DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 65     <-- 65 -->        PDF

s one strane Save pucali topovi i bombardirali
naše ljude, kuće, putove i sve
živo na zemlji i tlu. Jasno, tajnik će i
dalje nastaviti obavljati poslove kako
bi novi U:0. i N.O. uvijek imali
stručno pripremljene podloge za pripremu
Odluka i ukupnog djelovanja
HŠD-a i Šumarskih društava.


Adam Pavlović na kraju zahvalio se


konstituirajuće sjednice Upravnog
odbora Hrvatskoga šumarskog društva,
održane 26. siječnja 1994. godine u Zagrebu.


Nazočni: Mr. Darko Beuk, prof. dr.
Mladen Figurić, dr. Joso Gračan, To-
mica Lešković, dipl. inž., Božidar Lon-
gin, dipl. inž., prof. dr. Slavko Matić,
Adam Pavlović, dipl. inž., Ivan Pentek,
dipl. inž., Željko Perković, dipl. inž.,
prof. dr. Branimir Prpić, Zvonko Rožić,
dipl. inž., Tomislav Starčević, dipl.
inž., Nadan Sirotić, dipl. inž. Ivan Marice
vić, dipl. inž.


Prof. dr. Branimir Prpić u ime novo
izabranog Upravnog odbora na 98. godišnjoj
Skupštini HŠD-a održanoj 25.
studenoga 1993. godine u Zagrebu
otvorio je konstituirajuću sjednicu s napomenom
da se nalazimo neposredno
pred velikim zadacima, a posebno pred
pripremama za obilježavanje 150. obljetnice
od osnivanja Hrvatsko-slavonskoga
šumarskog društva (1846.) i 120.
obljetnice izdavanja Šumarskog lista
(1877.) i...


Predlaže kandidate: za predsjednika
prof. dr. Slavka Matica, a za potpredsjednika
prof. dr. Mladena Figurica i
dipl. inž. Tomislava Starčevića Upravnog
odbora Hrvatskoga Šumarskog
društva.


Prijedlog je prihvaćen.
Predsjednik Slavko Mati ć u svoje i
u ime dva potpredsjednika zahvalio se
je na izboru i povjerenju s riječima da
je to za njega velika čast a i odgovornost,
jer se radi o zadacima, koji se
moraju tako postaviti i izvršavati da i
u ovom idućem razdoblju postignemo
takve rezultate, koji će našu šumarsku
i drvnotehnološku struku u ukupnim
vrijednostima u našoj sada slobodnoj
Hrvatskoj državi, zadržati na vrhu najuspješnijih
staleških organizacija. Između
ostaloga naglašava:


- Mi imamo sve temeljne preduvjete
da našoj i svjetskoj stručnoj i ukupnoj
javnosti predstavimo što su to sve šumarski
stručnjaci činili za unapređenje
na upućenim riječima prof. Slavku Maticu
i svim sudionicima na sudjelovanju
u radu 98. Skupštine HŠD-a.


Pripreme za konstituiranje U.O. i izbor
predsjednika i potpredsjednika
obavit će se u vrlo kratkom vremenu
u skladu Statuta i sadržaja rada ove
Skupštine.


ZAPISNIK


i razvoj šumarstva i prerade drva u proteklih
150. i više godina koliki je to
bio posredni i neposredni doprinos za
očuvanje hrvatskog identiteta na prostorima
gdje živi hrvatski čovjek i njegov
stoljećima ugnjetavan narod sa svih
strana, a najviše od onih koji su dolazili
iz drugih civilizacija (s istoka).


— Potrebno je aktivirati naša šumarska
društva, i sve one članove koji
mogu doprinjeti realizaciji ciljeva koje
si postavljamo našim programima.
Imamo povoljne uvjete i mogućnosti da
preko naših organizacija — institucija
(Ministarstva, j.p. »Hrvatske šume«, Š.
fakulteta, Š. instituta i...) osiguramo i
potrebna sredstva za realizaciju programa
kroz razne oblike djelovanja u
zemlji i u inozemstvu.
— Od 1841. godine naši su inženjeri
velikim zanosom radili na afirmaciji
struke. No 1918. godine nastalo je zamračenje,
ali smo ipak i u tim uvjetima
sačuvali pa i razvijali našu znanost i
šumarsku struku i možemo reći i sačuvali
osnove za uspješan rad.
Prije ove sjednice obavili smo u užem
sastavu razgovor o mogućem sadržaju
rada na ovoj sjednici, pa mi dozvolite
da predložim


DNEVNI RED


1.
Razmatranje i prihvaćanje ZAPISNIKA
98. SKUPŠTINE HŠD-a.
2.
Program rada za mandatno razdoblje
1994.-1997. godine i Plan
rada za 1994. godinu.
3.
Razmatranje prijedloga o izdavanju
Šumarskog lista.
Prihvaćen je predloženi dnevni red
bez izmjena i dopuna.


Ad. 1.


Slavko Matić, otvara raspravu.
Prihvaćen je Zapisnik 98. Skupštine
HŠD-a u kojemu su sadržana IZVJEŠĆA
o radu s odgovarajućom dokumentacijom,
Zaključni račun za


Zapisnik sastavio
Ivan Marićević, dipl. inž. v.r.


Radno Predsjedništvo
Adam Pavlović, dipl. inž. v.r.


Ovjerovitelji:


1. Vlado Špoljarić, dipl. inž. v.r.
2. Nadan Sirotić, dipl. inž. v.r.
1992. godinu i Osnovne smjernice za
izradu PROGRAMA RADA za naredno
razdoblje bez primjedbi.


Ad. 2.


Slavko Matić, ukratko iznosi i obrazlaže
važnije zadatke, koje moramo
određenije definirati i razraditi.


Na 98. Skupštini, HŠD-a prihvaćeno
je uvodno izlaganje, Izvješća i Prijedlog
osnova za izradu Programa rada za naredno
razdoblje 1994. - 1997. i za
1994. godinu.


Predlaže da u Programu rada za
1994. godinu posebno naglasimo poslove
i zadatke:


- ŠUMARSKI LIST -u narednom
razdoblju treba osigurati veću nakladu
(pretplatu za sve inženjere i tehničare)
i promjene koje će i po formi i sadržaju
još više naglasiti njegov značaj za šumarsku
struku. Sve poslove za realizaciju
tih zadataka obavljati će glavni
urednik prof. dr. Branimir Prpić s urednicima
i drugim suradnicima.
- ŠUMARSKI DOM - održavati
na temelju tehničke dokumentacije i
odluka Upravnog odbora. Za potrebe
realizacije zadataka iz Programa rada
prilagoditi odgovarajuće podrumske
prostore i dvorište, te prostore u prizemlju
zgrade. Na ostalim etažama (I
i II katu i potkrovlju) poslovne prostorije
koristiti će se za određene šumarske
institucije odnosno one organizacije
koje su u funkciji unapređenja i razvoja
naše znanosti i struke.
- Novim STATUTOM HŠD-a i posebnim
odredbama potrebno je osigurati
način na koji će se uspostavljati,
unapređivati i realizirati mogući zajednički
interesi na relaciji šumarstvo —
prerada drva - tržište.
- MEĐUNARODNU SURADNJU
inicirati, a posebno organizirati simpozij
povodom 150. — obljetnice osnivanja
HŠD-a i 120. godina izdavanja Šumarskog
lista.
63
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— inicirati osnivanje ŠUMARSKE
AKADEMIJE, jer zato postoje sve
predispozicije — prema kriterijima koji
su poznati u drugim zemljama (Italija,
Austrija...).
— STRUČNU SLUŽBU HŠD-a svakako
je potrebno racionalnije organizirati
i osigurati odgovarajuću opremu za
tu svrhu, a u skladu ciljeva koji se žele
ostvarivati u tijeku 1994. godine i idućem
razdoblju.
U raspravi su sudjelovali (Gračan,
Pavlović, Sirotić, Starčević, Prpić, Maričević
...) u kojoj su između ostalog
naglašena aktualna pitanja — teme s
mogućim rješenjima.


1. Joso Gračan, slaže se s pristupom
u svezi naznačenog sadržaja za
PROGRAM RADA i ne treba opisno
objašnjavati zadatke — dovoljno je naglasiti
najvažnije skupine zadataka na
2—3 stranice.
— Treba omogućiti svakom našem
članu — inženjerima i tehničarima redovno
primanje ŠUMARSKOG LISTA.
Uz neposrednije sufinanciranje
naših organizacija i drugih zainteresiranih
moguće je Šumarski list tehnički
osuvremeniti i sadržajno obogatiti.
2. Adam Pavlović, čestitao je
predsjedniku i potpredsjednicima na izboru
u želji da svi zajedno uspješno
obavimo sve poslove koji su pred nama
u idućem razdoblju. U proteklom razdoblju
donijeli smo više odluka o tekućim
i dugoročnim zadacima u svezi
150.te obljetnice HŠD-a i 120-obljetnice
Šumarskog lista, Održavanju i prenamjeni
Šumarskog doma, Pripremama
za osnivanje šumarskih muzeja u Bošnjacima
i negdje na području Južne
Hrvatske. U Šum. domu održavale bi
se izložbe, prikazivali filmovi video i
na druge načine prikazivale vrijednosti
naše struke, šume i ljepote naše domovine.
Pozdravlja ideju — prijedlog da
pristupimo prikupljanju i izradi odgovarajuće
dokumentacije za osnivanje Šumarske
akademije.
3. Nadan Sirotić, predlaže da bi
trebalo odgovarajući način na zgradi
Šumarskog doma, i za »Hrvatske šume
« i Hrvatsko šumarsko društvo zamjeniti
odgovarajućim kvalitetnijim rješenjima.


4. Tomislav Starčević, važno je
pronaći i utvrditi orjentire Programa
rada za iduće razdoblje. Između ostaloga
potrebno je kritički analizirati šumarstva,
jer uvijek ima pitanja na koja
se mogu dati bolji odgovori - racionalnija
rješenja.
Hrvatsko Šumarsko društvo i naša
Šumarska društva u svojim programima
rada svakako bi trebala ugraditi aktivnosti
koje će razvijati pozitivne osobine
članstva sa visokim stupnjem tolerancije
u međusobnim odnosima i poštujući
dostojanstvo pojedinca u ostvarivanju
zajedničkih i posebnih ciljeva. Svaki
naš član mora osjetiti da je to što radimo
i od neposrednog pozitivnog interesa
za očuvanje naših šuma i ukupnih
vrijednosti domovine. Prijedloge prof,
dr. Potočić potrebno je naznačiti i operativno
razraditi.


5. Ivan Marice vi ć i Adam Pavlović
posebno su naglasili potrebu da
se obavljaju odgovarajuće pripreme za
izradu novog STATUTA, koji će utvrditi
nove odredbe u skladu Zakona o
udruženjima građana, koji bi se trebao
donijeti u 1994. godini.
Slavko Matić, zahvalio se sudionicima
u raspravi — mišljenjima i prijedlozima
za razradu zadataka po pojedinim
područjima našeg djelovanja. Prihvaćen
je prijedlog da:


1. Branimir Prpić, odgovara za poslove
i zadatke koji se odnose na pripremu
i izlaženje Šumarskog lista.
2. Joso Gračan, raditi će na pripremama
za održavanje simpozija ili Kongresa
povodom 150. obljetnice HŠD-a.
3. Mladen Figurić, obavljati će pripreme
za osnivanje ŠUMARSKE
AKADEMIJE.
4. Slavko Matić, Tomislav Starčević
... obavljati će organizacijske i druge
poslove unutar HŠD-a i s određenim
institucijama.
5. Svaki član U.O. dužan je neposredno
sudjelovati u organiziranju aktivnosti
svoga društva.
6. Predsjednik Slavko Matić, posredno
će preko poslovnog tajnika rukovoditi
poslovima i zadacima koje
obavlja stručna služba.
Ad. 3.


Branimir Prpić, glavni i odgovorni
urednik Šumarskog lista daje kratko
obrazloženje o korisnim i potrebnim
promjenama u strukturi uređivačkog
odbora po pojedinim znanstveno stručnim
i društveno — staleškim sadržajima


— rješenjima.
Između ostaloga je naglasio:


— Urednici određenih područja prvenstveno
trebaju biti mlađi šumarski
znanstvenici, a recenzenti članaka poznati
i najistaknutiji naši profesori i
znanstvenici u najvišim zvanjima kao i
iz inozemstva (Austrija, Slovačka...)
— Ima više razloga za promjene formata
Šum. lista i suvremenija tehnička
rješenja (A4) kako je to uobičajeno u
drugim zemljama iz kojih dobivamo časopise
šumarske i drugih struka koji su
po sadržaju zanimljivi za naše šumarstvo.
— Godišnje pretplate ostaju iste kao
u 1993. g. s tim da se uz neposrednije
angažiranje naših članova (osobito onih
na odgovarajućim funkcijama) iz naših
organizacija — institucija (»Hrvatske
šume«, Šum. fakultet, Šum. institut...)
osjetnije poveća broj pretplatnika, što
znači i naklade.
Nakon rasprave (Matić, Gračan,
Prpić...) prihvaćeni su prijedlozi glavnog
urednika uz napomenu da se određene
znanstveno-stručne discipline razvrstavaju
u mani broj područja, koja
čine strukturu uređivačkog odbora.


Zapisnik sastavio:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.


Predsjednik
Upravnog odbora


Prof. dr. Slavko Matić v. r.