DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 96     <-- 96 -->        PDF

T U E X E N I A
Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Neue Serie, Nr. 12,
Göttingen 1992


Florističko-sociološka radna zajednica u Göttingenu — u čast i spomen na
svoga dugogodišnjeg predsjednika Prof. Dr. Reinhold Tüxen-a,1 zaslužnog istraživača,
ranog sljedbenika J. Braun-Blanquet-a a potom jednog između duhovnih otaca
današnje Znanosti o biljnim zajednicama (Fitosociologije, Fitocenologije)2 — objavljuje
svoje glasilo MITTEILUNGEN, počevši od godine 1981., kao novu seriju pod
naslovom TUEXENIA.


Ta znanstvena i tematski specijalizirana publikacija objavljuje originalne spoznaje
florističkih i vegetacijskih istraživanja u srednjoj Europi, njihove teorijske
osnove i praktičnu primjenu. U pravilu izlazi godišnje u jednom svesku. Časopis
je broširan, formata 24,0x16,5 cm, tiskan jednobojno na visokosjajnom (kunstdruk
«) papiru.


Sadašnji glavni urednik godišnjaka TUEXENIA je Prof. Dr. Hartmut Dierschke
istaknuti botaničar Systematisch-Geobotanisches Institut-a u Göttingenu, a ujedno
je i glavni tajnik Međunarodnog društva za vegetacijske znanosti.1´ Prema Adresaru
(1992) Društvo ima 1161 članova, iz 67 država sa sviju kontinenata, među kojima
su odvojeno navedene Republika Hrvatske (s 5 članova) i R. Slovenije (s 4
člana).


TUEXENIA br. 12 tiskana je u studenom 1992. Na 403 stranice, uključivši oko
150 ilustracija (karte, tablice, slike, sheme i si.) unutar teksta sadrži 25 studija i
napisa, koje su objavila 34 autora iz različite aktualne fitocenološke problematike.
U posebnom »džepu« prileži jedna vegetacijska karta i 5 velikih fitosocioloških
tablica (vidi priložen Sadržaj časopisa). Normalna cijena ovog primjerka TUEXENIA
br. 12 iznosi 120 DEM.


U časopisu (str. 29—48.) su S. Bertović i A. Ž. Lovrić objavili, na poticaj i preporuku
Prof. Dr. V. Glavača (Kassel), zanimljivu studiju pod naslovom: »Pregled
biljnog pokrivača u Hrvatskoj prema novijim istraživanjima«. Osim uvodnih i
zaključnih pripomena, studiju čine ovih 6 poglavlja (i 21 podnaslov):


A Biljnozemljopisne osobitosti u Hrvatskoj (1.Karakteristike cvjetane, 2. Općenite
značajke raslinstva),


B Visinska zonalnost klimaksnih zajednica (1. Kontinentsko visinsko slojenje,


2. Sredozemna visinska zonalnost, 3. Optimalni protoklimaksi uvala i kanjona, 4.
Kserobazifilne krške stjenovite šume, 5. Acidofilne šume),
1 J. Barkman: Reinhold luxen 1899—1980. Vegetatio, Vol. 48, 1, Hague-Boston-London 1981, str.
87—91.


2S. Bertović: Bibliografija, Inozemne bibliografije, šumarska enciklopedija, 1, Zagreb 1980., str.


82. — Fitocenologija, škole i njihove osobitosti. Ibid., str. 550—551.
3 Internationale Vereinigung für Vegetationskunde (IVV), Association internattionale pour 1´ eude
de la vegetation (AIEV), International Association for vegetation science (IAVS), Göttingen.


554
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Inhaltsverzeichnis


D ie rschke , H . : Zur Begrenzung des Gültigkeitsbereiches von Charakterarten. Neue
Vorschlage und Konsequenzen für die Syntaxonomie 3
Kopecky,. K.: Syntaxonomische Klassifizierung von Pflanzengesellschaften unter
Anwendung der deduktiven Methode 13
Möller, H. : Zur Verwendung des Medians bei Zeigerwertberechnungen nach ELLENBERG
25
Bertovie, S., Lovrić, A.-Z.: Übersicht der Vegetation Kroatiens nach neueren
Untersuchungen 29
Härdtle , W. : Zur vegetationsgeographischen Stellung der Laubwaldgesellschaften


Schleswig-Holsteins im nordmittcleuropäischen Tiefland 49
Starlinger, F.: Rotföhren- und Spirkenwälder am Fernpaß (Tirol) 67
Runge, F.: Dauerquadrat-Untersuchungen in einer nordwestdeutschen Calluna-Heide 93
Türk , W., Meierott , L.: Wärmeliebende Saumgesellschaften (Trifolio-Geranietea


sanguinei Th. Müller 1961) der Muschelkalk- und Keuperlandschaften Nordbayerns 95
Klauck , E.-J. : Hieracium murorum L. in helio-thermophil-azidoklinen Säumen
und Staudenfluren 147
Ci reim ler, J ., Mucin a, I.. : Die Festuca pallidula-Rasen in den Nordöstlichen Kalkalpen
175
Walen to ws ki, H., Obermeier, E.: Rasen mit Dactylorhiza sambucina (L.) Soö
am Brotjacklriegel im Vorderen Bayerischen Wald (Bayern) 193
Baldtovä-Tu läckovä , E., Urvichiarovä, E . : Beitrag zur Kenntnis der Molinietalia-
Gesellschaften im Becken Liptovskä kotlina (N-Slowakei) 209
Müller, J., Rosenthal, G., Uchtmann, H.: Vegetationsveränderungen und
Ökologie nordwestdeutscher Feuchtgrünlandbrachen 223
We sth us, W. : Vegetationsdynamik am Ufer eines polytrophen Staugewässers unter


besonderer Berücksichtigung des Schilfröhrichts 245
Passarge , H. : Zur Syntaxonomie mitteleuropäischer Nymphaeiden-Gesellschaften 257
Vöge, M. : Die Entwicklung von Potamogeton praelongus im Großensee bei Hamburg 275
Hofmeister , H. : Ackerwildkrautschutz auf der Wernershöhe (Landkreis Hildes


heim, Nordwest-Deutschland) 285
Mucina,L. : Zwei neue Ruderalgesellschaften aus der Ordnung Onopordetalia . . . 299
Zechmeister , H. : Die Vegetation auf Flachdächern von Großbauten aus der Jahr


hundertwende 307
Brandes , D. : Flora und Vegetation von Stadtmauern 315
Hetzel, G., Meierott, L., Uli mann, I.: Beobachtungen zur Konstanz und


Dynamik in der Anthropochoren-Flora des Stadtgebietes von Würzburg 341
Gerstberger , P. : Die Salz-Schuppenmiere (Spergulana sahna) als Besiedler sekundärer
Salzstandorte in Bayern 361
Müller, R., Garve, E.: Ein aktueller Fund der Österreichischen Sumpfbinse (Eleocharis
austriaca HAYEK) im nördlichen Niedersachsen 367
Marstaller, R. : Zur Moosvegetation der Teufelskirche bei Wetzendorf, Kreis Nebra,
mit besonderer Berücksichtigung des Grimmietum plagiopodiae im unteren Unstruttal 371
Dierschke , H. : European Vegetation Survey — ein neuer Anlauf für eine Übersicht


der Pflanzengesellschaften Europas 381
Protokoll der Jahres-Mitgliederversammlung in Bochum am 24.7.1992 385
Bücherschau 387
Beilagen: Bertovie, Lovrić: Karte


Starlinger: Tabelle 1


Türk, Meierott: Tabelle 1 + 11, 5 + 10, 8 + 9


Walentowski, Obermeier: Tabelle 1


Sadržaj časopisa TUEXENIA, br. 12., Göttingen 1992.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 98     <-- 98 -->        PDF

C Prirodno raslinstvo na osobitim stoj binama bez drveća (1. Olujne goleti na
vjetrometinama, 2. Zajednice točilarki na pokretnim točilima, 3. Zajednice stjenjača
na klisurastim odsjecima, 4. Zajednice pečinarki u polumračnim spiljama,


5. Vrtići visokih zeleni, 6. Zajednice snježanika, 7. Zajednice pješčarki na pokretnim
pijescima),
D Močvaran biljni svijet (1. Slatkovodne močvare u unutrašnjosti, 2. Cretovi
i vrela, 3, Zajednice slanuša u slatinama, lagunama i riječnim ušćima, 4. Obalno
i podmorsko raslinstvo),


E Degradiran i antropogen biljni pokrivač (1. Degradacijske šikare i vrištine,


2. Zamjenske livade i kamenjare, 3. Korovi i smetlištarke) i
F Literatura.


Opisani sadržaj studije uvjerljivo ilustriraju i dokumentiraju:


— 24 klimatska dijagrama meteorologijskih postaja, koji su razvrstani prema
različitim orografskim pojasima i bioklimatima u kontinentskim i primorskim
krajevima u Hrvatskoj,
— slika visinskog rasporeda šumskog raslinstva ovisno o zemljopisnom položaju,
reljefu i podneblju, na prerezu od Palagruže preko Velebita, Kapele, Medvednice
i Psunja do Osijeka,
— predložak o bioklimatskim, vegetacijskim, pedološkim i litološkim međuodnosima
na istarskom poluotoku, i
— vegetacijska karta Republike Hrvatske (u boji, v. prilog). To je engleska
jezična verzija izvorne vegetacijske karte, koje su objavljene u nekoliko edicija
Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu.´1 Zasnovana na najnovijim ekološko-
fitocenološkim spoznajama ona predstavlja, zasad, najrealniju kartografsku
sintezu u interpretaciji međuodnosa zemljopisnog položaja, reljefa, podneblja i
biljnog pokrivača u Hrvatskoj. U tom je njezina originalnost i osobita višestruka
teorijska i praktična vrijednost.
Pripreme za tisak studije i karte materijalno su pripomogli Šumarski institut
(Odjel za ekologiju) Jastrebarsko, Leksikografski institut Miroslav Krleža, J. P.
Hrvatske šume (ondašnji SIZ šumarstva Hrvatske) i Hortikulturna R. O. »Zrinjevac
« iz Zagreba.


Pripominjemo, da je istim autorima predloženo, da za tisak prirede slično
koncipiranu studiju o ekološkim prilikama i o vegetacijskom pokrivaču dinarskog
krša.


Zagreb, 10. studenog 1993. Dr. S. Bertovlć


4 S. Bertović, A. 2. Lovrić: Šumske zajednice Jugoslavije — Hrvatska, šumarska enciklopedija,
3, L. Z., Zagreb 1987, str. 400.


I. Horvat, S. Bertović, A. ž. Lovrić: Hrvatska — Biljni pokrivač. Enciklopedija Jugoslavije, 5,
L. Z., Zagreb 1988, str. 184.
***: Zemljopisni atlas Republike Hrvatske. L. Z. & Školska knjiga, Zagreb 1993, str. 53.
***: A Concise Atlas of the Republic of Croatia. L. Z. & školska knjiga, Zagreb 1993, str. 55.