DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 80     <-- 80 -->        PDF

OBLJETNICE


O NEKIM PRIRODOZNANSTVENIM I PRIRODOZAŠTITNIM
DOGAĐAJIMA IZ HRVATSKE PROŠLOSTI
ÜBER MANCHE EREIGNISSE DER NATURWISSENSCHAFT UND
DES NATURSCHUTZES AUS DER GESCHICHTE KROATIENS


I ova se godina odlikuje s nekoliko starijih ali i razmjerno novijih obljetnica
događaja, koji su važni i zanimljivi osobito za mlađe generacije hrvatskih šumara
ali i za ostale čitatelje Šumarskog lista.


Prvo ćemo se osvrnuli na tri starija događaja iz metcorologijsko-klimatologijskog
područja i zaštite prirode, s kratkim usporedbama i naglascima na njihovo
stanje u nametnutoj ratnoj današnjici Hrvatske.


Meteorologijske aktualnosti pred sto godina i danas
Meteorologische Aktualitäten vor 100 Jahren und heute


U Šumarskom listu, organu Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva, nalazimo
već u prvim godištima (1877—1879.) napise o općim klimatskim prilikama ili


o pojedinim klimatskim elementima i pojavama kao važnim čimbenicima za šume
i šumarstvo.1 Iz tog vremena treba spomenuti i našega uglednoga znanstvenika
prof, dr. Andriju Mohorovičić a (1857—1936.)2, koji se bavio geofizikom, osobito
meteorologijom i seizmologijom. Bio je upravitelj zagrebačkoga meteorologljskog
opservatorija, a uz svoja zapažena istraživanja predavao je, u razdoblju
1899./900.—1918/19., i na tadašnjoj Šumarskoj akademiji predmet »Meteorologija
i klimatologija«3. Godine 1893. u XVII. godištu Šumarskog lista, na str. 214—216.,
objavio je »Naputak za opažanje grmljavine«, u 17 točaka. U popratnom pismu uz
Naputak prof. Mohorovičić ujedno moli za suradnju, koju Uredništvo Šumarskog
lista preporučuje svojim čitateljima... »jer bi bila i sramota i griehota, da ne
poznamo klimatičke odnošaje u vlastitoj domovini... ako želimo da nam ne bude
naše nastojanje oko gojenja šuma jalovo ...«
U sadržaju istog godišta Šumarskog lista (sv. V, od 1. svibnja, str. 217.) naveden
je i Mohorovičićev napis »Meteorologijski opservatorij u Zagrebu«, kojeg u
časopisu stvarno nema! Ne zna se kako je došlo do te omaške ali zbog važnosti
te naše ugledne ustanove i obaviještenosti čitatelja pripominjemo: Zagrebački meteorologijski
opservatorij počeo je s radom već 1, prosinca 1861. pa je najstariji
u Hrvatskoj i među prvim na Balkanu. Bilo je to i vrijeme osnutka prvih prognostičkih
službi u Europi. Od 1. I. 1892. počele su redovne jutarnje brzojavne dostave
zagrebačkih podataka o vremenu u Beč. Tako je Zagrebu, već pred sto godina,
otvoren meteorologijski pristup u svijet, za što je uvelike zaslužan dr. A.
Mohorovičić . Otada se na svim vremenskim kartama u svijetu nalaze podaci


1 Bertović S.: Meteorologija-klimatologija . . . Povijest šumarstva Hrvatske, 1846—1976, kroz stranice
Šumarskog lista. Savez inženjera i tehničara šumarstva . . ., Zagreb 1976.


2 Skoko D., Mokrović J.: Andrija Mohorovičić. Školska knjiga, Zagreb 1982.


i Odlukom Vijeća nastavnika Šumarskog fakulteta, od 12. XII. 1973., na prijedlog dr. S. Bertovića,
preinačeni su i prilagođeni naslov i sadržaj predmetne nastave u »Fitološka bioklimatologija«.
432
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Slika 1. Zagreb-Grič. Zgrada Meteorologijskog opservatorija i Državnoga hidrometeorološkoga
zavoda Republike Hrvatske (snimio: Andrija Bratanić, 1987.)


meteoroloških motrenja u Zagrebu i to svakodnevno osam puta, tj. prema glavnim
i međuterminima sinoptičkih mjerenja.


Zna se´´, da je od godine 1918. (osim za Dalmaciju, za koju je nadležnost zadržao
Beograd!), meteorološku službu u Hrvatskoj vodio i organizirao Geofizički
zavod u Zagrebu sve do 1947. Te godine osnovana je Hidrometeorološka
služba pri Vladi NR Hrvatske5, iz koje se razvio bivši Republički hidrometeorološki
zavod SRH i današnji Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske
u Zagrebu. U našoj meteorologijskoj službi zasad se još koristi »Pravilnik o utvrđivanju
mreže i programa rada meteoroloških postaja od interesa za cijelu zemlju
«.6


Sadašnja ratna razaranja i velikosrpska okupacija nekih hrvatskih krajeva
uzrokovali su znatne štete u najosjetljivijem području hidrometeorološke službe,
a to su: redovan rad met. postaja, kontinuitet njihovih mjerenja i motrenja i neprekidnost
niza podataka za klimatologijsku službu. Od donedavnih osam, danas
rade meteorologijski opservatorij Zagreb—Grič, Zagreb—Maksimir i Split—Marjan,
a osim njih mjerenja obavljaju:


36 glavnih meteorologijskih postaja,


73 običnih klimatologijskih postaja,


4 20 godina rada Hidrometeorološke službe SR Hrvatske. Vijesti iz Hidrometeorološke službe SRH,
11—12, Zagreb 1967.


5 Narodne novine, 7, Zagreb, od 27. VIII. 1947.


(i Službeni list, 50, Beograd, od 31. VIII. 1990.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 82     <-- 82 -->        PDF

294 kišomjernih postaja i
18 totalizatora.


Zbog nametnutog rata imale su prekide ili su prestale s radom ove klimatologijske
postaje: Đakovo, Gusić Polje, Lipik, Nova Gradiška, Novska, Nova Gornja


Slika 2. Meteorologijska postaja Gospić nakon bombardiranja (snimio: Zvonimir
Katušin, 1991.)


Brana, Osijek RC (Cepin), Ston, Sunja, Trsteno, Vinkovci, Voćin i Zvečevo. Srpsko^
crnogorska soldateska zasad je okupirala hrvatske krajeve s ovih 15 klimatologijskih
postaja: Brestovac-Belje, Drniš, Ilok, Knin, Kostajnica—Divuša, Krbava, Lički
Osik—Trafo, Lučice, Mikluševci, Novigrad, Petrinja, Plitvice, Slunj, Topusko i
Velika Popina7,


Za poželjeti je uskoro oslobođenje zaposjednutih domovinskih krajeva te obnovu
i nastavak rada svih postaja, pri čemu mogu i trebaju da, uz ostale, pripomognu
i naše šumarske istraživalačke i operativne ustanove.


U povodu stogodišnjice prvoga Zakona o zaštiti ptica u našim krajevima
Anlaslich des 100. Jahrestages des ersten Vogelschutzgesetzes bei uns


Od početka izlaženja (1846.) u Šumarskom listu često je pisano o aktualnim
zakonima, naredbama i propisima pa, uz ostalo, i iz različitih područja lovstva i
lovnih djelatnosti, koje su oduvijek bile tijesno povezane sa šumarstvom. To se


U HrVatSk°J (StanJe 3L XIL 1992) Državni


RepubÄ~Äffiia- Wdrometeoroloäki zavod
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 83     <-- 83 -->        PDF

osobito odnosi na razdoblje do godine 1892. kad je počeo izlaziti mjesečnik »Viestnik
— Prvoga občega hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva« i otkada se
dio šumara opredijelio da piše u tom listu8.


Donošenjem mnogih lovnih zakona i uredaba odlikuje se godina 1893. kada
su, pred punih sto godina, u Šumarskom listu (XVII, svesci 3—5, 8, 9.) objavljeni:Zakonska osnova o lovu za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju (str. 77—90,
121—128.),
— Osnova Zakona za zaštitu ptica (str. 157—159, 178—180.),

Naredba bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 10. lipnja
1893. br. 28.625, o provedbi zakona od 27. travnja 1893. o lovu za kraljevine
Hrvatsku i Slavoniju (str. 341—353.),

Zakon o lovu, od 27. travnja 1893., za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju (str.
354—363.) i
— Zakon, od 2. kolovoza 1893., za zaštitu pticah (str. 426—434.).
Zadnji spomenuti »Zakon za zaštitu pucah« u osnovi je predložio hrvatsko


slavonsko-dalmatinski sabor, a potvrdio ga je car Franjo Josip I. Zakon ima 20
čianaka i 3 priloga odnosno popisa ptičjih vrsta, i to: A. (korisne), B. (neškodljive)
i C. (škodljive). Od tzv. korisnih navode se (narodna i latinska) imena za 127
ptica, od »neškodljivih« za 11, a od »škodljivih« za 63 ptičje vrste. Prerna članku
Slika 3. Bjeloglavi sup — Gyps fuivus (snimio: Gordan Lukač)


8 Andrašić O.: Lovstvo i ribarstvo. Povijest šumarstva Hrvatske, 1846—1976, kroz stranice Šumarskog
lista. Savez inženjera i tehničara šumarstva.:., Zagreb 1976.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 84     <-- 84 -->        PDF

7 »hvatanje i ubijanje škodljivih pticah, navedenih u prilogu C, slobodno je
u svako doba...« Među te škodljive ptice bilo je onomad uključeno i 8
vrsta orlova, 3 vrste sokola i sova!


Prirodno je da su se, tijekom vremena, kriteriji i suvremene biologijsko-ekologijske
spoznaje o članovima, sastavnicama i funkcioniranju prirodnih ekosustava
uvelike promijenili. O tom svjedoče »Naredba o trajno zaštićenoj divljači, o divljači
zaštićenoj lovostajom i o nezaštićenoj divljači (Narodne novine, 47, Zagreb
1953.) i njezina dopuna od god. 1955. prema kojim se orlovi, strvinari, sokolovi,
sove, nesiti, labudovi, ždralovi, rode, čaplje i rijetke ptice navode kao trajn o
zaštićen a pernata divljač. »Dosadašnja zaštita životinja u Hrvatskoj nije bila
ni približno u razmjeru s bogatstvom naše faune, a osobito je bila nedovoljna
briga onih koji na terenu mogu najbolje pomoći provedbi zaštite, a ti su šumari,
lovci, lugari i lovočuvari«^


U Hrvatskoj je zasad na snazi Zakon o lovstvu (N. n., 32, Zagreb, od 11. VIII.
1973.), odnosno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (N. n., 8, Zagreb,
od 8. III. 1976.). Donošenje našega novoga zakona o lovu (ili lovstvu?) očekuje
se krajem godine 1993, U Zavodu za zaštitu prirode pri Ministarstvu graditeljstva
i zaštite okoliša Republike Hrvatske, u travnju 1992., sastavljen je nacrt
novoga zakona o zaštiti prirode. Zbog usuglašavanja s ostalim zakonima on nije
donesen pa je još na snazi stari zakon (N. n., 54, Zagreb, od 25. XII. 1976.). U
tom je Zavodu priređena za tisak »Crvena knjiga biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj
«. Zbog zaštite ugroženoga životinjskoga svijeta, priprema se i »Crvena
knjiga životinjskih vrsta u Republici Hrvatskoj«.


Ratne posljedice i posljedice udruženoga četničkoga srbo-crnogorskog uništavanja
u Hrvatskoj umnogo će utjecati na sadržaje lovnih i prirodozaštitnih zakona
i sastav tzv. crvenih lista hrvatske ugrožene i zaštićene cvjetane i životinjstva. A
u provedbi zaštitnih mjera u životu i opet će moći i morati aktivno pripomoći
naše terenske šumarske službe.


Plitvička jezera će doista trebati urediti i poljepšati...
Plitwitzer Seen bedürfen in der Tat Einrichtung und Verschönerung...


Gotovo je zaboravljeno, aji glede današnjega stanja treba podsjetiti, da je pred
130 godina (1862.) na Plitvicama sagrađena prva »putnička kuća« (u narodnom govoru
»carska«)10, a pred 100 godina osnovano »Društvo za uređenje i poljepšanje
Plitvičkih jezera i okolice«. To se društvo — unatoč tome što stanovite njegove
djelatnosti (pošumljivanja, izgradnja različitih objekata i si.), a ni sam naziv
društva, nisu bili u skladu s načelima zaštite prirode — odmah po svojem osnutku
založilo za izradu statuta Plitvica radi očuvanja okolnih šuma, te zahtijevalo osnivanje
zaštitnog područja. Društvo je također povodom prijedloga stranih stručnjaka
da se na Plitvičkim jezerima izgradi električna centrala, zajedno s ondašnjim
novinstvom, ustalo u obranu Plitvica11. Tada su se vodile oštre polemike oko
izgradnje elektrane na slapovima Plitvičkih jezera. Pozvan je i Nikola Tesla (1892.)
da se izjasni, ali je on to odbio. Pa ipak je 1934. na Burgetu napravljena omanja
elektrana, koja je radila do šezdesetih godina ovoga stoljeća12. Dosadašnja praksa
od proglašenja Plitvičkih jezera nacionalnim parkom pokazala je, da je stavljanje


9 Kamenarović M.: Zaštita faune. Zaštita prirode u Hrvatskoj, Zagreb 1961.
to Bralić 1.: Nacionalni parkovi Hrvatske, Nacionalni park Plitvička jezera, Zagreb 1990.
11 Kamenarović M.: Zaštita prirode u Hrvatskoj, Historijat zaštite, Zagreb 1961.
12 Vidaković 1*.: Nacionalni parkovi i turizam, Razvoj nacionalnih parkova, Zagreb 1989.


436
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 85     <-- 85 -->        PDF

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA


Orografski pojasi, analogni bioklimati i dominantan vegetacijski pokrivač (po S Bertoviću)


DER NATIONALPARK DER PLITWITZER SEEN


Orographische Stufe, die analogen ßiokliinate und die dominante Vegetationsdecke (nach 5. Bertović)


1 visokogorski (altimontanski) orografski, bioklimatski i vegetacijski pojas bukovo - jelove šume


(Calamintlio-Abieti-Fagetum Borh, 63.) i dr,
Altimontane orographische, bioklimatische und Vegetationsstufe der Buchen Tannenwald
(Calamintho-Abieti Fagetum Borh. 63.) u. a.


2 niskogorski (submontanski) orografski, bioklimatski i vegetacijski pojas gorske bukove šume


(Lamio orvalae-Fagetum Horv 38 ) i dr.
Submontane orographische, bioklimatische und Vegetationsstufe d^r montaner Buchenwald
(Lamio orvalae Fagetum Horv 38 ) u. a


3 brdski (kolinski) orografski, bioklimatski i vegetacijski pojas šume hrasta bjeloduba običnog graba i


lipe (Tilio Quercetum dalechampii Fuk. 69 ) i dr.
Koline orographische, bioklimatische und Vegetationsstufe der Eichen, I lainbuchan und Lindenwald
(Tilio Quercetum dalechampii Fuk. 69.) u. a.


R specijalni rezervat šumske vegetacije Čorkova uvala


- Speciales Reservat der Waldvegetation Corkova uvala
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
Orografski pojasi, analogni bioklimati i dominantan vegetacijski pokrivač
(po S. Bertoviću)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 86     <-- 86 -->        PDF

tog područja pod najvišu kategoriju zaštite bilo potrebito i da takva zaštita nije
osjetljivije povrijedila stečena prava lokalnoga stanovništva, niti ugrozila njegove
vitalne interese13.


Od uvodno opisanih događaja slijedilo je gotovo jedno stoljeće upornih i zapaženih
prircdoznanslvenih, prirodozaštitarskih i različitih gospodarskih stremljenja
i radova, kako bi se unaprijedio život u ovom inače ekonomski nerazvijenom
hrvatskom kraju. Organiziranost i postignuti rezultati: zaštite cjelokupne prirode,
izgradnje prometnica, naselja i hotelsko-turističkih objekata, domaćih i stranih
posjeta i boravka i dr. — postali su svjetski poznati i priznati. Nacionalni park
Plitvička jezera izborio je najuglednije mjesto među prirodnim objektima i zaštitnim
kategorijama takve vrsti u Hrvatskoj, i u Svijetu; čak štoviše proglašen
je i uvršten među 17 objekata svjetske prirodne baštine™.


.´:´´ ´ ´ .´.." ´ ´ .


Slika 4. Plitvička jezera — Sastavci (snimio: Vladimir Pfeifer)


I onda se na Uskrs, dana 31. III. 1991., na Plitvičkim jezerima, počeo odvijati
neshvatljiv apokaliptički scenarij, navodno ...»u ime životne ugroženosti tamošnjih
srpskih domorodaca te u obranu njihovih svetih i vaskolikih etničkih, verskih,
kulturnih i ostalih prava ...« Udružene srbo-četničke horde i bivša YU soldateska,
nakon mučkog ubojstva regularnih hrvatskih vojaka, započele su udruženu sustavnu
pljačku, palež i uništavanje turističkih objekata, sječu šuma, izlov divljači i
riba, blokadu prometa i veza te posvemašnju okupaciju i izolaciju cijeloga zašti


ti Kevo K.: Zaštita prirode u Hrvatskoj, Nacionalni park Plitvička jezera, Zagreb 1961.


Vi Bertović S.: Plitvička jezera, Šumarska enciklopedija, 2, Zagreb 1983.; Svjetska kulturna i prirodna
baština, Ibid., 3, Zagreb 1987.


438
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ćenog parkovnog i okolnih područja. Čak su zaprijetili, da će u slučaju intervencije
protiv takvog »dejstva« minirati sedrene barijere i plitvičke slapove,15


Bez svake sumnje ovi smišljeni i zaprepašćujući postupci predstavljaju primat
u svjetskoj povijesti zaštite prirode... neka budu zapisani i neka se pamte!
A za upitati je, može li se nakon toga suludog i mržnjom zasićenog uništavanja
nacionalni park Plitvička jezera moći obnoviti i, kako se nekada željelo, sada
stvarno ... urediti i poljepšati? Biti će to vrlo teško, dugotrajno i skupo — ali
moramo ustrajati u svim naporima, jer su Plitvička jezera prirodna baština ne
samo Hrvatske već i, umnogo neoprostivo suzdržljive, Europe i cijeloga Svijeta.


Dr. Stjepan Bertović


15 ´ * "´´: Nacionalni park Plitvice — dvije godine okupacije — Ministarstvo graditeljstva i zaštite
okoliša Republike Hrvatske, Zagreb 1993.