DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*95:311.17 Sum. list CXVII (1993) 383


EVIDENCIJA SJEČA PO UZROCIMA DOZNAKE
(Evidencija po godinama sječe)


Radovan KRIŽANEC*


SAŽETAK: Evidencije sječa mogu se voditi na više načina,
ovisno o namjeni šume i svrsi daljnje primjene podataka. Uz dvije
do sada u prethodnim studijama obrađene evidencije sječa (pobroju stabala i po drvnoj masi) u ovom radu donosimo rezultate
trećeg načina vođenja evidencije sječa — po uzrocima ili razlozima
doznake.


U istoj gospodarskoj jedinici (NPŠO Belevine) praćeno je,
evidentirano i obrađeno u razdoblju 1959—1991. god., sedam uzroka
(razloga) doznake: grom, izvale, prelomi, suhari, Ad stabla,
rak i imela.


Analize podataka pokazale su, da navedene dodatne informacije
pri doznaci i vođenje evidencije po uzrocima doznake odnosno
sječe, omogućuju realniju interpretaciju kronologije, lokacije, intenziteta
i trenda negativnog djelovanja biotičkih i abiotičkih faktora
i njihovog ujecaja na razvitak i stanje sastojina.


K l j u č n e riječi: Preborna šuma, evidencija sječa


UVOD


Preborna je šuma po svojoj konstituciji neobično složena tvorevina pri
rode, koja se pod utjecajem brojnih čimbenika organskog i anorganskog po


po


rijekla tijekom kontinuiranog razvitka neprekidno mijenja.


U šumskom gospodarstvu je uvriježeno, da se te promjene utvrđuju
mjerenjem u tzv. inventarizacijama, koje se prema stručnim uputama
ponavljaju svake desete godine a prema potrebi i ranije.


Na temelju izmjerenih, evidentiranih i analiziranih promjena osnovnih
elemenata šume tijekom dotadašnjeg trenda razvitka prognozira se budući
razvitak.


Propisi »budućeg gospodarenja« sadrže stručne postupke, primjenom
kojih se predviđa ostvarenje stalnog progresa razvitka. Pritom se uvijek polazi
od pretpostavke, da će šuma — i uz nepredvidive utjecaje negativnih
pojava — primjenom propisanih postupaka i u najnepovoljnijim slučajevima
zadržati dotadašnji pozitivni trend razvitka. Danas se — međutim —


* Izv. prof. dr. Radovan Križanec, Šumarski fakultet, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 32     <-- 32 -->        PDF

takva predviđanja sve rjeđe ostvaruju, zbog učestalih ekstremno negativnih
utjecaja na normalni razvitak.


Između dviju uzastopnih inventura sve učestalije su pojave ekstremno
negativnih utjecaja različitih čimbenika na razvitak, pa i takvih, koji izazivaju
potpuno drukčije promjene razvitka od očekivanih. Bilanca »dosadašnjeg
gospodarenja« tada postaje »stručni problem«, naročito u slučajevima,
ako za tretirano vremensko razdoblje nema odgovarajućih evidencija


o promjenama osnovnih elemenata šume ili barem verbalnog zapisa o uzrocima
negativnih promjena. Tumačenja i obrazloženja promjena se umjesto
na realnim činjenicama zasnivaju na iskustvenim pretpostavkama i
subjektivnim procjenama. Time se dovodi u pitanje valjanost i točnost prognoziranja
budućeg razvitka odnosno propisi budućeg gospodarenja.
Ekstremni negativni prirodni utjecaji na razvitak su — nažalost — jači
od pozitivnih utjecaja primijenjenih gospodarskih postupaka.


Kako ekstremnu pojavu negativnih utjecaja nemožemo predvidjeti a ni
poznatim stručnim postupcima u većini slučajeva spriječiti ili zaustaviti,
preostaje nam da posljedice obvezno evidentiramo i u što kraćem vremenu
saniramo.


IDEJA


U namjeri, da iz prognoza »budućeg gospodarenja« eliminiramo paušalne
i subjektivne procjene o uzrocima promjena stanja šume između dviju
inventura, odlučili smo voditi jednu neuobičajenu evidenciju sječa. Evidenciju
u kojoj će uz posljedice (izražene brojem stabala i drvnim masama)
biti evidentirani i uzroci sječe.


Uz postojeće evidencije sječa po broju stabala i po drvnoj masi, od
1959. god. uveli smo i vodili evidenciju o uzrocima doznake odnosno sječestabala slučajnog prihoda. Odluka je donijeta kad smo uvidjeli da je postupak
vođenja ove evidencije jednostavan a sama evidencija vrlo korisna i
značajna informacija.


Pri odabiru i obilježavanju stabala za sječu (doznaci) treba u manuale
doznake uz uobičajene podatke: doznačni broj stabla, vrst drveća i prsni
promjer, u posebnoj rubrici upisati uzrok ili razlog zbog kojeg je stablo
izabrano i obilježeno za sječu.


Evidentirano je sedam uzroka ili razloga doznake. Od brojnih mogućih
uzroka doznake izabrani su najučestaliji, koji se mogu okularno dovoljno
točno odrediti. To su: grom, izvale, prelomi, šušci, ad stabla, rak i imela.


EVIDENCIJA SJEČA PO UZROCIMA DOZNAKE


U ovom radu sažeto su prikazani rezultati 30-godišnjeg vođenja evidencija
po uzrocima sječe u NPŠO-gosp. jedinici Belevine (opisanoj u dvije
prethodne evidencije, tiskane u istom stručnom časopisu, pa nema potrebe
da to ponavljamo).


Evidencije po uzrocima sječe vođene su, obrađene i prezentirane po
godinama (1959—1991) i debljinskim stupnjevima (1959—1989) na isti način
kao i u prethodno navedenim evidencijama.


384
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 33     <-- 33 -->        PDF

U ovu evidenciju ubilježena su sva stabla doznačena i posječena kao
glavni slučajni prihod (sanitär) i stabla »sanitara« doznačena u redovitoj
doznaci.


Svake godine obavljene su dvije doznake. Najprije »sanitarna« doznaka
glavnog slučajnog prihoda (GSP) na cijeloj površini gospodarske jedinice,
izuzev odjela predviđenih Osnovom sječa odnosno godišnjim planom tekuće
godine za redovitu doznaku.


U tim odjelima, umjesto dvije uzastopne doznake na istoj površini, u
redovitoj su doznaci — za stabla koja bi prema utvrđenim kriterijima bila
doznačena kao »sanitär« — upisani uzroci odabira za sječu. Ta su stabla
iz manuala redovite doznake unesena u evidenciju po uzrocima. Zbog toga
su podaci prethodnih evidencija glavnog slučajnog prihoda po broju stabala
i po drvnoj masi nešto niži od istih podataka ove evidencije po uzrocima
sječe.


U našoj praksi uvriježene su dvije doznake i evidencije sječa — redovita
i sanitarna (samo izuzetno izvanredna). U usporedbi sa evidencijom po
uzrocima, prema našem su primjeru podaci evidencija glavnog slučajnog
prihoda niži od stvarnih, jer se dio sanitara doznačen i posječen u redovitoj
sječi unosi u evidenciju glavnog redovitog prihoda a ne slučajnog.


Evidencija po uzrocima sječe zahtijeva također jednoznačni odgovor


o načinu evidentiranja Ad stabala. Stabla oštećena pri obaranju doznačenih
stabala (izvaljena, prelomljena, oguljena itd.) uvode se u manuale doznake
nakon izvršenih redovitih sječa (obično kod primanja izrađenih sortimenata)
i evidentiraju kao glavni redoviti prihod.
Budući da su uzroci sječe Ad stabala slučajni, nastali bez voljnog utjecaja
stručnjaka u doznaci, mi smo naknadno doznačena Ad stabla evidentirali
kao jedan od uzroka sječe stabala glavnog slučajnog prihoda.


GODIŠNJA EVIDENCIJA PO UZROCIMA SJEČE


Evidencije po uzorcima sječe obuhvaćaju 33 godišnje evidencije (1. 1.
1959—31. 12. 1991) za svaki uzrok sječe po broju stabala i drvnoj masi.


Brojčani podaci po uzrocima sječe prikazani po godinama i po broju
stabala u tablici 1 a, i po drvnoj masi u tablici 1 b, grafički su za ukupni broj
posječenih stabala predočeni na slici 1 a, a za ukupno posječene drvne mase
na slici 1 b.


Razlika uspješnosti valjane analize brojčanih nizova u tab. 1 a i l b i
grafičkih slika istih podataka na si. 1 a i 1 b, istovjetna je razlici analiza, kao
i u prethodnim evidencijama po vrstama prihoda.


Iz brojčanih podataka je vrlo teško uočiti osnovne karakteristike promjena
i tendencije kretanja broja posječenih stabala i njihovih drvnih masa
po uzrocima sječe. Zbog toga je važno brojčane podatke prikazati grafički.
Ovaj je postupak u našem slučaju neophodan, jer za svaki uzrok sječe,
evidencija posječenog broja stabala i drvnih masa po godinama, predstavlja
intervalni vremenski niz, u analizama kojih je obvezna grafička interpretacija.


385
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 34     <-- 34 -->        PDF

GODIŠNJE OSCILACIJE BROJA STABALA SLUČAJNOG PRIHODA


PO UZROCIMA SJEČE u NPŠO-Gosp.jed.BELEVINE
(1959-1991)


Grom


Rak


Imela


11.1a
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 35     <-- 35 -->        PDF

GODIŠNJE OSCILACIJE DRVNE MASE SLUČAJNOG PRIHODA
PO UZROCIMA SJEČE a NPŠO-Gosp.jed.BELEVINE
(1959-19 91)


Grom


´h-un r-^Tl-rM-n-TTfT-, rfU-n


mJ C 0
2 Izvale


1 -, r "kiruiri ._ -rn-rfl ~ i- Ti


Prelomi


n. n. >-HTL1
00


Šušci
hLl


Ađ stabla


1SS0 s°4


St. 1b
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 36     <-- 36 -->        PDF

.o
o o


nj z t-> l> t^ co to ul cO t> co Cl CO 10 <5f a j in m OJ o t> in CO ^r «J in t^ O-CO CM o OJ o


a.
a.
LT) ai (D co in 0) \T m Oi O-
CO sr LO *r iD Ol Lfl ID o OJ OJ to m [--o CO c~
r-


s


CJ bt: CO CM rH V LD V *tf LO uO Lfl OJ in CO lO V to tn *T CO lO C--"N CO CD id tD CO c^


OJ o
ca


O 3 CO m o
t>


EH


rt
lO o CO Ol CM rH CO 0) to CM


E


H
CO *r m


10 01


4). A:
oj Ö CO ^r 01 r-cr r-m 01 01 CM ,H C) o


CM r> 01 to in to T Ol in in OJ t^


>o cc Ö-H m
^ L° o 1 m


CM


^ 3 *


H ^r to


o
+J
(0 w O CD m LO t\i m o ro CO T to o OJ 01 01 CD Ul CM i> CO V CO iT; OJ in Oi ´T


o
r-
o


\Ji U*J LO "JI *T 01 tfl cl.´ sr ^r V CO 01 CM TJ .-i vH rH rH m


LO


2 ,;


0\


X fc


CO CM *J Ol OJ Cl 01 "T ^1 CM O CO O 01 ul T in CT CO CO


o U -1 ci co m o o
o


)W Ol CO co 01 01 01 O 01 in CO i-H c u) Ol 01 to H H lfl 01 01 O LO
3 ^r c-


g
ro ;> co co m o o


C\J OJ CM OJ CM CO CO to *T CO Oj T CO CO
W


o


CI cr


N


0 3
E


o V ro o oj ^ CO ^ o io Cl CJ OJ CO ,_, O oj ,_, ul CO Ol Ol OJ 01 CO O CM T CO to co OJ in
13 OJ CO OJ uO CC CO ID in CO CM OJ *T in OJ CO r-l CO t^-CO to tO
8 °^ H rt a


01 to


A: in
> <*
CL
rH l>


o


đ 10 l> o


in ui CO 01 CD CO Ol in C~> 01 CM OJ to en 01 i> *f SJ


r-
o


o


N OJ oi O CO CM CM 01 CO 10 to CO CO ul m CO tO r< ro 01 in


m
m m r-


C\l rH
CC CO
CM u"^


M H
o »


"


L. s
rH
ti > C
E
CO r-OJ *c t» Ol OJ CO CO CT) ul CO r-f Ol o ´0 T *J/ CM o-to co inCl C sr ID


o


o o o


a U m OJ ro c^-0-CM to Ol CO CO c c. CO sa01
m OJ OJ o CO-,
tu m


0 u
TJ


* 10
03 *"*
3


U


60 K
(.1


r


a o
w—i o m D u; Cl iD CO 01 Ol o O ´0 oi o CO o ´DJ i n -^r OJ OJ CO O CM [--CO m m o OJ o o o


s
s
«
«
01 10 CM Jl CM sT Ol CO ´.? o Ol o iD CO 0-V o <3 n Lfl^
^^ rH rH >^ cl CM CO OJ m in T CM CM CO CM CM uO OJ CO C) CO-.´ OJ ^T OJ CO CO CM´ Oj OJ CM ^r ID
CM OJ c


t/l D H o k


00


rf
0 a ^ CO CO Oj m CM CO CO 10 CM t~>


K g
n S3


OJ


a


ii h
CO
CO


35,

-V Clu r--"T r-( o 01 CM CO T r* r-t iD m o m IN 01 01 M-01 *r r-O Gl


^
3
o


o
o
CO ^ vi" CM OJ rH CO OJ
,^ OJ -tf
K
CM 1-1


*>4


´-´ CO


u
u
a 4) jj Ol
10 10 T O [- lO CM O CM CM 01 m m 10 CO CO oi OJ in f-tO D o
Jl o o 0") in CM o o


a >u rj oi r-O Q-i> OJ CO to CO CO CM CM CM OJ r-to X 5,1 < H rH


u.
*%
ro


"""J -r-(^ a r-l o er cj to ai 7 r-01 CO 01 t-CO ti; 01 CO H rH to Cl rH m ^J-iy CO CO m ^r T OJ >j CO


o
o


(0 )B *t m OJ c^ CO Ll 01 10 \r ff CO V r~-in CM r-01 OJ CO CM in Ol o in o CO LO CO 01 O Cl
a
OJ CM CO CM OJ OJ CM 01 in
to


o
a
O
O


^


o CO CO to *T CM tc t"-CO «TO CO o m i> r-CO CO CO 01 ^r CO OJ 10 CO T Ol in O tO
Ä -J CO OJ T rH CM CM tf 10 C~-CM
m


c o
o


lU
.H


in in
Ü !-.


CL
CM


Cj ^ t-t m H o co r-i vr o Ul rH in o IT cD CO [-^ CM CO CO r-*r rH r-t CM ID r-t in CM C>
N ^H T V Ol 01 er O CO
rH CM


c


^ *** ^ m


tH ro


C


O-i


01 tO CO 01 tn oi 10 CO CO o OJ Ol in 10 01 OJ 01 OJ tD tO CO to
CO OJ CM CM OJ C\J CM CM
Ü


0


al o


C >u 01 o TH´CM CO ^T in iD t^ (0 Ü1 o OJ CO o
K CO c
r~ ^ o-co 0.,
1 to in CD ID tO CO 10 CD CO to >.ü iD r-I--N t^ t^ i^-CO CO CO CO CO CO CO CO CO Ol Cl ÜJ


r~
;.


Ol Ol 01 01 Ol 01 01 I?) 01 01 OJ cn

a<
13


´yO
´?J)
0


i-i
rH O B


o
AH o O
y


^__--. ._
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Svaki vremenski niz zahtijeva grafičku predodžbu, a naročito nizovi ustrojeni
od originalnih članova, kao i u našem slučaju. Tada grafičke predodžbe
nizova nisu samo sredstvo za prikazivanje pojava nego i sredstvo za
analizu odnosno istraživanje pojava.


Na grafikonima se u odnosu na brojčane nizove podataka vrlo jasno
uočavaju karakteristike pojave, njene promjene, oscilacije, tendencije kretanja
i eventualna odstupnja od ustaljenih tijekova.


U jednostavnijim slučajevima zadovoljavamo se rezultatima grafičkih
analiza. U problematičnim slučajevima se zahtijevana točnost postiže matematičko-
statističkom obradom, no i tada se pojave koje istražujemo ili analiziramo
primjenom vremenskih nizova, ne mogu uvijek riješiti matematičkim
postupkom a da prethodno nisu predočene grafički.


Mi ćemo se za sada zadovoljiti rezultatima grafičke analize evidencija
po uzrocima sječe.
Evidentirani uzroci sječe su fizičkog (grom, izvale, prelomi, Ad stabla),
biološkog (rak, imela) i kombiniranog porijekla (šušci).


Kod pojave sušaca govorimo o fizičkom porijeklu sušenja, kad se na
pr. oko matičnog stabla biogrupe udarenog od munje, naredne godine osuše
sva okolna stabla. Biološko podrijetlo sušenja je na pr. posljedica kalamiteta
moljca jelovih iglica, pri kojem su se osušila sva stabla sa više od
60% osipanih iglica asimilacijskog aparata. Kod kemijskog porijekla, sušenje
je prouzročeno zagađenošću zraka, tla i vode toksičnim sastojcima.


Uzrokom izvala i preloma mogu biti pojave različitog fizičkog porijekla:
vjetar, snijeg i ledeni ovoj (kitina). Izazivaju iste štete no različitog intenziteta
kad se pojavljuju pojedinačno ili istovremeno zajedno. Prema tome
uzroke šteta evidentiramo zapravo po pronađenim posljedicama. Budući da
je porijeklo posljedica u većini slučajeva pri doznaci — izuzev velikih šteta


— nemoguće bezrezervno točno razlučiti, evidencije smo vodili po uzrocima
doznake a ne po porijeklu izazvane štete.
U terminologiji uzroka umjesto ispravnog izraza munja upotrijebili smo
u struci uvriježen izraz grom, kao sinonim za tzv. »gromarice« — stabla
oštećena od udara munje.


Podaci ove evidencije su posebno izdvojeni iz manuala doznake i zbog
toga se razlikuju po posječenom broju stabala i drvnim masama od podataka
prethodnih evidencija. Prethodne evidencije slučajnog prihoda sadrže
samo podatke sanitarne doznake a evidencije po uzrocima i podatke iz redovitog
prihoda, ako su stabla posječena zbog jednog od navedenih uzroka.
Osim toga, nekoliko uzroka doznake kao npr. stabla slomljenih vrhova,
oguljena po deblu, oguljenog pridanka, trula u panju, trulog debla s rupom
od žune su u manualima evidentirana, ali iste nismo izdvojili za ovu evidenciju,
jer po brojnosti pojave nisu značajni. Ovo napominjemo, da se
razlike podataka ove i prethodnih evidencija ne shvate kao pogreške, jer je
evidencija po uzrocima vođena selektivno i neovisno od dvije prethodne evidencije.


Iz grafikona na si. 1 a vidimo, da se poligoni frekvencija broja posječenih
i po uzrocima sječe evidentiranih stabala međusobno razlikuju: po obliku,
trendu kretanja, visini amplituda te učestalosti i pojavi ekstrema godišnjih
oscilacija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Iz usporedbe poligona na si. la s histogramima posječenih drvnih masa
na si. 1 b stiče se dojam, da su po uzrocima sječe — grafikoni a i b
oblikom, učestalošću i pojavi oscilacija, manje-više slični.


No, oni se ipak međusobno razlikuju po visini amplituda oscilacija u
onim slučajevima, kad je na pr. posječen velik broj tankih stabala (izvale
1972. god.) s malom drvnom masom, pa je ekstrem amplitude na si. 1 b
u toj godini kod izvala izostao. Identične slučajeve nalazimo kod preloma
(1962. i 1970. god.) i kod sušaca (1972. god.).


Za pojedini uzrok sječe utvrđena su tijekom promatranog razdoblja
određena obilježja pojave.


»Najmirniji« tijek pokazuju poligoni i histograms stabala oštećenih
munjom. Pritom napominjemo, đa munje češće udaraju u stabla na određenim
mikrolokacijama. Podatke o »gromaricama« evidentirali smo točkama
na sastojinskoj karti, no nažalost, karta je za vrijeme raketiranja objekta
izgubljena.


Oscilacije pojava izvala uglavnom se podudaraju s pojavom olujnih i
orkanskih vjetrova kao i oscilacije pojava preloma, no prve su učestalije i
s višim aplitudama.


Od vjetrova su najopasniji bura i jugo. Jugo je opasniji, naročito u proljeće,
kad stabla u prekomjerno navlaženom (razmočenom) tlu ostanu bez
čvrstog uporišta i štete su veće nego li od vjetrova u jesen ili zimi. Visoke
amplitude izvala i preloma u pojedinim se godinama ne podudaraju s pojavom
jakih vjetrova. Ako su se pojavili u kasnu jesen ili zimi, štete su
evidentirane u sanitarnoj sječi naredne godine, kad je i obavljena.


Ekstremna amplituda u 1972. godini je u oba slučaja (kod izvala i preloma)
— kako smo već spomenuli — posljedica ledenog ovoja zimi 1971/72.
god., kad je vjetar osrednje jačine izazvao velike štete na prekomjerno opterećenim
stablima crnogorice.


Najveću učestalost i oscilacije ekstremno visokih amplituda pokazuju
poligoni (si. 1 a) i histogrami (si. 1 b) posječenih sušaca. Iz grafikona se
vidi, da su posljedice, bez obzira na uzrok pojave, poprimile zabrinjavajuće
razmjere.


Udio sušaca do 25% u ukupnom etatu GSP (Gl. slučajnog prihoda) se
od 1967. godine skokovito povećava, kulminira 1983/84. god. i potom postupno
smanjuje do 1991. godine. Od 1968—1972. god. povećana pojava sušaca
posljedica je napada moljca jelovih iglica. Kad smo očekivali oporavak i
preživljavanje stabala s manjim no dobro uočljivim gubitkom iglica od 25—
—30%, ista se naglo suše u povećanom broju. Parabolični trend opadanja
sušenja mogao bi promijeniti smjer u izrazito sušnoj 1992. godini, za koju
još nemamo podataka.


Od 1967. god. udio sušaca po broju stabala u ukupnom GSP povećao
se na 35,6%, a po drvnoj masi na 44,8%. U promatranom 33-godišnjem razdoblju
šušci u ukupnom GSP iznose oko 41%. Ovaj podatak zabrinjava jer
dovodi u pitanje opstanak jele u sastojinama gospodarenim strogo po znanstvenim
načelima, gdje se posebno pazilo na zdravstveno stanje sastojina
provođenjem svakogodišnjih »sanitarnih« sječa.


Na smanjenu brojnost pojave Aa stabala poslije 1969. godine utjecala su
dva razloga. Promjena tehnologije obaranja stabala i obučenost radnika


390
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 39     <-- 39 -->        PDF

sjekača. Ručne pile zamijenjene su motornim a radnici dobro obučeni za
rad.


Stabla jele s rakom na deblu tj. s nabreklinama uzrokovanim hipertrofijom
kambijalnog staničja zbog napada gljiva, do 1972. god. većinom su
ostavljena na panju, jer nabrekline nisu pokazivale znakove ugibanja staničja
kambija. Poslije ledoloma, staničje nabreklina je počelo ugibati, pa
su stabla sa izrazitim nabreklinama — u cilju zaustavljanja gubitka kvalitete
— uklonjena iz sastojina.


Od 1975—1979. god. posječena je u odjelima 8, 11, 12, 13 i 15 većina
stabala čije su krošnje bile prekomjerno zaražene imelom (s po nekoliko
grmova imele na svakoj grani požutjelih iglica).


Imela se vrlo brzo jako proširila po prorijeđenim krošnjama stabala
prethodno fiziološki oslabljenim zbog napada moljca jelovih iglica, naročito
na prisojnim, toplim i osunčanim ekspozicijama, gdje najčešće boravi i drozd
imelaš, njezin prcnosnik. Pojava imele pokazuje u sastojinama tendenciju
širenja.


Godišnje evidencije sječa po uzrocima doznake a naročito njihove grafičke
predodžbe na si. 1 a i 1 b neposredno će pozitivno utjecati na povećanje
točnosti prognoze budućeg razvitka šume. Ovu tvrdnju temeljimo na
dvije nove spoznaje. Iz grafikona vidimo, da je pojava negativnih utjecaja
evidentiranih uzroka sječe moguća — izuzev imele — svake godine. No vidimo
i to, kakva je učestalost, tendencija kretanja, veličina oscilacija i mogućnost
pojave eksremnog negativnog utjecaja pojedinog uzroka i njegovog
ujecaja na normalni razvitak. Ove su evidencije koristan pokazatelj
nepredvidivih ali za praćenje razvitka šume značajnih promjena.


Međutim, za buduće gospodarenje — ako se hoće pravilno gospodariti


— to nije dovoljno. Uz prikazanu analizu kretanja promjena negativnih pojava
i njihovog utjecaja na razvitak tijekom vremena, neophodna je i analiza
njihove distribucije po debljinskim stupnjevima radi ocjene utjecaja na neizbježne
i nepovoljne promjene strukturnih odnosa.
DEBLJINSKA STRUKTURA ETATA PO UZROCIMA DOZNAKE


Debljinskc distribucije broja stabala i drvnih masa crnogorice (jele i
smreke) doznačenih, posječenih i evidentiranih po uzrocima sječe u g. j .
Belevine, dobivene su razvrstavanjem iz manuala doznake u debljinske stupnjeve
od 5 cm prema pripadnim prsnim promjerima (tablica 2).


Drvna masa određena je po istim tarifama kao i u inventurama.
Grafikoni na si. 2 a, b i c predočuju strukture etata po uzrocima sječe
za tri promatrane ophodnjice (1959—69) (1970—79) i (1980—89) a na si. 2 d
strukturu istog etata ukupno izvršenih sječa u promatranom 31-god. razdoblju.
Brojčane podatke donijeli smo samo za ukupni 31-god. etat (vidi tab. 2)
zbog štednje na prostoru, jer iz grafikona na si. 2 a, b i c nije teško dokučiti
brojčane vrijednosti po ophodnjicama.
Analizom grafikona si. 2 a-d utvrdili smo slijedeće karakteristike promatranih
uzroka pojave.


391
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Struktura etata ukupnog slučajnog prihoda jele i smreke po uzrocima sječe
NPŠO — Gospodarska jedinica Belevine (1959—1989)
Debljin. stupanj
D Grom
B
Izvala
ro j
Prelom
S t
Šušci
ab a
Ad.st.
. a
Rak
N
Imela UKUPNO Grom Izvala
,´D r v´
Prelom
n a tu
Šušci
a s a-
Ađ st.
3
m
Rak Imel
m 12,5 2 211 ´ 652 458 233 15 1571 0,12 12,66 39,12" 27,48 13,98 0,90
17,5 4 209 512 741 333 21 1 1821 0,64 33,44 81,92 118,56 53,28. 3,36, 0,1
22,5 9 176 425 602 247 23 1482 2,97 58,08 J.40.25 198,66 81,51 7,59
27,5 6 97 251 365 163 18 1 904 3,48 56,26 145,58 213,44;* 94,54, 10,44 0,5
32,5 19 113 175 385 95 32 3 822 17,10 101,70 157,50 346,50 85,50´ 28,80 2,70
37,-5 28 93 135 356 78 38 4 732 36,68 121^83 176,85 466,36 102,18 49,78 5,24
42,5 49 159 105. 407 99 56 15 890 88,20 286,20 189,00 732,60 178,20 100,80 27,0
47,5 34 121 56 328 67 56 33 695 80,24 285,56 132,16 774,08 158,12 132,16 77,8
52,5 57 154 59 357 73 66 46 812 170,43 460,46 176,41 1067,43 218,27 197,34 137,5
57,5 58 85 47 253 53 43 ES 602 213,44 312,80 172,96 949,44 195,04 158,24 213,4
62,5 50 98 42 227 47 40 6t 570 221,00 433,16 185,64 1003,34 207,74 176,80 291,7
,´5 33 49 8 96 25 19 54 284 171,27 254,31 41,52 498,24 129,75 98,61 280.2
72,5 32 2 8 11 64 18 14 44 211 191,36 167,44 65,78 382,72 107,64 83,72´´ 263,1
77,5 17 6 7 29 10 5 25 99 116,96 41,28 48,16 199,52 68,80 34,40 172,0
82,5 14 4 1 15 1 3 1° 56 109,20 31,20 7,80 117,00 7,80 23,40 140,4
87,5 6 3 5 1 1 7 23 52,62 26,31 43,85 8,77 8,77 61,3
92,5 2 1 2 19,74 9,8
97,5 1 1 10,97
JKUPNO 41B 1606 2486 4698 1544 450 376 11578 1475,71 2682,69 1760,65 7150,96 1722,09 1115,11 1683,3
OMJER 3,61 13,87 21,47 40,58 13,34 3,88 3,25 100,00 8,39 15,24 10.00 40,68 9,78 6,34 9,5
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 41     <-- 41 -->        PDF

DEBLJINSKA STRUKTURA ETATA PO UZROCIMA SJEČE
NPŠO-Gosp.jed. BELEVINE 1959-1969


Grom


m


100


^m


tttL


Izvale


jrdl hm


Prelomi


-H-m-nT


Šušci


J5B Ck


Ad stabla


Rak


Imela


< ´ L12,5
22,5 325 42,5 52,5 62,5 72,5 »2,5 92,5 Dem 125 12,5 32,5 42,5 52,5 625 725 62,5 925 Dem


SI. 2 a


393
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 42     <-- 42 -->        PDF

DEBUINSKA STRUKTURA ET ATA PO UZROCIMA SJEČE
NPŠO-Gosp.jed. BELEVINE 1970-1979


Grom


22,5 32,5 42,5 52ß S2ß 725 12,5 S2,5 Dem Ufi 22$ 32,5 :.<2,5 525 62$ 72,5 32,5 92,5 Dem


SI. 2b
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 43     <-- 43 -->        PDF

DEBLJINSKA STRUKTURA ETATA PO UZROCIMA SJEČE
NPŠO-Gosp.jed.BELEVINE 1980-1989


Grom


12,5 22,5 32,5 12,5 52,5 62,5 725 92,5 925 Don Uß 22,5 32: ´.2,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5 11c


Sl.2c
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 44     <-- 44 -->        PDF

DEBUINSKA STRUKTURA ETATA PO UZROCIMA SJEČE
NPŠO-Gosp.jed. BELEVINE 1959-1989


N mJ Grom
100 Gr. 100 ^-rlTl Ih N m3
400 Izvale
100 -.—^ Izv.
300
:oo
^"^-^ 200


SI. 2d
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Debljinske distribucije broja stabala po uzrocima sječe razlikuju se međusobno
po tijeku i obliku poligona frekvencija. Njihov oblik ovisi o učestalosti,
oscilacijama i intenzitetu pojave uzroka sječe.


To se na slikama 2 a-d odražava u promjenama oblika poligona frekvencija
broja stabala po uzrocima sječe a kod istog uzroka sječe po promatranim
ophodnjicama i cijelom 31-god. razdoblju.


Budući da se usporedo s porastom negativnih ujecaja promatranog uzroka
sječe mijenjaju oblici poligona fekvencija od pravilnog zvonolikog ka
hiperboličnom, grafičke slike su vjerodostojan pokazatelj veličine i vrste
šteta i njihove lokacije u strukturi.


Ne upuštajući se u kvalifikaciju šteta i njihov negativan utjecaj na destrukciju
cjelokupnog procesa razvitka (na uravnoteženost strukture broja
stabala, sniženje prirasta drvne mase, smanjenje broja stabala priliva, postotak
iskorišćenja drvne mase etata, zdravstveno stanje šume itd.), ukratko
ćemo se osvrnuti na procjenu negativnih utjecaja evidentiranih uzroka sječe
na osnovi promjena oblika poligona frekvencija po broju stabala.


Poligoni frekvencija za grom, rak i imelu su na sva četiri grafikona
(si. 2 a-d) identičnog, manje-više pravilnog zvonolikog oblika. Njihova je
pojava tijekom promatranog 31-god. razdoblja podjednake učestalosti bez
većih oscilacija, izuzev promjena u pojavi imele po ophodnjicama.


Za Ad stabla su poligoni frekvencija istovjetnog i za ovaj uzrok sječe
karakterističnog oblika. Obzirom na činjenicu, da se pri obaranju najviše
oštećuju stabla nižih debljinskih stupnjeva, ordinate poligona su u tom dijelu
distribucije najveće u odnosu na ostale, bez obzira na njihovu visinu. Štete
ovise o veličini krošnje i smjeru pada stabala koje se obara, površinskom
rasporedu stabala — posebno priliva, terenskim uvjetima za rad, obučenosti
radnika, vremenskim uvjetima, dimenzijama stabala i dr.


Za ostale uzroke sječe (izvale, prelomi, šušci) karakteristična je veća
varijabilnost u pojavi od dosad opisanih.


Kod izvala su promjene oblika poligona frekvencija umjerene varijabilnosti
u odnos na sušce a naročito prelome. Bez obzira na promjene, sva
četiri poligona su zadržali biomodalni oblik. Prema veličini ordinata zaključujemo,
da su štete bile najveće u prvoj ophodnjici (si. 2 a), kad je izvaljen
povećan broj stabala glavnih nositelja prirasta. Pojava je istovjetna s lančanim
sudarom automobila. Stabla koja se izvaljuju, pri padu težinom debla
i veličinom krošnje obaraju ili lome susjedna stabla. Uzrok povećanog broja
izvala tankih stabala u drugoj ophodnjici (si. 2 b) je pojava ledenog ovoja
zimi 1971/72 god. po cijelim krošnjama. U trećoj ophodnjici (si. 2 c) izvale
su u granicama učestalosti višegodišnjih presjeka.


U normalnim uvjetima razvitka šušci su u »sanitaru« zastupljeni u približno
ustaljenom omjeru. Pod utjecajem nepovoljnih biotičkih i abiotičkih
čimbenika kao i fiziološke zrelosti, učešće sušaca se povećava, što je bio
slučaj i u gosp. jed. Belevine.


Poligoni frekvencija broja stabala sušaca su karakterističnog prijelaznog
oblika od zvonolikog ka hiperboličnom, po tijeku i obliku bliži ovom
drugom. Doimaju se, kao da se sastoje od dva međusobno spojena zvonolika
poligona različitih amplituda i područja definiranosti. Razlog je sponano
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 46     <-- 46 -->        PDF

grupiranje stabala sušaca u dvije grupe, ovisno o njihovom položaju u sastojim
prije sječe.


Poligon prve grupe tvore stabla prvog proširenog debljinskog razreda
(10—30 cm) koja se u borbi za postor nisu uspjela probiti između krošanja
nadstojnih ili susjednih dominantnih stabala u gornje slojeve sastojine i
zbog konstantno nedovoljne količine svjetla se osušila.


Distribucija ove gupe je užeg raspona ali s većom amplitudom ordinata
od distribucije druge grupe, koju tvore stabla deblja od 31 cm u prsnoj
visini. Veća amplituda ordinata prve grupe stabala evidentirana u prvoj i
drugoj ophodnjici, u trećoj (1980—89) je izostala s razlogom, što su stabla
prvog deblj. razreda (10—30 cm) desetkovana u prethodnom desetogodištu,
kako to pokazuju oblici poligona frekvencija sušaca a naročito preloma (si.
2 b) zbog pojave ledenog ovoja zimi 1971/72 god.


Najjače su kroz promatrano 31-god. razdoblje kao uzrok sječe oscilirale
pojave preloma. Jači intenzitet pojave preloma u prvoj ophodnjici kod stabala
do 40 cm prsnog promjera poprimio je u drugoj ophodnjici katastrofalne
razmjere, kako to pokazuje hiperbolični oblik poligona frekvencija
(koji istovremeno upućuje i na katastrofalne štete). U trećoj ophodnjici prelomi
se pojavljuju u zanemarivom broju.


U manje-više normalnim uvjetima razvitka poligoni frekvencija su za
pojedni uzrok sječe karakterističnog tijeka i oblika. Dobar primjer ove konstatacije
koja se, naravno, odnosi na gosp. jedinicu Belevine, su debljinske
strukture etata po uzrocima sječe na si. 2 d, izuzev poligona frekvencija sušaca,
kojeg bi ordinate bile osjetno niže. Usporedo s porastom učestalosti
i intenziteta negativnog utjecaja, distribucija bilo kojeg uzroka mijenja oblik
prema hiperboličnom. Povratkom uzroka sječe u uobičajene granice pojave,
distribucija poprima svoj karakterističan oblik.


U odnosu na varijabilnost poligona frekvencija broja stabala po uzrocima
sječe, histogrami drvnih masa tih istih stabala po uzrocima sječe nisu
podložni tako uočljivim promjenama.


Bez obzira na ekstremnu pojavu pojedinog uzroka sječe, zadržavaju
karakteristične oblike distribucije kako po ophodnjicama tako i za cijelo
31-godišnje razdoblje. Promjene intenziteta pojave pojedinog uzroka sječe
kao i veličine šteta prosuđujemo po razlikama visina ordinata histograma
istog uzroka sječe i njihovom odstupanju od ustaljenog karakterističnog oblika.
Povećanja ordinata su dobro uočljiva i siguran su dokaz promjena
pojave uzroka sječe u negativnom smislu.


Analiza grafikona debljinskih distribucija broja stabala i drvnih masa
po uzrocima sječe — kako vidimo — proširuju dosadašnje spoznaje o tom
pokazatelju. No, za valjanu primjenu rezultata istraženih uzroka sječe u gospodarenju,
treba osim brojčanih i grafičkih analiza po godinama i deblj in-
skim stpnjevima odrediti i učešće pojedinog uzroka sječe u etatu GSP (glavnog
slučajnog prihoda) po ophodnjicama te za cijelo 31-god. razdoblje. Ovi
podaci jamče realne ocjene trenda pojave i predstavljaju bazu podataka za
planiranje doznaka i etata slučajnog prihoda.


Za doznačen i posječen broj stabala evidentiran je ovaj postotni odnos
po uzrocima sječe, ophodnjicama i ukupno:


398
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Vrijeme Grom Izvala Prelom Šušci Ad st. Rak Imela Ukup.
evidencije %(N)


1959—69 5,21 19,11 14,77 30,96 27,74 2,21 — 31,64


1970—79 2,95 10,82 35,77 33,27 6,60 3,94 6,65 42,68


1980—89 2,86 12,47 5,92 64,53 6,79 5,85 1,58 25,68


1959—89 3,61 13,87 21,47 40,58 13,34 3,88 3,25 100,00


Učešće doznačenih i posječenih drvnih masa mijenjalo se tijekom promatranog
razdoblja po uzrocima sječe, ophodnjicama i ukupno ovako:


Vrijeme Grom Izvala Prelom Šušci Adst. Rak Imela Ukup.
evidencije % (m3)


1959—69 11,90 23,92 8,26 31,94 20,26 3,72 — 29,16
1970—79 8,06 9,41 15,20 30,48 6,25 7,53 23,07 36,82
1980—89 5,72 14,12 5,88 59,22 4,63 7,28 3,15 34,02


1959—89 8,39 15,24 10,00 40,68 9,79 6,34 9,56 100,00


Za ocj enu gradacije nepovol jnog utjecaja i veličinu šteta pojedinog uzroka
sječe , mogu se iskoristiti i srednji promjeri distribucija posječenih stabala
(Dg) ili drvnih masa (Dv):


Sred. prom jer Grom Izvala Prelom Šušci Adst. Rak Imela Ukupno


Dg 56,6 40,2 27,9 38,7 33,5 48,2 63,2 38,5 cm


Ds (cm)


56,4 41,1 29,8 39,8 35,2 48,3 62,8 39,6 cm


Dv


Razlika relativnog učešća pojedinog uzroka sječe u etatu po broju sta


bala i po drvnoj masi, ukazuje na razliku lokacija sječa u debljinskim dis


tribucijama. To se odražava i u veličini srednjih promjera distribucija i nji


hovim amplitudama.


Na pr. imela učestvuje po broju stabala u kupnom etatu GSP 3,25%


a po drvnoj masi 9,56%. Iz ove razlike zaključujemo, da se radi o manjem


broju debelih stabala, što potvrđuje i srednji promjer distribucije od 63 cm.


Obrnut primjer je odnos učešća preloma. Omjer, 21,47% N : 10,00% m:i po


kazuje, da se radi o većem broju stabala tanjih dimenzija, srednjeg prom


jera oko 30 cm. Razlika relativnog učešća N : m3 se kod ostalih uzroka sječe


smanjuje do sušaca, kod kojih je navedeni odnos učešća jednak, no naža


lost najveći u ukupnom etatu GSP. To prosuđujemo po jednakosti srednjih


promjera u obje distribucije.


Prema godišnjim prosjecima izvršenih sječa po evidentiranim uzrocima


određenim iz 31-god. razdoblja:


GSP Grom Izvala Prelom Šušci Adst. Rak Imela Ukupno


Broj stab.


N/god. 13 52 80 152 50 15 12 374


Drvna masa


m:l/god. 47,60 86,54 56,80 230,93 55,55 35,97 54,30 567,69


399
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u godišnjim planovima sječa za gospodarsku jedinicu Belevine treba u ukupnom
godišnjem etatu predvidjeti slučajni prihod u iznosu od


568 m" ili prosječno 550—600 ma tj. 2,2m´´/ha ili
oko 2—2,5 m´iha godišnje.


Svake godine će se najprije doznačiti etat GSP (sanitara) na cijeloj
površini gospodarske jedinice, izuzev odjela u kojima će se nakon toga izvršiti
planom sječa predviđena redovita doznaka do visine planiranog etata
za tekuću godinu. Pri toj doznaci treba za sva doznačena stabla, koja bi bila
posječena kao sanitär, upisati u manual uzrok sječe te uvesti i u ovu evidenciju,
jer podaci evidencije po uzrocima doznake čine zasebnu cjelinu, neovisno
od ostalih evidencija sječa.


Na kraju napominjemo, da je na prikazani način vođena i evidencija
sječa bukve, javora i ostalog. Zbog neznatnog učešća u etatu nismo je prikazali.
Smreka je iz istih razloga prikazana zajedno s jelom.


ZAKLJUČAK


Na osnovu rezultata postignutih vođenjem evidencije sječa za sedam
uzroka doznake (grom, izvala, prelom, sušci, Ad stabla, rak i imela) tijekom
31-god. razdoblja (1959—1989) u gosp. jedinici NPŠO Belevine, mogu se nakon
analize donijeti slijedeći zaključci:


— Evidencija sječe po uzrocima doznake se uz oficijelno propisane
evidencije može definirati kao jedan novi, do danas nekorišten i u široj praksi
gotovo nepoznati način vođenja evidencije sječa, izuzev dopune PRAVILNIKA
o doznaci sušaca (N. N. br. 62/89);
— U odnosu na postojeće, evidencije sječa po uzrocima doznake se na
vrlo jednostavan način koriste u primjeni za realnu ocjenu mogućih negativnih
pojava tijekom razvitka šume (si. 1 a, b) i njihova utjecaja na promjenu
stanja sastojina (si. 2 a-d);
— Evidencije sječe po uzrocima doznake su kao pokazatelj učestalosti,
oscilacija i intenziteta negativnih utjecaja — sedam u ovom radu istraženih
čimbenika organske i anorganske prirode — nezamjenjiv tumač uzroka
pojačanih sječa glavnog slučajnog prihoda (sanitara);
— Brojčanim podacima evidencije sječa po uzrocima doznake povećava
se točnost analize i proširuje informativnost primjenom grafičkih analiza
pojava po uzrocima sječe;
— Grafičke predodžbe promjena po godinama (si. 1 a, b) zorno odražavaju
oscilacije i trend pojave pojedinog uzroka tijekom vremena a po debljinskoj
strukturi (si. 2 a-d) njihovu učestalost i intenzitet;
— Usporedo s porastom negativnog utjecaja, poligoni frekvencija broja
stabala tretiranog uzroka mijenjaju oblik od zvonolikog ka hiperboličnom;
— Hiperbolični oblik poligona frekvencija broja stabala je siguran indikator
ekstremnog negativnog utjecaja promatranog uzroka doznake odnosne
sječe, širokog raspona i jakog intenziteta;


ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— Grafičke slike poligona frekvencija broja stabala su vjerodostojan
pokazatelj veličine i vrste šteta i njihove lokacije u strukturi, jer je kod
svakog uzroka sječe moguća pojava bilo kojeg prijelaznog oblika poligona
frekvencija od zvonolikog do hiperboličnog;
— Histogrami drvnih masa po uzrocima doznake su bez obzira na oblik
poligona frekvencija posječenog broja stabala manje — više zvonolikog
oblika;
— Usporedo s porastom posječene drvne mase histogrami teže ka obliku
normalne razdiobe (šušci 1959—89), što je ujedno indikator veličine štete;
Obzirom na utvrđenu činjenicu da je utjecaj svih evidentiranih i u ovom
radu analiziranih uzroka sječe za šume destruktivan i štetan, smatramo da
evidencije po uzrocima sječe zaslužuju veću pozornost od dosadašnje.


Jednostavnost vođenja i probitačnost primjene u gospodarenju (naročito
grafičkih analiza) u ovom radu obrađenih no do sada zapostavljenih evidencija,
podstice nas, da preporučimo šumarskoj praksi vođenje evidencije po
uzrocima doznake odnosno sječe.


Po našem uvjerenju, ove bi evidencije trebale postati nezaobilazni pokazatelja
negativnih promjena stanja šume u cilju što bolje preventive i sanacije
zabrinjavajućeg zdravstvenog stanja prebornih sastojina. Osim toga,
ove evidencije doprinose cjelovitosti informacija značajnih za ocjenu dosadašnjeg
i prognozu budućeg gospodarenja. Njihova primjena pridonijeti će
unapređenju pravilnog gospodarenja prebornim šumama.


LITERATURA


Alabovski , V., 1951: Doznaka stabala, Narodni šumar V (7—8): 240—244. Sarajevo.
Cestar , D. & Hren , V., 1967: Prilog načinu doznake stabala kod prebornog
gospodarenja. Šumarski list XCI (11—12), 452—455, Zagreb.
E i ć, N., Vođenje evidencije sječa i obračun doznačene drvne mase. Narodni šumar
VIII (7—8): 314—321. Sarajevo.
Eić, N., 1962: Priručnik za praktično uređivanje i procjenu šuma u BiH. Zavod
za izdavanje udžbenika: 131—139, Sarajevo.
Hadžiahmetović , M., 1955: Doznaka stabala, sječa i evidencija sječa na


FŠOD »Igman«. Narodni šumar IX (11—12): 495—503. Sarajevo.
K 1 e p a c, D., 1965: Uređivanje šuma. Nakladni zavod Znanje: 261—264, Zagreb.
Križanec , R., 1969: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodarsku jedinicu Bele


vine (1970—1979). Šumarski fakultet Zagreb, 142 pp.
Križanec , R., 1979: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodarsku jedinicu Belevine
(1980—1989). Šumarski fakultet Zagreb, 264 pp.
Križanec , R., 1986: Nastavno-pokusni šumski objekti (NPŠO) Zalesina. Glasnik
za šumske pokuse. Posebno izdanje 2: 291—296. Zagreb.
Križanec , R., 1989: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodarsku jedinicu Belevine
(1990—1999). Šumarski fakultet Zagreb, 243 pp.


Križanec , R., 1989: Distribucija i projekcija krošanja u korelaciji s prsnim
promjenama stabala u jelovim šumama. Šumarski fakultet Zagreb.
Disertacija. 414—417 pp.


Ma tie, V., 1952: Doznaka u prebornim šumama. Narodni šumar. Sarajevo, 51 pp.
Pogačnik , F., 1947: O kontroliram prebiralni sečnji. Gozdarski vestnik VI:
173—176, Ljubljana.


401
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šafar , J., 1948: Doznaka stabala u prebornim šumama. Šumarstvo I (3): 47—52.
Žuf a L., 1954: Kartoteka sastojina. Šumarstvo VII (5): 301—302.
Manual i doznak e u NPŠO gospodarskoj jedinici Belevine 1959—1989.
»Kontrolna knjiga« za NPŠO gosp. jed. Belevine (1947—1991).
Pravilni k o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospo


darenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama. Narodne
novine br. 42/1985. Zagreb.
Pravilni k o dopuni Pravilnika o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata,
popratnici i šumskom redu. Narodne novine br. 36/1989. godine. Zagreb.
Uputstv a za doznaku stabala i određivanje prihoda u prebornim šumama. Beograd
1937.


Zako n o šumama . Narodne novine br. 52/1990. i na osnovu ovog Zakona donesene
izmjene i dopune PRAVILNIKA od 1985. Narodne novine br. 6/1991.
Zagreb.


Uredb a o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Narodne novine br. 14/1993.
Zagreb.


Records of Fellings by Causes for Tree Marking (Records kept by the years of
fellings)


Summary


Records of fellings can be performed in different ways, depending on the
assignment of the forest and the purpose for further application of data. Apart
from two analyses of record keeping of fellings in previous studies (according
to the number of trees and volume of wood) in this paper we present the results
of a third method for record keeping of fellings — according to causes or reasons
for tree marking.


In the same management unit (NPŠO Belevine) seven causes or reasons for
tree marking were followed, registered and analysed in the 1959—1991 period,
which are as follows: lightning, wind-throws, breakages, top-droughts, Ad trees,
canker and misletoe.


Data analysed showed that the additional information with tree marking and
record keeping of the causes for tree marking, i. e. felling, enable more realistic
interpretation of chronology, location, intensity and trend of negative biotic and
abiotic factors and their effect on the development and conditions of stands.


Ke y words : selection forest, record keeping of fellings.