DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*424.7.001 (Quercus robur L.) Šumarski list CXVIII (1994) 11


ODNOS OŠTEĆENOSTI HRASTA LUŽNJAKA
(Quercus robur L.), TE NJEGOVE PREHRANE


RELATIONSHIP BETWEEN THE DAMAGE OCCURRING IN THE PEDUNCULATE
OAK (Quercus robur L.) AND ITS NUTRITION


Nikola KOMLENOVIĆ*


SAŽETAK: Kod jako oštećenih stabala hrasta lužnjaka na tri lokaliteta
u Pokupskom bazenu utvrđeno je sniženje koncentracija dušika, kalija, kalcija
i magnezija u Ušću. Kretanje koncentracija elemenata prehrane u Ušću hrasta
lužnjaka tijekom vegetacijske sezone, pokazuju sličnu sliku bez obzira na
oštećenost stabala. Koncentracije kalija bile su niže kod jako oštećenih stabala
u svim terminima uzimanja uzoraka. U pojedinim dijelovima vegetacijske
sezone utvrđen je i niži sadržaj drugih hraniva (N, P, Ca). Ultrastruktura
kloroplasta jako oštećenih stabala upućuje na intenzivne procese senesencije.


Ključne riječi: Quercus robur, oštećenost, stanje ishrane


UVOD


U velikom broju radova utvrđen je utjecaj imisija Imisije na prehranu drveća utječu i posredno, što
na prehranu šumskog drveća (Baule 1984, Hiittl smo prikazali i na shemi iznesenoj u našim ranijim
1986, Komlenović 1989, 1992, Komlenović i radovima (Komlenović 1989, 1992).
Rastovski 1992, Zottl i Hiittl 1986 i dr.). Djelo


Istraživanje prehrane obične smreke na Velebitu i


vanje sumpor dioksida i produkta njegove konverzije


u Gorskom kotaru pokazala su da je u razdoblju od


kao i utjecaj dušičnih spojeva na prehranu drveća sa


20 godina došlo do značajnog pada koncentracija mag


svim je logičan, jer su dušik i sumpor biogeni elementi.


nezija u njenim iglicama (Komlenović 1989). Ova


Zbog sve većeg opterećenja atmosfere dušičnim spoje


je pojava zapažena već ranije na Schwarzwaldu, Hillsu


vima, u našim je kulturama nedostatak dušika danas


i Vogezima, ali i u kulturama običnog bora u istočnom


značajno manji nego prije dvadesetak godina.


dijelu Njemačke. Pored imisija to se u Njemačkoj tu


U blizini Željezare Sisak i na području grada Zamači
intenzivnim iskorišćivanjem biomase kroz duže
greba utvrđene su povišene koncentracije željeza u vremensko razdoblje, te nepovoljnim utjecajem monoiglicama
četinjača. kultura smreke na tlo. Tu do izražaja dolazi i genetska


Djelovanje sumpor dioksida na prehranu šumskog specifičnost prehrane, jer je nedostatak magnezija jače
drveća sumporom, utvrdili smo u više područja Repuizražen
kod određenih provenijencija. Tako npr. na
blike Hrvatske, i te rezultate prikazali u nizu naših Schwarzwaldu na distričnim smeđim tlima jedna proveradova
(K omlenović i Pezdric 1987, Komlenonijencija
smreke najčešće ima niske koncentracije magvić
1989, Komlenović et ali. 1990, Komlenović nezija (ispod 0,07% Mg), što je popraćeno i vidljivim
i Rastovsk i 1992 i dr.) simptomima nedostatka magnezija.


METODE RADA


Shodno našoj shemi o utjecaju imisija na šumske Krajem mjeseca kolovoza na 3 lokaliteta u Pokupekosustave
(Komlenovi ć 1989), pristupili smo istraskom
uzeli smo i analizirali uzorke lišća dominantnih
živanju stanja ishrane hrasta lužnjaka. stabala lužnjaka 1. i 3. stupnja oštećenja.


* Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Na pokusnom objektu u Draganićkim lugovima tijekom
vegetacijske sezone 1990. i 1991. godine, jednom
mjesečno su uzimani i analizirani uzorci lišća 12
stabala 1. i 12 stabala 3. stupnja oštećenja.


Sve analize uzoraka biljnog materijala provedene
su u laboratoriju Odjela za ekologiju Šumarskog instituta,
Jastrebarsko.


Dušik je određen metodom Kjeldahla. Za određivanje
sadržaja ostalih elemenata prehrane, biljna je
tvar razlagana smjesom sumporne i perklorne kiseline.
Iz ekstrakta je fosfor dobiven kolorimetrijski, kalij plamenfotometrijski,
a ostali elementi prehrane metodom
atomske absorpcione spektrometrije (AA Perkin —
Elmer 300 S).


Sumpor je određen na S-analizatoru firme Lećo.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM


Istraživanja stanja ishrane hrasta lužnjaka s manjim
(stupanj 1) i jačim (stupanj 3) oštećenjem, provedena
su na 3 lokacije; u Jastrebarskom (stacionar 1), Draganićkim
(stacionar 10) i Rečičkim (stacionar 15) lugovima.


Detaljni podaci o vegetaciji i tlu istraživanih objekta,
izneseni su u doktorskoj disertaciji Branimira
May era (1989). Zato u ovom radu tlo nije posebno
istraživano.


Na stacionarima 1 i 15 zastupljen je pseudoglej na
zaravni distrični sa šumom hrasta lužnjaka i običnog
graba. Kod prvog stacionara radi se o tipičnoj zajednici
(Carpino betuli Quercetum roboris typ., Rauš 69), dok
na zadnjem stacionaru u omjeru smjese uz lužnjak i
grab pridolazi i bukva (Carpino betuli Quercetum roboris
fagetosum, Rauš 69). Na stacionaru 10 tlo je
močvarno, amfiglejno, nekarbonatno, vertično, hidromeliorirano
sa šumom hrasta lužnjaka i jasena (Genisto
elatae Quercetum roboris caricetosum Horv.).


Rezultati kemijskih analiza lišća prikazani su na
priloženim slikama. Iz njih proizlazi da je na stacionarima
1, 10 i 15 kod stabala 3. stupnja oštećenja došlo
do sniženja koncentracije dušika, kalija i kalcija, te u
manjoj mjeri fosfora i magnezija.


Hrast na močvarno glejnom tlu (stacionar 10) obilježavaju
niske koncentracije magnezija u lišću u odnosu
na hrast na pseudogleju (stacionar 1 i 15).


Pogoršanje stanja ishrane lužnjaka može se objasniti
pojačanim ispiranjem hraniva iz lišća i tla, oštećivanjem
korijenskog sustava i mikorize, inhibiranjem
mikrobiološke aktivnosti uslijed zakiseljavanja i kontaminacije
tla, ali i slabljenjem fiziološke kondicije stabla
koja odumiru.


Pogoršanje ishrane lužnjaka može se ovdje prvenstveno
pripisati pogoršanju hidroloških uvjeta i sastojinske
klime izazvane njegovim sušenjem. To je od
posebnog značenja za pristupačnost hraniva.


Na ishranu vrlo negativno utječe zbijanje tla, te
iznošenje iz sastojine čitavih stabala, posebno onih
dijelova biomase koji sadrže puno hraniva (granjevina,
kora). Znakovitu ulogu u prometu hraniva u šumskim
ekosustavima ima podstojna etaža, prizemno rašće i
mikrobiološki odnosi u tlu. Sve je to u ovim sastojinama
poremećeno.


Praćenje kretanja koncentracija hraniva u lišću lužnjaka
provedena su tijekom 1990. i 1991. godine na
stacionaru 10 u Draganićkim lugovima.


Koncentracije dušika u lišću bile su najviše na početku
vegetacijske sezone i stalno su se smanjivale
prema jeseni. Kod stabala 1. stupnja oštećenja, one
su u pravilu bile više nego kod stabala 3. stupnja
oštećenja.


Koncentracije fosfora obilježava njihovo sniženje
tijekom ljeta. U drugom dijelu vegetacijske sezone
vitalnija stabla pokazivala su povoljniju ishranu fosforom.
Koncentracije kalija u svim su terminima i u obe
godine bile izazito više kod manje oštećenih stabala.


Kretanje koncentracija kalcija karakterizira njihov
stalan porast sa starenjem lišća. Tu smo pojavu utvrdili
i objasnili u više naših radova (Komlenović, 1973
i dr.).


Kod jako oštećenih stabala hrasta došlo je i do
promjena u ultrastrukturi kloroplasta. Kloroplasti nemaju
tilakoida, već su se pojavili brojni plastoglobuli,
koji se grupiraju. Te promjene upućuju na ubrzane
procese senesencije.


ZAKLJUČCI


Iz rezultata istraživanja i diskusija proizlaze niže
navedeni zaključci.


Kod jako oštećenih stabala hrasta lužnjaka na tri
lokaliteta u Pokupskom bazenu, utvrđeno je sniženje
koncentracija dušika, kalija, kalcija i magnezija u lišću,
u odnosu na malo oštećena stabla.


Kretanje koncentracija elemenata prehrane u lišću
tijekom vegetacijske sezone pokazuju sličnu sliku bez


obzira na oštećenost stabala. Koncentracije kalija bile
su niže kod jače oštećenih stabala lužnjaka tijekom
čitave vegetacije, a koncentracije dušika i fosfora niže
prvenstveno u drugom dijelu vegetacijske sezone.


Jače oštećena stabla sadržavala su u lišću više sumpora.


Kloroplasti jako oštećenih stabala nemaju normalnu
strukturu, već strukturu koja karakterizira ubrzane
procese starenja lišća.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 15     <-- 15 -->        PDF

SI. 1: Koncentracije dušika, fosfora, kalija i kalcijau Ušću lužnjaka različitog stupnja oštećenosti


Fig. 1: Concentrations of Nitrogen, Phosphorus, Potassium
and Calcium in the Leaves of Pedunculate
Oak at Various Degrees of Damage


JUI 3.stupanj


IB


Stacionar


SI. 2: Koncentracije magnezija, mangana, željeza icinka u Ušću lužnjaka različitog stupnja oštećenja


Fig. 2: Concentrations of Magnesium, Manganese,
Iron and Zin in the Leaves of Pedunculate
Oak at Various Degrees of Damage


Ftg Z8.2


388


258


288


Fe pp« 158


SI. 3: Kretanje koncentracija dušika i fosfora u Ušću
lužnjaka tijekom 1990. i 1991.


Fig. 3: Change in the Concentrations of Nitrogen and
Phosphorus in the Leaves of Pedunculate Oak
During 1990—1991


P I 1. stupanj


fTTT? 3.stupanj


Z.b
2


1.5


1


8.5


t


8


B.2S


6.2


8.15


B.l


HI »III


niesec


SI. 4: Kretanje koncentracija kalija i kalcija u Ušću
lužnjaka tijekom 1990. i 1991.


Fig. 4: Changes in the Concentrations of Potassium
and Calcium in the Leaves of Pedunculate Oak
During 1990-1991


["I 1.stupanj


PI 3. stupanj


n


VII HI:


Hjesec


Mjesec


Stacionar
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SI. 5: Kretanje koncentracija magnezija i sumpora u SI. 6: Kretanje koncentracija željeza i mangana u
Ušću lužnjaka tijekom 1990. i 1991. Ušću lužnjaka tijekom 1990. i 1991.
Fig. 5: Changes in the Concentrations of Magnesium Fig. 6: Changes in the Concentrations of Iron and
and Sulphur in the Leaves of Pedunculate Oak Manganese in the Leaves of Pedunculate Oak
During 1990-1991 During 1990-1991
n i sl"i J
Uli 3.stupanj P I 3, stupanj
B.3 y
8.2S r
a.z
HgZ8.15f-
cippm ^
6,1168
i
8,85 56n


, J_.1 II i.l.l. .1 I.I.I.I I....I. .. i. .1,1 1,1-i, ,LLLU—U ill,1,1 Li t f-il 11 t*1 i-!)´>—\< i|L-l> +>*! J **


till Mil
Iljesec Iljesec


VII mi


156
NVppis


i—l-i i|´,ij—[´ i|t,if


Ml Mil


MI mi


iljesec Hjesec


SI. 7: Kretanje koncentracija cinka u Ušću lužnjaka
tijekom 1990. i 1991.


Fig. 7: Changes in the Concentrations of Zinc in the
Leaves of Pedunculate Oak During 1990-1991


[ 1 1.stupanj


F] 3. stupanj


38


2S


i´ W !i—h


MI MI.


Iljesec


LITERATURA


Baule, H., 1984: Zusammenhange zwischen Nahrstoffver-Komlenović, N., Cestar, D., 1984: Istraživanje stanja
sorgung und Walderkrankungen. Allgemeine Forst ishrane lužnjaka (Quercus robur L.) u utvrđenim eko-
Zeitschrift Nr. 30/31, 1-4. loško-gospodarskim tipovima šuma u R Hrvatskoj.
Šumarski institut, Jastrebarsko, radovi 59.


Hiittl, R., F., 1986: Forest decline and nutrional disturban


ces. XVII World IUFRO Congress, Ljubljana. Komlenović, N., Pezdirc, N., 1987: Koncentracija sumpora
u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom


Komlenović , N., 1973: Koncentracija hraniva u iglicama primorju. Šumarski list, 1—2, 5 — 17.
kao indikator stanja ishrane kultura obične smreke


Komlenović, N., Rastovski, P., 1992: Research of Nu


(Picea abies Karst.), Disertacija, Sveučilište u Zagre


trional Status of Silver Fir (Abies alba, Mill.) of


bu.


Different Damage Degree. 6. IUFRO-Tannensympo


Komlenović, N., 1989: Utjecaj S02 i nekih drugih polu


sium, Zagreb, 183-190.


tanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na R


Komlenović, N., Mayer, B., Rastovski, P., 1990:


Hrvatsku. Šumarski list, 6-8, 243-260.


Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Komlenović , N., 1992: Fiziologija i prehrana šumskog na području Istre, sumporom i teškim metalima. Šudrveća.
Šume u Hrvatskoj, 121-130. marski list, 11-12, 451-461.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Mayer, B., 1989: Ekološki značaj režima podzemnih i poZottl,
H., 1986: Waldschaden und Nahrelementversorgun.


vršinskih voda za nizinske šume Pokupskog bazena. Dusseldorff. Geobot. Koolog. Heft 2, 31-41.


Disertacija, Sveučilište u Zagrebu.
Mayer, B., Komlenović, N., 1974: Izvještaj o rezultaZottl,
H., Hiittl, 1985: Schadesymptome und Ernahrung


tima četverogodišnjih istraživanja elemanata vodnog szustand von Fichtenbestanden im siidwestdeutschcn


režima na području g. j . Draganićki lugovi, 1—30, Alpenvorland. Allgemeine Forst Zeitschrift Nr. 9/10,


Dokumentacija Šumarskog instituta Jastrebarsko. 1-3.


SUMMARY: The paper represents the results of an investigation into the
state of nutrition in Pedunculate Oak trees with slight and severe damages.
It was established that in the case of more severely damaged Pedunculate
Oak trees in the Pokupsko basin decreased nutrition with potassium, nitrogen,
calcium magnesium and phosphorus occurs.


An investigation of seasonal nourishment rates showed that the nitrogen
concentrations are highest at the begining of vegetation, and they are usually
higher in non-damaged trees. Phosphorus shows characteristic lowering concentrations
during summer, regardless of damage. With regard to potassium
markedly lower concentrations were determined in damaged trees during the
whole period of vegetation. Calcium is characterised by a constant increase
of its concentration in leaves with increasing age. The leaves of the more
severely damaged Pedunculate Oak trees contained relatively more sulphur.


Chloroplast ultrastructure in damaged trees of the Pedunculate Oak indicates
intensive weathering processes.


L5