DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 98     <-- 98 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
Posebno izdanje 4
Uzgoj i iskorišćivanje šumskog bogatstva Hrvatske
Zagreb 1993.


Ovaj svezak Posebnih izdanja Glasnika
za šumske pokuse na 423 stranice donosi
39 »izlaganja sa znanstvenog skupa«,
te po jedan pregledni i stručni članak.
Prema uvodnom članku — S. Matica:
Unapređenje proizvodnje šumskih ekosustava
Hrvatske — izlaganja su sa simpozija
»Doprinos znanosti razvoju šumarstva
Hrvatske« koji je — prema izvješću


M. Glavaša i P. B. Krpana u Šum. listu
br. 11—12/1992. — održan na Brionima
od 20. do 23. listopada 1992. godine. Prema
G 1 a v a š - K r p a n u bilo je održano
49 referata, što znači da se deset referata
ne nalaze u ovoj knjizi.
Broj referata na ovom skupu ukazuje
na mozaik obrađenih tema od općih
ili širih do specifičnih za pojedino radno
ili prostorno područje. Stoga se informacija
o cjelokupnom radu ovog simpozija
može dobiti samo čitanjem ovog izdanja
Glasnika za šumske pokuse. Nešto će pojedinci
neposredno i koristiti. Saznat će
nešto više o našem šumarstvu prema viđenju
Šumarskog fakulteta. Stoga će ovdje
biti riječi samo o nekim referatima.


Kako »uzgoj i iskorišćivanje šumskog
bogatstva« ovisi o čovjeku, to je »problem
tvorbe konzistentne šumske politike
u Hrvatskoj«, o kojoj raspravljaju R.
Sabadi i H. Jakova c, svakako na
prvom mjestu (str. 243—248). Autori naglašavaju
da »šumarstvo dakako treba
pripremiti za potpunu promjenu koncepta
gospodarenja šumama u uvjetima tržišnog
gospodarstva. Preduvjet je dakako
— čitamo u nastavku — tvorba političkih
uvjeta, a to je odbacivanje dirigi


rane privrede i samoupravljanja (te)
borba protiv monopola njegovim ograničavanjem
«. Stoga »Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva mora zadržati vrhovni
nadzor ... a na određenim mjestima potrebni
su najkvalificiraniji stručnjaci koje
imamo, a ako ih nemamo, valja se tu
i tamo obratiti čak i inozemstvu«. Inozemnim
vjerojatno stoga, što će politički
činitelji više cijeniti njihovo mišljenje nego
domaćih stručnjaka, iako između tih
mišljenja i prijedloga nema razlike.1 Nadalje
podvlače, da se »državne šume
imaju smatrati nedodirljivima« (podcrtali
autori) a Javno poduzeće »Hrvatske šume
« mora biti nedjeljivo poduzeće i neprofitno
a »ako ostvari prihode veće od
rashoda u okvirima racionalnog poslovanja,
ima svu pozitivnu razliku utrošiti za
unapređenje šuma kojima gospodari«. Dodao
bih i za razvoj privatnih šuma, kojih
je u Hrvatskoj oko 500.000 ha. To u ostalom
proizlazi i iz teksta autora da »mali
seoski kombinirani poljoprivredno-šumarski
posjed treba biti sustavom fiskalnih
i inih mjera potican na razvoj gdje
je maksimizacija korištenja ekološkog potencijala
staništa također konačnim ciljem
«.


Iz članka S. Matic a »Brojnost pomlatka
glavne vrste drveća kao temeljni
preduvjet kvalitetne obnove, podizanja i
njege šuma (str. 365—379) saznajemo da
je »pri osnivanju sastojina prirodnom ili


l Strani eksperti dolazili su i prije ovamo i
na temelju jednog izvješća kojeg sam dobio na livid,
zaključio da se nije reklo ništa novo. Rekavši
to kolegi VI. Š t e t i ć u (v. biografiju u Šum. listu
1978. god., str. 564) odgovorio mi je da to stoji,
ali izvanšumarski krugovi više cijene mišljenje inozemnog
nego domaćeg stručnjaka!
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 99     <-- 99 -->        PDF

umjetnom obnovom te pri pošumljavanju
novih površina posebno kod hrasta
lužnjaka minimalan broj glavnih vrsta
drveća u sastojini trebao bi bi biti oko


15.000 do 20.000 po ha«. Uz brojčane podatke
to je vidljivo i iz fotografija »petogodišnje
kulture hrasta lužnjaka« na pokusnim
plohama. U prilog tome navodim
podatke iz jedne kulture alepskog bora
posađene frontofskim radom 1946. godine
nedaleko mjesta Kozino (kod Zadra).
Razmak sadnih mjesta bio je cea 1,2 m i
u svakom su posađene po dvije biljke
koje su se gotovo sve održale. U starosti
od 10 godina prosječni prsni promjer iznosio
je 10 cm a visina preko 5 metara,
dakle Sortiment za celulozno drvo. Dakako,
da je kasnije za optimalnu sastojinu
postupnom intervencijom potrebno
smanjivati broj jedinka — stabala.
J. Karavla i M. Idžotić objavili
su iskaz »autoktone i aloktone dendroflore
nekih brijunskih otoka« (str 87—
—100). Na tri otoka — Veliki i Mali Borijun
te Vanga — u ljetu 1992. godine bilo
je 121 vrsta golosjemenjača, 214 vrsta
dvosupnica i 25 vrsta jednosupnica. Dodajemo,
da je pretežni broj vrsta unijet
poslije 1947. godine, kada je brionsko otočje
postalo reprezentativni objekt predsjednika
Josipa Broza Tita. Također treba
zabilježiti, da je u tom razdoblju sadnja
bila povjerena inž. šum. Nikoli Š e-
p i ć u (biografija u Šum. listu 1977., str.
554). šumaru kojemu nestručnjaci, bez
obzira na njihov položaj, nisu mogli nametnuti
svoje mišljenje. Svakako da su
»za šumarstvo te različite vrste, križanci
i kultivari sjemenska baza i matični materijal
za razmnožavanje reznicama i
cjepljenjem«. Iz iskaza izdvajamo tri vrste
eukafipta (E. camaldulensis, E. globulus
i E. viminalis) koje je Šepić uzeo
iz rasadnika Srednje šumarske škole za
krš u Splitu,2 međutim dodajemo, da
je na Brionima 1987. godine osnovan i
arboretum površine 1,87 ha o kojemu kao
»znanstveno-nastavnom i turističkom objektu
« izvješćuju Z, Borzan , M. Vida
ković i Š. Meštrović (str. 73—
—86).


Uz referate sa Simpozija u ovoj knjizi
nalaze se i dva »stručna rada«:


Đ. Rauš i J. Vukelić priopćili
su današnje stanje »šumske vegetacije u
području utjecaja HE »Novo Vir je« tj.
na području na kojem se planira podići
hidroelektrana na Dravi. Projekt datira
od prije deset godina, tada kao HE »Re-
paš«, koji je storniran, jer bi njome bitno
bio narušen kompleks repaških hrastovih
šuma. Novim projektom veći zahvati
u šumskom kompleksu ne bi bilo,
ali će svakako akumulacija utjecati na
stanje susjednih šuma te je stoga dobro
došlo snimanje sadašnjeg stanja.


Drugi »stručni članak« je Đ. R a u š a
»Značenje i uloga Glasnika za šumske
pokuse« tijekom 66 godina (1926—1992)
njegova izlaženja u Zagrebu. Prikaz sadrži
popis glavnih urednika s fotografijama,
statistiku radova po specijalnosti,
objavljenih radova sa savjetovanja i simpozija
u »Glasniku«, popis svih autora u
Glasniku za šumske pokuse« (1926—1992)
te Bibliografiju najvažnijih radova objavljenih
u redovnim izdanjima u 28 knjiga.


O. Piškorić
2 O pokusnim sadnjama eukalipt vrsta opširnije
u člancima O. Siškorića i ž. Vrdoljaka u Šumarskom
listu 1956.