DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 81     <-- 81 -->        PDF

OBLJETNICE


DEVEDESETOGODIŠNJICA HRVATSKOG NAPUTKA ZA SASTAVAK
GOSPODARSTVENIH OSNOVA


Plansko gospodarenje šumama u Hrvatskoj temeljeno na zakonskim odrednicama
pisanim na hrvatskom jeziku je staro 224 godine. U tom je vremenu doneseno
više instrukcija, naputaka i pravilnika.


»Naredba kr. hrv.-slav.-dalm, zemaljske vlade, za unutarnje poslove, od 23.
travnja 1903. godine br. 23152 glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa,
te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim
se određuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom« kao i »Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno
programa« koji je bio sastavni dio naredbe doneseni su prije upravo 90 godina.


Tim povodom želim evocirati na neke povijesne činjenice podsjećajući štovano
čitateljstvo na »naputak« i njegovog autora gospodina dipl. inž. Andriju Borošića.


Prvom instrukcijom za uređivanje šuma u Hrvatskoj smatramo Zakonsku uredbu
o šumama dovršenu 1769. godine u vrijeme Marije Terezije na hrvatskom
jeziku. Ta se je instrukcija odnosila na dijelove Hrvatske koji su bili pod političkim
utjecajem Austrije. Kako po zakonskoj regulativi tako i u šumarskoj operativi
hrvatsko je šumarstvo bilo uz bok europskom bilo po već spomenutom austrijskom
u Provincijalu, ili po francuskom u obalnim dijelovima (Istra, Primorje
i Dalmacija) za vrijeme Napoleona.


Razvojačenjem Vojne krajine 50% tada državnih šuma dodijeljeno je imovnim
općinama što je bilo oko 381.121 ha šuma. Da se zadrže te šume u manje više normalnom
stanju dovršen je 1881. godine »Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje
gojitbe šuma imovnih općina u Hrvatsko-slavonskoj krajini od 1881.«. Naputak je
propisivao potrajnost prihoda a obračun etata po formuli austrijske kameralne
takse. Donesen je paralelno na njemačkom i hrvatskom jeziku, a odnosio se samo
na određene krajeve — krajinu — i to ne na sve šume već samo na imovne
općine.


Da osigura potrajnost u gospodarenju i kod ostalih kategorija šuma kraljevska
vlada donosi 26. ožujka i 25. travnja 1894. godine Zakon kojim je propisano


da se šume zemljišnih zajednica kao i ostale šume stojeće pod osobitim javnim
nadzorom imadu urediti za potrajno uživanje i s njima polog odobrenih šumsko
gospodarstvenih osnova gospodariti (Partaš, 1896). Na temelju toga zakona godine
1903. donesena je naprijed citirana »Naredba« i »Naputak za sastavak gospodarstvenih
osnova i programa« od kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske
vlade, Naputak se odnosio na sve šume osim državnih, a pisan je hrvatskim jezikom.


Naputak je imao ove osnovne dijelove:


A. Sastavak gospodarstvene osnove:
I. Predradnja: ustanovljenje šumskih površina i uređenje međa, gospodarstveno
razdjeljenje šuma, izmjera šuma, opis sastojina, proračunavanje drvne zalihe i
prirasta, skrižaljka dobnih razreda.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Skraćeni izvorni tekst NAREDBE i NAPUTKA za sastavak
gospodarstvenih osnova odnosno programa, uzet iz dokumentacije
Šumarskog fakulteta


Naredba


kr. hrv.-slav-đalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 23. travnja 1903. br. 23.152.,


glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i ogojnfh
predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom (Sbbrnik 1894.,
kom. IX., br. 29.).


Gospodarstvene osnove odnosno gospodarstveni programi.


§ 1.
Gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom (§§. 1. i
3., al. 3. i 14. b—h, zakona), imade se u pravilu urediti gospodarstvenom
osnovom.
Ako ukupna šumska površina ne ima više od 100 kat. jutara, tad se ima
za takovu šumu sastaviti gospodarstveni program.
Za šume od veće površine može se predhodnom dozvolom kr. zemaljske
vlade sastavili gospodarstveni program samo tada, ako su prilike šume obzirom na
njezin položaj i promet nepovoljne.


Naputak


za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa.


A. Sastavak gospodarstvene osnove.
I. Predradnje.
I. Ustanovljenje šumske površine i uredjenje medja.
§. i


Šumska površina ima se ustanoviti pomoćju gruntovnice, zemljarinskog katastra,
scgregacionalnih operata i eventualno postojećih odobrenih gospodarstvenih
osnova, a zatim se imaju obići i točno pregledati sve šumske medje, kao i medja.šni znaci.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 83     <-- 83 -->        PDF

II. Opis šuma.
III. Utvrđivanje načina budućeg gospodarenja: svrha gospodarenja, gospodarstveno
razdjeljenje, izbor vrsti uzgoja, izbor vrsti drveća, izbor ophodnje, način
sječe, upotreba nuzgrednih užitaka, propisi glede gojidbe i njege šuma, izradbe i
izvoza šumskih proizvoda, godišnji prihod i sastavak osnova za buduće desetgodište,
trajanje gospodarstvene osnove.
IV. Ustanovljenje prihoda za buduće desetgodište: visoke šume, niske i srednje
šume, pretvorbe u vrsti uzgoja, izvanredni prihod i prethvat.
V. Sastavak osnove za buduće desetgodište: posebna porabna osnova, gojitbena
osnova, osnova za gradnju šumskih puteva, sgrada i inih građevina.
VI. Uskladba gospodarstvene osnove.
B. Sastavak gospodarstvenog programa.
C. Očevidnost i kontrola gospodarstvene osnove (programa).
D. Revizija gospodarstvene osnove.
E. Zaključne ustanove.
Zatim su priloženi svi potrebni obrasci koje propisi iz naputka predviđaju:
opis međa, iskaz površina, opis sastojina (za visoke šume čiste i oplodne sječe, za
visoke preborne šume, za srednje šume), skrižaljka dobnih razreda i opća porabna
osnova za visoke šume čiste i ophodne sječe, iskaz o proračunavanju godišnjeg
prihoda, opća porabna osnova za visoke preborne šume, opća porabna osnova za
srednje šume, posebna porabna osnova za glavni i međutimni užitak i kontrolna
knjiga o šumskih užitcih, osnova steljarenja.


Naputak je sastavljen na visokoj znanstvenoj osnovi temeljeći osnovne postavke
na dostignućima znanosti toga vremena. Stručno je razumljiv i prihvatljiv
pa ipak je naišao na kritike određenog kruga stručnjaka toga vremena.


Jedan od najznačajnijih kritičara »Naputka« gosp. Ante Kern u svom članku:
»Praksa uređivanja šuma uopće a kod zemljišnih zajednica napose« u Šumarskom
listu 1916. i 1917. godine iznaša svoj kritički prikaz. No i sam Kern u svom uvodnom
dijelu naglašava veliku stručnu vrijednost i značenje naputka a najveća je
zamjerka da se na donošenju osnova dugo radi i da nema zainteresiranih stručnjaka
koji bi više godina radili u taksacijama i tako sami dovršili započete radove
umjesto da ostave nekom tko bez pravih informacija nastavlja njihov rad. To se
mora shvatiti kao kritika organizaciji službe, a ne koncepciji naputka i njegovim
odrednicama.


U svom osvrtu pod naslovom »Tridesetgodišnjica Hrvatskog naputka za sastav
šumsko gospodartvenih osnova« gosp. inž. R. Kolibaš 1933. g. podržava kritiku A.
Kerna u potpunosti te daje određena zapažanja i vlastita iskustva posebno u svezi
obračuna drvne zalihe i etata.


Bez obzira na kritike ili pohvale po tom su naputku šumarski stručnjaci u Hrvatskoj
sastavljali osnove gospodarenja sve do 1948. godine. »On je odigrao historijsku
ulogu u uređivanju šuma« (Klepac, 1965).


»Naputak« je detaljno propisivao sve radove, a kako se po njemu radilo gotovo
45 godina ili oko trećinu ophodnje za naše najvrednije vrste drveća, to je
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 84     <-- 84 -->        PDF

jasno da je ostavio najčvršći pečat uređivanju ili općenito gospodarenju šumama
u nas. Gospodarsko razdjeljenje šuma izrađeno prema tim propisima još se i danas
u mnogim dijelovima podržava. Prema propisima šume se dijele na gospodarske
jedinice (uređajne razrede), koje se dalje dijele u sjekorede, a oni na odjele,
u kojima se izlučuju odsjeci (sastojine).


Kriteriji gospodarske podjele koji su se zadržali prihvatljivi su i sada.
U gospodarenju za visoke šume propisuje se potrajnost prihoda uz ojihodnju
apsolutne zrelosti (zrelosti produkcije najveće drvne mase). Dopušta se i tzv. financijska
ophodnja ako to zahtijevaju posebne potrebe šumoposjednika. Za način
sječa daje se mogućnost izbora jednog od ovih: čiste, ophodne, preborne, hrpimične.
Za visoke šume s čistom i ophodnom sječom propisana je metoda »kombinirano
rašestarenje«, znači, kombinacija rašestarenja po masi i površini, koja se sastojala
u tome da se svim razredima dodijele podjednake površine, a samo prvim
trima približno jednake (progresivne) drvne mase. Time se želi istodobno postići
trajnost prihoda i prostorno uređenje,
Za visoke preborne šume propisana je bila i »metoda normala«. Za svaku šumu
trebalo je izraditi normale, što je u mnogim našim šumama Gorskog kotara urađeno
(Meštrović, 1992).
Godine 1931. bivše ministarstvo šuma i ruda kraljevine Jugoslavije izdaje
»Uputstva za uređivanje državnih šuma koja ni pored svoje detaljne razrade nisu
našla široku primjenu u Hrvatskoj. Tek »Opća uputstva za uređivanje šuma«,
Beograd 1948. zaustavljaju kontinuitet uređivanja šuma u Hrvatskoj temeljem »Naputka
« iz 1903.
Opća uputstva za uređivanje šuma iz 1948. god. u Hrvatskoj su primjenjivana
samo do 1968. godine i to u regularnim šumama. Tada naime izlazi ponovno jedinstvena
regulativa za uređivanje šuma u Hrvatskoj pod nazivom »Pravilnik o izradi
šumsko privrednih osnova, osnova gospodarenja šumama i programa za gospodarenje
šuma«. Taj Pravilnik doživljava nekoliko preinaka (1976, 1981 i 1985 te 1991)
te se u nešto dorađenoj formi održao do danas. Koncepcija pravilnika iz 1968. pripisuje
se pok. dr. Draženu Cestaru.
Tijekom 1993. godine radi se na novom Pravilniku za uređivanje šuma koji će
eto na 90. godišnjicu izlaska Naputka iz 1903. kao jednog od najkorištenijih instrukcija
za uređivanje šuma vjerovatno biti završen a svoje kvalitete moći će velikim
dijelom zahvaliti upravo gosp. A. Borošiću i njegovom Naputku.


Prof. dr. sc. Sime Meštrović


Šumarski fakultet Zagreb
Svetošimunska 25