DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 62     <-- 62 -->        PDF

iskustva više šumarskih generacija iz ranijih
razdoblja od 1846. godine. Skupštine
upravljajući i nadzorni odbor i posebno
organizirane radne grupe postizavale
su značajne uspjehe, što nam
najbolje potvrđuju pisane riječi kroz
knjige ZAPISNIKA, IZ ŠUMARSKOG
LISTA i drugih publikacija, ispisane
na hrvatskom jeziku rukom vrijednih
i zaslužnih šumara članova od
osnutka Hrvatskoga-slav. šumarskog
društva — kroz različite oblike organiziranosti
i nazive sve do danas.


POLAZNE OSNOVE I SMJERNICE:


— Člankom 11. Statuta HŠD-a odred
ene su zajedničke osnove za aktivnost
HŠD-a i ŠD-a, ukratko ih navodimo:
— poticanje stvaralačke inicijative za
razvoj šumarstva i prerade drva,
— praćenje razvoja znanosti, tehnologije
i primjene rezultata istraživanja u
praksi,
— angažiranje struke u svrhu uspostavljanja
i očuvanja skladnog razvoja
biljnih zajednica šuma na određenim
prostorima,
utjecaji na stvaranje potrebnih uvjeta
za stručno ospososbljavanje kadrova i
racionalno korištenje svih činilaca za
unapređenje naših djelatnosti,


— stvaranje uvjeta za izdavanje znanstvenih
i stručnih knjiga, časopisa i drugih
stručnih publikacija,
— uspostavljanje i razvijanje suradnje
među društvima u zemlji i na međunarodnim
relacijama,
— organiziranje savjetovanja i drugih
stručnih skupova, izložbi u cilju upoznavanja
stručne i ukupne javnosti o
stvarnim vrijednostima šumarske i
drvnotehnološke struke i njenom ukupnom
doprinosu u razvoju našeg čovjeka
i društva, na ovome tlu.


— i druge osnove za izradu programa
i određenih zadataka HŠD-a i ŠD-a.
Za izradu godišnjih Programa rada
svakako treba koristiti dosadašnja iskustva
i nove spoznaje — sadržaje iz
određene dokumentacije GLASNIKA
za šumske pokuse, Šum. fakulteta, RADOVI
- Šumarskog instituta Jastrebarsko,
ŠUMARSKOG LISTA I
RAZVOJNIH PROGRAMA šumarstva
i DRVNE INDUSTRIJE te drugih
publikacija i dokumenata, koji se odnose
na problematiku naših djelatnosti.


Bogata riznica pitanja, koja se u današnjim
uvjetima postavljaju, a na koja
je potrebno znanstveno-stručno i praktično
odgovoriti zbog budućnosti, možemo
naći najviše u ZAPISNICIMA i
OSTALOJ DOKUMENTACIJI HR


60


VATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
I ŠUMARSKIH DRUŠTAVA.
Za pisanje Povijesti Hrvatskog šum.
društva svakako se mora proširiti istraživanje
na određenu dokumentaciju,
koja se nalazi u ARHIVAMA države,
komore, sindikata, političkih i drugih
oblika organiziranosti, pa i kod pojedinaca.


Za obilježavanje 150. obljetnice osnivanja
HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA (1846.-1996.) i 120
obljetnice izlaženja ŠUMARSKOG LISTA
u 1996. godini potrebno je izraditi
POSEBNI PROGRAM proslave s
određenim zadacima po fazama, pripreme
za izradu odgovarajuće dokumentacije
tijeka održavanja određenih
skupova, izložbi i slično. Do sada je
na više sjednica U.O. vođena rasprava


o tezama
za izradu PROGRAMA.
Za ovu svrhu samo ćemo naznačiti
važnija područja znanstvenih i stručnih
aktivnosti po pojedinim djelatnostima
šumarstva i drvne tehnologije u kojima
se nalaze pitanja na koja se traže prava
najracionalnija rješenja u primjeni.
Uloga HŠD-a i ŠD-a u tome poslu
može biti vrlo važna, ako se u pravo
vrijeme angažiraju objektivne i stručne
snage u traženju najboljih rješenja za
određene probleme.


To su između ostalih ova područja
aktivnosti s određenim temama:


— Razvojni ciljevi i mjere za njihovo
ostvarivanje.
Osnovne djelatnosti:


— Uređenje šuma
— Uzgajanje šuma
— Krš — šume...
— Zaštita
šuma i očuvanje ekosustava
— Iskorišćivanje šuma
— Sporedni šumski proizvodi
— Građevinarstvo u šumarstvu
— Sredstva za rad
— Lovstvo
— Prateće i pomoćne djelatnosti
— Komercijalno poslovanje
— Informatika,
planiranje, organiziranja
poduzeća — suradnja, kadrovska
politika
— Knjigovodstvo i financije
— Preustrojstvo i obnova i odnosi iskorištavanja
šuma
— primarne
prerade drva (pilanska
proizvodnja, proizvodnja furnira,
ploča, parketa i određenih polufinalnih
proizvoda.
I svako naše šumarsko društvo,
prema stvarnim uvjetima na svom području,
ima veliki izbor tema za izradu
PROGRAMA RADA i izradu operativnih
zadataka i realizaciju postavljenih
ciljeva.


Ad. 7.


Predsjedavajući, Adam Pavlović,
otvara raspravu o uvodnom izlaganju,
izvješćima i ostaloj dokumentaciji koja
se odnosi na točke dnevnog reda od
1-6.


1. Prof. dr. Zvonimir Potočić, priložio
je »Potsjetnik za diskusiju na 98.
Skupštini Hrvatskoga šumarskog društva,
koji glasi:
Pozvan sam da prisustvujem kao
gost-učesnik na 98. Skupštini. Zahvaljujem
Upravnom odboru na ovom pozivu,
a volio bih da primim sličan poziv
i za 100 Skupštinu, i da joj u još dobroj
kondiciji i prisustvujem.


Dozvolite mi da ovom prilikom iznesem
jedan prijedlog za proširenje djelatnosti
Društva u slijedećim razdobljima
na jedan važan segment koji je
nekada bio veoma značajan ali koji je
u bivšem društvenom sistemu u ovakvim
i sličnim stručnim društvima bio
tabu, t.j. nije bio dozvoljen. Taj važan
segment djelovanja je zastupanje staleških
interesa članova stručnih društava.
Taj segment djelovanja treba razvijati
i bez obzira što još ne postoji zakon o
društvima građana. Predlažem da novi
Upravni odbor Hrvatskoga šumarskog
društva izvadi iz arhive Pravilnike
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva
i kasnijih šumarskih društava i da
nastoji primijeniti sve staleške odredbe
adekvatne ovom vremenu, a za koje
nema zapreke s obzirom na naš Ustav
i ostalo zakonodavstvo. U tom smislu
posebno predlažem:


1. Društvo treba da prati i razmatra
kadrovsku politiku ne samo u matičnim
stručnim organizacijama, nego i u ostalim
gdje je nužno da budu zastupljeni
šumarski stručnjaci.
2. Šumarski list treba dati određeni
prostor za objavljivanje stanja i kretanja
šumarskog stručnog kadra; i to:
a) da objavi popis i razmještaj stručnog
kadra, i to poimence,


b) da obavješćuje stručnu javnost o
imenovanjima, postavljanjima, premještanjima
i unapređivanju, kako je to i
prije bilo objavljivano u stručnom listu,
Šum. listu. Mnogi stručni kolege su već
u mirovini, a da se njihova imena i
prezimena ne mogu naći nigdje zabilježena
u njihovom stručnom tisku, pa su
ostali potpuni anonimci,


c) odlazak u mirovinu svakog pojedinog
stručnog kolege treba da je zabilježen
na odgovarajući način u Šum. listu.


3. U Šum. listu treba objaviti cjelokupnu
strulturu organizacije šumarstva