DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 104     <-- 104 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


27. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 16. srpnja
1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, Edo Kalajdžić,
dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., dr. Nikola Komlenovic,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Oskar Piškorić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž., Vlatka
Antonie, Branko Halapija, dipl. inž. i Slavko Šunjić, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva.
2.
Izvješće i rasprava o poslovanju siječanj-lipanj 1993. godine — usvajanje odluka.
3.
Prijedlog za raspravu O IDEJNOM RJEŠEN.U REKONSTRUKCIJE i o promjeni
poslovnog prostora u Šumarskom domu i o uvjetima održavanja i korištenja.
4.
Dogovor o pripremama za održavanje 98. Izborne Skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva.
5.
Tekuća pitanja
— Suglasnost za sufinanciranje časopisa Drvna industrija.
— Obavijest o pripremama za savjetovanje u Portorožu.

Prijedlog za usklađivanje poslovnih odnosa s korisnicima poslovnog prostora
»IRMO-om« i »ART KLUB-om«.
Predsjednik Adam Pavlović , otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže
dnevni red koji se prihvaća bez dopuna i izmjena.


Ad. 1.


Kratki osvrt na sadržaj Zapisnika 26. sjednice Upravnog odbora dali su Adam
Pavlović i Ivan Maričević. Zapisnik je usvojen bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.


Ivan Maričević i Vlatka A n t o n i ć, ukratko su se osvrnuli na pojedine
stavke prihoda i rashoda i ukupno ostvarene rezultate poslovanja u prvom polugodištu
1993. godine.


Prihod od vlastite djelatnosti (stavka 2.) ostvaren je svega s indeksom 37.63
zato što se određene tiskanice i si. za potrebe šumarstva nabavljaju u okviru Javnog
poduzeća »Hrvatske šume«. Upravni odbor prihvatio je prijedlog i obrazlo


456
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ženje Stručne službe da se ta djelatnost — usluga ne planira u budućim Financijskim
planovima Hrvatskoga šumarskog društva. Prihvaćeno je obrazloženje i za
ostale stavke prihoda kao i za ukupni prihod, koji je ostvaren s indeksom 128.63.


Materijalni rashodi kretali su se u rasponima po pojedinim stavkama od


4.49 indeksa (stavka 6.) transportne usluge do 185.12 indeksa (stavka 7.) troškovi
investicijskog održavanja. Prihvaćena su obrazloženja za ostale stavke kao i za
ukupne materijalne rashode ostvarene s indeksom 126,12.
Ukupni osobni rashodi ostvareni su s indeksom 76,84, a ukupni rashodi s indeksom
113,50.


Ukupni rezultati poslovanja ocjenjeni su kao pozitivni rezultati dobrog poslovanja
u proteklom razdoblju.


Prihvaćen je dio obrazloženja o isplati plaća zaposlenih u Stručnoj službi i
data je suglasnost da se do daljnjeg isplate plaća usklađuju s kretanjima u zemlji.
Zagrebu i stvarnim mogućnostima i planovima. Isplata za Slavicu Slonje nakon
90 dana bolovanja, a u skladu Zakona (i trmačenja) koji uređuje tu materiju.


IZVRŠENJE FINANCI.SKOG PLANA U VREMENU OD 01. 01. —30. 06. 1993.


R
br. SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks


A. PRIHODI
1.
Prihodi od pretplate i prodaje
Šumarskog listi i separata 5.776.400.— 18.461.491.— 319.60
2.
Prihodi od vlastite djelat. 4.500.000.— 1.693.327.— 37.63
3.
Prihodi od zakupnina 65.000.000.— 68.436.507.— 105.29
4.
Ostali prihodi 3.000.000.— 4.815.928.— 160.53
Dotacije od Ministarstva znan. 3.500.000.— 12.400.000.— 354.29
6.
Preneseni višak prihoda iz
1992. godine 2.153.714.— 2.153.714.— 100.00
UKUPNI PRIHODI
83.930.114.— 107.960.967.— 128.63


B. RASHODI
MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Materijal za održav. čistoće,
kane. materijal i dr. 1.720.800.— 1.796.194.— 104.38
2.
Sitan inventar 1.500.000.— 83.731.— 5.58
3.
Knjižnica, stručna lit. publik. 2.500.000.— 645.900.— 25.84
4.
Utrošena energija 2.100.000.— 823.074.— 39.19
5.
Poštansko-telefonski troškovi 1.900.000.— 998.564.— 52.56
6.
Transportne usluge 1.250.000.— 56.100.— 4.49
7.
Troškovi investicijskog održav. 28.951.814.— 53.594.156.— 185.12
8.
Komunalne naknade 1.250.000.— 1.040.375.— 83.23
9.
Troškovi tiskanja Šum. lista,
separata, prijevoda i dr. 10.907.500.— 13.322.275.— 122.14
10. Ostale neproizvodne usluge 750.000.— 380.590.— 50.75
457
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 106     <-- 106 -->        PDF

R. br. SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks
11. Izdaci za reprezentaciju 1.400.000.— 568.480.— 40.61
12. Amortizacija 2.250.000.— 1.156.542.— 51.40
13. Ostali materijalni troškovi 1.600.000.— 876.399.— 54.77
14. Naknade za usluge plat, prometa 850.000.— 133.130.— 15.66
15. Premija osiguranja 1.400.000.— 1.491.781.— 106.56
16. Dnevnice i putni troškovi 1.100.000.— 535.119.— 48.65
17. Autorski honorari 1.000.000.— 1.237.003.— 123.70


UKUPNI MATERIJALNI TROŠKOVI
I AMORTIZACIJA 62.430.114.— 78.739.413.— 126.12


II. OSOBNI RASHODI
18. Plaće 17.500.000.— 12.371.957.— 70.70
19. Porezi i doprinosi na plaće 3.500.000.— 3.902.025.— 111.49
20. Pomoći i dotacije 500.000.— 246.627.— 49.33
UKUPNO OSOBNI RASHODI 21.500.000.— 16.520.609.— 76.84
UKUPNO RASHODI 83.930.114.— 95.260.022.— 113.50
UKUPNO PRIHODI 83.930.114.— 107.960.967.— 128.63
UKUPNO RASHODI 83.930.114.— 95.260.022.— 113.50
OSTATAK PRIHODA ZA IDUĆE
RAZDOBLJE 0 12.700.945.—


Ad. 3.


Uvodne napomene dao je Ivan Maričevi ć pozivajući se na rasprave i
odluke odbora ko´je je prihvaćao Upravni odbor u proteklom razdoblju na ovu
temu.


Posebno se poziva na zajednički sastanak s predstavnicima »Hrvatske šume«
koji je održan 25. lipnja 1993. godine na kojem je prihvaćen prijedlog idejnog rješenja
rekonstrukcije i prenamjene prostora PODRUMA i PRIZEMLJA. Između
ostalog dogovoreno je da se pristupi izrada izvedbenih projekata za uređivanje
tih prostora. Prema posebnim dogovorima i ugovorima uz financijska sredstva
koja se osiguravaju od zakupnine za održavanje Šumarskog doma, najneposrednije
će za određenu adaptaciju prostora zbog svojih i zajedničkih potreba u financiranju
sudjelovati i J. P. »Hrvatske šume«.


Nakon uvodnih napomena, detaljnija objašnjenja o pojedinim mogućim rješenjima
dao je dipl. inž. Branko Halapija i dipl. inž. Slavko Šunjić.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni i prihvaćena su predložena rješenja
sadržana u dokumentaciji (koja se nalaze u Stručnoj službi HŠD-a,) kao i prijedlozi
sadržani dogovorom s predstavnicima J. P. »Hrvatske šume«.


458
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Ad. 4.


Adam Pavlovic , dao je kratko obrazloženje prijedloga da se 98. Izborna
skupština Hrvatskoga šumarskog društva održi u drugoj polovici mjeseca studenoga
1993. godine u Zagrebu s tim da se najkasnije na sjednici Upravnog odbora,
koja će se održati krajem rujna ove godine utvrdi prijedlog DNEVNOG
REDA 98. SKUPŠTINE i odgovarajuće odluke s brazloženjima o neposrednim zadacima
izvršnih organa Šumarskih društava. Ivan Maričević upoznao je prisutne


o sadržaju prijedloga zakona o udruživanjima građana, koji bi Sabor u narednim
mjesecima trebao donijeti. Napomenuo je da ćemo naše zajedničke aktivnosti i
određene dopune — izmjene STATUTA predložiti SKUPŠTINI.
Prihvaćeni su dati prijedlozi s obrazloženjima.


Ad. 5.


— Ivan Maričević, upoznao je prisutne da će dva izuma dr. Jurja Medv
e d o v i ć a, predsjednika KLUBA šumara izumitelja biti izložene na sajmu u
Klageniurtu, koji se održava od 8—11 rujna 1993. godine. Tako će izumiteljstvo
Hrvatske biti predstavljeno sa kartom pluviotermičkih indeksa i Termograiom
JMT—90.
Svakako će naši posjetitelji toga sajma pogledati izložbeni prostor izumitelja.


— Pripreme za savjetovanje 23. i 24. rujna u Portorožu uglavnom su uspješno
obavljene — POZIVI su tiskani u Tiskari »A. G. Matoš« u Samoboru.
— Račune za zakupninu Institut za razvoj i međunarodne odnose dužan je
platiti u skladu ugovora i zakonskih odredbi i dobrih običaja. Prijedlozi o kompenzaciji
ne mogu se dalje pozitivno rješavati zbog potrebnih financijskih sredstava
za intenzivnije održavanje zgrade — Šumarskog doma.
— Vrijeme trajanja umanjene zakupnine za adaptiranje tavana određuje se
na 5 godina u skladu ugovora o uređenju 222,70 m2 i ranije ugovorom utvrđenih
odredbi za tavanski prostor do Perkovčeve ulice.
— Prijedlog ART KLUBA za DODATAK ugovoru se odbija, jer se zahtijeva
promjena namjene. S predstavnikom Kluba može se dogovoriti prekid ugovorenih
obveza u skladu zakona i dobrih poslovnih običaja.
Radna grupa u sastavu Adam Pavlovic, Edo Kalajdžić i Ivan Maričević predložit
će moguća rješenja za uređenje toga dijela prostora u podrumu.


— Prihvaća se prijedlog Izdavačkog savjeta časopisa DRVNA INDUSTRIJA
za financiranje tiskanja jednog trobroja za 1993. godinu u skladu ranijih dogovora.
Zapisnik sastavio: Predsjednik:
Ivan Maričević, dipl. inž. v.r. Adam Pavlovic, dipl. inž. v.r.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 108     <-- 108 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne, stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije, zaštite prirode i lovstva, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja
(savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane stručne literature i
časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu,
podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom obliku,
te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 10 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu vrijednost
za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog lista,
odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge (fotografije,
crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tablice) tada je potrebno za svaku stranicu
priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu s lijeve
strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i sažetak i to
za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice. Ukoliko se za
sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci se u pravilu prevode
na engleski jezik. Ukoliko prijevod ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku
na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu
primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka i to:
prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni i si.
moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije neka budu većeg
formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja. Kod tablica, grafikona,
crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica 1:1,5. Legendu treba
po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg formata od tiskanog, a to
je i bolje, jer sa smanjenjem se postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni
tušem, a tablice mogu i pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus,
pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak može
biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti istodobno
sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBN O NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj
cijeni, a trošak se ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se može naručiti
30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojeg žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na
koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206