DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 35     <-- 35 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*232.5 (Populus sec. Aigeiros) Šumarski list CXVIII (1994) 33


KOLEKCIJA KLONOVA ČISTIH VRSTA I HIBRIDA TOPOLA IZ SEKCIJE Aigeiros
U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZNAČAJ ZA OPLEMENJIVANJE I UZGOJ*


CLONE COLLECTION OF PURE SPECIES AND HYBRIDS OF POPLARS FROM
SECTION Aigeiros IN THE REPUBLIC OF CROATIA - THEIR IMPORTANCE
FOR THE IMPROVEMENT AND THE SILVICULTURE


Ante KRSTINIĆ i Davorin KAJBA**


SAŽETAK: U Republici Hrvatskoj evidentirana su ukupno 102 klona
čistih vrsta i hibrida crnih topola. Od 28 klonova, koji se reproduciraju u
rasadnicima, pretežno su zastupljeni hibridi između američke i europske crne
topole (P. x euramericana /Dođe/ Guinier). U posljednje vrijeme, utvrđeno
je značajno povećanje klonova američke crne topole (P. deltoides Bartr.), a
što ne odgovara europskim trendovima. U radu je analiziran također značaj
hibrida crnih topola, američke crne topole i nekih drugih egzotičnih vrsta
topola, s aspekta oplemenjivanja i uzgoja.


Ključne riječi: Populus nigra, P. deltoides, P. x euramericana.


UVOD


U rasadnicima, plantažama i kulturama na području /Dode/ Guinier, zastupljena je u rasadnicima samo s
Hrvatske uzgaja se ukupno 102 klona čistih vrsta i jednim klonom. Uz klonove crnih topola, evidentirane
hibrida crnih topola. U rasadnicima se reproducira 28 su i vrste iz Sekcije Tacamahaca, P. trichocarpa Torr.
klonova. Pretežno su zastupljeni klonovi meduvrsnih et Gray i P. balsamifera L., u formi klonova ili genehibrida
američke i europske crne topole P. x euramerativnog
potomstva, a koje su se do sada u Europi i
ricana /Dođe/ Guinier i američke crne topole (Populus Americi koristile u radovima na oplemenjivanju amedeltoides
Bartr.). Učešće klonova aloktonih vrsta u ričke crne topole putem hibridizacije.
posljednje je vrijeme povećano, posebno klonova ameU
ovom radu želimo dati naše viđenje značaja za
ričke crne topole. Domaća crna topola (Populus nigra oplemenjivanje i uzgoj pojedinih klonova, koji predL.),
kao jedan od roditelja hibrida P. x euramericana stavljaju čiste vrste ili meduvrsne hibride crnih topola.


ZNAČAJ EUROPSKE CRNE TOPOLE
(POPULUS NIGRA L.)


Prirodne populacije europske crne topole u Repuznatno
su reducirane pod utjecajem čovjeka i to izblici
Hrvatskoj nalaze se uz slivove rijeke Mure, Draravno
sječom ili zahvatima u okolišu, što uvjetuje drave,
Save i Dunava. Europska crna topola, kod nas i stičnu promjenu prvotnog staništa autohtone crne tou
Europi, smatra se vrstom u nestajanju iz dva glavna pole. Iz tih se razloga očuvanje genofonda ove vrste,
razloga: 1) Zbog nazočnosti gena američke crne topole metodama konzervacije »in situ« i »ex situ«, javlja kao
(Populus deltoides Bartr.) u populacijama europske prvorazredni zadatak.
crne topole, kroz spontanu hibridizaciju i tvorbu hiParalelno
s radovima na očuvanju genofonda ove
brida Fi generacije i kroz povratno križanje hibrida vrste, mora se u većoj mjeri obratiti pozornost i na


P. x euramericana /Dođe/ Guinier s autoktonom crnom selekciju fenotipski najboljih stabala, koja će služiti u
topolom; 2.) Prirodne populacije ove vrste budućim radovima na oplemenjivanju putem međuvr*
Istraživanja su financirana putem JP »Hrvatske šume«
** Prof. dr. Ante Krstinić i mr. Davorin Kajba, Šumarski fakultet,
Zagreb