DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*634.02 Šum. list CXVII (1993) 507


NAČIN GOSPODARENJA ŠUMAMA G. J. »TRAKOŠĆAN«


Miroslav BENKO*


SAŽETAK: U radu autor prikazuje osnovne podatke gospo


darske jedinice »Trakošćan«, te opisuje dosadašnji jednodoban


način gospodarenja i probleme vezane za gospodarenje jelom i


bukvom na ovom području. Nakon provedene analize autor pred


laže preborno gospodarenje na većem dijelu gospodarske jedinice.


Ključne riječi: jela, prebor, Trakošćan, estetska i rekre


ativna funkcija


UVOD


Jela {Abies alba Mill), kao specifična vrsta sastojina prebornog oblika
gospodarenja, dolazi u području sjeverozapadne Hrvatske na Macelju, Strahinčici,
Trakošćanu, Ravnoj Gori, Ivančici i Medvednici (Medvedović ,
1991). Tu se ona nalazi na krajnjem rubu svog areala u zajednici sa bukvom.


U g. j . »Trakošćan« šumama jele i bukve različito se gospodarilo u posljednjih
40-tak godina. Zbog svoje specifičnosti, krajolika, položaja, jezera
uz dvorac Trakošćan, te su šume imale estetski i rekreativni značaj još
za vrijeme grofa Draškovića u čije je doba postojao i uređajni elaborat. Izgradnjom
asfaltirane ceste kroz središnji dio te jedinice prema magistrali
Zagreb-Maribor, te su šume postale dostupnije većem broju posjetitelja
posebno dio oko dvorca.


Zdravstveno stanje jele je narušeno.
(J prošlosti, veći dio ovih šuma pripadao je vlastelinstvu Trakošćan grofa
Draškovića, a manji dio bivšim zemljišnim zajednicama i to urbar skim
zajednicama Brezova gora i Vrana Jela. Šume ovih zajednica nastale su na
temelju carskog propisa iz 1857. godine, a kojim su bile otcjepljene stanovite
površine od vlastelinskih šuma i pašnjaka u korist bivših podanika,
a sa svrhom trajnog osiguranja odnosno podmirenja potrebnog ogrijeva,
građe, paše i ostalih potreba iz šume stanovnicima (ovlaštenicima) okolnih
sela. Takvo stanje posjedovnih odnosa zadržano je do sredine 40-ih godina,
kada su zakonima iz 1946. i 1947. godine ove šume nacionalizirane i predane
na upravljanje Šumariji Ivanec.


OPĆI PODACI


G. j . »Trakošćan« nalazi se u krajnjem sjeverozapadnom dijelu Hrvatskog
Zagorja, 15-ak kilometara sjeverno od Krapine, kao nastavak Macelj*
Mr. Miroslav Benko, Šumarski institut Jastrebarsko.
507