DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Prihvaćen je prijedlog o preraspodjeli
poslovnog prostora u Šumarskom domu
s time da se I. i II. kat prvenstveno
ustupa na korištenje J. p. »Hrvatske
šume«, a prostorije u prizemlju za potrebe
HŠD-a. Prostor u podrumskom
dijelu treba dogovorno koristiti, za potrebe
»Hrvarske šume« i Hrvatskog šumarskog
društva.


Izraženo je — Idejno rješenje rekonstrukcije
i prenamjene prostora podruma
i prizemlja. Objekt Šumarski
dom izrađen je 1898. godine za potrebe
Šumarske akademije, a na prijedlog
HŠD-a. Poslije drugog svjetskog rata,
polovina zgrade bila je nacionalizirana,
ali nakon upornog traženja dio nacionalizirane
zgrade, Zakonom o Denacionalizaciji
1977. godine vraćen je u vlasništvo
HŠD-a. U zgradi koja je stara gotovo
stoljeće, mnogi korisnici nisu ništa
ulagali na održavanje. Zato smo naročitu
pažnju poklanjali tom problemu i
zahvaljujući naporima stručne službe i
Upravnog odbora, uređena je fasada,
zaštićena stolarija, a prostorije I. i II.
kata su uredile »Hrvatske šume« za
svoje potrebe. Sada se radi na saniranju
temelja, a sve prema financijskim mogućnostima.


Bilo je rasprava na Upravnom odboru
o izradi novog Statuta HŠD-a, ali
pošto nije donesen Zakon o društvenim
organizacijama, zaključeno je da se
novi Statut donese u narednom razdoblju.
Novim Statutom trebalo bi riješiti
pitanje kako intenzivirati suradnju između
izvršnih organa HŠD-a i područnih
društava, područna društva s terena
trebala bi biti temeljna organizacija
HŠD-a, a HŠD — stručno staleška organizacija.


Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora
i Izvještaji sa Skupština uz druge
obavijesti, redovno se objavljuju u Šumarskom
listu, pa tako svi naši članovi
i naša javnost imaju mogućnost praćenja
aktivnosti i rezultate rada HŠD-a.


Ad. 2.


Dipl.
inž. Ivan Maričević


IZVJEŠĆE


o
radu Hrvatskoga šumarskog društva
(između 97. i 98. Skupštine
97. Skupština HŠD-a održana je 10.
prosinca 1992. godine u Zagrebu na
Šumarskom fakultetu s mnogo više uzvanika
(gostiju) (nego na ovoj 98. izbornoj
koji danas održavamo). Odlukom
Upravnog odbora na 29. sjednici
održanoj 10. studenoga uz utvrđivanje
prijedloga dnevnog reda, datuma i mjesta
održavanja osjetno je smanjen broj
pozvanih članova — (gostiju).


Ovo izvješće sastavljeno je na temelju
ukupnih aktivnosti Hrvatskoga šumarskog
društva i Šumarskih društava
i izvršnih organa i članova u određenim
organizacijama — institucijama i članova
u mirovini. Najbolji pregled tih
aktivnosti po tromjesečjima i godinama
sadržani su u ZAPISNICIMA organa
i u drugim oblicima koji se redovno
objavljuju u našem znanstveno, stručnom
i društvenom časopisu ŠUMARSKOM
LISTU.


Predpostavljamo da svi naši delegati
a nadamo se velika većina ovdje prisutnih
čitaju i informiraju se o sadržajima,
koje ćemo ovdje ukratko iznijeti, da
Vas podsjetimo i na određen način pozovemo
na sudjelovanje u raspravi zbog
kritičkog i stvaralačkog odnosa u traženju
što uspješnijeg djelovanja naše staleške
— šumarske organizacije, na razvoj
i unapređenje šumarstva i drvne
tehnologije, unutar i između organa
naše organizacije i u međunarodnim relacijama,
a što znači istovremeno i
ostvarivanje i neposrednih ciljeva i interesa
svih članova i organizacija.


Posebno skrećemo pažnju na prijedloge
za PROGRAME aktivnosti dr.
Jose Vukelića objavljene u Šumarskom
listu br. 11-12/92.


- U ZAPISNIKU 97. Skupštine Izvješće
o radu HŠD-a, IZVJEŠĆE
glavnog i odgovornog urednika Šumarskog
lista, Savjetovanje na temu:
»Stručnjaci — sudionici u obrani domovine
i štete u šumarstvu i preradi drva
zbog srpske agresije na Hrvatsku, te
dati prijedlozi u raspravi omogućili su
utvrđivanje stavova i zaključaka, koji
su pozitivno utjecali na rad i aktivnost
šumarskih društava i izvršnih organa
HŠD-a u 1993. godini. Pregled važnijih
registriranih aktivnosti u proteklom
razdoblju Izvršnih organa HŠD-a i
ŠD-a:


— Kao i ranijih godina na svim sjednicama
Upravnog odbora pod 1. točkom
dnevnog reda razmatrani su sadržaji
ZAPISNIKA U.O. i u pravilu su
prihvaćeni bez ili s manje primjedbi.
Predsjednik i tajnik sa stručnim suradnicima
po potrebi dali su obrazloženja
po pojedinim pitanjima i aktivnostima
i između sjednica. Za svako tromjesečje
izrađeni su Izvještaji o poslovanju s pregledom
ostvarenih rezultata po pojedinim
aktivnostima (Stručne službe, Šumarski
list i Vlastite djelatnosti) uz
određena objašnjenja po pojedinim
stavkama ostvarenog ukupnog prihoda
i ukupnih rashoda. Medu aktualnim pitanjima
raspravljalo se o problematici
vezanoj za održavanje Šumarskog doma
i što svrsishodnijoj namjeni poslovnog
prostora u prvom redu za stavaranje
temeljnih preduvjeta za postavljanje i
razradu zadataka iz Programa rada Hrvatskoga
šumarskog društva.


— Na 25. sjednici Upravnog odbora
održanoj 4. ožujka 1993. godine (Š. L.
3—5/93.) između ostaloga:
— Prihvaćeni su ZAPISNIK 24. sjednice
i 97. Skupštine HŠD-a.
— Prihvaćeno je Izvješće o poslovanju
za 1992. godinu, Izvješće Inventurne
komisije, Pregled obračuna prihoda
i rashoda po mjestima aktivnosti
i Izvješće Nadzornog odbora.
— Prihvaćeni su Program rada za
1993. godinu i Financijski plan za 1993.
godinu.
— Prihvaćeni su zadaci na održavanju
Šumarskog doma:
— popravak krova na dvorišnim stranama
i kompletna limarija i gromobranske
instalacije;
— pročelja s dvorišne strane urediti
u skladu koncepcije prenamjene podrumskih
prostora i dvorišta.
— održavanje prozora, vrata na II
katu i redovna održavanja zgrade.


— Prihvaćeno je obrazloženje za
uređenje podrumskog prostora Perkovčeva,
Vukotinovićeva za potrebe J. p.
»Hrvatske šume« i dijela HŠD-a.
— Prihvaćen je prijedlog da HŠD-a
kao suorganizator zajedno sa Šumarskim
društvima Slovenije, Austrije i
Italije, sudjeluju u pripremama za organiziranje
savjetovanja povodom 200.
obljetnice rođenja Josipa Ressela koje
će se održati 23. i 24. rujna u Portorožu.
— Nakon rasprave i naglašene pozitivne
ocjene o sadržaju pisma UNPROFORU,
prihvaćen je prijedlog da se to
pismo uputi na određenu adresu.
— Prihvaćeni su prijedlozi s obrazloženjima
u svezi izvješća odvjetnika o
iseljenju i plaćanju zakupnina Tehnološkog
fakulteta i Knjižnice grada Zagreba,
i daljnjega ulaganja u podrumski
prostor do Trga Mažuranića, o sufinanciranju
časopisa Drvne industrije, o poslovima
u svezi tiskanja i distribucije
tiskanica — unificiranih obrazaca za šumarske
organizacije i dr.
— Posebno je vođena rasprava o
predpripremama za obilježavanje 150.
obljetnice HŠD-a i 120. obljetnice izlaženja
Šum. lista i prihvaćen je prijedlog
da se za iduću sjednicu pripreme teze
za raspravu o Programu obilježavanja
u 1996. godini.
57