DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČCI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*431 (497.13 - Jadransko područje) Šumarski list CXVIII (1994) 39


UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA
ZA PRIOBALNI DIO JADRANA S OTOCIMA TIJEKOM 1993. GODINE


INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF FOREST
FIRES ALONG THE ADRIATIC COAST AND ISLANDS DURING 1993.


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: U članku je dat prikaz vremenskih prilika i njihovog utjecaja
na pojavu šumskih požara na priobalnom dijelu Jadrana za razdoblje od 1.
travnja do 30. rujna 1993. Sušna su razdoblja, prikazana kroz meteorološki
indeks opasnosti od šumskih požara, uvjetovala povećanje čestina u klasama
velike i vrlo velike opasnosti u srpnju i kolovozu. To je uzrokovalo povećanje
čestina pojava šumskih požara u tim mjesecima.


Uz neprijateljsko djelovanje i bez učinkovitijeg sredstva u suzbijanju
šumskih požara, Canadair CL-215, uveliko je povećana sagorjela površina
po jednom šumskom požaru.


UVOD


Svake godine Vlada Republike Hrvatske na temelju
informacija o stanju i problematici u području zaštite
od požara i tehničkih eksplozija na području Republike
Hrvatske, donosi Program aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite. Program se uglavnom odnosi
na šumske i druge požare na otvorenom prostoru, a
određenim se ministarstvima i državnim upravnim organizacijama
utvrđuju zadaci s rokovima izvršenja tih
zadataka. Tu spada i naš Hidrometeorološki zavod, a
za nositelja aktivnosti zaduženo je Ministarstvo unutarnjih
poslova (MUP) Republike Hrvatske. MUP kao
resorni organ u oblasti zaštite šuma od požara zadu


ženo je da organizira, prati i usklađuje sve aktivnosti
s provođenjem Programa.


Na temelju citiranog Programa zadatak je našeg
Zavoda da u razdoblju od 1. travnja do 1. listopada
izračunava dnevne meteorološke indekse opasnosti od
šumskih požara i iste dostavlja Centru za obavješćivanje
Republike Hrvatske. U vrijeme katastrofalnih šumskih
požara, pored indeksa opasnosti u obvezi smo
dostavljati i vrlo kratkoročnu prognozu (nowcast) za
područje zahvaćeno velikim šumskim požarom, s posebnim
osvrtom na promjenu smjera i brzine vjetra.


ŠUMSKI POŽARI TIJEKOM 1993. GODINE


Na temelju podataka Odjela informatičkog sustava
MUP-a RH za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna
1993. godine, na području Republike Hrvatske evidentiran
je 251 šumski požar, s ukupno spaljenom površinom
od 14.907 ha. U istom razdoblju u priobalnom
dijelu Hrvatske s otocima evidentirana su 210 šumska
požara s ukupno 13.913 ha spaljene površine. Po
vrstama šuma zahvaćenih požarima, na površine više
vrijednih vrsta raslinja crnogorice (borove i ostale


vrste) otpada 24%, bjelogorice 23%, dok na manje
vrijedne vrste raslinja (makija, garig, šiblje i si.) otpada
53% spaljene površine.


Prema spomenutoj evidenciji i citirano razdoblje u
tablici 1. dat je iskaz većih šumskih požara (iznad 100
ha spaljene površine po jednom požaru) za priobalni
dio Jadrana, s klasom opasnosti na dan nastanka šumskog
požara.


* Tomislav Dimitrov, dipl. inž., Zagreb, Grič 3.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Veći šumski požari na priobalnom dijelu Jadrana tijekom 1993. godine


Larger forest fires over the coastal Adriatic area during 1993
Tablica 1.
Mjesto
Datum
nastanka
Spaljena
površina
Indeks
opasnosti Mjesto
Datum
nastanka
Spaljena
površina
Indeks
opasnosti
požara u ha od požara požara u ha od požara
Biograd
Brač
Brač
2
19
18
rujan
lipanj
kolovoz
160
1.170
710
velika
umjerena
vrlo velika
Šibenik
Šibenik
Trogir
9
15
27
srpanj
kolovoz
kolovoz
350
100
519
vrlo velika
vrlo velika
vrlo velika
Brač 27 kolovoz 444 vrlo velika Trogir 26 lipanj 105 velika
Crikvenica
Dubrovnik
Dubrovnik
Hvar
Hvar
Labin
Opatija
Opatija
19.
11
12.
7.
25.
13.
19.
19.
kolovoz
kolovoz
kolovoz
srpanj
kolovoz
kolovoz
kolovoz
kolovoz
280
413
268
200
970
110
150
241
velika
vrlo velika
vrlo velika
velika
vrlo velika
vrlo velika
velika
velika
Trogir
Trogir
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
21.
1
29
10.
16
20.
25.
26
1.
srpanj
kolovoz
lipanj
srpanj
srpanj
srpanj
srpanj
srpanj
kolovoz
120
110
200
450
120
120
600
300
550
vrlo velika
vrlo velika
umjerena
umjerena
umjerena
velika
velika
velika
vrlo velika
Pula 16. kolovoz 360 vrlo velika Zadar 1. kolovoz 200 vrlo velika
Senj 18. kolovoz 400 vrlo velika Zadar 2. kolovoz 1.190 vrlo velika


VREMENSKE PRILIKE U PRIOBALNOM DIJELU JADRANA
I METEOROLOŠKI INDEKS OPASNOSTI OD POŽARA


Glede činjenice da su veći šumski požari nastali Iskaz spaljene površine po 1 šumskom
manjim dijelom u lipnju, a većim dijelom u srpnju i požaru od 1985. do 1993. godinekolovozu, glavne značajke sinoptičke situacije i vre


Survey of burnt area per forest


mena dat će se samo za to razdoblje.


fire from 1985 to 1993 Tablica 2.
U većem dijelu lipnja na vrijeme je utjecalo polje


Prosjek Čestina


malo povišenog tlaka, tako da je prevladavalo sunčano


Spaljena spaljene klase vrlo


i toplo vrijeme. Povremeno je bilo prodora vlažnijeg Broj


Godina površina površine velike


i svježeg zraka, ali se u Dalmaciji zadržalo suho vrijepožara


u ha po požaru opasnosti


me. Tijekom srpnja prevladavalo je anticiklonalno vri


u ha u danima


jeme tipično za ljetne sinoptičke situacije. Bilo je sunčano
i vrlo toplo uz dva manja prodora vezana uz Average Frequency
oslabljene fronte s nešto oborina. Obje su se plitke No of Burnet of burnt of classes
ciklone vrlo brzo popunile. U odnosu na oborine,
Year fires area area per of very high
priobalni dio Jadrana bio je u klasi »sušno« i »eksone
fire danger in days
tremno sušno«. Tijekom kolovoza sinoptička situacija


1985 386 17.351 45.0 130


bila je vrlo slična srpanjskoj, u kome je većim dijelom


1986 205 2.770 13.5 68


prevladavalo polje visokog tlaka, sa sunčanim i vrlo


1987 202 3.260 16.1 66


toplim vremenom. Na području Dalmacije Izmjerene


1988 206 8.002 38.8 104


količine oborina bile su u klasi »sušno« do »vrlo su


1989 197 6.412 32.5 12


šno«.


1990 317 17.699 55.8 145
Općenito, osnovne značajke vremena u lipnju,


1991* 140 3.538 25.3 79


srpnju i kolovozu jesu osjetni otkloni svih hitnijih me


1992* 224 10.667 47.6 144


teoroloških čimbenika od višegodišnjih prosjeka. Velik


1993** 210 13.913 66.3 161


broj dana s maksimalnom temperaturom zraka <
30 °C, rezultirali su visokim srednjim mjesečnim temperaturama.
Kroz sva tri mjeseca očit je manjak oboManjkaju
podaci s okupiranih područja naše Republike,
kao i iz zona ratnih djelovanja neprijatelja, pa podatke


rina, a rezultat toga je dugo sušno razdoblje.


iz ovih godina nije uputno uspoređivati s nizom podataka
Ovakav razvoj sinoptičke situacije i vremena utjeiz
ranijih godina.
calo je na visoki stupanj isušivanja šumskog gorivog
materijala, koje se iskazuje putem klasa meteorološkog Za 1993. šumski su požari analizirani za razdoblje 1.
indeksa opasnosti od šumskog požara. Klase velike i travanj - 30. rujan.


40
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 43     <-- 43 -->        PDF

vrlo velike opasnosti u definiranju meteorološkog indeksa,
odraz su najvećeg stupnja isušivanja šumskog
goriva, a time i na njegovu zapaljivost. Čestina klase
vrlo velike opasnosti od 161 dana, što je ujedno i
najveća čestina u razdoblju 1985-1993, uzrokovalo je
pojavu većeg broja šumskih požara s velikom spaljenom
površinom. Iako je analiza o broju šumskih požara
i veličini spaljene površine u ovom radu uzeta za
razdoblje od šest mjeseci, zabrinjavajući je podatak
spaljene površine po jednom šumskom požaru za priobalni
dio Jadrana u iznosu od 66,3 ha. Velika spaljena
površina po jednom šumskom požaru zadnjih godina,
u odnosu na ranije godine (tablica 2) osim vremenskih
uvjeta, može se tumačiti i manje učinkovitim suzbijanjem
nastalih požara zbog ratne opcije. Naime, usprkos
velikoj požrtvovnosti vatrogasaca koji često šumske
požare gase i pod neprijateljskom vatrom, bivša
JNA oduzela nam je i najučinkovitije sredstvo za suzbijanje
šumskih požara — protupožarne zrakoplove
CANADAIR, bez kojih je znatno otežano kontroliranje
širenja vatrenih stihija.


Veoma su zanimljivi podaci iz tablice 3. o spaljenoj
površini po jednom šumskom požaru za priobalni dio
Jadrana, prema gore citiranom izvoru, za razdoblje
1971 — 1990. Spomenuto razdoblje podijeljeno je u dva
desetljeća i za svaki niz izračunat prosjek spaljene
površine po jednom šumskom požaru. Iz tablice je
vidljivo da je prosječno spaljena površina u razdoblju
1981-1990. u odnosu na razdoblje 1971-1980. povećana
za skoro 2,5 puta.


Iskaz porasta spaljene površine
po 1 šumskom požaru za razdoblje
1981-1990. u odnosu na razdoblje 1971-1980.


Survey of increase of burnt area
per forest fire for period 1981-1990.
in relation to period 1971-1980. Tablica 3.


Ukupan Ukupno Spaljena
Razdoblje broj
šumskih
spaljena
površina
površina po
1 šumskom
požara u ha požaru
Total Total Burned
Period no of forest burned area per one
fires area forest fire
1971-1980 4.703 61.705 13.1
1981-1990 2.703 86.026 31.8


U tablicama 4, 5, 6 i 7 prikazane su čestine (u
danima), klasa meteorološkog indeksa opasnosti od
šumskih požara za pet regija priobalnog dijela Jadrana
i to za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Uvjetovano
čestinama klasa velike i vrlo velike opasnosti
osobito u srpnju i kolovozu, rezultiralo je u povećanju
čestina pojava većih šumskih požara, što je vidljivo iz
tablice 1. Takvo stanje uzrokovalo je primarno klimapožarno
područje na tlu Dalmacije, koje u spomenutim
mjesecima doseže maksimum isušivanja mrtvog gorivog
materijala na šumskom i poljoprivrednom zemljištu.


Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za lipanj 1993.


Forest fire danger classification (in days) for June 1993. Tablica 4.


Područje klase


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost


Klase opasnosti od šumskih


Sjeverno


Sjeverna Srednja Južna


Istra hrvatsko


Dalmacija Dalmacija Dalmacija


primorje


4 3 --8
10 1 2 3
7 15 7 13 16
1 2 14 15 11


požara (u danima) za srpanj 1993.


Forest fire danger classification


Područje klase


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost


(in days) for July 1993. Tablica 5.


Sjeverno


Sjeverna Srednja Južna


Istra hrvatsko


Dalmacija Dalmacija Dalmacija


primorje


1


_ —


2 2 1
21 13 1 -1
7 16 17 12 27
— — 13 19 2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za kolovoz 1993.


Forest fire danger classification (in days) for August 1993. Tablica 6.


Sjeverno


Sjeverna Srednja Južna


Područje klase Istra hrvatsko


Dalmacija Dalmacija Dalmacija


primorje


Vrlo mala opasnost 3 2 --—
Mala opasnost 3 4 1 --
Umjerena opasnost 4 ---1
Velika opasnost 9 9 6 2 5
Vrlo velika opasnost 12 16 24 29 25


Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za rujan 1993.


Forest fire danger classification (in days) for September 1993. Tablica 7.


Sjeverno


Sjeverna Srednja Južna


Područje klase Istra hrvatsko


Dalmacija Dalmacija Dalmacija


primorje


Vrlo mala opasnost 8 20 4 3 4
Mala opasnost 10 7 6 5 9
Umjerena opasnost 2 3 11 9 13
Velika opasnost — -7 5 1
Vrlo velika opasnost — — 2 8 3


ZAKLJUČAK


Na temelju vremenskih prilika koje su zabilježene Čestina klase vrlo velike opasnosti od 161 dana,
u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 1993. na priokao
i spaljena površina po jednom šumskom požaru
balnom dijelu Jadrana, zbog sušnih razdoblja u mjeseod
66.3 ha, ukazuju na vjerojatnost da su štetne posljecima
lipnju, srpnju i kolovozu, može se zaključiti da dice po hrvatske šume mnogo veće od prikazanih, jer
je požarno vrijeme u 1993. bilo najjače u odnosu na nedostaju podaci s okupiranih područja kao i s podgodine
1985, 1990. i 1992. ručja ratnih djelovanja.


LITERATURA


Bertović, S. i drugi, 1987: Osnove zaštite šuma od požara, MUP RH, 1993: Podaci o šumskim požarima na području
CiP, Zagreb. Republike Hrvatske za razdoblje 1. travanj — 30.
rujan 1993, Odio informatičkog sustava, 1993, Za


Vučetić, M. 1993: Pregled vremena tijekom lipnja, srpnja


greb.


i kolovoza, Hrvatski voćarski glasnik br. 3, vol. 2.


Jurin, M. 1993: Zajedništvo profesionalaca i dobrovoljaca


DHMZ, 1993: Bilten iz područja meteorologije, hidrologije — temelj našeg vatrogastva, Suvremeno vatrogastvo,


i zaštite čovjekova okoliša 6/93, 7/93, 8/93 i 9/93. rujan-listopad, 5, Zagreb.


SUMMARY: This paper describes the weather condition and its influence
on the events of forest fires on the costal Adriatic area for the period 1 April
to 30 September 1993. Dry periods, illustrated through the meteorological
index of forest fire danger, have stipulated the increased frequency in classes
of high and very high danger in July and August. This caused the increased
frequency of forest fires in these months.


The war actions and lacking the most efficient means for fire suppression,
CAN ADAIR CL-215, were the causer for a large increase of burnt area per
one forest fire.