DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*424.7.001 (Quercus robur L.) Šumarski list CXVIII (1994) 11


ODNOS OŠTEĆENOSTI HRASTA LUŽNJAKA
(Quercus robur L.), TE NJEGOVE PREHRANE


RELATIONSHIP BETWEEN THE DAMAGE OCCURRING IN THE PEDUNCULATE
OAK (Quercus robur L.) AND ITS NUTRITION


Nikola KOMLENOVIĆ*


SAŽETAK: Kod jako oštećenih stabala hrasta lužnjaka na tri lokaliteta
u Pokupskom bazenu utvrđeno je sniženje koncentracija dušika, kalija, kalcija
i magnezija u Ušću. Kretanje koncentracija elemenata prehrane u Ušću hrasta
lužnjaka tijekom vegetacijske sezone, pokazuju sličnu sliku bez obzira na
oštećenost stabala. Koncentracije kalija bile su niže kod jako oštećenih stabala
u svim terminima uzimanja uzoraka. U pojedinim dijelovima vegetacijske
sezone utvrđen je i niži sadržaj drugih hraniva (N, P, Ca). Ultrastruktura
kloroplasta jako oštećenih stabala upućuje na intenzivne procese senesencije.


Ključne riječi: Quercus robur, oštećenost, stanje ishrane


UVOD


U velikom broju radova utvrđen je utjecaj imisija Imisije na prehranu drveća utječu i posredno, što
na prehranu šumskog drveća (Baule 1984, Hiittl smo prikazali i na shemi iznesenoj u našim ranijim
1986, Komlenović 1989, 1992, Komlenović i radovima (Komlenović 1989, 1992).
Rastovski 1992, Zottl i Hiittl 1986 i dr.). Djelo


Istraživanje prehrane obične smreke na Velebitu i


vanje sumpor dioksida i produkta njegove konverzije


u Gorskom kotaru pokazala su da je u razdoblju od


kao i utjecaj dušičnih spojeva na prehranu drveća sa


20 godina došlo do značajnog pada koncentracija mag


svim je logičan, jer su dušik i sumpor biogeni elementi.


nezija u njenim iglicama (Komlenović 1989). Ova


Zbog sve većeg opterećenja atmosfere dušičnim spoje


je pojava zapažena već ranije na Schwarzwaldu, Hillsu


vima, u našim je kulturama nedostatak dušika danas


i Vogezima, ali i u kulturama običnog bora u istočnom


značajno manji nego prije dvadesetak godina.


dijelu Njemačke. Pored imisija to se u Njemačkoj tu


U blizini Željezare Sisak i na području grada Zamači
intenzivnim iskorišćivanjem biomase kroz duže
greba utvrđene su povišene koncentracije željeza u vremensko razdoblje, te nepovoljnim utjecajem monoiglicama
četinjača. kultura smreke na tlo. Tu do izražaja dolazi i genetska


Djelovanje sumpor dioksida na prehranu šumskog specifičnost prehrane, jer je nedostatak magnezija jače
drveća sumporom, utvrdili smo u više područja Repuizražen
kod određenih provenijencija. Tako npr. na
blike Hrvatske, i te rezultate prikazali u nizu naših Schwarzwaldu na distričnim smeđim tlima jedna proveradova
(K omlenović i Pezdric 1987, Komlenonijencija
smreke najčešće ima niske koncentracije magvić
1989, Komlenović et ali. 1990, Komlenović nezija (ispod 0,07% Mg), što je popraćeno i vidljivim
i Rastovsk i 1992 i dr.) simptomima nedostatka magnezija.


METODE RADA


Shodno našoj shemi o utjecaju imisija na šumske Krajem mjeseca kolovoza na 3 lokaliteta u Pokupekosustave
(Komlenovi ć 1989), pristupili smo istraskom
uzeli smo i analizirali uzorke lišća dominantnih
živanju stanja ishrane hrasta lužnjaka. stabala lužnjaka 1. i 3. stupnja oštećenja.


* Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut Jastrebarsko