DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*331-5 Sum. list CXVII (1993) 465


RADNE VRIJEDNOSTI STUDENATA I ŠUMARSKIH INŽENJERA


Josip BISKUP*


SAŽETAK: U sklopu longitudinalinih socioloških istraživanja
u hrvatskom šumarstvu Kabinet za sociologiju Šumarskog fakulteta
u Zagrebu otpočeo je sukcesivna istraživanja u regrutiranjuvisokostručnih kadrova u šumarstvu Republike Hrvatske. V tu
svrhu svake se godine provodi temeljito anketiranje studenata
šumarstva. Znanstvena anketa obuhvaća problematiku socijalnogporijekla, materijalnog položaja, uspjeha na studiju, zadovoljstvastudijem i vrijednosnih orijentacija studenata prema radu.


U ovom članku iznosimo stavove studenata prema vlastitojsamoaktivnosti, tj. prema radu. Prezentiramo mikroanalizu mišljenja
studenata sva četiri godišta i provodimo komparativnu analizu
odgovora u dva provedena istraživanja — 1991. i 1992. godine,
te uspoređujemo odgovore s mišljenjem dipl. inženjera.


Utvrdili smo da intrinzične (duhovne) vrijednosti zauzimaju
znatno više mjesto (AM = 3.63) nego entrinzične (materijalne)
vrijednosti (AM = 2.41). Nastupom rata odnos se nije znatnije izmijenio.
Ti rezultati u skladu su sa stavovima studenata drugihfakulteta hrvatskih visokih učilišta.


Ključne riječi: Šumarska sociologija, radne vrijednosti,
studenti šumarstva, šumarski inženjeri


1. UVOD
Vrijednosne orijentacije danas je vrlo znakovito izučavati, jer se radi


o duhovnoj obnovi hrvatskog društva. Dakle, dolazi do promjene vrijednosnih
orijentacija pučanstva. Zanimalo nas je da li se to manifestira kod naših
studenata šumarstva i dipl. inženjera.
Govorilo se o degradaciji pravih vrijednosti, o potrošačkom mentalitetu
društva, o narušenom sustavu vrijednosti, ako smo ga uopće imali. Bila je
naglašena utilitarna i pragmatički vrijednosna orijentacija. Naime, svaki
sustav vrijednosti temelji se na moralnim načelima, na pogledu na svijet i
na idejnim stavovima. Prema tome, lako se može zaključiti da svaki društveno-
politički sustav ima i svoj sustav vrijednosti.


Teoretičari su načinili različite klasifikacije vrijednosti (Biskup , 1991).
Međutim, mi smo istražili samo vrijednosne orijentacije studenata prema


* Prof. dr. Josip Biskup, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 41000
Zagreb, Svetošimunska 25
465
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 8     <-- 8 -->        PDF

radu pa smo promatrali deset vrijednosti koje smo klasificirali u dvije skupine
— skupinu intrinzičnih i skupinu ekstrinzičnih vrijednosti.


Psihosociolozi su, istražujući koji faktori utječu na formiranje ličnosti
svakog individuuma, vodili brojne rasprave. Na kraju se pokazalo da nemaju
pravo ni nativisti (G a 11 o n, 1869), koji smatraju da na oblikovanje ličnosti
presudan utjecaj ima nasljeđe, ni empiristi (Locke, 1894), koji su smatrali
da sredina, tj. obitelj, škola i socijalna sredina imaju presudan utjecaj na
formiranje ličnosti. Pokazalo se da su se približili istini, ali da nemaju u potpunosti
pravo ni zastupnici teorije konvergencije (Stern , 1913), koji su
uzimali u obzir oba prethodna faktora — i nasljeđe i okolinu.


Danas je socijalna znanost došla do spoznaje da uz prethodna dva čimbenika
na oblikovanje ličnosti ima znatan utjecaj — aktivnost individuuma.
Stvorena je »dinamička teorija razvoja« (Cooley, 1922). Naime, ako nema
samoaktivnosti pojedinca, niti njegove genijalne predispozicije niti najbolje
škole neće vrijediti mnogo.


Ako, dakle, rečeno primijenimo na naše studente šumarstva, proizlazi
da uspjeh na studiju u mnogome ovisi od SAMOAKTIVNOSTI studenata i
sustava vrijednosti koje je usvojio (Biskup , 1992).


2. METODA RADA
Istražujući problematiku vrijednosnih stavova prema radu studenata
šumarstva šumarskog fakulteta u Zagrebu, koristili smo se transformiranom
»ljestvicom intenziteta« Likertovog tipa (Murph i i Likert , 1938), i to
tako što smo zamolili ispitanike da navedenih deset vrijednosti rangiraju
svaku od njih od 1 do 5, od »posve nevažnog« do »krajnje važnog«. Da bismo
dobili objektivne odgovore, postavili smo u znanstvenom upitniku slijedeće
pitanje:


Koliko Vam je važno, kad se zaposlite, da obavljate posao koji omogućava:


1) dobru zaradu


2) ugled u društvu


3) razne povlastice


4) mogućnost napredovanja


5) djelovanje na mišljenje i ponašanje drugih


6) rad u čistoj okolini


7) da Vaše sposobnosti dođu do izražaja


8) da možete dati znatan doprinos razvoju društva


9) da možete samostalno odlučivati


10) da imate mogućnost rješavanja netipičnih problema


Istraživanje smo proveli u dva navrata — prije rata i godinu dana kasnije
tijeko>m rata. To nam je omogućilo da se koristimo i metodom komparacijerezultata i da utvrdimo je li došlo do kakvih promjena u valoriziranju radnih
vrijednosti.


U prvom istraživanju, 1991. godine, proveli smo cenzus (popis), tj. istražili
smo oko 90 posto populacije studenata šumarstva — sve one koji su dolazili
na nastavu i tražili potpis. Broj anketiranih bio je N = 372 ispitanika.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U ponovnom istraživanju, 1992. godine, zbog ratnih uvjeta, nismo proveli
cenzus, jer je znatan broj studenata izostajao s nastave, nego smo imali uzorak
od N = 290 ispitanika — 55.8 od upisanih studenata šumarstva. Ispitali
smo i 106 diplomiranih inženjera.


Razliku smo testirali na razini Hi-kvadat testa i koeficijent kontingencije
(Ck).


Varijable su nam bile I, II, III. i IV. godina studija, te spol i uspjeh u
srednjoj školi i na Fakultetu, odnosno materijalni status studenata i roditelja.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Odgovore studenata, koje smo dobili u dva uzastopna istraživanja, o
radnim vrijednostima studenata, promatramo segmentarno — po godinama
studija, a zatim i globalno na razini studenata šumarstva Šumarskog fakulteta
u Zagrebu i uspoređujemo ih s odgovorima diplomiranih inženjera, s
područja Republike Hrvatske.


Da bi ta naša mikroanaliza bila što ilustrativni ja, donosimo tablice po
godinama studija, aritemetičke sredine pojedinih rangova i kompariramo ih
u dva uzastopna istraživanja. Na kraju sve podatke rezimiramo na razini Fakulteta
i hrvatskog šumarstva.


Vrijednosne orijentacije prema radu studenata šumarstva I. godine


Tablica 1. N = 94 —96


12 3 4 5 6


OPIS Posve Nevažno Srednje Važno Krajnje Aritmetičku
nevažno važno važno blUUJilct
i % f % i % f % f % X
1. Rad uokolini
čistoj 3
3.1
3
3.1
15
15.3
31
31.6
42
42.8
4.13
2. Dobra 0 4 28 22 41 4.05
zarada 0 4.1 28.6 22.4 41.8
3. Istraživanje
sposobnosti
4. Samostalnost
3
4
3.1
6
9
6.1
36
37
36.7
21
31
21.9
29
16
29.6
3.71
3.47
u odlučivanju
5. Doprinos
društvu
4
4.2
4.2
17
9.1
17.3
36
37.8
36.7
21
31.6
21.4
17
16.3
17.3
3.28
6. Mogućnost
napredovanja
7. Ugled
u društvu
7
14
7.1
14.3
8
16
8.2
16.3
44
33
44.9
33.7
22
20
22.4
20.4
15
12
15.3
12.2
3.07
3.00
8. Razne 23 19 32 15 8 2.65
povlastice
9. Zbog
kreativnosti
24
23.5
24.5
20
19.4
20.4
30
32.6
30.5
17
15.3
17.3
4
8.2
4.2
2.55
10. Zbog
dominacije
36
36.7
33
33.7
16
16.3
5
5.1
6
6.1
2.08
IAM = 3.42 EAM = 2.97 SAM = 3.13
467
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Na prvoj godini, pri istraživanju 1992. u mjesecu svibnju, imali smo
uzorak od 98 ispitanika, ali ni na jedno pitanje nisu svi ispitanici dali odgovor,
pa se total kretao između 94 i 96 ispitanika. To je znakovito zbog izračunavanja
aritmetičke sredine.


Studenti prve godine na prvo mjesto od ponuđenih deset vrijednosti
stavljaju rad u čistoj okolini, dakle, ekološku, tj. intrinzičnu vrijednost. Toj
vrijednosti daju vrlo visoku ocjenu — AM = 4.13, od najviše moguće — 5.


Na drugom je mjestu ekstrinzična vrijednost — dobra zarada. I ta vrijednost
ima dosta visoku ocjenu — AM = 4.05.


Studenti prve godine preferiraju i kreativnost, pa na treće mjesto stavljaju
mogućnosti da na radnom mjestu izraze svoje sposobnosti. Toj intrinzičnoj
vrijednosti pripala je ocjena AM = 3.71.


Studenti znatno cijene autonomiju i slobodu odlučivanja. Samostalnost
odlučivanja zauzima četvrto mjesto — AM = 3.47.
I na petom mjestu našla se još jedna intrinzična vrijednost To je mogućnost
doprinosa razvoju društva — AM = 3.28.


Budući da je aritmetička sredina svih istraživanja vrijednosti SAM = 3.13,
interpretirane vrijednosti nalaze se iznad prosjeka. Dakle, u toj skupini našle
su se četiri intrinizične i samo jedna ekstrinzična vrijednost.


Studenti prve godine najmanje cijene autoritarnost — AM = 2.08,


Vrijednosne orijentacije prema radu studenata šumarstva II. godine


Tablica 2.


OPIS


1. Rad u čistoj
okolini
2.
Dobra
zarada
3.
Izražavanje
sposobnosti
4.
Samostalnost
u odlučivanju
5.
Doprinos
društvu
6.
Mogućnost
napredovanja
7.
Ugled
u društvu
8. Zbog
kreativnosti
9.
Razne
povlastice
10.
Zbog
dominacije
N = 56 — 57
1 2 3 4 5 6
Posve
nevažno Nevažno Srednje
važno Važno Krajnjevažno
Aritmetička
sredina
f % f % f % f % f % X
0 1 6 23 26 4.32
0 1.8 10.6 40.3 45.5
2 3 15 21 16 3.81
3.5 5.3 26.3 36.8 28.1
3 3 15 21 15 3.74
5.3 5.3 26.3 36.8 26.3
3 1 25 20 8 3.51
5.3 1.8 43.8 35.1 14.0
2 8 19 17 10 3.45
3.5 14.0 33.3 29.9 17.5
5 5 17 23 6 3.36
8.7 8.7 29.9 40.3 10.6
9 7 22 14 4 2.95
15.8 12.3 38.6 24.5 7.0
9 9 25 11 2 2.79
15.8 15.8 43.8 19.3 3.5
15 11 25 6 0 2.39
26.3 19.3 43.8 10.6 0
24 10 18 3 1 2.05
42.1 17.5 31.5 5.3 1.8


IAM = 3.56
EAM = 2.91 SAM = 3.24
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Mogli bismo zaključiti: budući da se ovdje radi o studentima prve godine,
oni su se upisali na studij šumarstva zbog rada u čistoj okolini, a zatim
zbog osigurane materijalne pozicije. Dalje studenti naglašeno cijene duhovne
vrijednosti.


Aritmetička sredina svih istraživanja radnih vrijednosti kod studenata
šumarstva II. godine iznosi SAM = 3.24. Međutim, kao što se vidi iz Tablice
2 ideal duhovnih vrijednosti nije toliko naglašen kao kod studenata prve godine.
Iako su intrinzične vrijednosti na ljestvici preferencije znatno iznad ekstrinznčnih,
one iznose samo IAM = 3.56, a to je znatno manje nego na prvoj
godini. Ekstrinzične vrijednosti su na razini prve godine — EAM = 2.91.


Niti segmentarna analiza ne pokazuje znatne razlike. Dakle, je došlo
do promjene stavova. I sada se na prvom mjestu nalazi intrinzična vrijednost
rad u čistoj okolini — AM = 4.32. Ta je vrijednost još jače naglašena nego
kod studenata prve godine što pokazuje da studenti nisu promijenili mišljenje
i nisu se razočarali u prvobitnom stavu o studiju.


Ostale vrijednosti ravnomjeno su raspoređene na tablici. Ekstrinzična
vrijednost dobra zarada, iako se i ovdje nalazi na drugom mjestu, znatno
je manje naglašena nego kod studenata prve godine studija — AM = 3.81.


Vrijednosne orijentacije prema radu studenata šumarstva III. godine


Tablica 3. N = 38 —42


12 3 4 5 6


OPIS Posve
nevažno Nevažno Srednje
važno Važno Krajnjevažno
´aritmetička
sredina
f % f % f % f % f o/o X
1. Rad uokolini
čistoj 3
6.8
3
6.8
4
9.1
10
22.6
22
50.0
4.07
2. Dobra 3 1 6 14 18 4.02
zarada 6.8 2.3 13.6 31.8 41.0
3. Istraživanje
sposobnosti
4. Samostalnost
3
2
6.8
1
3
2.3
11
14
25.0
9
10
20.5
14
10
31.8
3.79
3.59
u odlučivanju
5. Mogućnost
napredovanja
6. Doprinos
društvu
4
4
4.5
9.1
9.1
1
3
6.8
2.3
6.8
14
14
31.8
31.8
31.8
14
9
22.7
31.8
20.5
7
10
22.7
15.9
22.6
3.48
3.45
7. Zbog
krettivnosti
5
11.4
2
4.5
16
36.4
14
31.8
3
6.8
3.20
8. Ugled
u društvu
8
18.2
10
22.7
16
36.4
5
11.4
3
6.8
2.64
9. Razne 13 9 8 8 4 2.55
povlastice
10. Zbog
dominacije
14
29.5
31.8
9
20.5
20.5
15
18.2
34.1
1
18.2
2.3
3
9.1
6.8
2.29
IAM = 3.62 EAM = 3.00 SAM = 3.31


Odgovori studenata treće godine sličniji su odgovorima studenata prve
godine, pa iz toga zaključujemo da ne postoji zakonomjernost promjena
stavova tijekom studija.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I ovdje je na prvom mjestu intrinzična vrijednost rad u čistoj okolini


— AM = 4.07, a zatim visoko je ocijenjena ekstrinzična vrijednost dobra zarada,
slično kao na prvoj godini — AM = 4.02.
Moglo bi se reći da rad u čistoj okolini i dobra zarada predstavljaju dva
najjača motivacijska faktora koja djeluju na studente šumarstva.


Na trećoj godini od ekstrinzičnih vrijednosti poslije »dobre zarade« najviše
mjesto (5) zauzima mogućnost napredovanja — AM = 2.64. Sve ostale
vrijednosti, koje se nalaze iznad prosjeka, intrinzične su vrijednosti.


Aritmetička sredina intrinzičnih vrijednosti kod studenata treće godine
šumarstva znatno je viša od onih prethodnih godina — SAM = 3.62.


Vrijednosne orijentacije prema radu studenata šumarstva IV. godine


Tablica 4.
N = 82 — 84


1 2 3 4 5 6
OPIS Posve Srednje Krajnje Aritmetički


Nevažno
Važno


važno
važno sredina


nevažno
f % f % f % f % f % X


1. Rad u čistoj 2 4 10 32 37 4.15
na drugom dobra zarada — AM = 3.93. Poslije te ekstrinzične vrijednosti
slijede intrinzične vrijednosti mogućnost izražavanja sposobnosti — AM =
3.84, autonomija u odlučivanju — AM = 3.62 i doprinos društvu — AM =


3.47.
Zaključujemo da godine provedene na studiju ne utječu znatno na promjenu
mišljenja o pojedinim radnim vrijednostima i njihovoj važnosti.


okolini


2.
Dobra
zarada
3.
Istraživanje
sposobnosti
4.
Autonomija
odlučivanja
5.
Doprinos
društvu
6.
Mogućnost
napredovanja
7.
Zbog
kreativnosti
8.
Ugled
u društvu
9.
Razne
povlastice
10.
Zbog
dominacije
IAM = 4.02


Ni studentiorijentacijama.


2.2 4.4 11.0 35.1 40.7
3 2 24 24 31 3.93
3.3 2.2 26.4 26.4 34.0
1 4 26 28 24 3.84
U 4.4 28.6 30.7 26.4
3
3.3
2
2.2
M
36.3
29
31.9
15
16.4
3.62
5
5.5
9
9.9
25
27.5
30
32.9
14
15.4
3.47
6 10 27 28 12 3.36
6.6 11.0 2.9.7 30.7 13.2
13 11 27 20 12 3.14
14.3 12.1 29.7 21.9 13.2
19 11 33 14 6 2.72
20.8 12.1 36.3 15.4 6.6
23 18 28 9 6 2.49
25.3 19.8 30.7 9.9 6.6
31
34.0
15
16.5
22
24.2
10
11.0
4
4.4
2.28


EAM = 2.96
SAM = 3.4?


četvrte godine nisu promijenili mišljenje o vrijednosnim
Na prvom je mjestu rad u čistoj okolini — AM = 4.15, a
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Globalni pregled vrijednosnih orijentacija studenata šumarstva sva četiri godišta


Tablica 5. N = 2.73 — 2.84


12 3 4 5 6


OPIS Posve
nevažno Nevažno Srednje
važno Važno Krajnjevažno
Aritmetička
sredina
f % f % f % r % f % X
1. Rad uokolini
čistoj 8
2.9
11
4.0
31
11.4
96
35.2
127
46.5
4.18
2. Dobra 8 10 73 79 106 3.96
zarada 2.9 3.6 26.5 28.6 38.4
3. Istraživanje
sposobnosti
4. Autonomija
u odlučivanju
5. Dorinos
10
12
15
3.7
4.4
14
15
37
5.1
5.5
88
109
94
32.3
39.6
79
90
77
28.6
32.7
82
49
51
30.0
17.8
3.77
3.54
3.41
društvu 5.5 13.5 34.3 28.1 18.6
6. Mogućnost
napredovanja
7. Ugled
u društvu
22
50
8.0
18.1
24
44
8.7
15.9
102
104
37.2
37.7
87
53
31.6
19.2
40
25
14.5
9.1
3.36
2.85
8. Zbog
kreativnosti
51
18.6
42
15.3
98
35.8
62
22.6
21
7.7
2.85
9. Zbog
povlastica
10. Zbog
dominacije
74
105
26.1
38.0
61
67
21.5
24.3
93
71
32.7
25.7
38
19
13.4
6.9
18
14
6.3
5.1
2.52
2.17
IAM = 3.55 EAM = 2.97 SAM = 3.26


Rezultat istraživanja vrijednosnih orijentacija svih studenata šumarstva
u 1992. godini ilustrativno prikazuje Tablica 5. Gledajući globalno sve četiri
godine, proizlazi da ispitanici na prvo mjesto stavljaju duhovnu vrijednost
rad u čistoj okolini — AM = 4.18


Na drugom je mjestu ektrinzična vrijednost dobra zarada — AM = 3.96,
a zatim slijede tri intrinzične vrijednosti i to: mogućnost izražavanja vlastitih
sposobnosti — AM = 3.77, pa samostalnost u odlučivanju — AM = 3.54 i
doprinos društvu — AM = 3.41.


Tek tada dolazi druga materijalna vrijednost — mogućnost napredovanja,
tj. postizavanje boljeg statusa koji donosi i veće materijalne mogućnosti


— AM = 3.36. S tim je povezan i ugled u društvu — AM = 2.85. Isto mjesto
zauzima i intrinzična vrijednost — mogućnost kreativnosti u radu — AM =
2.85. Dva posljednja mjesta zauzimaju dvije ektrinzične vrijednosti — povlastica
i dominacija.
Našli smo, zatim, aritmetičku sredinu svih ekstrinzičnib vrijednosti. Ona
iznosi EAM — 2.97, a aritmetička sredina svih intrinzičnih vrijednosti — IAM
= 3.55. Budući da je srednja aritmetička sredina svih istraživačkih vrijednosti
SAM = 3.26, evidentno je da su intrinzične znatno iznad, a ekstrinzične
ispod prosjeka.


Budući da smo isto takvo istraživanje proveli i godinu dana ranije (1991),
usporedili smo dobivene rezultate. Međutim, iako srno očekivali da će zbog
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 14     <-- 14 -->        PDF

rata doći do većih promjena u vrijednosnim orijentacijama studenata prema
radu, to se nije desilo. Doduše, pokazala se neznatna razlika, ali ona statistički
nije značajna.


Utvrdili smo da je HI-kvadrat za ekstrinzične vrijednosti X2 = 0.1134,
a koeficijent kontigencije samo Ck = .0620, uz šest stupnjeva slobode (SS = 6).
Za intrinzične vrijednosti razlika je još beznačajnija (X2 == 0.0154, a
Ck = .0202.


Potkraj 1992. godine i početkom 1993. anketirali smo diplomirane inženjere
šumarstva. Zanimalo nas je hoćemo li dobiti naglašene razlike u ocjenjivanju
vrijednosti u odnosu na stavove studenata. Međutim, kao što se vidi
iz Tablice 6, i ovdje je prvo mjesto zauzela intrinzična vrijednost čista
okolina.


Vrijednosne orijentacije prema radu diplomiranih inženjera šumarstva R. Hrvatske


N — TOTAL = 106 N — ODGOVORA = 96 — 101
Tablica 6.
1 2 3 4 5 6


OPIS Posve
nevažno Nevi ižno Srednje
važno Važno Krajnjevažno
´aritmetička
sredina
f % f °/o f 7o f % f */. X
1. Cista 1 4 6 53 32 4.16
okolina 0.9 3.7 5.7 50.0 30.3
2. Doprinos
društvu
2
1.9
2
1.9
7
6.6
58
54.7
28
26.4
4.11
3. Istraživanje
sposobnosti
3
2.8
2
1.9
10
9.4
55
51 9
27
25.5
4.04
4. Autonomija
u odlučivanju
5. Dobra
1
2
0.9
1
0
0.9
12
13
11.3
63
64
59.5
20
22
18.9
4.03
4.02
zarada 1.9 12.3 60.4 20.7 4.7
6. Mogućnost
napredovanja
7. Zbog
kreativnosti
1
4
0.9
3.7
1
4
0.9
3.7
24
15
22.6
14.1
53
58
50.0
54.7
18
16
17.1
15.3
3.89
3.80
8. Ugled
u društvu
2
1.9
19
17.9
30
28.3
43
40.6
4
3.7
3.29
9. Razne 22 28 32 15 1 2.43
povlastice
10. Zbog
dominacije
45
20.7
42.3
33
26.4
31.1
13
30.3
12.2
5
14.1
4.7
3
0.9
2.8
1.87
Dipl. inženjeri: IAM = 4.03 EAM = 3.10 SAM = 3.57
Studeni: IAM = 3.55 EAM = 2.27 SAM = 3.26


Iznenađenje bi moglo biti jedino to što ovdje dobra zarada ne zauzima
drugo mjesto nego tek peto — AM = 4.02,a ispred su se našle još tri intrinzične
vrijednosti.


Najmanje poželjne materijalne vrijednosti dominacija i povlastice zauzimaju
dva posljednja mjesta i daleko su ispod prosjeka.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ako odgovore inženjera usporedimo s odgovorima studenata, proizlazi
da je orijentacija na duhovne vrijednosti kod inženjera još više naglašena
nego kod studenata.


4. ZAKLJUČAK
Istražujući vrijednosne orijentacije prema radu studenata šumarstva
Šumarskog fakulteta u Zagrebu i diplomiranih inženjera šumarstva Republike
Hrvatske, Kabinet za sociologiju istražio je deset vrijednosnih kategorija,
od kojih pet ima oznaku intrinzičnih (duhovnih), a pet ekstrinzičnih
(materijalni) vrijednosti.


Utvrdili smo da na temelju ljestvice Likertovog tipa ne postoje statistički
značajne razlike u vrijednosnim procjenama ni studenata ni diplomiranih
inženjera šumarstva.


Istražili smo vrijednosne orijentacije studenata prema radu u mjesecu
svibnju 1991. i 1992. godine, te diplomiranih inženjera šumarstva potkraj
1992. i početkom 1993. godine. U prvom istraživanju anketirana su 372 studenta,
a u drugom 290 studenata sva četiri godišta. Zatim, anketirano je 106
diplomiranih inženjera, što je više od 10 posto populacije.


Iako smo u istraživanju pošli od radne hipoteze da ne postoji statistički
značajna razlika u rangiranju intrinzičnih i ekstrinzičnih vrijednosti, nismo
očekivali da će i studenti i inženjeri tako naglašeno stavljati na prvo mjesto
intrinzičnu vrijednost rad u čistoj okolini, kao što je slučaj kod studenata
drugih, naročito društvenih fakulteta (Mili š a, 1988). Ipak, desilo se upravo
tako.


Jedino valja naglasiti da studenti na drugo mjesto stavljaju dobru zaradu,
a kod diplomiranih inženjera ta materijalna vrijednost dolazi tek na
peto mjesto. To objašnjavamo teškim materijalnim uvjetima u kojima žive
studenti i procjenom diplomiranih inženjera da materijalna dobra nemaju
višu vrijednost od duhovnih.


Pomak prema ekstrinzičnim vrijednostima u istraživanju studenata 1992.
godine objašnjavamo ratom i otežanim životnim uvjetima.
Uzevši u globalu, vrijednosne orijentacije prema radu i studenata, a poglavito
inženjera, visoko su pozitivne!


LITERATURA — BIBLIOGRAPHY


1.
Biskup , J.: Studenti šumarstva 1990/91, Šumarski fakultet, Zavod za istraživanja
u šumarstvu. Zagreb, 1991.
2.
Biskup , J.: Studenti drvne tehnologije 1990/91, Šumarski fakultet, Drvna
tehnologija. Zagreb, 1992.
3.
Biskup , J.: Šumarska sociologija (Sociologie forestiere), Šumarski fakultet.
Zagreb, 1993.
4.
Cooley, C. H.: The human nature and social order. New York, 1922.
5.
Gal ton, F.: Natural Inheritance. London, 1869.
6.
Locke, J.: Essay concerning Human Understanding. London, 1894.
7.
Miliša i dr.: Vrijednosne orijentacije studenata prema radu. Split, 1988.
8.
Murphy and Like rt: Public Opinion and the Individual NY Harper, 1938.
9.
Stern , W.: Person und Sache. Hamburg, 1933.
10. Supek, R.: Ispitivanje javnog mnijenja, SNL. Zagreb, 1981.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 16     <-- 16 -->        PDF

The Work Merit of Technical and Engineering Forestry Students


ABRIDGED ARTICLE


In the Republic of Croatia, within the framework of longitudinal sociological
research, in the forestry faculty of the Croatian forestry cabinet, commenced
successive investigations into the recruitment of highly personnel in the field of
forestry.


Forestry students were thoroughly surveyed each year. The scientific surveys
encompassed the problems associated with extraction, material status, satisfaction
and success in study and the merit of orientation towards their work.


This article, therefore, outlines the attitudes of technical and engineering
students towards their work. It presents a microanalysis of the students´ four
yearly thoughts and it includes research studies conducted in both 1991 and 1992.


The findings have established that intrinsic (spiritual) merit subjugates the
much better known stance (AM 3.79) of extrinsic (material) merit (AM 2.75).


The war, has not changed this finding considerably. The results are in congruity
with the attitudes of students in other faculties in institutions of higher
learning in Croatia.


Key words : forestry sociology, work merit, forestry students, technical
engineers in forestry.