DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Za prikaz dubine vode i širinu vodotoka uzete su i kao produkta pribrajao se ostalim podacima dobiveekstremne
vrijednosti tj. najmanja i najveća iz podanim
na isti način. Na kraju tako dobiveni zbroj svih
taka za određeni dio staništa. pet tipova vegetacije daje srazmjer sastava vegetacije
za određeni dio staništa.


Kolebanje na razini vode predstavljeno je maksimalnim
poznatim iznosom kako bi se moglo kalkulirati Ocjene uvjeta ishrane i uvjeta za nastambe dobiupravo
s tim ekstremnim pojavama i njihovim posljevene
su na osnovi pojedinačnih ocjena za svako staja


dicama na nazočnost dabra.
lište.


Posebna pozornost posvetila se obradi podataka o Podaci o obali nisu ušli u matematičku obradu
sastavu vegetacije. Kako su podaci bilježeni za lijevu podataka jer nisu iskazani brojčano već se njihov kai
desnu obalu odvojeno, svaki podatak je predstavljao rakter ucrtava na kartu dok su na neki način neizravno


jedan segment određene dužine i na kraju je nekoliko uračunati u uvjete za određeni tip nastambi. Ako je
segmenata sačinjavalo dio staništa, pa je bilo neopobala
visoka, postoje uvjeti za izradu jame, a ako je
hodno obaviti obračun ovih podataka na bazi pondera niska, tada je neminovna gradnja humki.
ili težine. Podaci o sastavu vegetacije za svaki segment
izraženi su u relativnom iznosu (postocima) pa se svaki Rezultati obrade podataka za oba istražena lokalitaj
podatak množio pripadajućom dužinom segmenta teta po dijelovima prikazani su u tablici 2.


Detaljna istraživanja potencijalnih staništa dabra


Detailed Investigation into the Potential Habitat of the Beaver


Tablica 2
Dio lokaliteta Dužina
(m)
Dubina Širina Kolebanje
vode vodotoka vodost. .
Sastav vegetacije (%) Uvjeti ishrane Uvj. za nastani.*
(cm) (m) (cm) Drveće Grmlje Tršćaci Livade Oranice Ljeti Zimi Humke Jame
ŽUTICA
Česma st.
1-20 4150 <200 7-15 <300 56.3 22.7 16.5 4.3 4 3 3
Spojni kanal st. 20-25
Stara Česma st. 20-38 3000 100-150 8 <300 50.8 31.3 17.9 5 4 4
Stara Lonja
st. 26-30 i 30-39-42 2500 50-150 7-12 <300 37.2 21.4 20.0 21.4 5 5
Stara Lonja st. 42-25 8200 (presuši) 8-10 <300 23.2 11.1 7.6 58.1 2 2
Kanal između st. 25-30 6100 100-150 8 <300 5.0 15.0 80.0
2 2


LEGRAD


Rukavci uz odjel 4, 5 i 6
st. 1-13, 19-21 i 10-22 5200 30-100 8-15 <200 38.9 28.0 33.1 5 5 4 3
Rukavac Totov siget


odjel 8, st. 14-16 1150 30> 5-10 <200 16.5 43.5 40.0 5 5 4 3
Veliki Pažut
odjel 7, st. 17-18 470 50> 8 <200 30.0 10.0 60.0 4 4 4 3


* 4.5
- vrlo dobar
3 - dobar
1,2 - slab
Rezultati obrade i analize podataka za lokalitet Žutica


Obradom i analizom podataka za lokalitet Žutica,


Dužina vodotoka


a ujedno koristeći zapažanja na terenu, ukazala se


Kako je vidljivo iz tablice br. 2, dužina obale po


potreba da unutar cjelovitog staništa zaokružimo neke


jedinih dijelova kreće se od 2500 pa do 8200 m.


manje cjeline. Svaka manja cjelina predstavljena je i


Ukupno je istraženo 23950 metara obala i priobalnog


nizom podataka, tako da dobivamo dijelove koji su


dijela. Tako velik prostor pruža mogućnost opstanka


analitički i prostorno i na terenu i na karti ustvari


više dabrovih obitelji, odnosno daje mogućnost za nji


zaokruženi mini lokaliteti.


hovo međusobno komuniciranje i prirodno širenje.


Rezultat takvog rada unutar lokaliteta Žutica jest
taj, da imamo pet dijelova koji se nalaze u jednoj Dubina vode
povezanoj cjelini i unatoč razlikama u ocjeni pojedinih Jedan od povremenih problema koji se javlja na
elemenata ipak predstavljaju cjeloviti lokalitet. dijelu (dio pod brojem IV u tablici 2) ovog lokaliteta