkih projekata (dužnosnici
organizacije IUFRO, eksperti FAO, Fulbrightovi
i Humboldtovi stipendisti...), ili poticaj i stvaranje vlastitih
novih sredstava rada (srednji skider ECOTRAC)
itd.
Sve izneseno tek je želja da se pomogne svima koji
žele znati i spoznati kako se jedna struka i gospodarska
grana na početku svojega uskrsnuća bori sa silama
koje ne interesiraju činjenice, s onim havelovskim mjestom
koje je postalo moralno poremećeno, a to se
pokazalo mnogo ozbiljnijim nego što je itko mogao
predvidjeti... unatoč povratka slobode!


Javno poduzeće »Hrvatske šume« gospodari na zakonskim
osnovama gospodarenja koje su u svim svojim
dijelovima pomno kontrolirane i pri donošenju i u
realizaciji. Tijekom povijesti svaka je pravna država
osiguravala svoje šume zakonskim propisima od nedopuštenih
radnji, a šumarska je praksa u takve zakonske
odrednice ugradila i svoj odnos prema šumi. To se
posebno odnosi na Hrvatsku, koja spada u vodeće
zemlje u Europi glede kvalitete i prirodnosti svojih
šuma, ali i šumarske prakse i znanosti.


Proces rada u šumarstvu je javan, temelji se na
planskim osnovama već dugi niz godina i ne omogućuje
utaje i pronevjere u obliku i opsegu kako se to želi
prikazati u javnosti.


119
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Sve je to razlogom da svim dužnosnicima hrvatske
Vlade i JP »Hrvatske šume« koji su se dosljedno zalagali
za jedinstveno šumarsko poduzeće u Hrvatskoj


Za Znanstveno-nastavno vijeće
Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Dekan Šumarskoga fakulteta
Prof. dr. se. Mladen Figurić


želimo da ustraju na tome putu, jer popravnih ispita
u ovoj generaciji neće biti.
Zagreb, 15. travnja 1994.


Za Hrvatsko šumarsko društvo


Za Šumarski institut, Jastrebarsko Zagreb
Ravnatelj Predsjednik Upravnog odbora
Dr. se. Joso Gračan Prof. dr. se. Slavko Matić


NEKOLIKO NATUKNICA O POTPISNICIMA PRIOPĆENJA


(1) Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet u Zagrebu neprekinuto izvodi
visokoškolsku nastavu 134 godine (u tijeku je 268.
nastavni semestar). Od toga vremena 95 godina radi
u okrilju Zagrebačkoga sveučilišta kao njezin po starosti
četvrti član. Za to je vrijeme Fakultet završilo 5.505
inženjera šumarstva i drvne industrije, 226 stručnjaka
steklo je zvanje magistra šumarstva odnosno drvnotehnoloških
znanosti, dok je istovremeno obranjeno 117
doktorata na području biotehničkih znanosti. Mnogi
od navedenih stručnjaka koji su visokoškolsku naobrazbu
stekli na Šumarskome fakultetu nisu samo priznati
stručnjaci u domovini, nego svoje stečeno znanje prenose
u najrazvijenijim šumarskim školama svijeta (Njemačka,
Švicarska, Kanada...), gradeći trajne mostove
sa svojom domovinom. Neki od njih su uz časna priznanja
dužnosnika poznatih najstarijih svjetskih nevladinih
udruga (npr. IUFRO) postali i akademici u svojoj,
ali i u drugim zemljama. Za to su, uz druga
odličja, primali i počasne doktorate znanih europskih
sveučilišta.


(2) Šumarski institut u Jastrebarskom
Ovaj danas državni institut Republike Hrvatske,
uz Fakultet, jedina je znanstvena ustanova u Hrvatskoj
koja nastavlja tradiciju znanstvenoistraživačkog rada
dugu 70 godina, sudjelujući u ostvarenju mnogih šumarskih
ciljeva. Institut i Fakultet preko četvrt stoljeća
zajednički rade na programu znanstvenoistraživačkoga
rada u šumarstvu. Tijekom svoga djelovanja dao je
značajan doprinos na stvaranju novih spoznaja, odgoju
mladih znanstvenika, prenošenju znanstvenih dosega
u šumarsku praksu. Prožimanje teorije i prakse prati
svaku djelatnost ove u svijetu afirmirane ustanove.


(3) Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD)
Udruga šumarskih inženjera osnovana je 1841. godine.
Jedna je od najstarijih strukovnih organizacija u
Hrvatskoj, a najstarija je inženjerska udruga. Osim što


okuplja šumarske stručnjake na društvenim i stručnim
problemima, HŠD tijekom gotovo 150 godina svoga
postojanja prati svekoliku djelatnost struke, njezinih
organizacija, svojih članova, a sve s ciljem postizanja
mnoge koristi, često i nauštrb trenutnih probitaka.


Zajedničko djelovanje članova ustanova i udruge,
potpisnica priopćenja, posebno se vidi na suradnji na
dugoročnom planiranju u šumarstvu; greške i nestručnosti
u toj ljudskoj djelatnosti teško se ispravljaju.


Današnja generacija šumara naslijedila je tradiciju
dobrih gospodara šuma te ustrajava na načelu da šume
nisu naslijeđene od predaka, nego da su posuđene od
naših nasljednika.


Držeći se znanih načela, planski gospodareći šumama
u Hrvatskoj na stručnim i znanstvenim osnovama
već preko 225 godina (Zakonska uredba o šumama
iz 1769. godine objavljena je na hrvatskome
jeziku), šumarski stručnjaci sačuvali su prirodne šume
u Hrvatskoj i u lako dostupnim dijelovima — okolici
velikih gradova (Medvednica, Kotar-šuma, Pokupski
bazen), uz prometnice (Spačva, Gorski kotar), uz vodene
tokove (Posavina, Repaš) i dr. Danas su one i
uzor šumarima svijeta i spomenik stručnoga stoljetnoga
gospodarenja šumama. Sačuvane su i posljednje prašumske
oaze u Europi (Čorkova uvala, Bijele i Samarske
stijene, Senjsko bilo).


Drvna zaliha je u hrvatskim šumama za posljednje
33 godine porasla za 35%, oko 1% godišnje (od 195
milijuna kubnih metara na 298 milijuna m3), iako se
prosječno užilo oko 4,5 milijuna m3 bruto drvne zalihe.
Time je samo drvo sudjelovalo u bruto prihodu Hrvatske
s 1,2%, dok se prema svjetskim spoznajama općekorisne
funkcije šuma cijene na 10 do 30 puta veći
iznos od vrijednosti drva.


Iz navedenoga, a još više iz urađenoga a nespomenutoga,
ustanove i udruga, potpisnice priopćenja, predlagale
su i mnogo prije 1991. godine hrvatske šume
kao jedno gospodarsko područje, što je sadašnja generacija
i dočekala. Sve ostalo znalcima i dobronamjernicima
govore brojke.