DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 49     <-- 49 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Podnaslov ove publikacije, koju je
izdalo Javno poduzeće »Hrvatske šume
«, kazuje što ona sadrži. Treba naglasiti
da se ovom publikacijom ponovo
uvodi dobar hrvatski termin, ljetopis,
koja bi inače imala naslov poput pregledni
godišnji izvještaj u radu Javnog
poduzeća »Hrvatske šume« ili si.


Tekstovi šesnaestorice kao i 13 autora
fotografije nisu pojedinačno potpisani.
Autor je ujedinio mr. Božidar
Tomiči ć kao glavni urednik i prof.
dr. Stanislav Sever kao urednik; tehnički
urednik je mr. Ivan M art i ni ć.


Uvodne riječi su prof. dr. Rudolfa
Sab adi ja, predsjednika Upravnog odbora
JP »Hrvatske šume« i dipl. inž.
šum. Josipa Dundovića, direktora
JP »Hrvatske šume«. Prof. Sabadi naslovio
je svoj uvodnik sa »znanjem i
htijenjem čuvajmo povjerene nam šume
«, a direktor inž. Dundović sa »za
očuvanje hrvatskih šuma trebamo postojane
´Hrvatske šume´«.


Prvo poglavlje je pod nazivom UREĐIVANJE
ŠUMA. Pod nazivom, jer
ono sadrži upravo i statistiku hrvatskih
šuma ne samo u apsolutnim veličinama
nego i u odnosu na »svijet« i u odnosu
na »Europu«. Svi podaci predočeni su
i tekstualno i grafički. Podaci su razvrstani
na:


Šumsko zemljište u Hrvatskoj: (po
vlasništvu, s obzirom na obraslost te
vrsti obrasta);


Šumsko zemljište »Hrvatskih šuma«:
po obrastu, po namjeni (gospodarske
šume - 97%, zaštitne šume — 2%,
šume posebne namjene — 1%);


Sastavnice šumskogospodarskih osnova:
drvna zaliha, prirast, etat (prirast
7,44 mil. m3, etat 4,8 mil. m3);


Šuma kontinentalnog područja;


Jednodobne šume kontinentalnog
područja;
Preborne šume u Hrvatskoj;
Šume mediteranskog područja;
Šumsko zemljište mediteranskog po


dručja;


»HRVATSKE ŠUME« 93
Ljetopis u riječi, slici i brojci
Zagreb, 1993.


Neki ciljevi iz programa razvoja »Hrvatskih
šuma«.
Slijedi poglavlje EKOLOGIJA ŠU


MA s dijelovima
Ekološki doprinos hrvatskih šuma,
Raznolikost hrvatskih šumo vida,
Glosa o očuvanju šuma,
Iz predgovora »Zaštita i očuvanje eu


ropskih šuma«,


Potrajno gospodarenje s dodacima,
Procjena nekih probitaka hrvatskih
šuma i
Izvadak iz prijedloga deklaracije o
zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj.


Poglavlje UZGAJANJE ŠUMA sa


drži
Provedba uzgojnih radova,
Šumske plantaže i kulture,
Plantaže i kulture mekih listača,
Kulture četinjača u Hrvatskoj,
Urbano šumarstvo,
Hrvatsko šumarstvo i prostorno ure


đenje Hrvatske,
Rasadnička proizvodnja »Hrvatskih


šuma«,
Obujam rasadničke proizvodnje,
Veličina proizvodnih rasadnika,
Sjemenarstvo — važna sastavnica šu


marske proizvodnje,
Skrb o osiguranju šumskog sjemena,
Poticaji za potrajno proučavanje šu


me.


Poglavlje ZAŠTITA ŠUMA I OČU


VANJE EKOSUSTAVA obuhvaća
Abiotski činioci,
Biotski činioci,
Antropogeni utjecaj na šumske eko


sisteme,
Požari u 1993. godini,
Mjere zaštite šuma (s uspostavom za


štite od požara).
Poglavlje LOVSTVO sadrži
Gustoća naseljenosti divljači,
Planiranje uzgoja divljači,
Površina lovišta,


Odstrel divljači,
Ciljevi lovstva.
Poglavlje ISKORIŠTAVANJE ŠU


MA podijeljeno je na:
Sječa i izrada,


Privlačenje drva,
Prijevoz drva,
Otvorenost šuma - uvjet racionaliza


cije šumskih radova.
U poglavlju RAD U ŠUMI prikazano
je:
Brojnost i struktura djelatnika »Hrvatskih
šuma«,
Ozljede na radu i profesionalne bolesti,
Zaštitne mjere,
Plaćanje rada, naobrazba, informiranje,
Što je sve natjecanje radnika.


U poglavlju POSLOVANJE »HR


VATSKIH ŠUMA« prikazano je:
Trgovina,
Program preustrojstva,
Prikaz financijskog poslovanja »Hr


vatskih šuma« (za 1992. godinu),
Informatički sustav »Hrvatskih šuma
«,
Organizacija JP »Hrvatske šume«.


Obrađena je i ZNANOST - TE


MELJ RAZVOJA:
»Hrvatske šume« i znanost,
»Hrvatske šume« i znanstvene usta


nove,


Promicanje razvoja šumarskih djelatnosti
s Programom znanstvenoistraživačkog
rada,


Značajna područja znanstvenih istraživanja.


Posljednje je poglavlje »HRVATSKE
ŠUME I OBNOVA HRVATSKE
« sa:


Sudjelovanje u obrani hrvatske
državnosti,
Sudjelovanje u obnovi Hrvatske.


Tu su i četiri DODATKA:
Imenik uprava šuma, šumarija i radnih
jedinica,
Nakladnička, sunakladnička i podupirateljna
djelatnost,
Program znanstvenoistraživačkog rada,
te


Suradnja s domaćim i stranim proizvođačima
opreme i s drugim javnim
poduzećima u Republici Hrvatskoj.