DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*451.1 (497.13) Sum. list CXVII (1993) 475


UTJECAJ ŠUMSKE ISPAŠE PITOMIH SVINJA NA POMLAĐIVANJE
NIZINSKIH ŠUMA U POSAVINI


Goran GUGIĆ*


Sažetak: Istraženo je pitanje utjecaja pitomih svinja na pomlađivanje
drveća u šumskim zajednicama parka prirode Lonjsko
polje. Uspoređeni su bili podaci o pomlađivanju drveća, zdravstvenom
stanju i o stanju šteta nanesenih od divljači u sastojinama,
što su (a) bez utjecaja svinja, (b) pod utjecajem divljih svinja
(33 komada/1000 ha) odn. (c) pod utjecajem pitomih svinja (625


komada/1000 ha). Osim toga bile su snimljene površine rovanja
u pokusnim krugovima, maksimalna dubina rovanja, te broj iskopanih
stabala za divlje i za pitome svinje. Autor na temelju nađenih
rezultata kritički iznosi svoje stavove.


1. UVOD
U skoro svim većim uzriječnim pokrajinama Hrvatske, a naročito u Posavini,
može se još dan danas naići na ostatke tradicionalnog svinjogojstva,
na koje se s međunarodnog gledišta obraća puno pozornosti zbog njihove
jedinstvenosti i vrijednosti za zaštitu prirode. (Schneider-Jacoby & Em,
1990). Svinjari za ispašu i žirenje starih autohtonih pasmina svinja koriste
hrastove i jasenove nizinske šume. Lonjsko polje, koje je proglašeno parkom
prirode zakonom od 20. ožujka 1990. sigurno je najveći i najznačajniji
primjer takvog načina seljačkog iskorišćivanja šume, koji je za vrijeme
srednjeg vijeka bio rasprostranjen posvuda u Europi (Ten Cate, 1972) i koji
je tada spadao, kao tzv. žirovina, u izuzetno važnu stavku šumskih prihoda
(Hilf & Röhrih, 1938). U Hrvatskoj je žirenje i ispaša zabranjena tek nakon
drugog svjetskog rata, a današnje mišljenje šumarske znanosti gleda
na svinje kao biotske štetočine (ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA III, 1987, str.
346). Samo su Amerikanci i Australijanci (Hone et all., 1989) ispitivali nešto
intenzivnije problematiku, jer su očekivali probleme s podivljalim svinjama
u nacionalnom parku Namadgi (Australija), odnosno Hawaii Volcanoesnacionalnorn
parku (SAD). Cilj je našega rada stjecanje prvih spoznaja o utjecaju
svinja na ekosustave nizinskih šuma.


* Goran Gugić, dipl. ing. šum., Lehrenheit für Wildbiologie und Windtiermanagement
Forstwissenschaftliche Fakultät, LMU München.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODE RADA
Park prirode »Lonjsko polje« nalazi se u srednjoj Posavini na lijevoj
obali rijeke Save između Siska, Kutine, Novske i Nove Gradiške (SI. 1). Obuhvaća
površinu od 50.650 ha, od koje oko 120 km2 otpada na pašnjake, a 380


Slika 1. Geografski položaj parka prirode Lonjsko polje


km2 prostiru se nizinske šume. Glavne šumske zajednice su, ovisno o mikroreljefu,
(Rauš, 1987) na barama i tanjurima tipična šuma poljskog jasena
(Leucoio Fraximetum angustifoliae typioum Glav. 1959), šume hrasta lužnjaka
s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (Genisto elatae-Ouercetum roboris
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 19     <-- 19 -->        PDF

caricetosurn remotae Horv. 1938) i na gredama tipična šuma hrasta lužnjaka
i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1971)
Za svaku od ovih šumskih zajednica ispitivali smo različite stupnjeve
opterećenja:


Red 1: sastojine bez bitnog utjecaja svinja,


Red 2: sastojine opterećene s 33 komada divljih svinja/1000 ha i


Red 3: sastojine opterećene s 625 komada pitomih svinja/1000 ha.


Za svaki red izabrali smo sastojine koje su prema gospodarskim osnovama
bile predviđene za pomlađivanje. Drugi su kriteriji izbora:


— gotovo ista starost sastojina
— gotovo ista mješovitost vrsta drveća
— blizina vodotoka, jer smo naslućivali da je to bitan činitelj za proširenje
bagremca (Amorpha frucitosa)
— iste uzgojne uvjete.
Pri tome se pojavio problem, da je ophodnja svih sastojina reda 3 kraća
(hrast 120 g., hrast i jasen 90 g., jasen 80 g.) od ophodnji sastojina redova
1 i 2 (hrast 160 g., hrast i jasen 120 g., jasen 80 g.).


Kroz sve te sastojine stavili smo prema prilikama najdužu liniju, na
kojoj mo podijelili pokusne krugove na 10 m2 (Zöhrer, 1980) površine. Za
svaku asocijaciju snimili smo po redu u 28 pokusnih krugova pomlađivanje
drveća i grmlja te bolesti i samo svježe štete nanesene od divljači. Osim
toga ocijenili smo rovanu površinu i mjerili maksimalnu dubinu rovanja u
pokusnom krugu. Najzad smo prebrojali sva stabla koja su bila iskopana u
većem pokusnom krugu od 100 m2.


Svi rezultati redova prvog i drugog odnosno prvog i trećeg statistički
su uspoređivani i ispitivani Mann—Whitney-testom.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
3.1. Utjecaj svinja na pomlađivanje
Pregled o stanju pomlađivanja svih ispitivanih sastojina prikazuje graf


1. Prosječan broj podmlatka biljaka (tj. drveća i grmlja) po hektaru je najveći:
— u sastojinama šume hrasta lužnjaka i običnoga graba koje su opterećene
sa 625 kom. pitomih svinja/ha,
— u sastojinama šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom te šume
poljskog jasena, koje su opterećene s 33 kom. divljih svinja/1000 ha.
Međutim, u svim istraženim asocijacijama pomlađivanje drveća je veće
u neopterećenim sastojinama. Drveće najlošije uspjeva u sastojinama s divljim
svinjama. U tim sastojinama je i udio podmlatka grmlja velik: u šumi
hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i u šumi poljskog jasena dostižu grmovi
43%, odnosno 48% od pomlađivanja drvenastih vrsta. Ipak, u svim šumskim
zajednicama i u svakom stupnju opterećenja ima podmlatka drveća.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 20     <-- 20 -->        PDF

100O biljaka (Pfl.)/ha


20
Carpinobetuli-
Quercetum
roboris
Genisto
elatae-
Querceturn
roboris
4Bh,
lJ^ Jbez utjecaja svinja
ohne Einfluß von Schweinen
33 kom. divljih svinja/1000 ha
33 Stck. Wildschweine/1000 sh
hha
625 kom. pitomih svinja/1000 ha
625 Stck. dom. Schweine/1000 ha
Leucojo-
Fraxinetum
angustifoliae drveće (Baumarten)
grmlje (Straucher)


m: 4P» m ~m
Graf. 1. Pomlađivanje drveća i grmlja u istraženim šumskim zajednicama kod
različitih stupnjeva opterećenja svinjama


C.b.-Q.r. G.e.-Q.r. L.-F.a.
bez svinja 3,9 9,8 37,7
divlje svinje 12,7 16,3 16,1
pitome svinje 1,2 5,8 2,7
Asocijacija


Graf 2. Postotni udjeli oštećenih biljaka u istraženim šumskim zajednicama kod
različitih stupnjeva opterećenja svinjama
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Graf. 2 prikazuje zdravstveno stanje pomlađivanja. Jasno se vidi da je
udio oštećenih biljaka najmanji (između 1 i 6%) u predjelima u koje seljaci
ugone pitome svinje. Rezultati u redu 2 (= divlje svinje) su svugdje relativno
konstantni (između 13 i 16%), pa je pomlađivanje u sastojinama reda 1 ( =
neopterećeno) stalno jače oštećeno od reda 3 (= pitome svinje). U šumi
poljskog jasena je čak 38% podmlatka u neopterećenim predjelima oštećeno.
Međutim, taj rezultat može uključivati dvostruka brojenja. Zbog toga ćemo
posebno razjasniti stanje šteta kod pojedinih vrsta drveća.


Kod hrasta lužnjaka (graf. 3) jasan je smjer: porastom gustoće svinja
pomlađuje se slabije. Razliku između pomlađivanja lužnjaka 1 i 3 reda mogli
bismo i statistički dokazati (Z = 1.13292E-5 za C.b.-Q.r. (Carpino betuli-
Quercetum roboris); Z = 2.17109E-8 za G.e.-Q.r. (Genisto elatae-Quercetum
roboris); svakako nismo mogli odbaciti H (H) za L. F. a. (Leucoio-Fraxinetum
angusttfoliae).


1000 biljaka (FlU´iia


Graf. 3. Pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur) u istraženim šumskim
zajednicama kod različitih stupnjeva opterećenja svinjama


Udjeli klasificiranih vrsta šteta na pomlađivanju hrasta lužnjaka su skupa
postavljeni u tablici 1.


Postotni udjeli vrsta štete na pomlađivanju hrasta lužnjaka


Tablica 1.


C.b.-Q.r. G e.-Q.r. L.-F.a.
Red 1 2 3 1 2 3 1 2 3
bolesno 6 17 17 6 3 5 59 9 36
zagrizeno
oguljeno
0
0
0
0
0
0
6
0
8
3
0
0
59
0
9
0
0
0


C.b.-Q.r. = Carpino betuli-Quercetum roboris
G.e.-Q.r. = Genisto elatae-Quercetum roboris
L.-F.a. = Leucoio-Fraxinetum angustifoliae


Upadljiva je visoka zastupljenost bolesnih i zagriženih hrastova u
neopterećenim sastojinama šume poljskog jasena (59%). U sastojinama, u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 22     <-- 22 -->        PDF

koje se ugone pitome svinje, nema zagriženih niti oguljenih lužnjakovih
biljaka.


Suprotno od lužnjaka izgleda da se poljski jasen utjecajem svinja unapređuje
(graf. 4). I statistički se mogu utvrditi razlike između pokusnih proba
redova 1 i 3 (Z = 3.68564E-6 za C.b.-Q.r.; Z = 0.0269305 za G.e.-Q.r.; Z =
1.23221E4 za L.-F.a.).


1000 biljaka (Pfl.)/ha


GraL 4. Pomlađivanje poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) u istraženim
šumskim zajednicama kod različitih stupnjeva opterećenja svinjama


Iz tablice 2. vidimo da je pomlađivanje poljskog jasena u sastojinama,
koje su opterećene divljim svinjama, jače oguljeno (red 2). U njima je i zas-


Postotni udjeli vrsta štete na pomlađivanju poljskog jasena


Tablica 2.


C.b.-Q.r. G.e.-Q,r. L.-F.a.
Red 1 2 3 1 2 3 1 2 3
bolesno — 6 2 6 7 1 0 3 (1
zagrizeno — 0 1 2 5 1 0 15 1
oguljeno — 12 0 0 25 1 0 9 0
C.b.-Q.r. =
G.e.-Q.r. =
Carpino betuli-Quercetum roboris
Genisto elatae-Quercetum roboris
L.-F.a. = Leucoio-Fraxinetum angustifoliae


tupljenost zagriženih jasena najveća. U sastojinama u kojima se drže pitome
svinje (1 do 2%) skoro i nema oštećenih jasena.


Kod brijesta nismo mogli konstatirati statistički značajnih razlika. Kako
je i bilo za očekivati, on najbolje uspijeva u šumi hrasta lužnjaka sa velikom
žutilovkom (graf 5).


Iz tablice 3. vidljivo je da je brijest u predjelima 3 reda (pitome svinje)
samo malo oštećen, dok dostiže zastupljenost šteta nanesenih od divljači u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 23     <-- 23 -->        PDF

1000 biljaka (Ptl.Vfaa


Graf. 5. Pomlađivanje brijesta (Ulmus minor) u istraženim šumskim zajednicama
kod različitih stupnjeva opterećenja svinjama


Postotni udjeli vrsta štete na pomlađivanju brijesta


Tablica 3.


C.b.-Q.r. G .e.-Q,r. L.-F.a.
Red 1 2 3 1 2 3 1 2 3
bolesno
zagrizeno
oguljeno
13
4
0
24
0
0
0
0
0
3
5
0
0
6
20
0
1
3
12
25
25
11
24
7

C.b.-Q.r. = Carpino betuli-Quercetum roboris
G.e.-Q.r. = Genisto elatae-Quercetum roboris
L.-F.a. = Leucoio-Fraxinetum angustifoliae


redovima (neopterećeno) i 2 (divlje svinje) šume poljskog jasena i šume hrasta
lužnjaka s velikom žutilovkom do 25%. Obični grab i klen ne pokazuju
nikakve tendencije. Svakako u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba, koja
je opterećena divljim svinjama, zagriženo je 23% običnog graba. Nasuprot
tome nismo našli nijednog oštećenog graba u predjelima u kojima pasu
pitome svinje.


Međutim, vrlo su bitni podaci koje smo dobili za bagremac (Amorpha
frucitosa). Taj neofit danas je veliki problem uzgajanja nizinskih šuma. Iz
graf 6. vidimo d a se bagremac najbrojnije pomlađuje gdje
djeluju svinje — prije svega divlje svinje. Amorpha fruticosa
je očigledno vitalna jer nismo našli nijedne bolesne biljke.


3.2. Rovanje i utjecaj na rizosferu
Fizički utjecaj svinja na tlo može se izraziti prema površini i dubini
rovanja. Graf. 7 a-c pokazuje srednji postotni udio površine rovanja za pokusni
krug u predjelima u kojima ruju pitome svinje odnosno divlje svinje.
Iako je gustoća pitomih svinja (625 komada/1000 ha) skoro 19 puta veća od
gustoće divljih svinja (33 komada/1000 ha), pitome svinje ruju samo duplu
površinu u odnosu na divlje svinje (graf. 7 b-c). U šumi hrasta lužnjaka i
običnoga graba (graf. 7a) udio površine rovanja u sastojinama s divljini svi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 24     <-- 24 -->        PDF

njama je čak 2% viši od sastojina s pitomim svinjama. Najjača aktivnost
rovanja je u šumi hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (graf. 7 b).


1000 biljaka (PIU/ta


Graf. 6. Pomlađivanje amorfe (Amorpha fruticosa) u istraživanim šumskim
zajednicama kod različitih stupnjeva opterećenja svinjama


L^ 19%


30%


Carpino betuli Genisto elatae-


Leucojo


Quercetum roboris (a) Quercetum roboris (b)


Fraxinetum angustifoliae (c)


Graf. 7a—c. Zastupljenost rovanja u asocijacijama Carpino betuli-Quercetumroboris (a), Genisto elatae-Quercetum roboris (b) i Leucoio-Fraxinetum
angustifoliae (c)


Graf 8 prikazuje da divlje svinje ruju između 30 i 50% dublje od pitomih.


Svinje najdublje ruju u šumi hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom, a u šu


mi hrasta lužnjaka i običnoga graba najpliće.


Na kraju da spomenemo i problem iskopanih stabala. Tablica 4. poka


zuje broj takvih stabala po hektaru. Prema tome pitome svinje izvale samo


mlade jasene u svim istraženim zajednicama, dok divlje svinje iskopavaju u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 25     <-- 25 -->        PDF

šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba i stare grabove. Zbog toga su često i


korijeni takvih hrastika iskopavani.


Graf. 8. Prosječna maksimalna dubina rovanja


Iskopana stabla po hektaru


Tablica 4.


C.b.-Q.r. G.e.-Q.r. L.-F.a.


3


cd O 3 «J


3 S 3 2 6


S .2 2 b
BS 3 3


&3 nj Ma3 n nj ÖD


u


3* 0)


Ili 73
2fi >>
a
o , 9


CtfM*h rt c/3 a s O1 IH

UH
CfS 0L


u


pitome


svinje 0.8 2.8 0 0.8
divlje
svinje 4.9 9 1.6 0 0.8 1.6 0.8


C.b.-Q.r. = Carpino betuli-Quercetum roboris
G.e.-Q.r. = Genisto elatae-Quercetum roboris
L.-F.a. = Leucoio-Fraxinetum angustifoliae


4. RASPRAVA
Šumarska enciklopedija (1987, Vol. 3, str. 346) daje kratki prikaz i stav
struke: »Svinja, pri nekontroliranoj ispaši i žirenju uništava sjeme i ponik,


483
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 26     <-- 26 -->        PDF

rovanjem iskopava mlade biljke i razgolićuje korjenje, a češanjem lomi
tanje biljke i kvari koru na drveću.« Međutim, rezultati ovog rada pokazuju
da je utjecaj svinja na šumsku vegetaciju dosta različit. Rasprava i rezultati
do kojih se došlo moraju uzimati u obzir da je današnja situacija iz tri razloga
u istraženim pokusnim sastojinama izuzetno teška:


1. gustoća populacije pitomih svinja dostiže u pokusnim sastojinama
ogroman broj od 625 komada/1000 ha,
2. sadašnji način paše (prema Gugić-u, 1992. tzv. »jatomanagement1«)
znači, usporedivši s ranijim načinom, (prema Gugić-u, tzv. »čopor-management2
«) veliki gubitak kontrole o svinjama.
3. šumska uprava ustanovila je za uređajni razred »hrast i jasen« (tj.
šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom) ophodnju od samo 90 godina
u tim pokusnim sastojinama, tj. tamo gdje pasu pitome svinje (vidi poglavlje
2.).
Podaci iz poglavlja 3.2 pokazuju da su divlje i pitome svinje bile prisutne
u svim istraženim šumskim zajednicama. Ali moramo konstatirati da je
aktivnost rovanja, barem u razdoblju snimanja (t.j. lipanj, srpanj i početak
kolovoza 1991.) bila najintenzivnija u šumi hrasta lužnjaka s velikom žutilovkoim
a najslabija u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba. Svakako ti se
podaci isključivo trebaju shvatiti kao statični, koji ne uzimaju u obzir dinamični
aspekt rovanja: naime, Hone et all. (1989) su dokazali da je aktivnost
rovanja zavisna o godišnjem dobu. A Gugić (1992), koji je radio usporedbu
fitocenololoških snimaka iz sastojina bez utjecaja svinja, odnosno pod utjecajem
svinja, je utvrdio da postoji zavisnost od staništa (t.j. šumske zajednice).
On npr. za šumu poljskog jasena navodi da se rezultati (Haeupler,
1982) fitocenoloških snimaka iz neopterećenih i opterećenih sastojina jedva
razilaze: svinje borave u toj šumi za vrijeme ranog proljeća, jer moraju
zadovoljiti svoju potrebu za hranom uglavnom životinjskom bjelančevinom.
I u daljem godišnjem tijeku svinje su u šumi poljskog jasena, kad ima vode
u njoj. To potvrđuje visoka abundancija hidrofita u sastojinama te asocijacije
u kojima svinje pasu. Ovo tumačenje dovodi do zaključka da svinje koriste
asocijaciju Leucoio-Fraxinetum angustifoliae prije svega za uzimanje
životinjske bjelančevine, tako da je šumska vegetacija jedva opterećena.
Osim toga, utjecaj svinja uravnotežava voda kao glavni činitelj staništa. U
istom radu Gugić navodi da su nasuprot tome u šumi hrasta lužnjaka i običnoga
graba, te šumi hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom, ustanovljene slijedeće
tendencije: Ellenberg-ov pokazatelj za dušik (Ellenberg et all., 1991)
tzv. Ökologischer Zeigerwert, is tim vezano ekološki pokazatel jreakcije tla je veći u sastojinama pod utjecajem pitomih svinja, što znači
bolju opskrbu hranjivim tvarima i bazičnije odnose. To bi se s jedne strane
moglo shvatiti kao učinak gnojenja, a s druge strane, kao uvećan intenzitet
oslobađanja organskog materijala rovanjem. To bi opet značilo da rovanje
poboljšava slaba fizikalna svojstva hidromorfnih tala. I niži Ellenberg-ov broj
vlažnosti mogao bi biti pokazateljem za poboljšavanje kapaciteta zraka u
tlu. Za učinak gnojenja govori i visoka abundancija nitrofilne vegetacije iz
razreda Artenisietea .


Prema rezultatima ovoga rada izgleda da pojedine vrste drveća različito
reagiraju na utjecaj svinja: hrast lužnjak se pomlađuje sla
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 27     <-- 27 -->        PDF

bije, a poljski jasen i Amorpha fruticosa se pomlađuje bolje
, dok kod brijesta nema nikakve tendencije. Međutim, ipak se moramo
kritički upitati: zašto se nisu mijenjali odnosi mješovitosti (pogotovo kod
hrasta lužnjaka) u šumama Lonjskog polja, iako su te šume bile ranije stalno
opterećene svinjama čak i stokom. Rauš (1973, str. 205) je za gospodarsku
jedinicu »Josip Kozarac« ispitivao razvoj mješovitosti od prve eksploatacije


tih šuma do današnjeg vremena:
1880 1930 1952 1964
hrast lužnjak(Quercus robur)
poljski jasen(Fraxinus angustifolia)
56%
20%
40%
34%
48%
34%
48%
23%


Pritom je bitno da se zna, da su se te šume isključivo prirodno pomlađivale.
Dakle, razlog za slabu zastupljenost podmlatka hrasta lužnjaka u
našim pokusnim sastojinama asocijacije Genisto elatae-Quercetum roboris
ne mora biti utjecaj svinja nego također utjecaj čovjeka: Stojisavljević
(1961) npr. dokazuje da su događaji iz 1848 (revolucija) za područje bivše
Civilne Hrvatske bili odgovorni za gubitak velikih šumskih površina, kad su
i plemstvo i seljaci rušili šumu, jer su i jedni i drugi polagali na nju pravo.
Gugić (1992. str. 72) tvrdi, da se mora, što se tiče smanjivanja površine nizinskih
šuma u Hrvatskoj, mnogo jače ocijeniti utjecaj čovjeka od utjecaja
stoke. On zastupa tezu da je stoka mogla tek nakon antropogenog narušavanja
prašumskih struktura jače djelovati na šumske ekosustave. Iz šumskog
rezervata »Prašnik« znamo da stare nizinske prašume skoro svaku godinu
plode. Matić et all. (1979) su nabrojili 28.500 hrastovog ponika i podmlatka
po ha. Međutim jasno je da ne može devedesetogodišnja lužnjakova sasto;ina
(kao što je slučaj za pokusne sastojine šumske zajednice hrasta lužnjaka
s velikom žutilovkom, u kojima pasu pitome svinje) biti tako snažna i plodna:
hrastove krošnje nisu se mogle u takvoj starosti uopće razvijali, a da bi
imale puno žira.


Najzad, promatramo još jednom aktivnost rovanja. Rezultati pokazuju
da divlje svinje ruju puno agresivnije od pitomih. One ruju dublje i češće
iskopavaju korijene starih stabala. Međutim, najinteresantnija i najhitnija
činjenica je ta da je površina rovanja kod pitomih svinja samo duplo veća
od površine rovanja kod divljih svinja, iako je gustoća populacije pitome
svinje u pokusnim predjelima skoro 19 puta veća od gustoće populacije divljih
svinja. Iz toga zaključujemo da nije zapravo tako važan broj svinja u
šumi nego broj jata. Tako možemo i objasniti Hone-ovo promatranje (Hone
et all., 1989): «... abudance od feral pigs declined significantly, but the gre´
quency and extent od pig rooting did not decline. ... Pig papulations have
been reduced, but their impacts have not....« taj način reguliranja populacije
podivljalih pitomih svinja (»feral pig management«) nije uspio, jer su smanjili
broj svinja a ne broj jata. Za buduće reguliranje ugona pitomih svinja
u šume nacionalnog parka Lonjsko polje, smatramo da je taj rezultat najhitniji.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 28     <-- 28 -->        PDF

5. ZAKLJUČAK
1. Čini se da se poljski jasen (Fraxinus angustifolia) i bagremac (Amorpha
fruticosa) bolje pomlađuju pod utjecajem svinja, a hrast lužnjak (Quercus
robur) slabije.
2. Istražene šumske zajednice nisu sve podjednako opterećene. Pretpostavljamo
da postoji zavisnost opterećenja od godišnje dobi i staništa.
3. U sastojinama u kojima pasu pitome svinje gotovo nema šteta od divljači
i bolesti. Tu je zastupljenost oštećenosti između 2% i 6%.
4. Ponašanje divljih svinja razlikuje se od ponašanja pitomih svinja:
divlje svinje ruju 30% do 50% dublje. Pitome svinje iskopaju samo sporadično
korijenje slabih stabala dok su divlje svinje agresivnije jer često iskopaju
i jača stara stabla i to najviše grabove.
5. Iako je gustoća populacija pitomih svinja skoro 19 puta veća od gustoće
populacija divljih svinja, pitome svinje ruju samo dva puta veću površinu.
Pretpostavljamo da je pri tome važniji broj jata od broja svinja.
6. Primijenjena metoda istraživanja je samo postupak upozorenja, a ne
dokazivanja. Potrebna su daljnja istraživanja čiji je cilj izrada preporuke
za odredbu o reguliranju ugona pitomih svinja u području Parka prirode
Lonjsko polje.
6. ZAHVALA
Velik dio ovoga rada nastao je za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku
god. 1991. Zbog toga zahvaljujem na prvom mjestu mome mentoru Prof. Dr.
Branimiru Prpiću, Ing. šum. Stjepanu Crnku i Prof. Dr. Josi Vukeliću, koji
su mi pomogli, iako su bili sami teško opterećeni ratnim prilikama. Prof.
Dr. Đuri Raušu i gospodinu Radenku Deželicu zahvaljujem za mnoge stručne
savjete.


Svim članovima Katedre za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu zahvaljujem jer su me srdačno prihvatili za mojega boravka
u Hrvatskoj.


Zakladi europske prirodne baštine (Radolfzell, SR Njemačka) i njemačkom
Ministarstvu za zaštitu okoliša zahvaljujem na novčanoj pomoći.


LITERATURA


Ellenberg, H., Weber, H. E., Dull, R., Wirth, V., Werner, W. Paulis
sen, D. (1991): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. — Scripta Geobotanica,
Vol. 18, Göttingen.


Gugić, G., (1992): Schweinehut und Waldmast in Lonjsko Polje (Kroatien). Eine
systemare Betrachtung. — Diplomarbeit an der Lehreinheit für Wildbiologie
und Wildtier-Management der Forstwissenschaftlichen Fakultät, München, (unveröffentlicht;
neizdavan). (SR Njemačka).


Haeupler , H. (1982): Evenness als Ausdruck der Vielfalt in der Vegetation:
Untersuchungen zum Diversitätsbegriff. — Dissertationes Botanicae, Bd. 65,
Vaduz., (Švicarska).


Hilf, R. B. & Röhrig, F., (1938): Der Wald (= Wald und Weidwerk in Gesch.
und Gegenwart Tl. 1). — Postdam. (SR Njemačka)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Hone , J. & Stone , Ch. P. (1989): A comparison and evaluation of feral pig
management in two national parks. — Wildl. Soc. Bull. 17 (4), p. 419—425, 1989.
(SAD).


Mali Šumarsko-tehnički prtiučnik I i II (1949). — Sekcija šumarstva
i drvne industrije društva inženjera i tehničara NR Hrvatske, Zagreb.


Matić, S.„ Prpić, B., Rauš, Đ., Vranković, A., Seletković, Z. (1979):
Ekološko-uzgojne osobine specijalnih rezervata vegetacije Prašnik i Muški Bunar
u Slavoniji. — Drugi Kongres Ekologa Jugoslavije, Vol. 1., str. 767—823.
Zagreb.


Rauš , Đ. (1973): Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma
Opeke i Lubardenik. — Šum. list, 5—6, str. 190—221.
Rauš , Đ. (1987): Šumarska fitocenologija. — Zagreb.
Se hm id-Viel gut, B., Dopf, M., Bogenschütz, H. (1991): Einfluss von


gegattertem Schwarzwild auf die Populationsdichte des Waldmaikäfers. — AFZ
14, S. 719—721, (SR Njemačka).
Schneider-Jacob y, M. & Ern, H. (1990): Save-Auen: Vielfalt durch Überschwemmung.
— Radolfzell. (SR Njemačka)
S t o j i s a vlj e vić, B. (1961): Šuma i paša u borbi sela u Hrvatskoj i Slavoniji
poslije 1848. — Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, 11, Zagreb.
Šumarsk a enciklopedij a (1987). — Jugoslavenski leksikografski zavod,
Vol. 1—3, Zagreb.


Ten Cate, CL . (1972): Wan god mast gift: Bilder aus der Geschichte der
Schweinezucht im Walde. — Centre of Agricultural Publ., Wageningen. (Nizozemska).


Z Öhr er, F. (1980): Forstinventur: e. Leitf. für Studium und Praxis. — Hamburg,
Berlin. (SR Njemačka).


Einfluss der Waldweide von domestizierten Schweinen auf die Verjüngung der
Auwälder in der Sava-Niederung


Zusammenfassung


Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der traditionellen Schweinehut
im Naturpark Lonjsko polje (Kroatien) auf die Waldverjüngung. Es werden die
Resultate der Verjüngungsinventur sowie der Inventur von Krankheitsbefall und
Wildschäden an Verjüngungspflanzen in Verjüngungsbeständen der Waldgesellschaften
Leucoio-Fraxinetum angustifoliae, Genisto elatae-Quercetum roboris und Carpino
betuli-Quercetum roboris verglichen, die (a) nicht von Schweinen belastet
werden, (b) mit einer Wildschweindichte von 33 Stck.TOOO ha bzw. (c) mit einer
Populationsdichte domestizierter Schweine von 625 Stck./lOOO ha belastet sind.
Ausserdem wurden der Anteil der Bruchfläche, die maximale Bruchtiefe und in
erweiterten Probekreisen die Zahl der angeschobenen Bäume bei Wildschweinen
und domestizierten Schweinen miteinander verglichen.


1.
Die einzelnen Baumarten zeigen enderschiedliches Verjüngungsverhalten bei
unterschiedlichen Belastungen: Fraxinus angustifoliae und Amorpha frutieosa
scheinen sich unter dem Einfluss von Schweinen besser zu verjüngen, wahrend
Uuercus robur geringere Verjüngungszahlen aufweist.
2.
Allerdings zeigen die einzelnen Baumarten unterschiedliches Verjüngungsverhalten
bei unterschiedlichen Belastungsgraden: Fraxinus angustifolia und Amorpha
frutieosa scheinen sich unter dem Einfluss von Schweinen besser zu verjüngen,
während Quercus robur geringere Verjüngungszahlen aufweist. Trotz
dieser Befunde kann aber seit der ersten Exploatierung dieser Wälder (um
1880) keine auffällige Veränderung der Mischungsverhältnisse der Baumarten
konstatiert werden.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 30     <-- 30 -->        PDF

3.
Die einzelnen Waldgesellschaften werden nicht gleichmassig durch Schweine
genutzt. Es wird für das Brechen eine Abhängigkeit von Jahreszeit und Standort
vermutet.
4.
In Beständen, in die Schweine eingetrieben werden, gibt es kaum Wildschäden
oder Schäden durch Krankheiten an der Verjüngung. Der Anteil geschädigter
Pflanzen bewegt sich in solchen Beständen zwischen 2 und 6%.
5.
Vom Bruchverhalten der Wildschweine ist das der domestizierten Schweine zu
unterscheiden. Wildschweine brechen um 50% tiefer. Domestizierte Schweine
schieben nur sporadisch vor allem junge Eschen im Stangenholzalter an, während
sich Wildschweine aggressiver varhalten: sie schieben häufiger auch Baumholz
an, vor allem die die Eichen ummantelnden Hainbuchen.
6.
Die in dieser Arbeit angewandte Methodik ist kein Beweis sondern ein Hinweiseverfahren.
Weitere Forschungsarbeiten sind deshalb unbedingt erfordenlich.
Deren Ziel sollte die Erarbeitung von Emphelungen für eine Eckerich-
Ordnung im Rahmen des Naturparks Lonjsko polje sein.
Elektrificirana ograda učinkovita je zaštita od divljih svinja. Napajanje
struje od 12 volti iz akumulatora.
(Forets de France)