DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


MINISTARSKA KONFERENCIJA O ZAŠTITI EUROPSKIH ŠUMA
U HELSINKI JU


Od 16. do 17. lipnja 1993. g. u Helsinkiju, Finska, održana je druga Ministarska
konferencija o zaštiti europskih šuma pod motom »Zdrave šume — potrajali
razvoj« (»Sound Forestry — Sustainable Development«).


PRVA MINISTARSKA KONFERENCIJA U STRASBOURGU


Prva Ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma održana je 1990. g.
u Strasbourgu, gdje Republika Hrvatska nije još sudjelovala kao nezavisna država.
U Strasbourgu je doneseno 6 slijedećih Rezolucija:


1. Europska mreža trajnih pokusnih ploha za motrenje šumkih ekosustava
2. Očuvanje šumskoga genofonda
3. Decentralizirana europska banka podataka o šumskim požarima
4. Prilagodba gospodarenja planinskim šumama na nove uvjete okoliša
5. Proširenje EUROSILVA mreže istraživanja fiziologije drveća
6. Europska mreža istraživanja u šumskim ekosustavima
Osim navedenih rezolucija u Strasbourgu je donesena i Opća deklaracija o zaštiti
i očuvanju europskih šuma. U toj Deklaraciji zemlje potpisnice i međunarodne
institucije između ostalog smatraju da:


— Problemi koji se odnose na zaštitu šuma u Europi i na održavanje njihove
biološke raznolikosti djeluju izvan državnih granica i da zbog toga cijeli
europski kontinent mora biti okvir u kojemu su ti problemi definirani, i specifično
i u svojoj raznolikosti, i riješeni na uspješan način.
— Priznaju pravo budućih generacija na korist od kvalitetnog nezagađenog
i zdravog okoliša, koji se za šume, u ekološkim gospodarskim i socijalnim uvjetima
dobiva potrajnim i višenamjenskim gospodarenjem.
— Svjesne su uloge šume u razvoju okoliša, posebno u zaštiti tala, vode i u
skladnosti ambijenta.
— Utvrđuju suvereno pravo zemalja da gospodare vlastitim bogatstvima sa
svojom politikom o okolišu, s Poveljom Ujedinjenih naroda uzimajući u obzir
međunarodne dogovore i nacionalne propise.
DEKLARACIJA IZ RIO DE JANEIRA


U Rio de Janeiru je 13. lipnja 1992. g. održan Svjetski skup na kojem je
postignut Sporazum o okolišu i razvoju pod naslovom: Deklaracija o načelima
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 106     <-- 106 -->        PDF

globalnog konsenzusa glede gospodarenja, zaštite i trajnog razvoja svih vrsta
šuma. Na tom skupu aktivno je učestvovala Republika Hrvatska kao nezavisna
i slobodna država.


Deklaracija iz Ria je prvi globalni konsenzus o problemu šuma. Usvojena
načela trebaju se primjenjivati na sve vrste šuma, prirodne i posađene u svim
geografskim predjelima i klimatskim zonama. Šume su nužne za gospodarski
razvoj svih oblika života.


PRIPREMNI SASTANCI EKSPERATA U ŽENEVI


U Ženevi su održana dva pripremna sastanka eksperata za drugu Ministarsku
konferenciju o zaštiti šuma Europe: 12. —14. listopada 1992. i 16. —18. ožujka
1993. gdje su razmatrane 4 helsinške rezolucije. Nacrt rezolucija je diskutiran
i dopunjavan amandmanima, a konačan tekst je postignut konsenzusom. Predstavnik
Republike Hrvatske bio je dr. Miroslav Harapin.


DRUGA MINISTARSKA KONFERENCIJA U HELSINKIJU


Konferencija je održana u Helsinkiju, Finska od 16. do 17. lipnja 1993. god.
Na Konferenciji je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske na čelu s ministrom
poljoprivrede i šumarstva inž. Ivanom Tarnajem. Uz njega su bili: dr.
Joso Vukelić, pomoćnik ministra za šumarstvo; mr. Vlado Bićanić, načelnik Odjela
za međunarodnu suradnju i mr. Pavle Vratarić, upravitelj Uprave šuma
Osijek.
U radu konferencije sudjelovalo je 37 europskih država, 11 vladinih i nevladinih
organizacija, a u statusu promatrača su bili: SAD, Kanada i Japan.


Na Konferenciji je donesena Opća deklaracija.


U Deklaraciji se posebno ističe da su europske zemlje odgovorne za gospodarenje
s približno jednom četvrtinom svjetskih šuma, a naglašeno je potrajno
gospodarenje, zaštita i očuvanje šuma te povećanje njihove biološke raznolikosti.
Izražena je zabrinutost prijetnjom zdravlju europskih šuma zbog onečišćivanja
zraka, požara, štetnika, bolesti, divljači, oluja i opadanja razine podzemnih voda,
a naglašava se potreba kontrole i zaštite.


U Helsinkiju su donesene slijedeće 4 rezolucije:


1. Smjernice za potrajno gospodarenje europskim šumama
2. Smjernice za očuvanje biološke raznolikosti europskih šuma
3. Šumarska suradnja sa zemljama prijelaznog gospodarstva
4. Strategija za dugoročnu prilagodbu europskih šuma na klimatske promjene
U zapaženom Nacionalnom izvješću o potrajnom gospodarenju i zaštiti šuma
u Hrvatskoj ministar Tarnaj je izrazio suglasnost Republike Hrvatske s naporima
na europskoj razini u postizanju suglasja u konceptu potrajnog gosporenja
i zaštiti europskih šuma na zajedničkim osnovama.


Ministar Tarnaj je u ime Republike Hrvatske potpisao šest rezolucija s Prve
Ministarske konfrencije u Strasbourgu, 4 nove Rezolucije iz Helsinkija te Opću


564
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 107     <-- 107 -->        PDF

deklaraciju o zaštiti i očuvanje europskih šuma koje su prihvaćene na Konferenciji
u Helsinkiju.


Prvi je puta »Potrajno gospodarenje« (Sustainable Management) u helsinškim
dokumentima definirano kao gospodarenje i iskorišcivanje šuma i šumskih
zemljišta na način i u takvoj mjeri da se održava njihova biološka raznolikost,
produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal da ispune, sada i u
budućnosti, bitne ekološke, gospodarske i socijalne funkcije na lokalnoj, nacionalnoj
i globalnoj razini i da to ne šteti drugim ekosustavima.


Države potpisnice su se obvezale da će tako definirano potrajno gospodarenje
šumama, svojim zakonima i propisima ugraditi u nacionalne šumarske
politike.


»Republika Hrvatska je vitalno zainteresirana za suradnju na razini Europe«,
naglašeno je u Nacionalnom izvješću, »jer se geopolitički i po dugogodišnjoj šumarskoj
tradiciji smatra njezinim sastavnim dijelom. Uz poštovanje našeg specifičnog
identiteta možemo preuzeti dio odgovornosti za budućnost europskih
šuma«.


Dr. Miroslav Harapin