DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 116     <-- 116 -->        PDF

ZAPISNIK


29. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 10.
studenoga 1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, mr. Božidar Pleše,
Franjo Kolar, dipl. inž. Adam Zahirović, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž.
Božidar Terzić, dipl. inž., Josip Crnković, dipl. inž. Stjepan Lukačić, dipl. inž. mr.
Vladimir Bogati, Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Ivan Maričević
dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Upravnog odbora HŠD-a.
2.
Rasprava i Odluke o održavanju 98. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog
društva:
— Vrijeme održavanja
— Dnevni red
— Mjesto održavanja
— I druga pitanja pripreme
3.
Tekuća pitanja
Adam Pavlović , pozdravlja sve prisutne i predlaže Dnevni red sjednice
koji se usvaja.


Ad. 1.


Kratki osvrt na sadržaj Zapisnika daje Adam Pavlović i Ivan Maricev
i ć, koji se usvaja bez primjedbi.


Ad. 2.


Adam Pavlović , naglašava da se nakon provedene rasprave u ŠUMARSKIM
DRUŠTVIMA i obavljenih priprema u skladu ranijih dogovora na sjednicama
Upravnog odbora i Zapisnika 97. Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
može donijeti odluka za održavanje 98. Skupštine, HŠD-a. Između ostaloga
obavještava prisutne da su u tijeku pripreme (podloga) za izradu Uvodnog izlaganja,
izvješća i drugih temeljnih podataka kojima će se upoznati delegati i
svi sudionici Skupštine. Također je obavljeno više razgovora s određenim brojem
naših članova iz više naših organizacija — institucija o potrebi isticanja
vrijednih članova za kandidate, za novi — obnovljeni Upravni i Nadzorni
odbor, kojega će prihvatiti — izabrati delegati 98. Skupštine. Posebno se
postavlja pitanje obilježavanja 150. obljetnice osnivanja HRVATSKOGA ŠU


574
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 117     <-- 117 -->        PDF

MARSKOG DRUŠTVA i 120. obljetnice neprekinutog tiskanja ŠUMARSKOG
LISTA (od 1877. godine). Na više sjednica Upravnog odbora u ovoj godini, a i ranije
raspravljali smo o mogućim pristupima, sadržajima i zadacima, koje treba realno
postaviti u vremenu, prostoru i upoznati stručnu i ukupnu javnost Hrvatske,
Europe i zemalja drugih kontinenata, gdje se prate znanstvena, stručna i društvena
dostignuća kroz naš poznati i uvažavani časopis ŠUMARSKI LIST.


Ivan M a r i č e v i ć, obavještava prisutne da je određeni veći broj Šumarskih
društava u pismenom obliku dostavio IZVJEŠĆA O RADU i suglasnost s prijedlogom
Dnevnog reda, datuma i mjesta održavanja 98. Skupštine. S nekoliko
šumarskih društava nismo uspostavili neposrednije kontakte, ali ih očekujemo.
Nadalje ukratko govori o uvjetima u kojima organiziramo održavanje Skupštine,
posebno o aplikaciji pojedinih članova našeg STATUTA, koji su utvrđeni na odredbama
Zakona o Društvenim organizacijama građana, a izmjenjeni na 96.
Skupštini 20. lipnja 1991. godine. Prema prijedlogu KONAČNOG TEKSTA za
donošenje novog ZAKONA O UDRUŽENJIMA GRAĐANA, čije je donošenje odgođeno
kao i našeg STATUTA, SKUPŠTINA može svojim odlukama bitno utjecati
na promjene i na organizacijsku strukturu, bez opasnosti da ćemo povrijediti
pozitivne norme u budućem radu do donošenja novog ZAKONA.


Branimir P r p i ć, najavljuje da će u izvješću glavnog i odgovornog urednika
ŠUMARSKOG LISTA biti i prijedloga koji će doprinijeti kvaliteti Šumarskog
lista i po sadržaju i obliku.


Više sudionika u raspravi istaklo je potrebu stvaranja uvjeta za što veći
utjecaj kroz posebne i zajedničke aktivnosti šumarskih društava i organa Hrvatskoga
šumarskog društva u našoj zemlji i u međunarodnim odnosima.


Božidar Pleše , govori o organizacijskom ustrojstvu naših društava i zajedničkih
upravljajućih i izvršnih organa Hrvatskoga šumarskog društva. Ne sumnjamo
da ćemo na 98. Skupštini izabrati izvršne organe — upravljajući odbor,
koji će uspješno utvrđivati i realizirati zadatke koji će se Programom rada —
osnovnim smjernicama prihvatiti.


Slavko Šarčević , složio se o potrebi neposrednijih odnosa između izvršnih
organa društava i Upravnog odbora HŠD-a. Naš poslovni tajnik najavio je
odlazak u mirovinu tijekom 1994. godine, treba pravovremeno osigurati zamjenu
i izgrađivati takvu organizacijsku strukturu izvršnih organa i stručne službe
HSD-a koja će u skladu šumarske znanosti, struke (prakse) operativno djelovati
u realizaciji ciljeva koji se postavljaju pred šumarstvo i drvnu tehnologiju.


Pavlović, Prpić, Maričević i... osvrnuli su se na više pitanja, koja će se po
prioritetu postavljati i rješavati u skladu posebnih i zajedničkih aktivnosti HŠD-
a (izradu novog STATUTA, PRAVILA o nagradama, pripreme za osnivanje šumarskog
kluba, čitaonice, izložbe, prenamjena poslovnog prostora (dijela) u Šumarskom
domu i...).


Nakon svestrane rasprave prihvaćeni su slijedeći prijedlozi — rješenja:


— 98. Skupštinu Hrvatskoga Šumarskog društva (redovnu — izbornu) održati
25. studenoga 1993. godine u 10 sati u Zagrebu s predloženim Dnevnim redom
(vidi prilog).
— Da se na početku rada 98. SKUPŠTINE donese odluka o sudjelovanju u radu
s pravom odlučivanja — Predsjednici šum. društva i članovi Upravnog odbora
i Nadzornog odbora HŠD-a.
575
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 118     <-- 118 -->        PDF


Da se pozove goste — određeni broj iz Javnog poduzeća »Hrvatske šume«,
CROATIADRVO, Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva i ...

2a izradu uvodnog izlaganja, izvješća i ... koristiti sugestije date u raspravi
i određene prijedloge za organiziranje aktivnosti u narednom razdoblju.
Ad. 3.Prihvaćen je prijedlog Vlatke Antoni e da se imenuje komisija u sastavu:
Nadan Sirotić, dipl. inž., predsjednik, Pavle Vojt, dipl. inž. član i Đurđa Belić,
član, za inventuru s 31. XII. 1993. godine.
— Daje
se suglasnost Slavioi Slonje za prekid radnog odnosa s 30. prosincem
1993. g. radi odlaska u mirovinu i s pravom otpremnine u skladu općeg kolektivnog
ugovora.
— Prihvaća se obrazloženje poslovnog tajnika da se u pismenom obliku obavijesti
J. p. »Hrvatske šume« da mogu uložiti vlastita financijska sredstva za uređenje
podrumskog prostora do Perkovčeve i Vukotinovićeve ulice s pravom
korištenja Zakupa dužim od 10 godina ako je taj prostor u funkciji razvoja
i unapređenja šumarstva i drvne tehnologije i Programa rada HŠD-a.

Prihvaća se obrazloženje sklapanja ugovora o uređenju podrumskog prostora
(zaštita zgrade) do Trga Mažuraniea, kao i druge informacije o prenamjeni
poslovnog prostora i poslovanju.

Odobrava se pomoć za aktivnost šumarskom društvu Zagreb za 1993. godinu,
u iznosu 1.200.000 HRD i nabavka slike u iznosu do 2.000.000 neto HRD-a
Zapisnik sastavio Predsjednik
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Upravnog odbora
Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.