DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 70     <-- 70 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz
područja šumarstva, primarne prerade drva, zaštite
prirode, lovstva, ekologije, prikaze stručnih
predavanja, savjetovanja, kongresa, proslava i
si., prikaze iz domaće i strane stručne literature,
te važnije spoznaje iz drugih područja koje su
važne za razvoj i unapređenje šumarstva. Objavljuje
nadalje i ono što se odnosi na stručna zbivanja
u nas i u svijetu, podatke i crtice iz prošlosti
šumarstva, prerade i uporabe drva, te radove
Hrvatskoga šumarskog društva.
Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani
jasno i sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni
i stručni članci u prilogu trebaju imati kratak
sadržaj (sažetak) na engleskom ili njemačkom
jeziku (iz posebnih razloga na nekom drugom
jeziku), podatke i zaključke razmatranja. Sažetak
na stranom jeziku može biti napisan najviše na
1,5 stranici s proredom na papiru formata A4
(lijevi slobodni rub do 3 cm).
Molimo autore da se pridržavaju slijedećeg:


— Prije
uvoda treba napisati kratki sažetak o
temi članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše
do 1/2 stranice napisane s proredom na
papiru formata A4.

U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku
ono što omogućuju dobiveni rezultati
uz opće prihvaćene spoznaje iz određenog
područja šumarske struke i prakse.
— Opseg teksta može iznositi najviše 10 tipkanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima
(tablice, crteži, slike ...), što znači do 16 stranica
s proredom na papiru A4. Samo u iznimnim
slučajevima Uređivački odbor časopisa
može prihvatiti radove nešto većeg opsega, ako
sadržaj i kvaliteta tu opsežnost opravdavaju.
— Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno
izražavati sadržaj rada. Ako je članak već
tiskan ili se radi o prijevodu, treba u bilješci
na dnu stranice (fusnote) navesti kada je, gdje
i na kojem jeziku tiskan.
— Naslove, podnaslove u članku (sažetak, uvod,
metodološke napomene, rasprave, rezultate
istraživanja, zaključke, literaturu, opise slika
i tablica ...) treba napisati na hrvatskom i
engleskom (ili njemačkom) jeziku.

Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju
redoslijedom arapskim brojevima, a navode
se na dnu stranice gdje se spominju. Fusnote
u tablicama označavaju se malim slovima i
navode se odmah iza tablica.
Za upotrebljene oznake treba navesti nazive
fizikalnih veličina, dok manje poznate fizikalne
veličine treba posebno objasniti u jednadžbama
i si.


Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da
budu razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti
ih brojevima kako slijede.


Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti
odvojeno od teksta i olovkom napisati broj
slike, ime autora i skraćeni naslov članka.
Slike trebaju u pravilu biti u omjeru 2:1.


Crteže i grafikone treba uredno nacrtati i izvući
tušem. Tekst i brojke (kote) napisati uspravnim
slovima, a oznake fizikalnih veličina
kosim. Fotokopije trebaju biti jasne i kontrastne.


Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim
kriterijima.


Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao
primjer navodimo:


1.
Klepac, D.: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
1965.
2.
Prpić, B. i Komlenović, N. i Seletković
M.: Propadanje šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list 5-6, 1988, str. 195-215.
Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof.,
dr., mr., dipl. inž. ...).


Potpuno završene i kompletne članke (tekst


u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu
odgovarajućeg područja na mišljenje u zemlji,
a za znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.


Autori koji žele separate - posebne otiske
svojih članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem
rukopisa. Separati se posebno naplaćuju,
a trošak se ne može odbiti od autorskog
honorara. Najmanje se može naručiti 30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.


Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206
Telefax: 444-206