DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— Kojim mjerama i za koliko se
može povećati prosječna godišnja produkcija
sastojina hrasta lužnjaka.
ltd. tj. za ostalo treba koristiti izvorne
tekstove u ovom broju Radova.


2.
Ostale teme:
— Uspijevanje domaćih i stranih
vrsta četinjača u mladim kulturama na
području bujadnica i vriština Hrvatske
(Orlić, S. i Ocvirk, M.).
— Kulturne i tehnogenetske promjene
stanja šumskih tala zagrebačkog
područja (Martinović, J.).
— Novi rezultati istraživanja o utjecaju
imisija na šumske ekosustave Hrvatske
(Komlenović, N. i Rastov ski,
P.).
— Proizvodnja šumskih sadnica primjenom
novih metoda i uzgoja (uz ko-
Izborom prof. dra Aleksandra
Ugrenović a za člana Jugoslavenske
(zapravo hrvatske) akademije znanosti
i umjetnosti, i šumarstvo nalazi mjesto
u najvišoj znanstvenoj ustanovi. Osnovan
je Institut za eksperimentalno šumarstvo
u kojeg prelaze stručni radnici
1951. godine likvidiranog Saveznog instituta
za pošumljavanje i melioraciju
krša u Splitu, i pokreće se u publikaciji
Anali za šumarstvo. Do sada je
izdano 18 godišta Anala od kojih su
prva bila opsežnog volumena, s više
radova, a kasnije izlaze s po dva rada
godišnje, svaki rad kao poseban svezak.


U godini 1990. izdan je br. 16 s radovima:


16/1 Tomović , Zoran: Osjetljivost
hibrida topola iz sekcije Aigeiros na
Dotchichiza populea Sacc. et Br.


16/2 Vukelić, Joso: Prilog istraživanjima
fitocenoze hrasta kitnjaka i
crnog grahora (Lathyro-Quercetum peiraeae
Horv. /1938/ 1958) u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj.


U godini 1991. objavljeno je pod br.
17/1 Vidaković, Mirko & Borzan,
Zelimir: Uspijevanje nekih meduvrsnih
hibrida borova uzgojenih iz sjemena i
zakorjenjivanjem reznica, i


Br. 17/2 Halambek, Marija: Varijabilnost
gljive Chryphonectria parasi


rišćenje) mineralnih gnojiva (Rastov ski,
i Komlenović, N.).


- Hidropedološka istraživanja kao
potpora izboru vrsta šumskog drveća
za pošumljavanje plavljene zavale
krškog (kraškog) polja Mali lug u Gorskom
kotaru (Mayer, B. i Bušić
G.).2>
— Proces osnivanja šumskog hidropedološkog
informacijskog sustava
(ŠHPIS) na osnovi monitoringa podzemnih
i površinskih voda u Kupčini,
Varoškom lugu, Česmi i Turopoljskom
lugu (Mayer, B.).
- Utjecaj ozljeda stabala na neke
njihove fenotipske osobitosti (Krznar,
A. et al.).
— Utjecaj strukture šumskog goriva
na vjerojatnost pojave i razvoj požara
u sastojcima alepskog bora (B i 1 a n džija,
Jela i Lindić, V.).
ANNALES FORESTALES
ANALI ZA ŠUMARSTVO
Vol. 16, 17. i 18.


tica (Murr.) Barr. uzročnika raka kore
pitomog kestena (Castanea sativa
Mili.).


S godinom 1992. datumirani su svesci
br. 18/1, Šinderlaf, Jiff: Genetika i
oplemenjivanje europskog ariša (Larix
decidua Mili.) i


Br. 18/2, Klepac, Dušan i Kovačić,
Đuro: Još jedna mogućnost primjene
jednadžbi funkcija rasta. Ovaj
rad objavljen je na hrvatskom jeziku,
a svi prethodni na engleskom sa sažetkom
na hrvatskom jeziku.


Osjetljivost topola iz sekcije Aigeiros


na oboljenje kore koje izaziva Dot hichiza
populea Sacc. et Br. Tomović
je ispitivao na potomstvu hibrida


P. deltoides x P. deltoides, P. deltoides
x P. euramericana i P. deltoides spontane
oplodnje.
Ispitivanja su pokazala, da se unutar
familije potomstva javlja vrlo osjetljiva
i praktično otporna varijanta na D. populea.
»Naročito visoke genetske dobiti
mogu se očekivati unutar familija
potomstva iz hibridne kombinacije P.
deltoides x P. x euramericana« konstatacija
je autora.


Sastojine hrasta kitnjaka i crnog grahora
— varijanta s vlasuljom na Kalniku


- Vukeli ć je utvrdio na nadmorskoj
visini od 350 do 550 metara na suhim
i izloženim glavicama i hrptovima te
— Prikaz metode za utvrđivanje i
praćenje promjena u šumskim staništima,
nastale uporabom u turističke i rekreacijske
svrhe (Dolenec , Stela,
Krznar, Ankica i Vuletić, Dijana).
— Zaštita sadnica šumskog drveća
polipropilenskim štitnicima (Liović,
B.).
— Uspijevanje europskog ariša (Larix
decidua Mili.) u plantaži Jara3´ (Ocvirek,
M.).
— Proizvodnja šumskog sadnog materijala
u rasadniku Šumarskog instituta
(Orešković, Z. et al.).
— Pojava odgođene inkopatibilnosti
cjepova u nekim sjemenskim planta2)
U naslovima članka riječ u zagradi dodao


O.P.
3> Ta se plantaža površine 5,6 ha nalazi u Šumariji
Sokolovac.


strmim padinama. Ta je fitocenoza »na
Kalniku vrlo stabilna i zaštitnog je karaktera
«.


Istraživanja Vidaković-Borzana
pokazala su, da je »hibridizacija između
crnog bora (P. nigra Arn.J i običnog
bora (P. sylvestris L.J jako otežana uslijed
skoro potpune inkompatibilnosti.
«. Koristeći, međutim, za među vrsnu
hibridizaciju roditeljske parove koji
su pokazivali specifičnu sklonost križanju
uspjelo se dobiti određeni broj F]
hibrida Pinus x nigrosylvis Vid., koji
se daje vegetativno, reznicama, razmnažati.
Pokusna komparativna sadnja
crnog, običnog bora i hibrida osnovana
je na području Arboretuma Lisičine.*


Istraživanja Marije Halambe k pokazala
su, »da u našim šumama pitomog
kestena postoje hipovirulentni sojevi,
koji zbog svojih svojstava transmisije
hipovirulentnog faktora u virulentne
sojeve predstavljaju potencijalnu
mogućnost za suzbijanje raka kore pitomog
kestena«.


Jifi Šindelaf — iz Šumarskog instituta
Jilovište Strnadi, Češka — radi na
oplemenjivanju europskog ariša u
sklopu zaključaka skupa o šumarskoj
genetici u Stockholmu 1963. i skupa o
oplemenjivanju šumskog drveća u


* Da li je što nakon ratnog vihora u onom
području ostalo?
49