DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232 (Pinus strobus L.) Sum. list CXVII (1993) 361


PROUČAVANJE PROVENIJENCIJA AMERIČKOG BOROVCA


(Pinus strobus L.)


Stevo ORLIĆ*


SAŽETAK: Programom istraživanja je obuhvaćeno 10 provenijencija
američkog borovca: 6 iz SAD, 2 iz Hrvatske, 1 iz Slovenijei 1 iz Italije. Poljski pokus je osnovan 1970. god. na području Šumarije
Duga Resa, Uprava šuma Karlovac. U 18. godini iza osnivanja
u pokusu je registriran visok postotak preživljenja, intenzivan
rast i prirast i dobra vitalnost biljaka. Domaće provenijencije
Orahovica (8) i Zelendvor (7) su postigle nadprosječne rezultate.


Ključne riječi: Američki borovac, provenijencije.


1. UVOD1
Američki borovac spada među najproduktivnije vrste šmskog drveća u
SAD. Prva istraživanja pokazala su da je borovac umjereno varijabilna vrsta.
U SAD pokrenuta su 1958. god. provenijenčna istraživanja, radi detaljnijeg
istraživanja varijabilnosti američkog borovca (Fowler , Heimburger ,
1969.)


Američki borovac je unesen u naše krajeve u prvoj polovici 19. stoljeća.
Međutim, sve do druge polovice 20. stoljeća nije bilo šire upotrebe ove vrste
u šumarstvu niti značajnijih istraživanja (Dokuš , 1976.). Iza 1960. god. kada
je u Hrvatskoj pokrenuta akcija pošumljivanja slobodnih vanšumskih površina
porastao je interes za borovcem. On se pokazao naročito prikladnom
vrstom za pošumljivanje bujadnica i vriština (Genisto-Callunetum croaticum
Horv.) na području Hrvatske.


Šumarski institut, Jastrebarsko 1966. god. je nabavio 6 uzoraka sjemena
različitih provenijencija: 6 iz SAD, 2 iz Hrvatske, 1 iz Slovenije i 1 iz Italije.
Cilj je bio da se istraži uspijevanje navedenih provenijencija na bujadnicama
i vrištinama Hrvatske.


2. METODA RADA
Uzorci sjemena 10 provenijencija borovca zasijani su u rasadniku Šumarskog
instituta u lijene u proljeće 1966. godine. Klijanci 2+0 god. su presađeni
na gredice u proljeće 1968. godine. Sadnice su prenesene na teren u
jesen 1970. godine kao 2 + 3 godina stare (Dokuš , 1975).


* Dr. Stevo Orlić, Šumarski institut, Jastrebarsko.
1 Mr. A. Dokuš je započeo i vodio ova istraživanja do 1984. godine.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1 - 6 Provenijencije iz SAD
1 - 6 Provenances from USA


7-10 Provenijencije iz Evrope
7-10 Provenances from Europe
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Pokus provenijencija borovca osnovan je u jesen 1970. godine na području
Uprave šuma Karlovac, Šumarija Duga Resa, pilot objekt »Lokve«.
Pokus je osnovan po načelu slučajnog rasporeda varijanata uz 5 ponavljanja.
Biljke američkog borovca sađene su uz razmak 4 x 4 m u trokutni raspored.
Od svake provenijencije zasađeno je po 5 biljaka u repeticiji, odnosno
ukupno 25 biljaka (5 x 5). Osnovni razmak sadnje u pokusu je 2 x 2 m.
Između biljaka borovca i u zaštitnom plastu zasađena je obična smreka.


Registracija preživljenja biljaka i visinski rast u pokusu vršeni su prvih
pet godina svake godine, a zatim svake 5 godine. Posljednja izmjera je izvršena
u jesen 1988. godine. Mjerena je totalna visina (h) i prsni promjer
stabala (di.ao). Prikupljeni podaci su statistički obrađeni (analiza varijance,
F test i Duncan test) i iznose se u ovom radu.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Prosječne vrijednosti o preživljenju, visinskom rastu i debljinskom rastu
stabala u pokusu različitih provenijencija su prikazan u tablici i na grafikonu
1 do 4.


3.1. Preživljenje — mortalitet
Preživljenje biljaka svih provenijencija u pokusu u petoj godini za osnivanje
bilo je iznad 64%. Provenijencija Syracuse (2), Ptuj (7) i Ternavasso


(9) imale su najniži postotak 64%, a Zelendvor (10) i Orahovica (8) najviši,
100",u. Posušene biljke u pokusu nisu zamijenjene jer nije bilo rezervnih
sadnica.
U razdoblju 1975—1988. godine uslijed bioloških faktora (Armillaria sp.)
posušila se po jedna biljka od provenijencije Syracuse (2), Ptuj (7), Orahovica
(8) i Zelendvor (10). U tablici su prikazani podaci posljednje registracije
broja biljaka u pokusu, 1988 godine. Najboljima su se pokazale domaće
dvije provenijencije Orahovica (8) i Zelendvor (10) 96%, a najlošije su Syracuse
(2) i Ptuj (7). Nije bilo zakonitosti između preživljenja i porijekla provenijencije.
S obzirom na primijenjeni razmak sadnje biljaka borovca (4x4
m) nije došlo do međusobne konkurencije stabala i njihovog izlučivanja
(mortaliteta).


3.2. Visina
Totalna visina u 18. godini u pokusu kretala se u prosjeku od 11,9 m
do 14,0 m. Provedena analiza varijance i F test pokazali su da su utvrđene
razlike bile signifikantne (tablica, F rač. 2,96). Među najboljima je domaća
provenijencija Orahovica (8), zatim Ternavasso (9) iz Italije i Rabun, Georgia,
SAD (5). Najlošija je provenijencija Vilas, Wisconsin SAD (6) iz zapadnog
područja prirodnog areala borovca.


Signifikantne su bile razlike među onim provenijencijama koje su prelazile
iznos od 0,85 m, Dućan test (grafikon 2).


Značajne razlike između minimalne i maksimalne vrijednosti utvrđene
su kod svih provenijencija. Naročito izražena razlika bila je kod provenijencija
Orahovica (8) i Vilas (6), tablica.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 12     <-- 12 -->        PDF

364
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 13     <-- 13 -->        PDF

365
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 14     <-- 14 -->        PDF

366
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Za konkretne stojbinske uvjete najboljima su se-pokazale provenijencije
Orahovica (8), Tarnevasso (9) i Rabun (5).


3.3 Prsni promjer
Prosječni prsni promjer provenijencije u pokusu u 18. god. kretao se
od 17,7 Cm do 22,8 cm. Analiza varijance i F test su pokazali da utvrđene
razlike među provenijencijama nisu bile signifikantne (tablica, F rač. 2,45).
Medu najboljim su provenijencijama Rabun, Georgia, SAD (5) i Ptuj, Slo(
7). Najlošija je provenijencija Vilas, Wisconsin, SAD (6), iz najzapadnijeg
područja prirodnog areala borovca, i zatim provenijencija Buncombe, North
Carolian, SAD (4) iz južnog područja prirodnog areala.


I pored toga što utvrđene razlike u pokusu u cjelini nisu bile signifikantne
(F rač. 2,45), Duncan test pokazao da su signifikantne razlike među
provenijencijama gdje je razlika bila veća od 0,7 cm (grafikon 3).


Unutar provenijencija utvrđene su velike razlike između minimalne i
maksimalne vrijednosti. Najveća varijabilnost utvrđena je kod provenijencija
Orahovica (8), Syracusa (2) i Zelendvor (10), tablica.


Najviše prosječne vrijednosti u datim stanišnim uvjetima postigle su
provenijencije Rabun (5), Ptuj (7) i Orahovica (8).


4. ZAKLJUČCI
Rezultati istraživanja provenijencija američkog borovca na području
bujadično-vrištinskih tala ukazuje na slijedeće:


1. Sve istraživane provenijencije pokazale su intenzivan rast na bujadično-
vrištinskom tlu, visok postotak preživljenja i dobru vitalnost.
2. Naše domaće provenijencije Orahovica (8) i Zelendvor (10) postigle
su natprosječne rezultate. To znači da se sjeme iz tih kultura može koristiti
za proizvodnju sadnica za potrebe šumarske operative.
LITERATURA


Dokuš, A., 1975: Izbor novih vrsta i provenijencija alohtonih četinjača, komparativni
pokus provenijencija američkog borovca, Dokumentacija, instituta.


Dokuš , A., 1976: Uspijevanje borovca (Pinus strobus L.) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj,
Magistarska radnja, Zagreb.
Fowler , D. P., PI e i m b u r g e r, C, 1969: Geographie variation in eastern white
pine, 7-year results in Ontario, Silva Genetica 18, No. 4.
Funk, D., 1971: Eastern White Pine Seed Source Trials: Tenyear Results from
three Midwestern Plantations, Separat.


Orlić, S., 1976: Američki borovac (Pinus strobus L„): Za i protiv, Šumarski list
1—2, Zagreb.


Vidaković , M., 1982: Četinjače morfologija i varijabilnost, Zagreb.
Silvica of Forest Trees of the United States, USDA Forest Service, Agicult. Handbook
271, 1965.


367
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Research of Weymouth pine (Pinus strobus L.) Provenances
Summary


Research programme included 10 Weymouth pine provenances, 6 samples from
US, 2 samples from Croati and one from Slovenia and Italy. Field trial was established
in 1970 on the territory of management unit Duga Resa, forest enterprise
Karlovac. High survival percentage and good vitality of plants was registered in
18th year after the establisment of the trial. Home provenances Orahovica (8), and
Zelendvor (7) achieved above-average results.


Key words : Weymouth pine, provenances.