DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 75     <-- 75 -->        PDF

gramima bila je ugrađena cjelokupna organizacija protupožarne službe na
zemlji i u zraku. Tako je i prijeratna Vlada Republike Hrvatske izradila
svoj »Program aktivnosti organa i organizacija u zaštiti šuma od požara«,
a za koordinatora je odredila Civilnu zaštitu Hrvatske.


Unutar tog Programa osnovana je operativna grupa stručnjaka raznih
profila, koja je koordinirala rad svih protupožarnih snaga na zemlji i u zraku
kada nastane šumski požar. Operativna grupa je tijekom sezone danonoćno
dežurala od 1. lipnja do 1. listopada.


Savezni je hidrometeorološki zavod bivše SFRJ 1981. god. izradio upute
/,a uključivanje u sustav zaštite šuma od požara i dao ih u nadležnost tadašnjim
republičkim hidrometeorološkim zavodima.


Na osnovi tih uputa Hidrometeorološki je zavod Hrvatske pri Agromcteorološkom
sektoru osnovao službu za zaštitu šuma od požara (Odio za
šumarsku meteorologiju). U tom je odjelu — na osnovi čestina šumskih požara
i veličine spaljene površine za razdoblje od 7 godina, te mrtvo gorivo
borovih sastojina — određena kalibracija kanadskog meteorološkog indeksa
požara (MIP) za priobalni dio Jadrana (Dimi t rov, 1982).


Na osnovi citiranog Programa Vlade Republike Hrvatske, obveza hidromcteorološkog
zavoda u sezoni zaštite šuma od požara je da:


a) u 7.00 sati SEV operativnoj grupi proslijedi informaciju objektivnog
prognostičkog indeksa opasnosti od požara za pet regija priobalnog dijela
Jadrana, koji je izračunavan na osnovi numeričkih vrijednosti ETA (Beograd)
i ECMWF (Reading, Engleska) modela. Ta je informacicja korištena za operativno
planiranje na terenu za tekući dan, i


b) u 13.00 SEV operativnoj grupi proslijedi informaciju stvarnog indeksa
opasnosti na osnovi terminskog mjerenja sa 25 meteoroloških postaja
na priobalnom području Hrvatske, radi upozorenja na poslijepodnevni
nastup ekstremnih meteoroloških vrijednosti i kao korektor prethodnog
prognostičkog indeksa.


Prihvaćene su tri (od pet klasa) MlP-a u kojima su poduzimane odgovarajuće
mjere pripravnosti i prevencije:


— klasa umjerene opasnosti
— klasa velike opasnosti
— klasa vrlo velike opasnosti
Ovisno o tim klasama vatrogasne su jedinice organizirale dežurstva i
pripravnost sredstava i opreme radi intervencije. U klasi vrlo velike opasnosti
dežurale su i interventne jedinice.


Zrakoplovni je savez Hrvatske radi protupožarnog patroliranja priobalno
područje Jadrana podijelio u pet regija, i to istarska, riječka, zadarska, splitska
i dubrovačka.


Ovisno o klasi opasnosti u centrima aeroklubova organizirala su se dnevna
patroliranja iznad tih regija i to:


— u klasi umjerene opasnosti 2 leta na dan (4 sata)
427