DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*151.2 (497.13) (Castor fiber L.) Šumarski list CXVIII (1994) 17


POTENCIJALNA STANIŠTA DABRA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ
I MOGUĆNOST NJEGOVOG PONOVNOG NASELJAVANJA


POTENTIAL HABITATS OF THE BEAVER IN CROATIA
AND THE POSSIBILITY OF ITS RE-INHABITATION


Marijan GRUBEŠIĆ*


SAŽETAK: Povijesni areal dabra obuhvaća cijelu Hrvatsku. No kao i
u cijeloj Europi, tako i u Hrvatskoj nestaje iz svojih staništa koncem 19. st.
Praznina u njegovim staništima popunjava se već dvadesetih godina ovog
stoljeća akcijom ponovnog naseljavanja. Dabar je uspješno ponovno udomljen
u većini zemalja zapadne Europe, pa se pretpostavlja da i u Hrvatskoj postoje
uvjeti za naseljavanje dabra. Istraživanja aktivnih dabrovih staništa u Bavarskoj
dala su osnovu za početak istraživanja potencijalnih staništa u Hrvatskoj.
Tijekom 1993. godine provedena su preliminarna i detaljna istraživanja nekoliko
lokaliteta u Posavini i Podravini kao potencijalnih staništa dabra. Nakon
strogih kriterija u ocjeni staništa došlo se do saznanja da u Hrvatskoj postoje
izuzetno povoljna staništa za dabra, te da bi eventualna reintrodukcija ove
životinjske vrste, prema iskustvima drugih zemalja, trebala imati pozitivan
ishod.


Ključne riječi: dabar, reindtrodukcija, potencijalna staništa, obalna
vegetacija


UVOD


Povijesni areal dabra (Castot fiber L.) prostire se rasprostranjen u cijeloj Hrvatskoj potvrđuju brojni tona
površini gotovo cijele Europe. Do danas nedovoljno ponimi (nazivi mjesta koji u korijenu imena imaju riječ
razjašnjeni uzroci doveli su do naglog pada brojnosti dabar ili bobar) (Korenči ć 1979).
te vrste tijekom 17. i 18. stoljeća u cijelom području


Dvadesetih godina ovog stoljeća počinje postupno


rasprostranjenja. Rezultat negativnog trenda kretanja


vraćanje dabra u prvobitna staništa. Ta akcija počinje


brojnog stanja dabrova bio je nestanak tog najvećeg


u Švedskoj 1922. godine, slijedi je Finska, a nakon


glodavca sjeverne polutke u 19. stoljeću s većine vode


drugog svjetskog rata i ostale zemlje zapadne i srednje


nih površina u Europi. U 20. stoljeću nalazimo dabra


Europe (Švicarska, Njemačka, Austrija i druge).


kao autohtonu vrstu na samo četiri odvojena lokaliteta


Dabar više nije u tako nepovoljnom položaju kao


u Europi: (1) Francuska — na rijeci Rhone, (2) Nje


što je bio početkom ovoga stoljeća, ali se još uvijek


mačka — na rijeci Elbi (Laba), (3) Norveška — u


nalazi na popisu najugroženijih vrsta u zapadnoj Euro


južnom dijelu i (4) Rusija na nešto širem području


pi. Radi ilustracije napominjemo da je na osnovi netom


(Fraye 1978). (Karta 1)


završenih istraživanja u Bavarskoj registrirano između
800 i 1200 jedinki na oko 200 aktivnih lokaliteta.


Pisani dokumenti svjedoče o obitavanju dabra na
prostoru Hrvatske sve do konca 19. stoljeća, a na Zbog činjenice da dabar danas obitava u Austriji
početku 20. stoljeća više se ne spominje niti kod nas i susjednoj Mađarskoj, bilo bi poželjno da se kao vrsta
(Kesterčane k 1896, Hirt z 1938). Da je bio šire ponovno vrati i u staništa Hrvatske.


* mr. se. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Dabar (Castor fiber L.)


DOSADAŠNJA


Istraživanja dabrovih staništa u Bavarskoj tijekom
1990/91. godine bila su motiv za pokretanje akcije za
ponovno naseljavanje dabra u Hrvatsku. Iskustva stečena
tom prilikom, poslužila su pri istraživanju i ocjeni
potencijalnih dabrovih staništa kod nas, jer da bi ta
vrsta uopće mogla biti reintroducirana bilo je potrebno
pronaći staništa koja imaju prikladnu vegetaciju, zadovoljavajući
pedološki sastav, klimu i hidrološke prilike
(Grubešić 1992).


Obradom podataka iz Bavarske, dobiveni su slijedeći
rezultati:


— Vegetacijski sastav u cijelom istraženom obalnom
i priobalnom području (cea 65 km aktivnih staništa)
sačinjava: a) drveće - 47,7%, b) grmlje - 20,3%,
c) tršćaci - 12,9%, d) livade - 13,1 % i e) oranice
- 6,0%.
— Od 22 drvenaste vrste koje je dabar koristio za
hranu, najzastupljenija je vrba (radi se isključivo o
drvenastim vrstama jer je istraživanje rađeno tijekom
zime). Prema evidenciji kod oborenih stabala vrba je
zastupljena s 44% (vjerojatno se radi o znatno većem
postotku od 70 do 80%, ali je zbog načina evidentira-
KARTA 1


Rasprostranjenost dabra u Europi između 1965—75.
(Fraye 1978)
(1 — 4 autohtone populacije)


ISTRAŽIVANJA


nja, koji je onemogućio prikazivanje učestalosti svake
vrste posebno, vrba prikazana s ostalim vrstama zajedno).


— Od ukupno 18 486 evidentiranih stabala čak
87% ih je oboreno, dok ih je 13% oštećeno. Uglavnom
se radi o stabalcima manjeg promjera (do 10 cm).
— U istraživanom području pronađeno je 60 aktivnih
dabrovih nastambi, od toga 36 humki i 24 jame.
To ukazuje na nazočnost 60 obitelji s najmanje 120
jedinki.
— Kretanje dabra vezano je neposredno uz vodenu
površinu, pa je tako na istraženom prostoru prosječno
udaljavanje dabra od vode iznosilo 5 m, a maksimalno
40 m. To odgovara ranijim istraživanjima gdje je utvrđeno
da je najveća aktivnost dabra u zoni 15 m uz
obalu.
— Udaljavanje dabra od nastambe, uzvodno i nizvodno
iznosi prosječno oko 1200 m, što odgovara
veličini revira jedne obitelji. Koliko će to udaljavanje
biti, ovisi ponajprije o količini dostupne hrane, veličini
obitelji i gustoći populacije na dotičnom lokalitetu.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— Staništa dabra nalaze se gotovo uvijek na aluvijalnim
tlima.
— Analiza klimatskih elemenata istraživanog područja
u Bavarskoj (srednja godišnja temperatura zraka,
srednja godišnja količina oborina, Langov kišni faktor)
i usporedba istih elemenata za područja u kojima se
nalaze potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj, pokazala
je visok stupanj koincidencije.
— Usporedba biljnih zajednica nizinskog područja
Bavarske i naših u Podunavlju, Posavini i Podravini,
ukazuje na veliku sličnost.
Nakon obimnog posla u obradi prikupljenih podataka
u Bavarskoj, odnosno u aktivnim staništima dabra
u porječjima rijeka Salzach, Inn, Isar i Dunav, pristupilo
se istraživanju staništa u Hrvatskoj.


Nakon tih, relativno optimističkih rezultata, prije
početka rada na terenu bilo je potrebno dobiti barem


načelnu podršku nadležnih institucija koje gospodare
tim područjem. One su upoznate s našim nastojanjima,
a ujedno je od njih zatražena načelna suglasnost za
pokretanje akcije ponovnog naseljavanja dabra u Hrvatsku.


Priopćenja i molbe za suglasnost upućene su odgovarajućim
državama i drugim institucijama.


Zamoljene državne institucije dale su pozitivno mišljenje
i podršku za pokretanje akcije. Zbog ograničenog
vremena i materijalnih sredstava predviđenih za
istraživanja, bilo je potrebno pažljivo isplanirati tijek
istraživanja i ograničiti područje istraživanja na samo
neke lokalitete. Da bi se odabrala barem dva prikladna
staništa za dabra koja neće biti u međusobnom doticaju,
a ujedno nisu predaleko, jer bi to povećalo troškove
istraživanja, odlučeno je najprije preliminarno istražiti
nekoliko lokaliteta.


PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA


Orijentacijski je područje koje bi trebalo istražiti
određeno na osnovi poznavanja nekih lokaliteta, podataka
suradnika s terena i podataka koji se mogu očitati
na kartama (Ml:25000). Uzevši u obzir ta tri izvora,
odlučeno je preliminarno istražiti područja uz rijeku
Savu i rijeku Dravu.


Prvo područje obuhvatilo je prostor Posavine i
Lonjskog polja od Zagreba i nizvodno do Siska i Kutine.
Uglavnom su u razmatranje uzete manje pritoke


Preliminarno


Preliminarno istraživanje sastojalo se od kratkotrajnog
obilaska pojedinih lokacija. Na osnovi »blic« analize
pojedinih elemenata važnih za staništa dabra, lokacija
je uvrštavana u one koje ulaze u uži izbor za
detaljno istraživanje, ili se eliminirala kao nepogodna
za obitavanje dabra. Preliminarno istraživanje baziralo
se na iskustvu pri istraživanju dabrovih staništa u Bavarskoj.


Prilikom preliminarnog istraživanja ispunjavao se
obrazac u koji su se unosili podaci o: dužini obale,
sastavu vegetacije uz obalu, dubini vode (najmanjoj),
kolebanju razine vode kroz godinu, karakteru staništa,
općoj ocjeni uvjeta za dabra i dr.


Sam način rada daje dovoljno podataka o tome da
li se lokalitet može svrstati u povoljno ili nepovoljno
stanište dabra. Ako je lokalitet svrstan u povoljno,
uslijediti će detaljna istraživanja kojima će se dobiti
točniji i potpuniji podaci.


Preliminarnim istraživanjem obuhvaćeno je 9 lokaliteta
u Posavskom području, uključujući i Lonjsko
polje, te 6 lokaliteta u Podravini. Detaljniji podaci o
pojedinom lokalitetu nalaze se u tablici br. 1. (Tablica


1)


i stajaće vode, dok sama rijeka Sava nije predviđena
kao stanište dabra zbog niza nepogodnosti, kao što su
zagađenost vode i velike oscilacije vode.


Drugo područje koje je predviđeno za istraživanje
je prostor uz rijeku Dravu od Donje Dubrave do Repaša,
zaključno s Malom i Velikom Čambinom. I u
ovom slučaju izuzeta je sama matica rijeke Drave.
Uglavnom se kao staništa predviđaju rukavci, odnosno
stara korita Drave.


istraživanje


Nakon obavljenog preliminarnog istraživanja na 15
lokaliteta (na dva područja) odlučeno je, na osnovi
općih ocjena uvjeta, da će se detaljno istražiti samo
lokaliteti s ocjenom 4 i 5 (vrlodobar i odličan). U
daljnji postupak uvršteno je pet lokaliteta u Posavini
i isto toliko u Podravini. Preliminarno istraživanje pokazalo
je da ima više pogodnih staništa za dabra i da
je odabir područja koja su predviđena za potencijalna
staništa bio dobar.


Kako je odlučeno da će se dabrove jedinke za
početak ispustiti na samo dva lokaliteta, izabrani su
oni koji imaju najbolju povezanost vodotoka s preostalim
prostorom, zatim oni koji se nalaze na društvenim
površinama, posebno pod nadzorom J. P. »Hrvatske
šume«, oni koji imaju najprikladniji vegetacijski sastav
i koji su manje pod utjecajem čovjeka tj. oni koji se
ne uznemiravaju te ih je lako čuvati. Budući da će se
u početnoj fazi jedinke ispusti na užem prostoru, mora
postojati mogućnost kasnijeg prirodnog rasprostranjenja
na širem području. Te kriterije zadovoljili su lokaliteti:
Žutica (Redni br. 8 i 9) vodotoci Česma i Lonja
koji čine jednu cjelinu, te rukavci Stara Drava kod
Legrada.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Preliminarna istraživanja potencijalnih staništa dabra


Preliminary Investigation into the Potential Habitat of the Beaver Tablica 1


Lokalitet


Budaševo
Čigoč
Mužilovčica
Suvoj
Mužilovčica
Turopoljski lug
Nart-šljunčare
Žutica
Žutica
Repaš
Repaš
Gola
Gabajeva Greda
Legrad
Sigetec


Vodotok


Tišina
Lukmarčica
Mužilovčica
Suvoj
Materijal graba
Odra
Šljunčara
Česma
Lonjica
Mala Čambina
Velika Čambina
Ješkovo
Stara Drava
Stara Drava
Stara Drava


Drveće
SASTAV VEGETACIJE U %
Grmlje Tršćaci Livade Oranice
Dubina
vode
Kolebanje
raz. vode
Ocjena
4.4 42.4 45.2 — 0.8 >100 ±20 cm 2
49.3 35.2 13.2 0.0 2.3 50-200 do 50 cm 4
40.0 22.9 11.4 -25.7 do 300 do 200 cm 3
20.0 25.0 55.0 --30-150 do 50 cm 3
20.0 60.0 -20.0 -do 300 do 300 cm 4
19.3 34.1 46.6 --do 300 do 250 cm 4
20.0 60.0 10.0 -10.0 >200 do 200 cm 3
17.9 67.9 7.1 7.1 ->200 do 200 cm 5
70.0 30.0 --->50 do 300 cm 4
33.1 14.6 46.9 3.7 1.7 do 150 do 50 cm 4
27.5 11.2 61.3 --do 150 do 50 cm 4
5.0 10.0 85.0 --do 150 do 100 cm 3
52.1 30.0 15.7 2.2 -do 200 do 200 cm 4
50.0 30.0 20.0 --do 150 do 200 cm 5
20.0 23.3 56.7 --do 200 do 150 cm 5


Detaljna istraživanja potencijalnih staništa dabra


Lokalitet Žutica


Lokalitet Žutica nalazi se u širem prostoru Lonjskog
polja, 40 km istočno od Zagreba, južno od autoputa
Zagreb — Lipovac, odnosno južno od mjesta Križ
i Novoselec. Potencijalna staništa dabra nalaze se na
vodotocima Česma i Lonja odnosno njihovim rukavcima
i u novije vrijeme hidromeliorativno reguliranim
dijelovima vodotokova. Oba vodotoka prolaze samim
rubom gospodarske jedinice »Žutica«, kojom gospodari
šumarija Novoselec.


Rijeka Česma protječe jugoistočnim dijelom gospodarske
jedinice, a rijeka Lonja i njen regulirani tok
zapadno i jugozapadno od gospodarske jedinice Žutica.
Česma se ulijeva u Lonju na najjužnijem dijelu gospodarske
jedinice te Lonja nastavlja dalje tok prema
jugoistoku, odnosno kroz Lonjsko polje. (Karta 2)


Lokalitet Legrad


Lokalitet Legrad nalazi se u Podravini nedaleko
Koprivnice odnosno kraj mjesta Legrad, u dijelu gospodarske
jedinice »Koprivničke nizinske šume«, sjeverno
od mjesta Legrad uza samu rijeku Dravu. Taj
lokalitet omeđen je s južne strane nasipom a sa sjeverne
maticom rijeke Drave. Djelomično je uključen
i prostor kojeg omeđuju matice Drave i Mure, trokutastog
oblika, bolje poznat kao ornitološki rezervat
»Veliki Pažut«. Prostor koji je obuhvaćen kao potencijalno
stanište dabra prostire se u dužini oko 5 km i
širinu 500 do 1000 metara. Cijeli lokalitet isprepleten
je brojnim rukavcima (meandrima rijeke Drave) koji
su povezani međusobno i s matičnom rijekom, čineći
tako brojne otoke i poluotoke.


Kod detaljnog istraživanja bilježeno je znatno više
podataka, (ispunjavana su dva obrasca i detaljno je
obiđen cijeli lokalitet), dok je u preliminarnom istraživanju
lokalitet obiđen parcijalno i više informativno.


Tijekom rada ispunjavan je obrazac 1 koji je ispunjavan
i kod preliminarnog istraživanja, no kod detaljnog
istraživanja mreža stajališta bila je znatno gušća
i detaljno su se po segmentima lokaliteta upisivali elementi
(segment predstavlja liniju između dva stajališta
i u obrazac se unose podaci koji se odnose na elemente
koji se nalaze isključivo između dva susjedna stajališta
koja ga omeđuju).


Dodatni obrazac (obrazac br. 2) imao je zadaću
dopune podataka iz obrasca 1, njime su evidentirani
još neki važni elementi za određivanje staništa dabra.
Taj se obrazac ispunjavao na stajalištu i podaci koji
se nalaze u obrascu vezani su isključivo za jedno određeno
stajalište.


U obrazac br. 2. unošeni su slijedeći elementi:
stajalište br., obala — niska, visoka — strma, umjerena,
blaga, širina vodotoka (m), uvjeti ishrane — ljeti (1—5)
i zimi (1—5), uvjeti za nastambu — humku (1—5) i
jamu (1—5), značaj za šumarstvo, uzgoj i selekciju, i
napomena.


Na svakom stajalištu čiji razmak ovisi o nizu čimbenika,
a najviše o homogenosti elemenata na vodotoku
i uz njega, bilježeni su podaci o karakteru obale,
širini vodotoka (vodene površine), uvjetima ishrane
kroz cijelu godinu i mogućnostima podizanja jednog
od tipova nastambi dabra. Pozornost je usmjerena i
na mogući negativan utjecaj na uzgoj priobalnih sastojina,
obzirom da se uglavnom radi o površinama obraslim
vrbama i topolama, te na selekciju mekih listača
koja je prisutna na širem prostoru Posavine i Podravine.


Tijekom rada, odnosno detaljnog obilaska i istraživanja
svih dijelova i detalja u svakom lokalitetu, paralelno
su ispunjavana oba obrasca. Na stajalištima je
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 23     <-- 23 -->        PDF

ispunjavan obrazac br. 2, a između stajališta evidentiodnosno
na određenoj dužini obalnog i priobalnog porani
su elementi koji se nalaze na određenom segmentu jasa.


REZULTATI


Popunjeni radni obrasci 1 i 2 daju dovoljno podataka
čijom obradom i analizom dolazimo do niza rezultata
koji ukazuju na cjelokupni karakter staništa. Sumarni
i prosječni rezultati mogu ponekad dati nedovoljno
jasnu sliku stanja na terenu odnosno degradirati
ekstremno dobre dijelove a unaprijediti lošije detalje.
Svjesni te činjenice, a uočavanjem razlika na terenu
već prilikom samog istraživanja, odlučeno je da se
podaci obrade u nekoliko podgrupa i tek na kraju da
se prikaže sumarno i prosječno stanje na osnovi terenskih
podataka.


Kako se oba obrasca odnose na isto područje i
obraduju istu cjelinu, pokazala se najbolja varijanta


ISTRAŽIVANJA


da se rezultati obrade obaju obrazaca prikažu kao
jedinstvena cjelina. Tako jedinstveno prikazani rezultati
obrade daju pregledniju sliku pojedinog dijela lokaliteta
odnosno cijelog lokaliteta.


Obrada podataka ima svojih specifičnosti, jer se
pokazalo da mehaničko pribrajanje ili grupiranje podataka
može izazvati pogrešne zaključke i ocjene. U
radni obrazac unošena je dužina lijeve i desne obale
odvojeno, iako je ona gotovo svuda jednaka za lijevu
i desnu obalu. To je napravljeno zbog toga jer struktura
vegetacije nije uvijek jednaka. Kod pribrajanja
dužina vodotoka uzimana je samo jedna vrijednost,
odnosno realna dužina vodotoka.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Za prikaz dubine vode i širinu vodotoka uzete su i kao produkta pribrajao se ostalim podacima dobiveekstremne
vrijednosti tj. najmanja i najveća iz podanim
na isti način. Na kraju tako dobiveni zbroj svih
taka za određeni dio staništa. pet tipova vegetacije daje srazmjer sastava vegetacije
za određeni dio staništa.


Kolebanje na razini vode predstavljeno je maksimalnim
poznatim iznosom kako bi se moglo kalkulirati Ocjene uvjeta ishrane i uvjeta za nastambe dobiupravo
s tim ekstremnim pojavama i njihovim posljevene
su na osnovi pojedinačnih ocjena za svako staja


dicama na nazočnost dabra.
lište.


Posebna pozornost posvetila se obradi podataka o Podaci o obali nisu ušli u matematičku obradu
sastavu vegetacije. Kako su podaci bilježeni za lijevu podataka jer nisu iskazani brojčano već se njihov kai
desnu obalu odvojeno, svaki podatak je predstavljao rakter ucrtava na kartu dok su na neki način neizravno


jedan segment određene dužine i na kraju je nekoliko uračunati u uvjete za određeni tip nastambi. Ako je
segmenata sačinjavalo dio staništa, pa je bilo neopobala
visoka, postoje uvjeti za izradu jame, a ako je
hodno obaviti obračun ovih podataka na bazi pondera niska, tada je neminovna gradnja humki.
ili težine. Podaci o sastavu vegetacije za svaki segment
izraženi su u relativnom iznosu (postocima) pa se svaki Rezultati obrade podataka za oba istražena lokalitaj
podatak množio pripadajućom dužinom segmenta teta po dijelovima prikazani su u tablici 2.


Detaljna istraživanja potencijalnih staništa dabra


Detailed Investigation into the Potential Habitat of the Beaver


Tablica 2
Dio lokaliteta Dužina
(m)
Dubina Širina Kolebanje
vode vodotoka vodost. .
Sastav vegetacije (%) Uvjeti ishrane Uvj. za nastani.*
(cm) (m) (cm) Drveće Grmlje Tršćaci Livade Oranice Ljeti Zimi Humke Jame
ŽUTICA
Česma st.
1-20 4150 <200 7-15 <300 56.3 22.7 16.5 4.3 4 3 3
Spojni kanal st. 20-25
Stara Česma st. 20-38 3000 100-150 8 <300 50.8 31.3 17.9 5 4 4
Stara Lonja
st. 26-30 i 30-39-42 2500 50-150 7-12 <300 37.2 21.4 20.0 21.4 5 5
Stara Lonja st. 42-25 8200 (presuši) 8-10 <300 23.2 11.1 7.6 58.1 2 2
Kanal između st. 25-30 6100 100-150 8 <300 5.0 15.0 80.0
2 2


LEGRAD


Rukavci uz odjel 4, 5 i 6
st. 1-13, 19-21 i 10-22 5200 30-100 8-15 <200 38.9 28.0 33.1 5 5 4 3
Rukavac Totov siget


odjel 8, st. 14-16 1150 30> 5-10 <200 16.5 43.5 40.0 5 5 4 3
Veliki Pažut
odjel 7, st. 17-18 470 50> 8 <200 30.0 10.0 60.0 4 4 4 3


* 4.5
- vrlo dobar
3 - dobar
1,2 - slab
Rezultati obrade i analize podataka za lokalitet Žutica


Obradom i analizom podataka za lokalitet Žutica,


Dužina vodotoka


a ujedno koristeći zapažanja na terenu, ukazala se


Kako je vidljivo iz tablice br. 2, dužina obale po


potreba da unutar cjelovitog staništa zaokružimo neke


jedinih dijelova kreće se od 2500 pa do 8200 m.


manje cjeline. Svaka manja cjelina predstavljena je i


Ukupno je istraženo 23950 metara obala i priobalnog


nizom podataka, tako da dobivamo dijelove koji su


dijela. Tako velik prostor pruža mogućnost opstanka


analitički i prostorno i na terenu i na karti ustvari


više dabrovih obitelji, odnosno daje mogućnost za nji


zaokruženi mini lokaliteti.


hovo međusobno komuniciranje i prirodno širenje.


Rezultat takvog rada unutar lokaliteta Žutica jest
taj, da imamo pet dijelova koji se nalaze u jednoj Dubina vode
povezanoj cjelini i unatoč razlikama u ocjeni pojedinih Jedan od povremenih problema koji se javlja na
elemenata ipak predstavljaju cjeloviti lokalitet. dijelu (dio pod brojem IV u tablici 2) ovog lokaliteta
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 25     <-- 25 -->        PDF

je pad razine vode ispod kritičnog minimuma za dabra.
Na pojedinim mjestima dolazi i do presušivanja korita.
Zbog toga dio pod brojem IV nije predviđen za zadržavanje
dabra, već samo kao mjesto gdje bi eventualno
dabar zalazio u povoljnijim prilikama što se
tiče razine vode, odnosno taj bi dio mogao poslužiti
kao komunikacija za veze dviju susjednih obitelji.
Kako je vidljivo iz tablice, uglavnom je razina vode,
izuzev spomenutog dijela, između 50 i 200 cm, što
zadovoljava potrebe dabra.


Širina vodotoka


Širina vodotoka nije element staništa koji značajnije
utječe na obitavanje dobra. Širina svih istraženih vodotoka
kreće se između 7 i 15 metara. To je sasvim
dovoljan prostor za nesmetano kretanje dobra u njegovoj
dnevnoj migraciji. Na nekim dijelovima Česme i
kanalu Nova Lonja, primijećena je tzv. »grada«, odnosno
umjetne prepreke od granja koje služe za zadržavanje
riba koje se na tom mjestu love, no to ne predstavlja
problem, jer u nekim slučajevima dabar gradi
sličnu branu, znatno čvršću i kvalitetniju. Ove prepreke
mogle bi biti problem ukoliko se na ostavljene
propuste na toj »gradi« postave mreže za hvatanje ribe
i ostave bez kontrole, jer bi moglo doći do zaplitanja
dabra u mrežu i utapanja. Dosadašnji ribolov odvijao
se uglavnom samo udicama, a ribolov mrežom bio je
uz neposrednu nazočnost ribolovca.


Kolebanje razine vode


Tijekom terenskih radova nije bilo moguće utvrditi
kolebanje razine vode, jer se taj elemenat prati tijekom
cijele godine i nema izražene dnevne oscilacije. Vrijednosti
ovog elementa prati se na mjernim stanicama
Hidrometeorološkog zavoda - Hidrološkog sektora
čiji će podaci biti pribavljeni, analizirani i tek će se
tada moći ocijeniti njegov mogući utjecaj za dabra.


Prema oznakama na terenu i stablima, te na osnovi
iskaza stručnog osoblja šumarije Novoselec, tijekom
godine mogući su viši vodni valovi ukoliko je izuzetno
visok vodostaj rijeke Save. Tada dolazi do povišenja
razine voda u cijelom istraženom području za oko 300
cm. Tako visoka razina vode ostaje vrlo kratko (dan
ili dva) i zatim se povlači. Vjerojatno to ne bi bio
značajniji problem za dobra, jer je on iskonski prilagođen
povremenim visokim vodnim valovima pa čak i
bujičnim tokovima. No u svakom slučaju ovaj element
i odnos dabra prema njemu, bit će jedna od interesantnijih
stvari za praćenje i istraživanje.


Sastav vegetacije


Sastav vegetacije uz obalu i na uskom priobalnom
pojasu nesumnjivo je, uz adekvatni vodotok, najhitniji
element dabrovih staništa. Upravo radi važnosti vegetacijskog
sustava, koji je glavni izvor hrane, građevnog
materijala i zaklona za dabra, tom je elementu posvećena
posebna pozornost prilikom istraživanja. Nastojalo
se u svakom segmentu odrediti realna struktura
vegetacijskog pokrova, kako bi na kraju dobili stvaran


prikaz stanja na terenu, odnosno u potencijalnom staništu
dabra.


Analizom dobivenih podataka iz tablice 2, vidljivo
je da je u prva tri dijela daleko najzastupljenije drveće
(37,2-56,3%) i grmlje (21,4-31,3), (drvenasta vegetacija).


Trščaci ili bolje reći močvarna vegetacija zastupljeni
su s oko 15-20% te je i taj element zastupljen u
zadovoljavajućem omjeru. Ova kategorija posebno je
značajna radi izvora hrane u vrijeme vegetacijskog razdoblja.
Livade odnosno pašnjaci nešto više su zastupljeni
u trećem dijelu (21,4%), ali ne predstavljaju veći
značaj obzirom na vrlo prikladni sastav drvenaste,
grmaste i zeljaste vegetacije.


Livade su znatno zastupljene u četvrtom i petom
dijelu (58,1% odnosno 80%) te su isti zbog premalo
drveća, grmlja i zeljastog raslinja neprikladni za dugotrajnije
obitavanje dabra i predstavljaju spojne elemente
prva tri dijela. Oranice se ne nalaze nigdje u
blizini vodotoka, odnosno u zoni aktivnosti dabra, što
predstavlja posebnu pogodnost jer nema bojazni od
šteta na poljoprivrednim kulturama.


Sastav vegetacije obalnog i priobalnog pojasa u
prva tri dijela (9650 metara vodotoka), garancija su
da dabar ima dobre uvjete ishrane i dobar zaklon za
sebe i svoje nastambe. Preostala dva dijela koja nisu
uvrštena u najpogodnije za trajniji boravak dabra pružaju
unatoč lošem sastavu vegetacije određene mogućnosti
prehrane i kraćeg boravka, odnosno postupni
prijelaz dabrova iz jednog dijela u drugi.


Uvjeti ishrane


Uvjeti cjelogodišnje ishrane dabra u potpunosti
ovise o sastavu vegetacije. Dabar kao biljojed pronalazi
hranu u neposrednoj okolici nastambe. U vrijeme trajanja
vegetacijskog razdoblja uglavnom se hrani zeljastim
biljem, korijenjem te mladim izbojcima i lišćem
mekih listača koje rastu uz vodotoke. Uglavnom drvenastu
pa i grmastu vegetaciju predstavljaju razne vrste
vrba i topola. Zeljasta vegetacija (u tablicama pod
zajedničkom kolonom — trščaci) od posebnog je značaja
upravo zbog utjecaja na prehrambeni potencijal.
Učestalost i raznolikost zeljaste vegetacije — trščaka,
jamstvo je solidnog prehrambenog potencijala dabrova.
Za vrijeme mirovanja vegetacije, sužava se izbor hrane
jer svo zeljasto bilje tada nestaje, no dabru ostaje
znatna količina hrane u drvenastom raslinju. Dabar se
zimi hrani mladom (živom) korom mekih listača. Nalazi
je uglavnom na mlađim stabalcima vrba i topola,
izdancima istih vrsta u grmastom obliku. Posebno su
za uzimanje hrane pogodni tzv. malati — gusto samonikli
podmladak vrbe i topole. Ukoliko u staništu ponestane
mladih stabalaca koja imaju mladu i živu koru,
tada dabar obara i deblja stabla kako bi došao do
mlade kore u krošnji tog stabla. Dabar ne može za
hranu koristiti već odumrlu koru ili drvo jer u probavnom
traktu nema mogućnosti probaviti celulozu. Lokalitet
Žutica daje na svoja tri dijela izuzetno dobru i
bogatu prehrambenu ponudu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Uvjeti za nastambe


Dabar radi nastambu na onom mjestu gdje nalazi
najviše hrane, potreban mir i prikladan zaklon. Da li


Rezultati obrade i analize


Analogno obradi podataka za prethodni lokalitet
izvršena je obrada podataka i za lokalitet Legrad. Kriteriji,
način rada i obrasci su istovjetni. Tijekom rada
uočene su značajne razlike u staništima lokaliteta Žutica
koji se nalazi u posavskom području i staništa u
lokalitetu Legrad koji se nalazi uz rijeku Dravu. Dok
su potencijalna staništa dabra u lokalitetu Žutica na
manjim vodotocima i relativno dosta udaljeni od rijeke
Save s kratkotrajnom godišnjom oscilacijom razine vode,
staništa u lokalitetu Legrad nalaze se uz samu
rijeku Dravu, koja na sve rukavce ima znatan utjecaj.
Posebno je značajno da kolebanje razine vode Drave
ima dnevne oscilacije (pa i više puta u jednom danu)
koje iznose i do jedan metar. Pored toga značajne su
razlike i fitocenološkom sastavu, pedološkim karakteristikama
i nizu drugih detalja. Unatoč razlikama i
jedan i drugi lokalitet pružaju uvjete za obitavanje
dabra, a nakon lokaliteta Žutica prikazat ćemo najosnovnije
značajke i elemente staništa bitne za dabra
u lokalitetu Legrad.


Dužina vodotoka


Dužina vodotoka možda i nije najbolji izraz za ovaj
lokalitet, jer se potencijalna staništa za dabra nalaze
i na brojnim rukavcima uz rijeku Dravu i ne predstavljaju
klasične dijelove kroz koje protječe voda. Neki
od njih imaju karakter stajaćih voda, drugima voda
protječe u oba smjera, ovisno da li vodostaj Drave
raste ili opada, a samo u nekima imamo stalni, jednosmjerni
protok vode. Unatoč toj specifičnosti, dužina
tih rukavaca iznosi ukupno 6.800 metara. Cjelokupno
je lokalitet podijeljen u tri dijela: prvi u dužini 5.200
metara, drugi 1.150 metara i treći dužine samo 450
metara, no značajan je jer se nalazi s druge strane
Drave u sklopu ornitološkog rezervata Veliki Pažut.


Dubina vode


Dubinu vode bilo je teško prikazati zbog čestih
oscilacija čemu je uzrok hidroelektrana »Dubrava« na
rijeci Dravi, koja se nalazi tek oko 5 km uzvodno od
istraženog područja. Oscilacije iznose oko jedan metar,
a ponekad se ponavljaju i 2-3 puta na dan. Pokušali
smo iznijeti podatke za najnižu razinu vode, dakle
kada su ustave hidroelektrane zatvorene. Kod najnižeg
vodostaja najveći dio rukavaca ima vodu koja predstavlja
mrtvicu ili protječe jedan manji dio vode njihovim
koritom.


Uglavnom se razina vode zadržava na visini između
30 i 200 cm. Neki manji vezni kanali presuše, no njih
nismo niti istraživali, iako kod viših vodostaja mogu


će graditi humke ili jame ovisi o karakteru obale i
kolebanju razine vode. Ocjena uvjeta za gradnju nastambi
prikazana je uzimajući u obzir upravo navedene
elemente.


podataka za lokalitet Legrad


biti vrlo privlačni dabru prvenstveno za pronalaženje
hrane.


Rijeka Drava nije uzeta u analizu iako ima znatnu
dubinu vode (više od 2 m) zbog svoje jakosti i brzine
matice te specifičnih osobina - odnošenja dijela obale.
Ona je zamišljena kao kontaktna mreža cijelog staništa
te za prirodno širenje dabra nizvodno na prikladne
lokalitete.


Širina vodotoka


Osim rijeke Drave, koja mjestimice ima širinu korita
i preko 100 metara, rukavci koji predstavljaju staništa
dabra imaju širinu između 3 i 15 metara (prosječno
oko 8 m).


Kolebanje razine vode


Dnevno kolebanje razine vode je redovita pojava
no ponekad u vrijeme visokih vodnih valova zbog oborina
ili naglog topljenja snijega u alpskom prostoru
dolazi do dodatnog povećanja razine vode, tako da se
kroz godinu susreću rasponi vodostaja od 200-250
cm. To nije zabrinjavajuće, ali obzirom da je Drava
brza rijeka, taj najviši val vode u koritu rijeke i neposredno
uz njega ima veliku rušilačku snagu pa u usporedbi
s visokim vodnim valom u Posavini, Dravski ima
znatno razornije djelovanje, o čemu treba voditi računa
i u svezi s naseljavanjem dabra.


Sastav vegetacije


Vegetacijski pokrov u sva tri dijela tj. u cijelom
lokalitetu dosta je ujednačen. Cijeli prostor obrastao
je sastojinama vrba i topola ispod kojih se razvila
bogata zeljasta vegetacija. Uz obalu rukavaca nalaze
se grmovi vrba. Floristički sastav ovog lokaliteta detaljno
je istražen pa je poznat i sastav vegetacije po
vrstama (Rau š 1992). U tablici 2 prikazan je udio
pojedinog vegetacijskog elementa po pojedinom dijelu
lokaliteta. Zanimljivo je da u zoni najveće aktivnosti
dabra nema niti livada niti oranica.


Uvjeti ishrane


Uvjeti ishrane imaju maksimalnu ocjenu, a razlog
je to što 100% vegetacijskog pokrova predstavlja hranu
za dabra bez opasnosti da će nanijeti bilo kakve gospodarske
štete. Tijekom cijele godine hrana mu je dostupna
i u velikom izboru nalazi se na svakom dijelu
staništa.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Uvjeti za nastambe
istraženom području. Obala Drave nije prikladna za


Uvjeti za podizanje nastambi vrlo su dobri. Humke podizanje nastambi, jer je ponekad snaga matice takva
će biti najvjerojatnije jedini oblik nastambi zbog koleda
odnosi i samu obalu zajedno s vegetacijskim pokrobanja
razine vode i specifičnog pedološkog sastava u vom.


ZAKLJUČCI


Nakon izvršenih terenskih istraživanja u lokalitetima
Žutica i Legrad, kojom prilikom je detaljno upoznat
uži i širi prostor potencijalnih staništa dabra, te
po završetku obrade podataka i njihovim analiziranjem,
moguće je donijeti konačne zaključke i dati konkretne
prijedloge u svezi s realizacijom ponovnog naseljavanja
dabra u Hrvatsku.


a) Odabrani lokaliteti Žutica u Posavini i Legrad
u Podravini pokazali su se kao dobro odabrani, dajući
osnovne uvjete za život dabra a time i optimizam za
njegovo naseljavanje upravo na te lokalitete.


b) Posebno je pogodan vegetacijski sastav u zoni
u kojoj je najveća aktivnost dabra. Zastupljenost drveća,
grmlja i tršćaka (zeljaste vegetacije) ima u cjelini
bolju strukturu nego istraženi aktivni lokaliteti u Bavarskoj.
Niti jedan lokalitet ili njihovi dijelovi nemaju
u blizini poljoprivredne površine ili neke druge gospodarske
objekte na kojima bi mogle eventualno nastati
štete.


c) Predviđeni lokaliteti odnosno potencijalna staništa
dabra nalaze se u cijelosti na površinama koje su
u nadležnosti J. P. »Hrvatske šume«, što olakšava
kontakte i suradnju na terenu. Određeni utjecaj na
drvenastu vegetaciju u zoni aktivnosti dabra neće izazvati
probleme pri gospodarenju šuma, a predviđa se
suradnja djelatnika J. P. »Hrvatske šume« u provođenju
ove akcije.


d) Prihvaćena suradnja djelatnika »Vodoprivrede«
također je značajna, jer su vodotoci i vodene površine
pod njihovom nadležnošću. U prvoj fazi realizacije ove
akcije planira se izvršiti određene tehničke zahvate u
samim staništima, kako bi staništa učinili maksimalno
prikladnima za dabra u vrijeme njegove prilagodbe.


e) Razmatrajući pojedine detalje na terenu i uzimajući
u obzir prilike koje su tamo zatečene, a uglavnom
su proizvod aktivnosti čovjeka, predviđa se izgradnja
jedne manje pregrade (ustave za vodu) na umjetno
izgrađenom kanalu Nova Lonja, lokalitet Žutica kako
bi se za 20—30 cm povisila razina vode kod najnižeg
vodostaja rijeke Lonje u rukavcu starog korita rijeke
Lonje. Tim zahvatom znatno bi poboljšali uvjete za
obitavanje dabra u tim segmentima staništa. Za protok
vode kanalom i njegovu funkciju to ne bi imalo nikakav
značaj.


f) U lokalitetu Legrad predviđa se izgradnja jedne
ustave koja bi spriječila povlačenje vode iz pojedinih
rukavaca tijekom dnevne oscilacije vodostaja. Time bi
se u većem dijelu staništa održavala viša razina vode
što bi posebno pogodovalo dabru za izgradnju nastambi
i podvodnih ulaza u njih. Tom prilikom treba
voditi računa o specifičnim osobinama rijeke Drave
(snaga vode) i osobinama prisutnih tala. Postavljena
brana ili ustava za vodu treba biti konstruirana i postavljena
tako da spriječi bočno podlokavanje obala i
zaobilaženje ustave.


g) Upis evidentiranih podataka i njihova kasnija
obrada pokazali su manje nedostatke u radnim obrascima.
Tijekom detaljnih istraživanja staništa ispunjavan
je obrazac br. 1, koji se ispunjavao i tijekom preliminarnih
istraživanja, te obrazac br. 2 koji je imao za
cilj evidentirati još neke elemente staništa važnih za
obitavanje dabra, kao dopunu obrascu br. 1. Pokazalo
se da bi trebalo izraditi jedan cjeloviti obrazac u kojeg
bi se unosili podaci s oba obrasca ali da budu bolje
sistematizirani.


LITERATURA


Fraye, H. A., 1978: Castor fiber Linneaus, 1758. - Europaeische
Biber - In: Nethammer und Krapp: Handb.


d. Saeuegetiere Europas. Bd. 1.
Grubešić, M., 1992: Istraživanja sinekoloških uvjeta obitavanja
dabra (Castor fiber L.) u porječjima Bavarske
s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj.
Magistarski rad. Šumarski fakultet Zagreb.
Grubešić, M., 1993: Stanišne prilike za reintrodukciju dabra
u porječja Hrvatske. Glas. šum. pokuse, pos.
izd. 4: 101-110, Zagreb.
Grzimek, B. & R. Piechocki, 1967: Biber. S. 278-289
in: Grzimek, B. (Hrsg): Grzimeks Tierleben Bd. 11.
Hirtz,
M., 1938: Zaštita faune. — Zaštita prirode, sv. 1,
Zagreb.


Kesterčanek,F. Ž., 1896: Lovstvo - priručnik, Zagreb.


Korenčić, M., 1979: Naselja i stanovništvo SR Hrvatske


- JAZU, Zagreb.
Piechocki, R., 1989: Elbebiber. in: STUBBE, H. (Hrsg.).
Buch der Hege Bd. 2: Haarwild. S. 588-615.


V.
Lossow, G. 1991: Erhaltung und Entwicklung von Biberlenesraeumen.
Diplomarbeit an der Fachhochschule
Weichenstephan.
Schwab, G., W. Dietzen & G.V. Lossow, 1992: Biber
in Bayern. Schlussbericht an das Bayerische Landesamt
fuer Umweltschutz. unveroeffentlich.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 28     <-- 28 -->        PDF

SUMMARY: The traditional area of the beaver (Castor fiber L.) inhabitation
covers also the Croatian regions. At the end of the 19th century the
beaver disappeared from almost the whole of Europe and the same fate also
occurred to this species in Croatia. Data exist on its existence in the watercourses
of Croatia, but since the beginning of the 20th century it has not been
mentioned as a specimen of the fauna in this country.


Interventions towards re-inhabitation of the beaver in the whole of Western
Europe has contributed to its recovery, thus, nowdays there is no danger of
its extinction.


Research into active habitats of beaver in Bavaria served as a good basis
for research into potential beaver habitats in Croatia. The composition of
coastal and littoral vegetation, characteristics of watercourses, possibility of
beaver dam construction and extremely favourable possibilities for natural
spreading of its population were elements learned in Bavaria, and served as
starting points for research in Croatia.


During 1993 preliminary research was carried out at 15 localities in
Posavina and Podravina as potential habitats for the beaver. The maintenance
of strict criteria in the assessment of habitats some localities turned out to be
extremely suitable for the beaver. These localities were examined in detail and
the results of the preliminary investigation of their quality were confirmed.


The Žutica localities with watercourses Česma and Lonja, together with
Legrad with meandering courses of the Drava river, were planned for the
beginning of the beaver re-inhabitation in Croatia. Composition of the vegetation,
i.e. nutritional potential proved to be better than the average beaver
habitats in Bavaria. The distance of agricultural land from the coast eliminates
the worries of possible damage by the beaver on agricultural plants, and with
this basic pre-conditions are achieved for normal and habitational dwelling
of the beaver in these localities.


The investigation results offer a sufficient number of arguments for further
work on the re-inhabitation of the beaver in Croatia.