DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*:546.7 Sum. list CXVII (1993) 309


GAMA-SPEKTROMETRIJSKA I ATOMSKO-APSORPCIJSKA
ANALIZA DRVA


Mihovil HUS, Katarina KOŠUTIC*


SAŽETAK: Zagađenje staništa teškim metalima i radioaktivnim
izotopima koji nisu prirodnog porijekla, već su posljedicanuklearnih pokusa i akcidenta nuklearne elektrane u Černobilu,
uzrokuje njihovo gomilanje u stablima. U odgovarajuće pripremljenim
uzorcima jasena, hrasta i bukve određen je gama-spektromeirijom
sadržaj radioizotopa Cs-137 3,7; 2,25 i 9,64 Bq/kg, sadržaj
Cs-134 0,2; 0,135 i 0,4 Bqjkg te sadržaj prirodnog radioizotopakalija K-40 53,2; 23,6 i 30,14 Bqjkg. Različiti sadržaj radioaktivnih
izotopa posljedica je različitog sadržaja istih u staništu i različitih
transportnih mehanizama. Uzorak hrasta je dalje obrađen za atomsko-
apsorpcijsko određivanje sadržaja metala te je izmjerenoNa 0,021%, K 0,067%, Ce 0,168%, Mg 0,0145%, Fe 0,000025°/°, Mn
0,000019%, Ni 0,0000425%, Cu 0,000054%, Zn 0,000059% i Pb
0,000033%.


Dobiveni rezultati upućuju na potrebu šireg sistematskog istraživanja
sadržaja radioizotopa i metala u stablima i tlu kako
bi se usporedbom rezultata mogli donijeti odgovarajući zaključci
u pojedinim šumskim ekosustavima.


Ključne riječi: radioaktivnost drva, metali u drvu.


UVOD


Prirodna ravnoteža mineralnih tvari u tlu i sadržaj istih u stablima pojedinih
šumskih ekosustava sve je više narušena djelovanjem industrijskih
i drugih zagađivača. Osim teških metala koji se u tlo unose iz atmosfere
oborinama ili podzemnim vodama, istim se načinom u novije vrijeme u tlo
unose i radioaktivni izotopi koji nisu prirodnog porijekla. Svi se ti zagađivači
uobičajenim transportnim mehanizmima prenose iz tla u stablo, gdje
dolazi do njihovog gomilanja. Kao posljedica nuklearnih eksperimenata i
akcidenta nuklearne elektrane u Černobilu 1986. g., u tlu na čitavome području
Hrvatske vezani su radioizotopi cezija, Cs-137 i Cs-134. Njihovo kemijsko
ponašanje istovjetno je kemijskom ponašanju neradioaktivnih izotopa
cezija, a vezivanje u tlu prvenstveno je ovisno o sastavu tla što je za pojedino
područje u Hrvatskoj ispitivano, [Filipović-Vinceković i dr.


* Dr. Mihovil Bus, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mi". Katarina
Košutić Centar za istraživanje mora, Instituta »R. Boškovie«, Zagreb
309