DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


28. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 5. listopada
1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., mr. Božidar Pleše, Valerija Vukelić, dipl.
inž., Edo Kalajdžić dipl. inž., Krešimir Erjavec, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Darko Fekeža, dipl. inž., Ivan Pentek, dipl. inž., Slavko
Sarčević, dipl. inž., Branko Halapija, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka
Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje ZAPISNIKA 27. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva.
2.
Prihvaćanje prijedloga Odluke za održavanje 98. Skupštine HŠD-a:
— Vrijeme održavanja,
— Prijedlog Dnevnog reda 98. Skupštine,
— Mjesto održavanja,
— Organizacijska pitanja.
3
Održavanje Šumarskog doma — utvrđivanje odgovarajuće dokumentacije i prikupljanje
ponuda za izvođenje radova.


4.
Tekuća pitanja:

Prihvaćanje prijedloga o umanjenoj zakupnini za uređenje tavanskog prostora
po ugovoru s IRMO i postupka po ugovoru s Art klubom,

Izvješće o sudjelovanju na Savjetovanju u Portorožu: »Josip Ressel — Kras
jučer i danas«,
— Razmatranje suradnje s HIS-om.
Ad. 1.


Ivan Maričevi ć ukratko se osvrnuo na sadržaj s tim da je posebno naglasio
ona pitanja koja se odnose na uređenje odnosa sa korisnicima poslovnog
prostora u Šumarskom domu, i mogućim rješenjima, koja osiguravaju naš interes.


Također je prihvaćena obavijest o pozitivnim rezultatima poslovanja za srpanj-
rujan 1993. godine, na temelju koje se daje suglasnost za isplatu plaća do 25 iznosa
za to razdoblje.


Zapisnik je prihvaćen bez primjedbi.


\d.
1.


Uvodne napomene dao je Adam Pavlović i Ivan Maričević s tim da
su naglašena pitanja koja se odnose na uvjete u kojima će se obavljati priprema
za održavanje 98. redovne, koja je istovremeno i izborna Skupština HŠD-a.


570
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Kao prvo pitanje kako prilagoditi postojeću strukturu organiziranosti Hrvatskoga
šumarskog društva koja se temelji na odredbama zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana (iz bivšeg tkzv. socijalističkog sustava), a na
pretpostavkama (tezama) još nedovršenog novog Zakona o udruženjima građana.


Zatim je naznačeno više pitanja i dilema o kojima Upravni odbor treba kroz
raspravu doći do prihvatljivih prijedloga i odluka. ..;.,


U raspravi su sudjelovali Branimir Prpić, Edo Kalajdžić, Slavko Šarčević,
Darko Fekeža, Ivan Pentek ... i prihvaćeni su prijedlozi:


— Da se na temelju odredbi Statuta Hrvatskoga šumarskog društva (usvojenog
20. lipnja 1991. g. na 97. Skupštini HŠD-a) organiziraju posebne aktivnosti za
pripreme i održavanje 98. Skupštine 25. studenoga 1993. godine.
— Pristupiti izradi novog STATUTA nakon donošenja novog ZAKONA O UDRUŽENJIMA
GRAĐANA, do tada odgovarajuće odluke SKUPŠTINA i izvršnih organa
pripremati u skladu pozitivnih zakonskih i drugih normi, koje se donose u
izgrađivanju pozitivnih odnosa u demokratskoj Republici Hrvatskoj.
Statutom Hrvatskoga šumarskog društva a posebno 29. člankom naša Šumarska
društva određuju svoje predstavnike (delegate) koji sačinjavaju (najviši zajednički
organ) SKUPŠTINU. Tim člankom drugi stav Šumarska društva do 50
članova imaju jednog stalnog delegata, od 50—100 članova 2 stalna delegata a
preko 100 članova 3 stalna delegata.


Predlaže se da predsjednici (ili zamjenici) Šumarskih društava također sudjeluju
u radu 98. Skupštine kao delegati sa punim pravom sudjelovanja u donošenju
odluka.


Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora HŠD-a također sudjeluju u radu
Skupštine u svojstvu delegata.
Pozvani gosti sudjeluju u raspravi na Skupštini ali ne u donošenju odluka.


— Prihvaćen je prijedlog DNEVNOG REDA (vidi PRILOG 1) za 98. Skupštinu,
koji se dostavlja Šumarskim društvima na raspravu i suglasnost sa ili bez dopuna
i izmjena.
— Prihvaćen je prijedlog da se 98. izborna Skuptišna održi 25. studenoga
1993. godine u Zagrebu u dvorani Šumarskog doma.
— Između ostalog prihvaćen je prijedlog da se pod 2. točkom dnevnog reda
pripremi izlaganje (referat) O RADU HRVATSKOG ŠUMARSKOG DDUŠTVA, a
pod 9. točkom PROGRAM RADA — smjernice za naredno razdoblje.
— U zaključcima 98. Skupštine između ostaloga treba obvezati izvršne organe
HŠD-a da najneposrednije utječu na organiziranje savjetovanja o aktualnim temama
unapređenja i razvoja šumarstva i drvne tehnologije.
— 29. sjednicu Upravnog odbora održati u prvoj polovici mjeseca studenoga
radi organizacijskih i drugih priprema za održavanje 98. Skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva.
— Radna grupa u sastavu Adam Pavlović, Branimir Prpić i Ivan Maričević, a
po potrebi u proširenom sastavu po svim predloženim točkama dnevnog reda 98.
Skupštine, obavljat će sve odgovarajuće pripreme za izradu radnog materijala
(dokumentacije) kao i za izvršenje svih drugih zadataka.
571
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Ad. 3.


Ivan Maričević , podsjetio je prisutne da su se na 27. sjednici Upravnog
odbora vodile rasprave o problemima održavanja i zadacima u cilju uređenja
podrumskih i drugih prostora u Šumarskom domu. B. H a 1 a p i j a ukratko je
komentirao IZVJEŠĆE O RADOVIMA NA OBJEKTU »ŠUMARSKI DOM«, koje je
prihvaćeno u predloženom obliku.


IZVJEŠĆE O RADOVIMA NA OBJEKTU »ŠUMARSKI DOM«


3.1.
Postojeći radovi — završeno je uređenje II. kata i to uređenje stolarije kao
i ldčilački radovi. Radovi su uspješno završeni i potrebno je sačiniti financijski
obračun.
3.2. Projekt
sanacije podrumskih prostorija — to je projekt za dio podrumskog
prostora gdje se predviđa smještaj ŠUMARSKOG DRUŠTVA. Razrađen je troškovnik
radova s približnom vrijednošću troškova u iznosu cea 130.378.000.—
HRD. Nakon odluke UO HŠD-a potrebno je sprovesti natječaj za najpovoljnijeg
izvođača radova.
3.3.
Dvorišno pročelje — u tijeku je razrada projekta i troškovnika, kao dio pripreme
za konačni oblik i uređenje pročelja. Navedeni radovi izvodili bi se u
proljeće 1994. g. Ovi radovi moraju se završiti prije 1996. g. kada je proslava
obljetnice HŠD-a.
Dogovoreno je s HRVATSKIM ŠUMAMA da se vrijednost radova dijeli u jednakom
omjeru.


3.4. Uređenje
dvorišta — taj dio zahvata također se mora završiti do 1996. g. Za
sada razrađen je idejni projekt. Potrebno je to rješenje detaljno razmotriti,
budući su predložene varijante i nije donesen konačni koncept rješenja. Potrebno
je odrediti radni tim s točno određenim zadatkom: donijeti konačni prijedlog
rješenja dvorišta s projektnim zadatkom i etape izvedbe. To je zasigurno
najodgovorniji dio posla, jer timskim radom i dopunom ideja jedini je način
da ovaj kvalitetan prostor dobije puni smisao na zadovoljstvo sviju koji
će ga koristiti.
3.5.
Obavijest o projektu restorana za HRVATSKE ŠUME — u toku je projektna
razrada projektne dokumentacije izvedbenog projekta restorana u podrumu
objekta, koji će koristiti J. P. HRVATSKE ŠUME. Kao podlogu projektanti
koriste idejno već prihvaćeno rješenje. Bitno je napomenuti da se od projektanata
traži, što je važno za sam objekt, da poštuju starost objekta, primjene
suvremene metode zaštite objekta, a naročito obratiti pozornost na zaštitu temelja,
zidova objekta kao i strop podruma, zamijeniti stare instalacije i konačnim
konceptom produžiti vijek trajanja objekta.
Potrebno je napomenuti da je osiguran stalan nadzor nad projektnom fazom
razrade, kako bi tijekom izvođenja bilo manje problema i naknadnih radova.


pripremio: Branko Halapija, d. i. a.


Komisija u sastavu I. Maričević, B. Halapija i V. Antonić predložit će izvođenje
određenih poslova na održavanju Šumarskog doma na temelju odgovarajućih
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ponuda i pozitivnih zakonskih i drugih normi te naših financijskih i drugih
mogućnosti.


Ad. 4.


— Korisnik »IRMO« ne plaća po ugovoru redovno zakupninu, pa je prihvaćen
prijedlog da se preko odvjetnika poduzmu odgovarajuće zakonske mjere, a nakon
još jednog upozorenja da u roku 15 dana podmiri dugovanje.
Nakon obrazloženja o razlozima zbog kojih nije sačinjen Aneks ugovora o
adaptaciji tavana 220,70 m2 tavana, prihvaćen je prijedlog da se obave razgovori o
trajanju smanjene zakupnine od 5 najviše do 10 godina.


— S ART Klubom (Kalčić F.) koji do sada nije postupio u skladu UGOVORA
o uređenju podrumskih prostorija, prema dogovoru s odvjetnikom, zakonskim putem
uslijediti će otkaz ugovora.
— Branimir P r p i ć ukratko se osvrnuo na održano savjetovanje 23. i 24.
rujna u Portorožu na temu Kras, jučer i danas, a povodom 200 obljetnice rođenja
Josipa Ressela. Posebno su naglašena uspješna izlaganja dipl. inž. Oskara P i šk
o r ić a i prof. dr. Branimira P r p i ć a.
Neposredno sudjelovanje naših kolega dipl. inž. Mladena Č a 1 e t a, dipl. inž.
Radovana L u k a č i ć a, dipl. inž. Đure M a r k o j a i Ivana Penteka na pripremama
za Ekskurziju 5 (Brijuni) i Ekskurziju 6 (Motovun) i za postavljanje Spomen
ploče Josipu Resselu u Motovunu bilo je vrlo uspješno. Prihvaćen je zaključak
da se pošalju ZAHVALNICE na adrese »Hrvatske šume« Uprava šuma Buzet,
te pojedinačno M. Čaleti, S. Lukačiću, Đ. Markoli, I. Penteku i Ivici Benčiću, načelniku
općine Motovun.


Za Šumarski list broj 11—12/93. pripremaju se određeni članci — obavijesti o
savjetovanju.


— Suradnju s HIS-om treba uspostavljati i razvijati zavisno o pitanjima koja
se postavljaju na dnevni red.
Zapisnik sastavio Predsjednik
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Upravnog odbora
Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.