DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 94     <-- 94 -->        PDF

IZ AGRONOMSKOG GLASNIKA BR. 1—2. i 3/1993.


Dipl. ing. M. Kurtel a (Agronomski
fakultet u Zagrebu) u članku Valorizacija
stanja drvorednog zelenila saopćio je rezultate
svojih istraživanja o stanju, točnije
propadanju, stabala u drvoredima sedam
zagrebačkih ulica. Vrste su Aesculus
hipocastanum L„ Acer platanoides L. i
Tilia sp. a godine istraživanja 1976, 1977.
i 1991. Životno stanje stabala ocijenjeno
je vizuelnom metodom stanja (oštećenosti)
krošnje, podjelivši ga u četiri klase s
po 25% oštećenja svake klase, dakle I-IV.


Životne funkcije stabala autor je utvrdio
na osnovu mjerenja dužine izbojaka,
težine izbojaka i težine lišća. Sve ove veličine
smanjivale su se s pojačanim oštećenjem
krošnje pa su, sumarno uzeto,
te vrijednosti za stabla IV. klase oštećenosti
1976. i 1977. godine bile »približno
iste ili čak i više u odnosu na sve četiri
klase u 1991. godini.« To znači da stabla
i uz smanjenje krošnje sušenjem pojedinih
grana i grančica nema snage da žive
grane opskrbi dovoljnim količinama hraniva.
Stablo, da se poslužimo Babić —
Stambukovim nazivom kopnica za AIDS
ili SIDU, kopni. Rezultat je, da se između
1976. i 1991. godine broj stabala u navedenim
ulicama u prosjeku smanjio za
34%. U prosjeku jer je javor stradao sa
76% i »pokazao se najmanje prilagodljiv
stresnim uvjetima grada«. Prema dostupnim
mi podacima u šumskim sastojinama
javor je na industrijske polutante daleko
otporniji od bukve i hrasta. Doduše
Seletković* daje podatke i za »ostale listače
« a to su gorski javor, javor mliječ,
grab i voćkarice koje iskazuju znatno
manja oštećenja nego bukva i hrast.


* Z. Seletković : Utjecaj industrijskih polutanata
na običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u
šumskim ekosistemima slavonskog gorja. Glasnik
za šumske pokuse vol. 27, str. 104.
I. Ciglar i Ž. Budinščak (Agronomski
fakultet u Zagrebu) pod naslovom
Dinamika populacije faune u proizvodnim
i neproizvodnim jabučicima«, (u
br. 1—2), točnije u intenzivnoj i u ekstenzivno
j proizvodnji, saopćili su rezultate
svojih istraživanja provedenih u 1990.
i 1991. godini o brojčanom stanju insekata
kako štetnih tako i predatori. U
voćnjaku intenzivnog uzgoja, dakle u kojem
se primjenjuju pesticidi za zaštitu
od bolesti i štetnika, bilo 46 vrste insekata
a u ekstenzivnom u kojem takvih zaštitnih
mjera nije bilo broj vrsta iznosio
je 79. Međutim uz veći broj vrsta »jačine
populacije svake pojedine vrste (bila
je) slaba, nije ustanovljena »pojava jake
populacije niti jedne vrste«, ali nije bilo
ni značajnijih šteta na stablima jabuka.
Stoga autori zaključuju da »u voćnjaku
gdje se ne primjenjuju pesticidi nisu poremećeni
pojedini važni prirodni limitirajući
čimbenici i pojave jakih populacija
tj. sačuvana je prirodna ravnoteža između
fitofaga i entomofaga, prisutna konkurencija,
interferencija, nema selekcije
sojeva s povećanim potencijalom razmnožavanja.
Isključen je stimulirajući učinak
nekih tvari dodatne ishrane, ili pesticida
itd.« Stoga je »važnost predatora i parazita,
tj. njihova nazočnost, značajna pa
se u redovnim metodama zaštite uz praćenje
štetne faune mora redovito provoditi
i praćenje korisne faune«.
Prof. Ana S k e n d e r (Poljoprivredni
fakultet u Osijeku) sa suradnicima provela
je »istraživanja djelotvornosti mehaničkog
i kemijskog suzbijanja korova
u soji« (br. 3.) u dvjema »klimatskim vrlo
različitim godinama«. Za kemijsko suzbijanje
korišten je preparat Dualin. Rezultat
je sažet u jednoj rečenici: »Bitno je
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 95     <-- 95 -->        PDF

istaknuti da između varijanata s kultivacijama
i s preparatom Dualin ne postoje
značajne razlike u urodima soje, što opravdava
primjenu mehaničkog uništavanja
korova u širokoj praksi«.


Prof. dr. Mirko G a g r o (Poljoprivredni
institut Križevci) i dipl. ing. Ivan
Gašpa r (INA-PETROKEMIJA Kutina)
u br. 1—2. izvješćuju o utjecaju pojačanih
količina N, P, K hraniva na količinu
i kakvoću priroda sladorne repe. Podaci
su rezultat petogodišnjeg rada pa su rezultati
to vjerniji, jer je u stanovitoj mjeri
eliminiran i utjecaj klimatskih uvjeta
u pojedinim godinama. U zaključku se
uspoređuju samo urodi i digestija bez
gnojidbe i uz maksimalnu gnojidbu. Uz
maksimalnu, a ne i one s prihranom manjih
količina a oni su svakako značajniji
od ekstremnih uvjeta. Stoga usporedimo
urod i digestiju kod prihrane sa 150 kg/ha
N, 100 kg/ha P2Os i 200 kg/ha K20 s prihranom
od 200 kg/ha N, 150 kg.ha P205
i 300 kg/ha K,0 tj. kada su razlike iznosile
od 33% (za N) do 50°/0 (za P i K).


Urod sladorne repe u prvonavedenoj
prihrani iznosio je 42440 kg/ha digestije
16,13% a uz drugu, maksimalnu, 46175
kg/ha digestije 16,75%. To znači da je
urod uz maksimalnu gnojidbu bio 8,8%,
veći a digestija 3,8% pa se postavlja pitanje
u kojem su vrijednosnom iznosu
utrošeni hranivo i urod s digestijom. Nije,
dakle, mjerodavan samo maksimalan
urod i maksimalna digestija nego opravdanost
povećanog troška hraniva. Ta razlika
zacijelo nije tolika da bi opravdala
s jedne strane povećane troškove proizvodnje
a s druge strane, i to značajnije,


što biljka nije iscrpila svu količinu hraniva
i ono ostaje u tlu i bude isprano
sve do vodotoka dakle ekološki nepovoljno
djeluje na životni okoliš.


Može se postaviti pitanje u kakvoj su
svezi članci Ciglar-Budinščaka i Ane Skender
sa suradnicima sa šumarstvom i šumarima?
Veza postoji i to dvostruka. Jedna
je u informaciji o općoj i količinskoj
primjeni gnojiva i kemijskih sredstava u
biljnoj proizvodnji, dakle i u šumarskoj,
ne samo obzirom na financijsku stranu
nego i iz ekoloških razloga, zaštite čovjekovog
okoliša. Druga je veza u mogućnosti
da i šumar upozori seljaka na razumnu
upotrebu tih sredstava. Uostalom i
svjetski je trend proizvodnje hrane uz
što manje, minimalne, korišćenje tih sredstava
ako se već ne može bez njih. Na
tome se i radi a jedan primjer toga nalazimo
u istom, Agr. Glasnik br. 1—2. u
članku Prof. J. Kišpatića Angers —
francuski centar za selekciju voćaka.
Konkretno su opisani načini selekcijskim
putem uzgojiti biljke jabuke otporne na
krastavost ploda i na bakteriju Erwinia
amylovora i biljke kruške otporne na
krastavost ploda i tu istu bakteriju. Za
suzbijanje Erwinije selekcijski način je
to značajniji, jer se ta bakterija, uvezena
iz SAD, vrlo teško suzbija poznatim baktericima.
Selekcioniranje jedinki otpornih
na navedene bolesti dugotrajan je posao,
jer se dosadašnjim radom uspjelo od 15
do 20 tisuća ponika uzgojiti tek nekoliko
desetaka koje su preživjele umjetnu infekciju
i koje biljke mogu poslužiti za
daljnje razmnožavanje.


Oskar Piškorić