DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*:546.7 Sum. list CXVII (1993) 309


GAMA-SPEKTROMETRIJSKA I ATOMSKO-APSORPCIJSKA
ANALIZA DRVA


Mihovil HUS, Katarina KOŠUTIC*


SAŽETAK: Zagađenje staništa teškim metalima i radioaktivnim
izotopima koji nisu prirodnog porijekla, već su posljedicanuklearnih pokusa i akcidenta nuklearne elektrane u Černobilu,
uzrokuje njihovo gomilanje u stablima. U odgovarajuće pripremljenim
uzorcima jasena, hrasta i bukve određen je gama-spektromeirijom
sadržaj radioizotopa Cs-137 3,7; 2,25 i 9,64 Bq/kg, sadržaj
Cs-134 0,2; 0,135 i 0,4 Bqjkg te sadržaj prirodnog radioizotopakalija K-40 53,2; 23,6 i 30,14 Bqjkg. Različiti sadržaj radioaktivnih
izotopa posljedica je različitog sadržaja istih u staništu i različitih
transportnih mehanizama. Uzorak hrasta je dalje obrađen za atomsko-
apsorpcijsko određivanje sadržaja metala te je izmjerenoNa 0,021%, K 0,067%, Ce 0,168%, Mg 0,0145%, Fe 0,000025°/°, Mn
0,000019%, Ni 0,0000425%, Cu 0,000054%, Zn 0,000059% i Pb
0,000033%.


Dobiveni rezultati upućuju na potrebu šireg sistematskog istraživanja
sadržaja radioizotopa i metala u stablima i tlu kako
bi se usporedbom rezultata mogli donijeti odgovarajući zaključci
u pojedinim šumskim ekosustavima.


Ključne riječi: radioaktivnost drva, metali u drvu.


UVOD


Prirodna ravnoteža mineralnih tvari u tlu i sadržaj istih u stablima pojedinih
šumskih ekosustava sve je više narušena djelovanjem industrijskih
i drugih zagađivača. Osim teških metala koji se u tlo unose iz atmosfere
oborinama ili podzemnim vodama, istim se načinom u novije vrijeme u tlo
unose i radioaktivni izotopi koji nisu prirodnog porijekla. Svi se ti zagađivači
uobičajenim transportnim mehanizmima prenose iz tla u stablo, gdje
dolazi do njihovog gomilanja. Kao posljedica nuklearnih eksperimenata i
akcidenta nuklearne elektrane u Černobilu 1986. g., u tlu na čitavome području
Hrvatske vezani su radioizotopi cezija, Cs-137 i Cs-134. Njihovo kemijsko
ponašanje istovjetno je kemijskom ponašanju neradioaktivnih izotopa
cezija, a vezivanje u tlu prvenstveno je ovisno o sastavu tla što je za pojedino
područje u Hrvatskoj ispitivano, [Filipović-Vinceković i dr.


* Dr. Mihovil Bus, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mi". Katarina
Košutić Centar za istraživanje mora, Instituta »R. Boškovie«, Zagreb
309
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 92     <-- 92 -->        PDF

(1990, 1991, 1992)]. Zbog sadržaja kalija u tlu stabla će obvezno sadržavati i
prirodni radioaktivni izotop kalija K-40, čiji je sadržaj proporcionalan sadržaju
ukupnog kalija.


U praćeniu zagađenja okoliša, analize tala i biljnog materijala te određivanja
transportnih faktora dobivaju veliki značaj, pa je tako i za ocjenu
zagađenosti šumskih ekosustava značajna analiza i stabala u odnosu na
staništa.


Određivanje metala u stablu i tlu moguće je metodom emisijske ili apsorcijske
spektrometrije ili emisijske plazmo-spektrometrije, dok se radioaktivni
izotopi određuju gama-spektrometrijom. Zbog relativno niskog sadržaja
radioizotopa i metala u stablu, za njihovo određivanje osim odgovarajućih
uređaja potrebno je posebno obraditi određenu količinu uzorka drva
kako bi se sadržaj radioaktivnih iztopa i metala mogao detektirati.


METODA RADA


Za analize sadržaja radioizotopa i metala razvijen je postupak da se 1—2
kg drvne piiljevine sušene na 105 *C spali u električinoj peći na 550 °C bez
pristupa zraka. Pri nižim temperaturama spaljivanje je sporo i nepotpuno, a
pri višim temperaturama dolazi do gubitka hlapivih elemenata. Dobiveni pepeo
mora stajati 15—20 dana radi eventualne uspostave ravnoteže radioaktivnih
izotopa. U odstajalom uzorku gama-spektrometrijom odredi se sadržaj
prisutnih radioaktivnih iztopa. Nakon ovog mjerenja odgovarajuća količina
pepela otopi se pogodnim smjesama kiselina, te se u dobivenoj otopini
atomsko-apsorpcijskom spektrometrijom odredi sadržaj metala.


REZULTATI I DISKUSIJA


Radioaktivni izotopi cezija Cs-137 i Cs-134 prisutni su u tlu na području
čitave Hrvatske kao posljedica radioaktivnih oborina nakon nuklearnih eksperimenata
i akcidenta u Černobilu. Sadržaj tih radioizotopa u tlu je izmjeren,
a podaci za čitavo područje Hrvatske objavljeni su u literaturi F i 1 i p ović-
Vinceković i dr (1991), Barišić i dr. (1992, 1992"), Barišić
i Luli ć (1992). Zbog dužine vremena poluraspada tih radioizotopa koja
iznose za Cs-137 30 godina i Cs-134 2,06 godina, njihova će se radioaktivnost
u tlu još dugo detektirati. Za razliku od njih prirodni radioaktivni izotop
kalija, K-40 s poluvremenom raspada 1,28x10° god., čiji je udio u ukupnom
kaliju 0,0117%, moći će se detektirati svugdje, proporcionalno sadržaju ukupnog
kalija. Radioaktivni izotopi kao i drugi metali prisutni u tlu, sadržani
su i u biljkama i njihovim produktima, a taj sadržaj prvenstveno ovisi o
njihovoj količini i načinu vezivanja u tlu. Istraživanja su pokazala relativno
visok sadržaj Cs-137 u cvijeću, polenu i medu Bariši ć i dr. (1992, 1992").
Ova saznanja potaknula su interes za određivanje radioaktivnih izotopa u
stablu s određenog staništa, a također i za određivanje metala zbog dobivanja
cjelovite slike gomilanja zagađivača u stablu.


Za mjerenje su posebno pripremljena, kako je opisano, tri uzorka različitih
stabala s različitih lokacija u Hrvatskoj, kako je prikazano u tablici 1.


310
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Uzorci stabala prema lokaciji i datumu uzimanja


Tablica
Uzorak Lokacija Datum


1. Jasen Lipovljani lipanj 1988.
2. Hrast Vrbovec rujan 1992.
3. Bukva Vrbovec rujan 1992.
Gama-spektrometrijskim mjerenjem određen je sadržaj radioizotopa u
pojedinim uzorcima kako je prikazano u tablici 2.


Sadržaj radioizotopa u pojedinom uzorku izražen u jedinicama radioaktivnosti


Tablica 2.
Uzorak Cs-137 Bq/kg Cs-134 Bq/kg K-40 Bq/kg


1 3,7 0,2 53,2
2 2,25 0,135 23,6
3 9,64 0,4 30,14


Analiza je načinjena u INKR-u Institut »R. Bošković«. Različiti sadržaji
Cs-137, Cs-134 i K-40 posljedica su različitog zagađenja tla radioaktivnim cezijem
odnosno različitog sadržaja kalija u tlu, a također i različitih transportnih
mehanizama iona iz tla u stablo. Prema literaturnim podacima B arišić
i Lulić (1992) i Barišić i dr. (1992) o ukupnom sadržaju Cs-137
u tlu do dubine 26 cm preračunato na 2. svibnja 1986. g., uzorak jasena uzet
je s područja gdje je sadržaj Cs-137 iznosio 10—20 Bq/m-, a uzorci hrasta
i bukve s područja 5—10 Bq m2.


U uzorku hrasta određen je atomskom apsorpcijskom spektrometrijom


sadržaj metala:
Na 0,021% Mn 0,000019°/0
K 0,067% Ni 0,0000425%
Ce 0,168% Cu 0,000054%
Mg 0,0145% Cd —
Fe 0,000025% Zn 0,000059%
Cr — Pb 0,000033%


Analiza je načinjena u CAS-u Institut »R. Bošković«.


Za ovaj uzorak hrasta izračunat je na temelju prisutnog K-40 sadržaj
ukupnog kalija i dobivena je vrijednost 0,078%, a ovaj rezultat je, s obzirom
na različitost metoda određivanja, u dobrom slaganju s dobivenih 0,067%
kalija na bazi atomske apsorpcije.


ZAKLJUČAK


Dobiveni rezultati gama-spektrometrijske i atomsko-apsorpcijske analize
izabranih vrsta stabala pokazali su opravdanost ovih analiza. Unatoč potrebnoj
velikoj količini drvne mase za svaku analizu, moguće je relativno jednostavno
pripremiti zajednički uzorak za obje analize. Sadržaj radioaktivnog
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 94     <-- 94 -->        PDF

cezija i kalija u pojedinim stablima kao i sadržaj metala nije moguće uspoređivati
s relevantnim podacima s drugih staništa jer takvih podataka nema.
To upućuje na potrebu sistematskog istraživanja glede vrste stabla, sadržaju
radioaktivnosti i metala u staništu i druge faktore. Ovako dobiveni rezultati
omogućili bi izračunavanje transportnih faktora, a time i sagledavanje transportnog
mehanizma za pojedine slučajeve. Analiza stabla može također ukazati
i na zagađenje tla bez njegove analize. Konačno analize stabala omogućuju
donošenje zaključaka vezanih uz gospodarenje šumama i njihovom eksploatacijom
te potrebnim zahvatima u pojedinim šumskim ekosustavima.


LITERATURA


Filipović-Vinceković N., V. Tomaš i ć, N. Nekić, M. Široki
(1990), Long-term interaction in clay/electrolvte systems, J., Radional., Nucl.
Chem., 130: 239—247.


Filipović-Vinceković, N., D. Barišić, N. M a š i ć, S. Lulić (1991),
Distribution of fallout radionuclides throueh soil surface layer, J., Radioanal.,
Nucl. Chem., 148: 53—62.


Filipović-Vinc e k ović, N., D. Š k r t i ć (1992), Cesium sorption under nonquilibrium
conditions, J., Radioanal., Nucl. Chem. 163: 205—211.


Barišić. D., S. Lulić, N. Kezić, A. Vertačnik (1992), l:17Cs in flowers,
pollen and honey from fhe Republic of Croatia four years after the Chernobyl
accident, Apidologie, 23: 71—78.


Barišić. D., S. Lulić, K. Lazar i ć, A. Vertačnik, N. K e z i ć (1992*),
Transfer faktori !;;7Cs iz tla u med obzirom na tip ispaše pčela, udio organskog


l;,7Cs


materijala i distribuciju v tlu, Zbornik radova prvog Simpozija Hrvatskog
društva za zaštitu od zračenja, Zagreb, 24.—26. studenog 1992., str. 230—
—234.


Barišić , D., S. Luli ć (1992), The estimation cf l:,7Cs deposition and vertical
distribution in undisturbed soils in Republic of Croatia, Final Report, Res.
Contact No. 5243´RB IAEA, Vienna.


Autori zahvaljuju Prof. dr. Duri Raušu na pokazanom interesu za ovaj rad
i z.a pribavljanje dijela uzoraka.


Gamma-ray Speclrometric and Atomic-Absorbtion Analysis of Wood


S u m m a r y


Pollution of the environment by heavy metals and radioactive isotopes, which
arc not of natural origin are the consequence of nuclear tests and accidents in
the nuclear power station Chernobyl, resulting in their accumulation in the
decs. In adequately prepared specimens of Ash trees, Oak trees and Beech trees
gamma-iay spectrometry was used to determine the content of radioisotopes Cs-
137 3.7; 2.25 and 9.64 Bq kg, content of Cs-134 0.2; 0.135 and 0.4 Bq kg, and the
content of naturalradioisotope of potassium K-40 53.2; 23.6 and 30.14 Bq/kg. The
different contents of radioactive isotopes is a consequence of the different contents
of them in the stands and different means of transport. An oak specimen
was further examined for atomic-absorbtion determination of metal content and
the following were measured Na 0.021%, K 0.067´,,, Ce 0.168",, Mg 0.0145",,,
Fe 0.000025",,, Mn 0.000019",,, Ni 0.0000425»0, Cu 0.000054",., Zn 0.000059% and Pb
0.000033° ,,. Results obtained indicate the need for wider systematic research into
the content of radioisotopes and metals in trees and soil, so that by comparison
o! the results adequate conclusions could be drawn on condition in particular
lorest eco-system.


Key word s : radioactivity of tree, metals in tree