DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*432.9:56.001/2 (497.13) Šumarski list CXVIII (1994) 3


OŠTEĆENOST KROŠANJA GLAVNIH VRSTA DRVEĆA U HRVATSKOJ
U ODNOSU NA RADIJALNE PRIRASTE


KRONENVERLICHTUNG DER HAUPTBAUMARTEN KROATIENS IM VERGLEICH
MIT RADIALZUWACHS


Branimir PRPIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ i Milan IVKOV*


SAŽETAK: Radijalni prirasti obične jele, hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka
i obične bukve u sastojinama uz točke bioindikacijske mreže uspoređeni su
s jakim oštećenjem krošanja i depozicijom olova u Of i Ah horizontima kao
i aciditetom iz istih uzoraka. Radijalni prirasti pokazali su trend opadanja
prije vanjskih znakova oštećenosti krošanja. Ustanovljena je veza između
radijalnih prirasta i jake oštećenosti krošanja dok u odnosu na količine olova
nije utvrđena.


Ključne riječi: Propadanje šuma, radijalni prirasti, jaka oštećenost
krošanja depozicija olova, aciditet tla.


UVOD


Danas se pouzdano zna da kemijsko opterećenje dine u godinu sve izraženija. Naročito su pogođene
zraka, vode i tla industrijskom polucijom, prometom, bukovo-jelove šume Dinarskoga gorja i nizinske šume
urbanizacijom i ostalim djelatnostima industrijske civihrasta
lužnjaka u Posavini i Podravini. Tako je hrast
lizacije nepovoljno utječe na šumske ekosustave. Kada lužnjak nepovratno oštećen 28%, a obična jela 73%
se ovaj nepovoljni utjecaj otpada pojavljuje zajedno s (stupnjevi oštećenosti od 2—4).
klimatskim ekscesima te pod nepovoljnim utjecajem


U našim istraživanjima analiziramo širine godova


reljefa, geološke podloge, tla i hidroloških promjena


odnosno tijek radijalnoga prirasta kod glavnih vrsta


u šumskim sastojinama se pojavljuju vrlo značajna ošte


šumskoga drveća, a rezultate uspoređujemo s količi


ćenja drveća koja ugrožavaju sirovinsku i ekološku


nom olova u Of i Ah horizontima tala, koristeći pri


funkciju šume.


tome metodu mikrostaništa (Glava č et al. 1970) i s
Pojava propadanja šuma u Hrvatskoj postaje iz go-oštećenošću krošnje.


METODA RADA


U istraživanjima smo koristili bioindikacijsku mrežu medunca {Quercus pubescens Willd.), od 201 stabala
16x16 km i to njen dostupni dio u Republici Hrvatskoj obične jele Abies alba Mill.) i od 45 stabala alepskog
koji nije okupiran od srpskih pobunjenika. Tako smo bora (Pinus halepensis Mili.).
obuhvatili oko 60% površine šuma u Hrvatskoj. IstraStabla
su birana u točci bioindikacijske mreže i u
živanjima su obuhvaćene 54 točke bioindikacijske mrenjenoj
bližoj okolici, tako da su iz svakoga debljinskog
že. U svakoj točci uzeti su Presslerovim svrdlom izvrći stupnja uzeta po dva do tri uzorka. S obzirom na
one vrste drveća koja je prevladavala svojim učešćem stupanj oštećenosti birana su sva stabla osim suhih ili
u sastojini bliže okolice. Izvrći su uzeti od 592 stabla skoro suhih, tako da je dobiven prosjek za svaki lokaobične
bukve (Fagus sylvatica L.), od 289 stabala hralitet.
Svake godine posijeku se sva ona stabla čije su
sta lužnjaka (Quercus robur L.), od 111 stabala hrasta krošnje oštećene više od 80%, pa se uzorci nisu odnokitnjaka
(Quercus petraea Liebl.), od 60 stabala hrasta sili na jako oštećena stabla.


* Prof. dr. se. Branimir Prpić, izv. prof. dr. se. Zvonko Seletković
i mr. se. Milan Ivkov, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Svetošimunska 25, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Širina godova mjerena je mikroprocesorom, a radiUzorci
tla su uzeti po metodi mikrostaništa, a olovo
je ekstrahirano s 2N HC1 po metodi Brunea i Ellin


jalni prirast za pojedine točke bioindikacijske mreže i


ghausa (1981) te određeno atomapsorpcijskim spekto


vrste drveća uspoređen je sa značajnom oštećenošću


metrom - AAS, Perkin-Elmer 300 S (Seletković
stabala (osutost veća od 25%). et al. 1993).


REZULTATI


Rezultate istraživanja dajemo prema priloženoj
karti Republike Hrvatske u kojoj su označene točke
bioindikacijske mreže 16x16 km i trendovi radijalnoga
prirasta dominantnih vrsta drveća istraživane sastojine
obuhvaćene monitoringom. Uz kartu je i tablica s


RASPRAVA I


Stupanj oštećenosti šuma u Hrvatskoj neprekidno
se povećava u odnosu na podatak prve inventure obavljene
1987. Tada je sveukupna oštećenost šuma iznosila
26%, a 1992. visokih 44% (zajedno mlade i stare
šume).


Sve veće učešće sanitarnih sječa u godišnjim etatima,
a naročito kod obične jele, hrasta lužnjaka i hrasta
kitnjaka koji zajedno sudjeluju s 40% u šumskom fondu,
upozoravaju na teško stanje u šumama Hrvatske.


r


Graf.1. Radijalni prirast i osutost
Radialzuwachs und starke Verlichtung (2-4)


Godina - Jahre


Pri rast-Zuwachs Osutost-Verlichtung


Radijalni prirast i osutost
Radialzuwachs und starke Verlichtung (2-4)


ISTRAŽIVANJA


oznakama: uprava šuma u Hrvatskoj, vrijednosti koordinata
x i y, broja izvrtaka, trenda prirasta, nadmorske
visine točke bioindikacijske mreže te postotka zdravih
i značajno oštećenih stabala (osutost veća od 25%).
Radijalni prirasti prikazani su u 10 grafikona.


ZAKLJUČCI


Činjenicu o ugroženosti hrvatskih šuma propadanjem
potvrđuje i podatak o povećanju sudjelovanja
nepovratno oštećenih stabala koje se povećalo od 8%
u 1987. na 19% u 1993.


U okviru naših istraživačkih zadataka programirali
smo utvrđivanje širine godova dominantnih vrsta
drveća u točkama bioindikacijske mreže 16x16 km,
te usporedbu ovih mjerenja s jakom oštećenošću stabala
krošnje (graf. 1—4).


Graf.3. Radijalni prirast i osutost
Radialzuwachs und starke Verlichtung (2-4)


>5


|Quercus robur|


Godina - Jahre


Prirast-Zuwachs Osutost-Verlichtung


Graf.4. Radijalni prirast i osutost
Radialzuwachs und starke Verlichtung (2-4)


|Quercus petraeaj


Godina - Jahre
Godina - Jahre Prirast-Zuwachs Osutost-Verlichtung
´ -* Prirast-
Zuwachs —
Osutost-Verlichtung
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tu moramo posebno naglasiti činjenicu da je metodom
mikrostaništa još 1985. ustanovljeno da su tla
u bukovo-jelovim šumama u Dinaridima Hrvatske opterećena
kiselinama i teškim kovinama (Glava č et al.
1985) što su daljnja istraživanja potvrdila za čitavu
Hrvatsku (Komlenović 1991., Prpić 1986., Seletkovi
ć 1991.). Ovo su potvrdila i naša najnovija
istraživanja depozicije olova utvrđena metodom mikrostaništa
(Seletković et al. 1993.).


Ako razmotrimo skupne podatke radijalnoga prirasta
za cijelu Hrvatsku (razdoblje 1981—91) uočava se
trend njegova opadanja kod obične bukve te hrastova
lužnjaka i kitnjaka, dok se kod obične jele primijećuje


Graf. 5.
Vrsta drvećaBaumart
Broj izvrtaka
Bohrkernenzahl
Abies alba 204


Fagus sylvatica 592
Quercus petraea 111
Quercus robur 289


81 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 1989 1990 1991


Godina - Jahre


Abies alba —t— Fagus s. -as- Q. petraea -e Q. robur
GRAF. 6.
RADU ALNI PRIRAST JELE
RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBUINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA
REIHL PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


1. DELNICE 5019-5491
10-30 16
2. BJELOLASICA
30-50 25
3.
GORSKI KOTAR >50cm 4
SVI-ALLES 45
njegov polagani porast (graf 5). Daljnjom analizom
tijeka prirasta kod obične jele po pojedinim točkama
bioindikacijske mreže za nešto duže razdoblje
(1970-91), razlučeno po debljinskim razdobljima prebornih
šuma (10-30 cm, 30-50 cm, preko 50 cm),
vidimo razlike između pojedinih debljinskih razreda te
između lokaliteta. U tri lokaliteta u Gorskome kotaru
uočava se trend povećanja širine godova (grafikoni
6—8), ali i njegov pad u jednome lokalitetu Gorskog
kotara (Vršice) i području Like (grafikoni 9 i 10).


Kod bukve, lužnjaka i kitnjaka pad prirasta je evidentan
za razdoblje praćenja propadanja šuma
(1987-1992). Pad širine godova uočava se za navedene


GRAF. 7.


RADU ALNI PRIRAST JELE


RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBLIINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA


REIHL PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


1. DELNICE 5019-5475
10-30 14
2. BRLOSKO
30-50 29
3. GORSKI KOTAR
>50cm 5
4.
SVI-ALLES 48
19701971 1972197319741975197619771978 1979 1980 1981 1 9621963 19641965 1 966 19B7 1


Godina - Jahre


. 3. _e- 4.


GRAF. 8.


RADUALNI PRIRAST JELE


RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBUINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA


REIHL PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


DELNICE 5019-5507 10-30 17


P.DRAGE 30-50 31


GORSKI KOTAR >50cm 0


SVI-ALLES 48


f \


I


19701971197219731974 19751976 1977197819791980 1981 1962 1983 1984 1985 1996 1987 1968 1 969 1!
1970 1971 1972 19731974 1975 1976 1 977 1 978 1979 1980 1981 1 982 19B3 198419B5 1986 1987 1 Godina - Jahre
Godina - Jahre
- 3. -a 4.
3. B 4.
5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 8     <-- 8 -->        PDF

GRAF. 0.
RADIJALNI PRIRAST JELE
RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBLJINSKJ RAZRED BROJ IZVRTAKA
RF.IIII. PUNKT KOORDINATE DURCHMESSF.RKI.ASSE BOHRKERNENZAHL


1. DELNICE 5035-5475 10-30 19
2. VRSICE 30-50 25
3. GORSKI KOTAR >50cm 2
4. SVI-ALLES 46
19701971 1972 1 973 1974 1 975 1976 1 977 1 978 1979 1 980 1 981 1 982 1 963 1984 19B5 1 9961 987 1988 1 989 1990 1 991


Godina - Jahre


1. + 2. -*- 3. B- 4.
vrste od godine 1980. Isti trend zamjetili smo kod
hrasta medunca i alepskoga bora. Grafičkim prikazom
porasta oštećenosti stabala od 1987. te istovremenim
prikazom prirasta (grafikoni 1 do 4) vidimo zavisnost
jedne veličine o drugoj odnosno smanjenje širine goda
i povećanje oštećenosti stabala. Iznimku čini obična
jela (graf 1). Razlog ove pojave kod obične jele objašnjavamo
uzimanjem uzoraka u prvome i drugom debljinskome
razredu, dakle kod mladih ili zastarčenih
stabala u prebornoj šumi, koja su uklanjanjem suhih
stabala dobila više svjetla, ali isto tako depozicijom
kiselina, teških kovina, ali i hranjiva. Spomenuta taloženja
su naročito izražena u arealu bukovo-jelovih šuma.


Iz podataka o depoziciji olova vidimo da nema
značajnije veze između radijalnoga prirasta i količine
Pb u Of i Ah horizontu. Postoji međutim veza između


GRAF. 10.
RADIJALNI PRIRAST JELE
RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBLJINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA
REIHI. PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


1. GOSPIĆ 4955-5507 10-30 6
2. PERUSIC 30-50 10
3. LIKA >50cm 1
4. SVI ALLES 17
1 970 1971 1972 1973 1 974 1 975 1976 1977 1 978 19791990 1981 1982 1 963 1 984 1 995 1986 1 987 1 988 1 989 1 9901 991


Godina - Jahre


1. -+-2. -*- 3. e- 4.
depozicije olova i oštećenosti šuma u pojedinim točkama
bioindikacijske mreže što ukazuje na difuznu
depoziciju kiselina, teških kovina i ostalih otrova, ali
i biogenih elemenata koji mogu utjecati na povećanje
prirasta šumskoga drveća (vidi tablicu 1 ).


Količina olova u tlu rijetko prelazi granične vrijednosti
kako u Of tako i u Ah horizontu, što se razlikuje
od podataka drugih područja izvan Hrvatske gdje je
ona u pravilu viša (Kilian, 1992).


Analizom radijalnoga prirasta pojedinačnih, jako
oštećenih stabala istraživanih vrsta ustanovili smo dva
različita načina njegova tijeka. U jednome slučaju širina
godova se naglo smanjuje dok u drugome slučaju
imamo njegov postupičan pad. Ovim se ponovo potvrđuje
da postoji brz i polagan način propadanja stabala.
Do sličnog zaključka je došao i Stemberge r (1992).


Na osnovi naših istraživanja donosimo ovaj


ZAKLJUČAK


1. Radijalni prirast hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka,
obične bukve i obične jele od uzoraka iz područja
točaka bioindikacijske mreže u Hrvatskoj nije u svezi
s količinom olova iz Of i Ah horizonata tala istih
lokaliteta. Između stupnja oštećenosti stabala i radijalnoga
prirasta veza postoji.
2. Radijalni prirasti obične bukve, hrasta lužnjaka
i hrasta kitnjaka pokazuju trend opadanja od osamdesetih
godina do danas. Kod ovih vrsta drveća je naročito
izražen pad radijalnoga prirasta u sušnoj 1988.
godini što upozorava na dominantnost klimatskih ekscesa.
3. Iz ovih rezultata vidimo da radijalni prirasti šumskoga
drveća predstavljaju dobar indikator stanja organizma
i da je opadanje radijalnoga prirasta započelo
prije vanjskih znakova oštećenosti što još više potvrđuje
indikatorsku vrijednost prirasta.


4. Smatramo da prilikom obnove šuma koje su
opustošene propadanjem treba koristiti autoktone vrste
drveća uključujući i pionirske vrste drveća, ako je to
potrebno, s time da se teži što većoj spontanoj raznolikosti
šumskog ekosustava. Kako se trend onečišćenja
šuma i dalje nastavlja, potrebno je poduzimati mjere
zaustavljanja emisija, kako u nas tako i u Europi.
5. Zbog popravljanja stanja šumskih tala, a naročito
tamo gdje je aciditet Ah horizonta pao ispod kritičnih
pH 4,2, kiselost je potrebno smanjiti korišćenjem prikladnog
milioracijskog sredstva (kalcifikacija ili dr.).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 9     <-- 9 -->        PDF

RADIJALNI PRIRAST GLAVNIH VRSTA DRVEĆA U PODRUČJU TOČAKA
BIOINDIKACIJSKE MREŽE U HRVATSKOJ
Radialzuwachs Hauptbaumartenkroatiens im Gebiet des Kontrollpunktenetz
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Radijalni prirast glavnih vrsta drveća u području točaka bioindikacijske mreže u Hrvatskoj


Radialzuwachs Hauptbaumartenkroatiens im gebiet des Kontrollpunktenetz


Uprava
šuma
Koordinate
X Y
Nadm.
visina Vrsta Broj
izvrtaka
Trend
prirasta
Zdrava
stabla
Indeks
osutosti
Pb
Waldverwaltung
Koordinaten
X Y
Hoehe u.
Meressp. Baumart Bohrkernezahl
Trend
radialzuwaches
Gesunde
baeume
Verlichtung
2-4 Of
ppm
Ah
01 Vinkovci 4987 6578 80 Q. robur 28 0 54% 4%
01 Vinkovci 5003 6562 82 Q. robur 33 -83% 4%
02 Osijek 5051 6530 92 Q.robur 8 0 33% 29%
02 Osijek 5019 6530 115 R. pseudoac. 10 -50% 38% 24 20
03 Našice 5035 6514 160 F. sylvatica 17 0 100% 0% 74 42
03 Našice 5067 6498 100 Q. robur 22 0 79% 8%
03 Našice 5035 6494 290 Q. petraea 17 0 75% 0% 106 42
03 Našice 5051 6514 95 Q.robur 14 -83% 0%
04 Požega 5019 6466 343 F. sylvatica 23 + + 12% 33% 42 40
04 Požega 5019 6498 194 Q. cerris 10 + + 33% 21%
04 Požega 5035 6482 500 Q. petraea 16 0 75% 8% 44 26
04 Požega 5019 6450 270 Q. petraea 24 0 21% 46%
04 Požega 5003 6450 91 Q.robur 29 0 46% 21%
05 Bjelovar
05 Bjelovar
5067
5083
6450
6418
170
180
C. betulus
F. sylvatica
24
35
++
+ +
100%
100%
0%
0% 60 20
05 Bjelovar 5051 6414 150 F. sylvatica 30 ++ 100% 0% 54 30
05 Bjelovar 5083 6386 120 F. sylvatica 52 + + 100% 0% 56 26
05 Bjelovar 5067 6466 200 F. sylvatica 43 + + 100% 0%
05 Bjelovar
05 Bjelovar
5099
5083
6402
6402
124
110
Q. robur
Q. robur
31
28
0
0
58%
4%
17%
75%
05 Bjelovar 5067 6418 115 Q.robur 28 0 21% 38%
06 Koprivnica
06 Koprivnica
5099
5099
5603
6418
190
183
F. sylvatica
F. sylvatica
9 -45%
100%
23%
0%
34
4
30
2
06 Koprivnica 5115 6402 240 F. sylvatica 71% 13% 58 34
06 Koprivnica 5147 5603 331 F. sylvatica 96% 0% 34 30
07 Zagreb 5115 5555 280 F. sylvatica 19 + + 0% 4% 40 36
07 Zagreb 5051 6402 330 F. sylvatica 23 + + 58% 4% 30 30
07 Zagreb 5099 5571 350 F. sylvatica 18 0 0% 0% 64 52
07 Zagreb 5115 5571 250 Q. petraea 22 0 0% 46% 90 40
07 Zagreb 5083 5587 160 Q. petraea 17 + + 50% 0% 80 64
07 Zagreb 5067 5603 103 Q.robur 20 -21% 0%
07 Zagreb 5083 5571 760 F. sylvatica 54% 4% 56 52
09 Karlovac 5067 5539 420 F. sylvatica 32 0 67% 0% 48 34
09 Karlovac 5035 5539 190 F. sylvatica 30 -58% 13% 54 36
09 Karlovac 5067 5555 400 F. sylvatica 28 -96% 0% 46 50
09 Karlovac 5051 5571 172 F. sylvatica 32 0 83% 0% 52 44
09 Karlovac 5035 5523 200 O. petraea 32 0 17% 13%
09 Karlovac 5051 5555 110 Q. robur 31 -21% 29%
10 Ogulin 5003 5507 540 F. sylvatica 43 -0% 0% 56 52
11 Delnice 5019 5491 990 A. alba 45 0 21% 67%
11 Delnice 5019 5475 750 A. alba 48 + + 13% 71%
11 Delnice 5019 5507 635 A. alba 48 + + 12% 63% 94 116
11 Delnice 5035 5475 850 A. alba 46 + 0% 50%
11 Delnice 5049 5475 680 F. sylvatica 16 0 33% 0% 100 62
11 Delnice 5035 5491 350 F. sylvatica 38 + + 33% 0% 62 60
11 Delnice 5035 5459 1240 F. sylvatica 24 ++ 4% 4% 140 236
11 Delnice 5033 5507 600 F. sylvatica 46% 42% 150 120
12 Senj 5003 5491 900 F. sylvatica 22 0 0% 50% 180 94
12 Senj 4987 5475 200 Q. pubesc. 24 -12% 58%
13 Gospić 4955 5507 1200 A. alba 17 + 8% 8% 154 124
13 Gospić 4971 5507 1250 F. sylvatica 18 + 100% 0%
13 Gospić 4939 5507 900 F. sylvatica 12 + + 12% 33%
13 Gospić 4987 5507 710 F. sylvatica 28 0 100% 0%
15 Split 4775 6422 30 P. halep. 14 0 28% 0%
15 Split 4907 5522 50 P. halep. 10 -96% 0%
15 Split 4763 6466 35 P. halep. 21 -100% 0%
15 Split 4779 6386 600 P. nigra 10 -79% 0%
15 Split 4795 6386 500 P. nigra 24 -54% 0%
15 Split 4827 5587 295 Q. pubesc. 6 0 83% 0%
15 Split 4811 6402 188 Q. pubesc. 14 0 46% 8%
15 Split 4847 5616 627 Q. pubesc. 16 -42% 21%


Simboli signifikacije — Signifikanzsymbole


+ + = 0,1-1% vjerojatnosti — Irrtumswahrscheinlichkeit


+ = 1-5% vjerojatnosti -Irrtumswahrscheinlichkeit
0 = nije signifikantno - nicht signifikant


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 11     <-- 11 -->        PDF

;;iL = J_J, \t7_7jL-f, v/UCIL/li ti I J | L iMLLLLLIIII ^lOUulCI -cl SjLLU I


obnovu sastoiina opustošenih prouadanjem, Šum, list Stemberger, A. (1992): Ueber den Radialzuwachs abstei
11-1?.: 515-522. bender Baeume, FBWA Berichte 71: 79-84.


LITERATURA


Glavač, V., Koenies, H. & Prpić, B. (1985): Zur Im- Prpić, B., Seletković, Z. (1992): Radial increment of


missionsbelastungen der industriefernen Buchen- und the fir in the faculty forest of Zalesina as to the


Buchen- Tannenwaelder in der dinarischen Gebirgen climatic excesses and input of pollutants, 6 IUFRO


Nordwestjugoslawiens, Verhandlungen Oe.selschaft Tannensvmposium. Zagreb, 173—182.


fuer Oekologie, Band XV, Graz 1985 (Goettingen
1987); 237-247. Seletković, Z. (1991): Utjecaj industrijskih polutanata na
Kilian, W. (1982): Waldstansorte und Boeden sowie deren običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u šumskim ekosi-
Schwermatallbela- stung im Immissionsgebiet Arnol- stemima slavonskog gorja, Glasnik za šumske pokuse
stein, Carinthia II )Klagenfirt), 39: 325-351. 27: 83-196.
Komlenović, N. i Rastovski, P. (1991): Utjecaj imisija
na šumske ekosisteme Hrvatske, Šum. list 3-5: Seletković, Z., Komlenović, N., Prpić, B. & Ras203-
217. tovski, P. (1993): Hineinbringen von Blei in die
Prpić, B., Seletković, Z. & lvkov, M. (1991): Propa- Waldboden des nordlichen und Westlichen Kroatiens,


danje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biot- Internationales Symposium Stoffeintrage aus der At-


skim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti; Šum. mosphiire und Waldbodenbelastung in den Landern


list 3-5, 107-129. von Arge Alp und Alpen-Adria, Berchesgaden.
Prpić, B. (1992): Odabiranje oštećenih stabala za sječu i
obnovu sastojina opustošenih propadanjem, Šum, list Stemberger, A. (1992): Ueber den Radialzuwachs abster11-
12: 515-522. bender Baeume, FBWA Berichte 71: 79-84.


ZUSAMMENFASSUNG: Beschddigungsgrad der kroatischen Wdlder
steigt dauernd im Verhdltnis zur Angabe der ersten Inventur aus dem Jahre
1987. Der gesamte Waldschaden betrug damals 26%, im Jahre 1992 war er
44% (Jung- und Altwdlder zusammen). Der immer haufiger praktizierte Sanitdrhieb
in jahrlichen Hiebssdtzen — besonders bei den mit 40% im Waldvorrat
teilnehmenden Weifitanne, Stiel-und Traubeneiche — weisen auf den
schweren Zustand der Wdlder Kroatiens hin.


Der Anteil der unersetzlich beschddigten Baume nimmt dauernd zu: 1987
war er 8% und 1993 19%.


Im Rahmen unserer Forschungsaufgaben haben wir die Feststellung der
Jahresringbreiten der dominanten Baumarten in Punkten des bioindikatiorischen
Netzes 16 x 16 km programmiert, sowie den Vergleich dieser Messungen
mit der starken Baumkronenverlichtung (Graf 1—4).


Mit der Mikrostandortmethode wurde noch 1985 festgestellt, dafi die Boden
der BuchenlTannenwalder in kroatischen Dinaridenalpen mit Sauren und
Schwermetallen belastet sind Glavač et al. 1985), welches durch spdtere
Forschungen fur ganz Kroatien bestdtigt wurde (Komlenović 1991, Prpić
1986, Seletković 1991). Dies wurde auch durch unsere neuesten Forschungen
der Bleideposition mit der Mikrostandortmethode (Seletković et al. 1993)
bestdtigt.


Beziiglich der Gesamtangaben fur Radialzuwachs in ganz Kroatien
(1981—91), sieht man einen zuruckgehenden Trend bei der Buche, Stiel- und
Traubeneiche; bei der Weifitanne merkt man ein langsames Steigen (Graf 5).
Durch weitere Analyse des Zuwachsablaufes bei der Tanne nach einzigen
Punkten des bioindikatorischen Netzes ftir einen langeren Zeitabstand
(1970—91), unterschieden nach Starkezeiten der Plenterwdlder (10—30 cm,
30—50 cm, iiber 50 cm), sehen wir die Unterschiede zwischen den einzelnen
Stdrkeklassen sowie zwichen den Lokalitaten. In drei Lokalitaten von Gorski
Kotar merkt man einen Trend der Jahresringvergrofierung (Graf 6 — 8), auch
aber dessen Zuriickgang in Vrške, Gorski Kotar und in der Lika-Gegend
(Graf 9 u. 10).


Bei der Buche, Stiel- und Traubeneiche ist der Zuwachszuruckgang fur
den Zeitabstand der Waldsterbenbetrachtung offensichtlich (1987 — 1992).
Dies merkt man fur die angefuhrten Arten seit 1980. Denselben Trend haben
wir auch bei Flaumeiche und Aleppokiefer wahrgenommen. In der grafischen
Darstellung des Baumschadens seit 1987 als auch in der gleichzeitigen Zuwachsdarstellung
(Graf 1 bis 4), sieht man die Abhangigkeit einer Gro fie von der
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 12     <-- 12 -->        PDF

anderen, d.h. den Jahresringabfall und Vergrofierung des Schadens. Die Aufinahme
ist die Weijitanne (Graf 1). Die Ursache dafiir bei der Weitfitanne
suchen wir durch Probentnahme aus der ersten und zweiten Stdrkeklassen,


d. h. von der jungen und alteren Bdumen im Plenterwald, die nach Wegrdumen
der abgestorbenen Bdume zu mehr Licht gekommen sind; weiterhin durch
Sdure-und Schwermetallendeposition, auch aber Ndhrstoffe. Die erwahnten
Sedimentation kommen besonders im Areal der Buchen-Tannenwdlder zum
Ausdruck.
Aus den Angaben iiber Bleideposition sehen wir, daji es kein bemerkenswertes
Verhaltniss zwischen dem Radialzuwachs und Pb-Menge im Of-und
Ah-Horizont gibt. Es besteht, aber, ein Zusammenhang zwischen Bleideposition
und Waldschaden in einzelnen Punkten des bioinikatorischen Netzes,
was auf diffuse Sdure-, Schwermetalle- und anderer Gifte- Depositionen hinweist;
dies aber gilt auch fur die biogenen Elemente, die die Vergrofierung
des Waldbaumezuwachses beeinflufien konnen (Tab. 1).


Die Bleimenge im Boden ubertrifft selten die Grenzwerte, im Of- als auch
im Ah-Horizont. Dies ist verschieden im Vergleich mit den Angaben anderer
Gebiete aufierhalb Kroatien, wo sie ine der Regel hoher liegt (Kilian, 1992).


Durch die Analyse des Radialzuwachses der einzelnen, sehr beschadigten
Bdume der erforshten Arten haben wir zwei verschiedene Verlaufsarten desselben
bemerkt. In einem Fall ist die Jahresringbreite plotzlich zuriickgegangen,
in anderem beobachten wir deren almdhlichen Abfall. Hiermit wird wieder
bewiesen, dafi es schnelle und langsame Baumsterbenweisen gibt. Zur dhnlichen
Schlujifolgerung ist auch Stemberger (1992) gekommen.


Aufgrund unserer Forschungen bringen wir
folgende Schlujifolgerung:


1. Der Radialzuwachs der Stiel- und Traubeneiche, Buche und Weijitanne
von den Proben aus dem Punktegebiet des bioindikatorischen Netzes Kroatiens
hdngt nicht von der Bleimenge aus Of- und Ah- Horizont der Boden derselben
Lokalitate ab. Zwischen dem Baumschadensgrad und Radialziwachs gibt es
Zusammenhang.
2. Der Radialzuwachs von der Buche, Stiel- und Traubeneiche, zeigt einen
zuruckgehenden Trend seit 1980 bis heute. Bei diesen Baumarten kommt zum
besonderen Ausdruck der Radialzuwachs abfall im Diirrjahr 1988 vor; dies
weist auf eine Dominierung der klimatischen Exzesse hin.
3. Aus diesen Ergebnissen sehen wir, dafi der Radialzuwachs der Waldbdume
ein guter Indikator fiir den Zustand des Organismus ist, und dafi
dessen Zuriickgang vor der Erscheinung von aufieren Schadenszeichen begonnen
hat, welches umsomehr den indikatorischen Zuwachsuert bestdtigt.
4. Unserer Meinung nach soil man bei der Waldverjiingung die autochthonen
Baumarten benutzen, die Pionierarten eingeschlossen, um die spontane
Verschiedenheit des Waldokosystems zu unterstutzen. Da der Verschmutzungstrend
welter geht, mufi man die Mafinahmen fiir das Emissionsaufhalten bei
uns und in ganz Europa unternehmen.
Wegen der Verbesserung des Waldbodenzustands, besonders dort wo die
Ah-Horizont-Aziditat unter die kritischen 4.2 pH gefallen ist, soil man die
Versduerung durch entsprechende meliorative Mittel welter herabsetzen (Kalzifikation
u. a.)