DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 591.5 (497.13) Sum. list CXVII (1993) 413


EKOCID — OŠTEĆENJA NA FITO I ZOOGENOZAMA HRVATSKE


Zvonko OLUJIĆ, Miljenko KLJAKIĆ


SAŽETAK: Novu vrstu propadanja šuma možemo i dalje držati
ključnim problemom današnjice. Oštećene su glavne vrste drveća
— obična jela i hrast lužnjak. Oštećene su bukovo-jelove šume Dinarskog
gorja i nizinske šume Posavine. Njihovo propadanje izazvano
ekocidom i djelovanjem rata usko je vezano uz ozbiljno narušavanje
prirodne i gospodarske ravnoteže hrvatskog šumskogbogatstva.


U nizinskim šumama, koje predstavljaju ekološko uporište u
smislu usklađivanja života zoocenoze, ali i bio proizvodnje najvrijednijeg
drveta, događaju se promjene degradacijom i ratnim
razaranjima.


Ratnim razaranjima uništeni su na hrvatskom tlu brojni primjeri
endemskih i reliktnih vrsta. Posebno je znakovito kako jeekocidno razaranje biocenoze i palež vršeno upravo na najbogatijim
biološkim centrima Hrvatske. Posebno su deslruirana mjestagdje su dosad bile najveće koncentracije endema i ralikata (Konavali,
Biokovo, Velebit i dr.).


Ključne riječi: ekološki rat, ekocid, uništavanje endema,
lovišta, šumski požari, šumske životinje.


UVOD


U šumi se dešavaju vrlo složeni odnosi brojnih dijelova ekosustava. Članovi
životne zajednice unutar šume nalaze prostor i ekološke činitelje u čijem
okviru provode život bez smetnji koje bi ugrožavale njihov opstanak. Današnje
propadanje šuma uzrokovano ratnim razaranjima upućuje na nove
promjene u ekosustavu.


Požari su harali istočnim i zapadnim slavonskim područjem, Posavljem
i Hrvatskim primorjem, gdje je izgorjelo više stotina hektara šume i njenih
razvojnih stadija. Od posljedica požara uništene su guste borove šume, makija
i vinogradi. U tim požarima izravno je stradala divljač (srna, divlja svinja),
a naročito legla zečeva. Uništena su brojna staništa u kojima bi se ta
i druga divljač mogla uspješno razmnažati i donositi potomstvo.


Osim šumske zoocenoze, na različite načine uništeno je mnogo stoke na
području Banovine, Posavlja, na Pokupskom i dr. Mnoge su životinje nas-


Dr. sci. Zvonko Olujić »Sanitacija« — Zagreb, Miljenko Kljakić, vet. tehn.,
Veterinarija — Zagreb
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 62     <-- 62 -->        PDF

tradale od granata i mina. U vrijeme intenzivnih bojeva evakuirano je nekoliko
stotina krava, nepoznat broj krmača, tovnih svijna, teladi, junadi i dr.


Slika 1. Lešina svinje (sisačko-banijsko područje)


Divljač koja se uspjela spasiti ostala je bez svog staništa. Fond divljih
životinja na velikim područjima sada je potpuno uništen u vatrenoj stihiji.
Divljač je stradala i na onim područjima koja su bila u povoljnijem položaju
nego ona koja su trpjela izravne posljedice oružanih sukoba. Veliki broj,
osobito krupne divljači, stradao je u lovištima kao »ratna dobit« ili je izvan
ratnih operacija postalo plijenom profitera.


Iz jasenovih i hrastovih šuma otuđivano je drvo, a i sa močvarnih terena
nestaju kolonije ptica npr. sive čaplje, štitarke, obične i crne rode, divlje
patke i mnoge druge vrste.


OŠTEĆENJA NAD DIVLJIM ŽIVOTINJAMA OTOKA I PRIOBALJA


Šumski požari pojavili su se na Braču, Lopudu, Pelješcu, kod Orašca, a
posebice je katastrofalnih razmjera bio požar koji je uništio komplekse alepskog
bora, masline i vinove loze na Mljetu prijeteći Nacionalnom parku. U
samo četiri mjeseca (V—VIII, 1992. god.) na dijelu dubrovačke općine izbilo
je 19 požara, od kojih je čak 12 izazvano agresijom. Zaostale mine izazvale
su vatru na Lopudu i u blizini Pijavičine, sela Ošlja, Štipa, Topolo i Visočani.
Od posledica požara na Pelješcu ništeno je preko 600 hektara borove šume,
makije i zapuštenih vinograda. Kod Slanoga požar je uništio nekoliko sto
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Slika 2. Opožarena i oštećena šuma eksplozivima (južni sektor)


tina kvadratnih metara borove šume i makije. Zajedno sa šumom i makijom
vatra i dim uništavali su zečeve, fazane, iarebice i divlje svinje.


Ispuštanjem nafte i drugih teških ulja s Peruče ugrožen je ptičji svijet.
Uništeno je mnoštvo zečeva u rezervatu »Garjak« uz dijelove jezera Peruča,
u Petrovom polju i okolici Vrlike. Brojne su vrste divljači od juga do sjevera
obale, naviknute na obradive površine, ostale bez hrane, jer su pod utjecajem
eksploziva bile primorane napustiti svoja staništa.


POSLJEDICE NA KONTINENTALNOM DIJELU HRVATSKE


Uprava šuma Našice pokriva lovno područje četiri glavne općine: Našice,
Orahovica, Donji Miholjac i Podravska Slatina, sa tri lovišta (Đurđenica,
Jasenovača i Papuk). Sva tri lovišta čine približno krug promjera 40
kilometara. Cijelo područje lovišta osim kompleksa Papuk bio je pošteđen
ratnih djelovanja. Područje Papuka u nekim dijelovima je nesigurno radi zaostalih
mina. Močvarni tereni Mokrog polja i jasenovih šuma pogodovali su
gnježđenu i stvaranju kolonija mnogih vrsta ptica. Uništavanjem jasenovih
i hrastovih šuma nestaju ptice i životinje.


Pored lovišta Kunjevci, Ilok, Repaš prednjači Beljsko lovište. Lovišta
su uništena, a poneka u potpunosti razorena uz dalekosežne posljedice. U
nekima su ugroženi ili nestali matični fondovi. Pored smanjenja brojnog stanja
narušene su dobne, kvalitete i spolne strukture populacije krupne divlja


415
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 64     <-- 64 -->        PDF

či. Ponegdje će trebati duži niz godina da se broj krupne divljači približi
stanju prije agresije. Revitalizacija pernate divljači znatno je brža.


Šuma »Zelenik« nedaleko sela Šaš pretrpjela je krađu ogrijevnog drveta,
uništena je divljač. U Cerovljanima (uzgojilo lovište) jeleni lopatari,
obični jelen, srna i divlje svinje su desetkovani. Hrvatsko lovačko društvo
»Šljuka« (zapadno-slavonsko područje) pokriva 13 000 ha površine. Prema
podacima (izvod iz Izvješća) na prostoru 8.000 ha zatečeno je 28 lešina
srna, 4 jelena obična, 12 divljih svinja, 89 zečeva i 105 fazana. Lovni prostor
Podložje potpuno je uništen i pod privremenom okupacijom, te nema
podataka o ubijenoj divljači.


Slika 3. Uništen objekt (skladište), opožarena okolišna šuma (zap. slavonsko
područje)


IZLOŽENOST ŽIVOTINJA RATNIM RAZARANJIMA


Na sisačko-banijskom, sjeverno i zapadno slavonskom području, te južnom
području Hrvatske šumski požari, lešine životinja, lutajuće i izgladnjele
životinje bez hrane i vode bile su svakodnevna pojava. Prizori razaranja u
velikim uzgojima životinja nisu bili pojedinačni. Učestale eksplozije i poremećaji
u ishrani otežavali su i tako teško stanje.


Provedbom preventive protiv najopasnijih zaraznih bolesti virusne etiologije,
te bolesti gastro-inrestinalne i parazitarne prirode, vršeno je i liječenje
lanadi. Kirurški je obrađena prostrelna rana u području lijeve strane
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 65     <-- 65 -->        PDF

m %


...
Slika 4. Lešina goveda (južni sektor)


Slika 5. Lešina konja (zap, slavonsko područje)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Slika 6. Uništena pčelinja zajednica (sisačko-banijsko područje)


mandibule, primjerenu terapiju. Kod drugog laneta pregledom je ustanovljena
fraktura obiju čeljusti. Fraktura je najvjerojatnije nastala udarom tvrdog
predmeta (drvo) nakon eksplozije u šumi nedaleko naselja (v. mj. 1992. god.


— zap. slavonsko područje).
KONCEPTUALNI OKVIR EVIDENTIRANJA, PROCJENE I ANALIZE
RATNIH ŠTETA


Da bi zaštita živog svijeta bila što djelotvornija prijeko je potrebna
sveobuhvatna pravna regulativa. Uz zakonske propise o zaštiti živog svijeta
(biljnog i životinjskog) koje su donijele pojedine zemlje, nužan je i pristup
u međunarodne konvencije koje se posebno bave tom problematikom.


Kod evidentiranja šteta treba utvrditi relativne i apsolutne odnose stradanja
flore i faune na prostoru Hrvatske, s prikazom ekonomsko-financijskih
posljedica u oblasti šumarstva i lovne djelatnosti. Nužno je utvrditi
površine okupiranog, nedostupnog i opasnog dijela lovišta i šumskih površina
(podatak potreban u sanaciji postojećeg stanja.). Utvrditi vjerodostojne
podatke kao okosnicu konačne analize šteta, te kao prilog cjelovitoj procjeni
ratnih šteta.


U analizi valja razlikovati šumarska područja i lovišta koja su privremeno
izvan kontrole od staništa divljači koja su dostupna, ali su pretrpjela
ratna razaranja. Šumski prostori i ostale površine mogu biti oštećeni toliko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 67     <-- 67 -->        PDF

da je divljači otežan ili onemogućen život, te ih napušta ili će ih u dogledno
vrijeme napustiti. Lovište i šumski areal mogu biti neoštećeni, ali su životinje
napustile taj prostor uslijed buke i borbenih vojnih formacija.


U procjenu šteta pripada procjena mogućnosti povratka šume i lovišta
u prvobitno stanje, načina na koji će se to izvršiti (prirodnim procesom ili
čovjekovim djelovanjem) i vremenskog trajanja potrebnog za obnovu. Neki
su šumski prostori i lovišta s divljači naizgled sačuvani, ali postoji opasnost
od zaostalih eksplozija i onemogućeno je propisno gospodarenje. Potencijali
staništa djelomično su sačuvani (ili u potpunosti), ali je divljač u najvećoj
mjeri pobijena.


Nužno je izraditi izvanredne revizije šumskih i lovno gospodarskih os-nova,
uz realnu perspektivu koje se može kao posljedica ratnih oštećenja
očekivati u predstojećem vremenu.


ZAKLJUČCI


Invazija na Hrvatsku započela je sve češćim ekološkim diverzijama i
masovnim šumskim požarima, tj. oblikom specijalnog ekološkog ratovanja.


U nizinskim šumama i raslinju krša koji predstavljaju naročito ekološko
uporište življenja i rasplođivanja životinja događaju se promjene degradacijom
i ratnim razaranjima.


419
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Dosadašnjim ratnim razaranjima uništeni su na hrvatskom tlu brojni
primjerci endemskih i reliktnih vrsta raslinja.


Podaci od samog juga do sjevera obale upućuju kako su brojne vrste
životinja, naviknute na obradive površine, gladovale, te su pod utjecajem
borbenih djelovanja bile primorane napustiti svoja staništa.


Pojedina lovišta i dijelovi šumskih prostora zahtjevati će poseban tretman
u budućem napučivanju lovišta i zaštiti životinjskog svijeta.
Upotreba suvremene ratne tehnike izaziva ekološke katastrofe, te se uništava
osnovica čovjekove biološke egzistencije.
Velik broj divljači stradao je u lovištima kao »ratna dobit« ili izvan ratnih
operacija postao plijenom profitera.
Stvoreni su jedinstveni i do sad nepoznati problemi kao posljedica i
opseg takvog ekorata.


LITERATURA


Dimi t rov, T. (1993): Velike štete. Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom
dijelu Republike Hrvatske tijekom 1992. godine. Suvremeno vatrogastvo,
2/1993.


Juzbašić, S., Stiglić, N., Pop o vic, S. (1992): Veterinari u obrani domovine,
Vet. stanica, 23 (1) 21—33, Zagreb.


Lovrić, A. 2., Be dalo v, M. (1987): Ekološko-geobotanički pregled endema na
kršu Dinarida i jadranskih otoka. U: Posebno izdanje ANUBIH, 78 (14) 167—198,
Sarajevo.


Martinis, M., Sekulić, B., Lovrić, A. Ž. (1992): Ekocid nad Hrvatskom,
Socijalna ekologija, Vol. 1., No. 2., 159—166, Zagreb.


Olujić, Z., Culig, Z., Hladni, K. (1993): Higijena i sanitacija u izvanrednim
prilikama, Prvi hrvatski međunarodni simpozij iz higijene i sanitacije (DDD),
Zbornik radova, (Poreč, 27. i 28. travnja, 1993), 93—98, Poreč.


Plavšić, F., Bai ruši, D., I v i č i ć, N., Romić, Ž., Petrovečki, M.,
Fucks, R., Šoštar i, B., Alka Wo 1 f-C op o r da, Prlić, I. (1992): Chemical
and Ecological Aspect of the War against Croatia, Department of Toxicology,
Croatian Medical Yournal, 220—224, Croatia.


Prpić, B., Sele tko vie, Z., Ivkov, M. (1991): Propadanje šuma u Hrvatskoj
i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti,
gumarski list, CXV (3—5), 107—127.


Ropac , D. (1993): Prevenicija zaraznih bolesti u domovinskom ratu (II. dio), Prvi
hrvatski međunarodni simpozij iz higijene i sanitacije (DDD), Zbornik radova,
(Poreč, 27. i 28. travnja, 1993), 91—92, Poreč.


Trinaestić , I. (1979): Pregled flore otoka Lastova (Separatum), Acta Bot. Croat.,
Vol. 38, 167—186.


Ecocide — Damages on Phito and Zoocenosys


Summary


The new kind of decaying woods we can further take as a key problem of
today. Main species of trees-fir tree (Abies Alba Mill.) and oak tree (QuercusPetraea) are damaged. Also, the beech-fir woods of Posavina are damaged. Their
decaying caused by ecocide and war activity is narrow connected eith serious interruption
of the natural and cconamizing balance of Croatian forest wealth.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 69     <-- 69 -->        PDF

In lowland woods, which represent the ecological basis in sense of coordination
of zooccnosys life, but also the bio-production of the most valuable timber
the changes appear by degradation and war destructions.


Many endemic and relict species were irreversibely destroyed and exterminated
by war destructions. It is especially significant how the ecocide destruction
of biocenosys and the incendiarism were applied directly in the incendiarism were
applied directly in the most wealthy biological centres of Croatia. Especially
destroyed are the places where until now and relict species lived (Konavli,
Biokovo, Velebit etc.).


Key words : Ecological war, ecocide, exterminated endemic species, Hun:
ting grounds, forest fires, forest animals.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 70     <-- 70 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Prvi šumarski tekst na češkom Jeziku, kako u Lesnickä präce (br. 7§1993) piše


C. Raku š an, objavljen je prije dvije stotine godina tj. 1787. godine u Pragu.
Tekst koji se nalazio u knjizi koja je sadržavala i kalendarij za radove u pojedinim
mjesecima. Tekst i stoga, što je to bilo dvojezično izdanje tj. jedan stupac
bio je na njemačkom a drugi na češkom jeziku. Razlog je bio, jer je u Češkoj bilo
dosta šumara Njemaca. Slijedile su knjige 1800., 1823 i 1843. godine a 1965. godine
Karei Schindle r izdao je »Veškere näuke lesnicke«, enciklopedija u šest knjiga.
Prvi hrvatski šumarski tekst izašao je u Kralskom dalmatinu 1808. godine a
slijedi »List mesečni Hrv. slav. gosp. društva« 1842. godine te godišnjak »Trudovi
odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavonki« 1847. godine. Prva knjiga na hrvatskom
jeziku jest Bogoslava Šuleka : Korist i gojenjeh šumah iz 1876. godine.
Poglavlje o »gojenju šumah« napisao je Franjo Čordašić, tada profesor na Gospodarsko-
šumarskom učilištu u Križevcima.
O. P.